Актуелно

Фонд за развој пољопривреде града Смедерева - актуелности

15.10.2015.године           

                   

         Захваљујући разумевању и подршци градоначелнице Др Јасне Аврамовић, Градска управа преко надлежног Одељења - Одсека за пољопривреду и Фонда за развој пољопривреде града Смедерева спроводи низ мера и активности које су од интереса и значаја за пољопривреду.

         У складу са донетим Програмом мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији града Смедерева за 2015.годину од 29.04.2015.године, Фонд за развој пољопривреде града Смедерева је маја 2015.године расписао Јавни позив за предвиђене мере и инвестиције из Програма мера. Јавним позивом су дефинисани начин и услови конкурисања пољопривредних произвођача за остваривање права на субвенционирање улагања у пољопривреду по различитим основама.

       Утврђени рок за конкурисање код Фонда је 15.12.2015.године, односно до утрошка предвиђених средстава по мери.

       Са стањем на дан 01.10.2015.године примљено је 280 захтева пољопривредних произвођача, од чега је реализовано 239 захтева, а 41 захтев је у поступку обраде и припреме за исплату.

Од укупно планираних средстава Фонда за субвенције у износу од 19.400.000,00 динара, укупно реализована средства Фонда до сада износе 12.124.997,00 динара.

      Фонд је за 2015.годину планирао укупно 11 инвестиција у пољопривреди, за које постоји највеће интересовање произвођача на нашем подручју и то у оквиру следећих Мера:

 

       Мере директних плаћања:

  

-Регресирање осигурања у пољопривреди - од планираних 3.000.000,00  динара, до сада је исплаћено 329.826,00 динара. За ову Меру се очекује велики број захтева у наредном периоду, по коначној исплати премије осигурања произвођача осигуравајућим друштвима.

- Регресирање репродуктивног материјала /осемењавање/ - од планираних 2.000.000,00 милиона динара до сада је утрошено 718.000,000 динара и решено 108 захтева. За ову меру је значајно интересовање произвођача као и у 2014.години.

-Суфинансирање камата за одобрене кредите - сходно доспећима исплаћено је до сада 424.495,60 динара од планираних 2.000.000,00  динара колика је пројектована обавеза Фонда према Банкама у 2015.години.

 

         Мере руралног развоја:

  

-Набавка квалитетних грла у сточарству млечних и товних раса- преостала средства за реализацију ове мере су око 600.000,00 динара и примање захтева је у току

-Субвенције за набавку механизације и опреме за воћарско-виноградарску и повртарску производњу - за 80 решених захтева реализовано до сада 3.701.269,00 динара од планираних 4.000.000,00 динара, што значи да ће се ускоро прекинути са примањем захтева по овој мери , јер је испуњена квота.

- Субвенције за набавку пластеника,стакленика и опреме за производњу у затвореном простору- од планираних 2.100.000,00 динара до сада је реализовано 1.375.950,00 динара чиме је решено 22 захтева произвођача..

- Субвенције за набавку опреме за пчеларство- од планираних 500.000,00 динара исплаћено је 51.057,00 динара.

-Мера заштите од елементарних непогода- извршена је набавка 102 ПГР, за шта је утрошено 3.549.600,00 динара.

Територија града Смедерева са стањем на дан 01.10.2015.године располаже са укупним бројем од 159 ПГ-ракета, што га сврстава у сам врх градова у Србији по ангажовању и улагањима у противградну заштиту плодова, усева, људи и животне средине на свом подручју.

-У оквиру Мере за информативне активности,сајмове,изложбе, локалне пољопривредне манифестације, пољопривредну изложбу Сеоска дворишта у оквиру Смедеревске јесени 2015.године и за остале, сличне намене - од укупно планираних 2.500.000,00 динара до сада је реализовано 1.974.800,00 динара .

    Субвенције се исплаћују у износу од 40% од документованих улагања у пољопривреди, а максимални износ који је могуће остварити је 100.000,00 динара по газдинству за мере руралног развоја, односно до 50.000,00 динара по газдинству за мере директних плаћања /осигурање, вештачко осемењавање/.

    Фонд за развој пољопривреде града Смедерева планира програмске активности у четвртом кварталу године у делу одржавања трибина у моравском и шумадијском делу града Смедерева, са еминентним стручњацима из области пољопривреде, које су од посебног значаја за подручје Смедерева.

    Како је до сада реализација Програма остварена у складу за пројекцијама, очекује се до краја године потпуна реализација Програма Мера за 2015.годину.      

    

Обрада:

Весна  Милић,

председник УО Фонда

 


 

Фонд за развој пољопривреде града Смедерева - актуелности

10.06.2015.године

  

        У складу са закључком Градског већа града Смедерева од 15.05.2015.године,        Фонд за развој пољопривреде града Смедерева је спровео поступак за јавну набавку добара - противградних ракета, дана 22.05.2015.године. Уговор је закључен 02.06.2015.године са изабраним добављачем Полиестер група доо Прибој на укупну количину од 102 ПГ ракете домета до 8100 метара без динамичког удара и на утврђен износ од 3.549.600,00 динара са обрачунатим ПДВ-ом.

        Преузимање ракета је извршено дана 10.06.2015.године. Истог дана је извршена и расподела ракета на свих 17 ПГ-станица у Смедереву, тако да је тренутно стање по ПГ- станици 11,29 ракета, у просеку. 

        Територија града Смедерева са стањем на дан 10.06.2015.године располаже са укупним бројем од 192 ПГ-ракете, што га сврстава у сам врх градова у Србији по ангажовању и улагањима у противградну заштиту плодова, усева, људи и животне средине на свом подручју.

 

 

Обрада:

Веснас Милић,

председник УО Фонда                                                                                     

 

 

 

Смедерево , 02.10.2014.године 

Фонд за развој пољопривреде града Смедерево - актуелности

 

      Град Смедерево и у 2014.години значајан део мера и активности у пољопривреди спроводи преко Фонда за развој пољопривреде града Смедерева , а у складу са донетим Програмом мера

подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији града Смедерева за 2014.годину.

 

     Активности  за које тренутно постоји највеће интересовање су :

 

-          Програм  мера за унапређење услуга у пољопривредној производњи - субвенционирање трошкова осигурања регистрованих пољопривредних произвођача за вишегодишње засаде, усеве и плодове , као и за осигурање животиња (планирана средства 4.000.000,00 динара)

  

У вези са овом мером, решен је значајан број захтева, пољопривредни произвођачи су обавештени преко сеоских месних заједница за остваривање својих права по овом основу. Остварен је контакт и са осигуравајућим друштвима у Смедереву, како би анимирале и друге пољопривредне произвођаче  који су осигурали своја пољопривредна добра , како би се обратили Фонду и осварили субвенцију на основу полисе осигурања у 2014.години.

Износ који се исплаћује  је до 40% од  висине премије осигурања, односно до 50.000,00 динара по пољопривредном газдинству.

 

-          Програм субвенционисања камата за кредитне линије у пољопривредној производњи        (планирана средства 10.000.000,00 динара)

 

Фонд и у 2014.години исплаћује субвенционирани део камате за наменске кредите одобрене за пољопривредну производњу регистрованим пољопривредним произвођачима .

Фонд је упутио Захтев за достављање понуда на адресу 13 Банака у Смедереву. Добијени су одговори од  4 Банке и то : Аик Банке, Комерцијалне банке , Прокредит банке и Интеса Банке. Управни Одбор је на својој седници одржаној 01.10.2014.године донео Одлуку о пословној сарадњи са Интеза Банком која је доставила најповољнију понуду у целости - за коришћење краткорочних и дугорочних кредита.

Регистровани пољопривредни произвођачи ће моћи да користе следеће кредите :

-краткорочне кредите  у износима од 100.000,00-400.000,00 динара са роковима коришћења до 12 месеци  и

-дугорочне кредите у износима од 500.000,00-1.000.000,00 динара са роковима коришћења до 36 месеци .

Наведене кредите регистровани пољопривредни произвођачи ће моћи да користе са каматном стопом од 5% на годишњем нивоу без валутне клаузуле.  Разлику до утврђене каматне стопе субвенционисаће Фонд за развој пољопривреде града  Смедерева.

   У току је договор са Интеса банком о потписивању Споразума о пословнеој сарадњи , тако да се може очекивати примање захтева за одобрење пољопривредних кредита у наведеној  Банци већ крајем следеће недеље.

 

Обрада : Весна Милић, председник УО Фонда