Активности

Активности

 

Фонд обавља следеће послове и задатке:

 

-прати и анализира стање у области поњопривреде на територији града Смедерева

-предузима мере за унапређење, очување, подстицање и развој пољопривреде на територији града Смедерева у складу са Законом и Одлуком о оснивању.

- у складу са Законом, Одлуком и Правилником о раду стара се о обезбеђивању средстава потребних за рад.

-активности спроводи у складу са донетим Програмом мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији града Смедерева

 

Средства Фонда користе се за:

 

- унапређење и развој сточарске производње

- унапређење и развој биљне производње

- производњу воћно-лозног садног материјала

- унапређење и развој повртарске производње

- подстицање производње биолошки вредније хране

- подстицање извозних програма пољопривредне производње

- ревитализацију села

- изградњу система за одводњавање и наводњавање пољопривредног земљишта

- куповину земље и укрупњавање поседа пољопривредних домаћинстава

- друге намене од битног значаја за развој пољопривреде

 

Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС"; број 10/2013) дата је могућност органима локалне самоуправе да могу да утврђују мере подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја на својој територији, a да се средства за спровођење исте обезбуђују у буџету локалне самоуправе.

Наведеним Законом прописано је да органи аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе не могу да утврђују мере подршке за спровођење пољопривредне политике које се односе на директна плаћања, осим за премију осигурања за усеве, плодове, вишегодишње засаде, расаднике и животиње, регресе за трошкове складиштења у јавним складиштима, регресе за репродуктивни материјал и то само за вештачко осемењавање и за кредитну подршку, суфинансирање камата за пољопривреднe кредитe, репроматеријала, куповине пољопривредне механизације, машина у сточарству, воћарству и повртарству, куповину стоке, ветеринарских трошкова.