Monitoring životne sredine

Monitoring se vrši sistematskim praćenjem vrednosti indikatora, odnosno praćenjem negativnih uticaja na životnu sredinu, stanja životne sredine, mera i aktivnosti koje se preduzimaju u cilju smanjenja negativnih uticaja  i podizanja nivoa kvaliteta životne sredine.

 

Kontinuirana kontrola i praćenje stanja životne sredine (monitoring) je obaveza definisana Zakonom o zaštiti životne sredine  ("Sl. glasnik RS", br. 135/04, 36/09 - dr.zakon, 72/09 - dr. zakon i 43/11 - odluka US).