Општи подаци - становништво, насеља ...

У мрежи насеља (градова), Смедерево је Просторним планом Републике утврђено као регионални центар. Функционално подручје Смедерева обухвата територије општина Смедерево, Смедеревска Паланка и Велика Плана, са приближно 230.000 становника. Просторно-функционална организација на нивоу функционалног подручја Смедерева би требало да обезбеди: рационализацију управљања и ефикасније обављање послова из домена свакодневних потреба грађана, организацију јавних служби усклађену са потребама, могућностима и интересима локалних заједница, и ефикасније координирање активности и програма локалних заједница, чији ће значај расти са повећањем децентрализације управљања у Србији.

Tабела. Основно поређење општине и окружења (површина и становништво), 2005.

 


Површина (км2)

Удео у укупној површини (%)

Број становника*

Удео у укупном броју становника (%)

Густина насе- љености (бр. станов./ км2)

Општине

Округа

Србије

Општине

Округа

Србије

Урбана зона

38,58

8

3,10

0,05

62.698

57,19

30,10

0,84

1625

Рурална зона

443,12

92

35,50

0,50

46.933

42,81

22,53

0,63

106

Општина

481.7

100

38,60

0,55

109.631

100

52,63

1,47

228

Округ

1.248

/

100

1,41

208.297

/

100

2,80

167

Србија

88.361

/

/

100

7.440.769

/

/

100

84 

*процена РЗС

Табела. Општи подаци о насељима и катастарским општинама, 2005.

 


Општина

Округ

Број насеља

27

58

Просечна величина насеља (км2)

17,7

21,4

Број градских насеља

1

3

Број осталих насеља

26

55

Број катастарских општина

30

64

Просечна величина катастарске општине (км2)

16,06

19,5


Општина Смедерево (у даљем тексту: Општина) је основна територијална јединица у којој грађани остварују локалну самоуправу у складу са Уставом.

Територују Општине чине подручија 27 насељенех места, које улазе у њен састав.

Табела. Подаци о насељима (тип насеља, број становника и површина), 2005.

Редни број

Насељено место

Тип насеља (градско/ остало)

Број становника

Удео у укупном броју становника у општини (%)

Површина (км2)

1

Бадљевица

остало

439

0,40

8,03

2

Биновац

остало

444

0,40

8,16

3

Водањ

остало

1314

1,20

13,87

4

Враново

остало

2682

2,44

16,91

5

Врбовац

остало

1108

1,01

15,28

6

Вучак

остало

1655

1,51

8,79

7

Добри До

остало

1118

1,02

17,60

8

Друговац

остало

1906

1,74

25,85

9

Колари

остало

1196

1,09

10,04

10

Ландол

остало

1068

0,97

12,31

11

Липе

остало

3338

3,04

34,62

12

Луњевац

остало

3384

3,08

8,28

13

Лугавчина

остало

607

0,55

33,50

14

Мала Крсна

остало

1753

1,60

12,81

15

Мало Орашје

остало

1139

1,04

16,42

16

Михајловац

остало

3093

2,82

34,25

17

Осипаоница

остало

4071

3,71

41,20

18

Петријево

остало

1093

1,00

6,50

19

Радинац

остало

4920

4,48

13,97

20

Раља

остало

1537

1,40

7,51

21

Сараорци

остало

2413

2,20

19,17

22

Сеоне

остало

994

0,91

10,51

23

Скобаљ

остало

1880

1,71

23,55

24

Смедерево

градско

62698

57,19

38,48

25

Суводол

остало

849

0,77

11,85

26

Удовице

остало

2018

1,84

11,20

27

Шалинац

остало

985

0,90

17,19