Органи управљања

Органи  Фонда

 

Органи Фонда су :

-          Управни одбор

-          Надзорни одбор

 

 

Управни одбор

  

Орган управљања Фонда је Управни одбор.

Управни одбор чине Председник, заменик председника и 5 члановa чији мандат траје 4 године .

Председника, заменика председника и чланове Управног одбора именује и разрешава Скупштина града Смедерева .

Фонд заступа Председник  Управног одбора Фонда.

 

 

Надзорни одбор

  

Надзорни орган Фонда је Надзорни одбор.

Надзорни одбор чине Председник и 2 члана, чији мандат траје 4 године.

Председника и чланове Надзорног одбора именује и разрешава Скупштина града Смедерева.