ЈКП Чистоћа, Паркинг сервис, Зеленило и гробља, Пијаце

ЈКП Чистоћа Смедерево

 

   Jавно комунално предузеће Чистоћа Смедерево основано је 05.04.2011. године, а почело са радом 16.11.2011. годинеОсновне делатности ЈКП "Чистоћа Смедерево" по Одлуци о оснивању Града Смедерева су: сакупљање отпада који није опасан, изношење и депоновање смећа, уређење и одржавање градског сметлишта, уклањање „дивљих“ депонија са јавних површина и рециклажа, тј. прикупљање и примарна прерада секундарних сировина.

   Предузеће је подељено на службе и то: Служба изношења, депоновања смећа и Рециклажни центар, Служба одржавања са диспечерским одељењем, Служба економско-финансијских и комерцијалних послова и Служба општих, кадровских и правних послова.

 

ВД ДИРЕКТОР-а

Милован Стошовић, дипл.физичар

Број телефона: 026/647-360

е-маил:office@cistocasd.rs

 

ЈКП Паркинг сервис Смедерево

 

   Jавно комунално предузеће Паркинг сервис Смедерево основано је 05.04.2011. године, а почело са радом 16.11.2011. године. Управља и опслужује одређени део капацитета општих и посебних паркиралишта на територији Града Смедеревa према Правилнику о категоризацији, радном времену и начину коришћења јавних паркиралишта и јавних гаража, а по Одлуци о паркирању, заустављању, уклањању и чувању моторних и других возила на територији Града Смедерева. Поред тога, бави се одржавањем чистоће, прањем и проходности улица и тротоара.

   Делатности ЈКП Паркинг Сервис Смедерево су:

- одржавање, уређивање и организација рада паркиралишта и одвоз непрописно паркираних возила;

- чишћење, прочишћавање и прање улица и тротоара;

- чишћење и одржавање проходности улица и тротоара у зимским условима;

- превентивно уклањање и депоновање отпада са јавних површина у граду, као и друге послове у складу са налозима Комуналне инспекције;

- обележавање и постављање саобраћајне сигнализације.

Послове Предузећa, у зависности од извора финансирања,  можемо сврстати у:

- Послови које финансира оснивач – Град Смедерево, који се уговарају годишње (чишћење, прочишћавање и прање улица и тротоара, чишћење и одржавање проходности улица и тротоара у зимским условима и превентивно уклањање и депоновање отпада у граду, обележавање и постављање саобраћајне сигнализације)

- Послови које финансирају правна лица и грађани (услуге паркирања, транспорт возила и др.).

 

ВД  Директора

Саша Нешић

Број телефона:026-615-630

Број факса:026-613-227

e-mail:parkingservissd@gmail.com

 

ЈКП Зеленило и гробља Смедерево

 

   ЈКП Зеленило и гробља Смедерево  основано је као јавно предузеће са потпуном одговорношћу чија је власничка структура у потпуности државна

Предмет пословања предузећа је:

- Одржавање јавних зелених површина, одржавање тротоара, одржавање јавних површина у зимском периоду),

- Одржавање и управљање гробљима, као и пружањем свих врста погребних услуга,хватање паса луталица и њихов смештај, исхрана и ветеринарски третман, производња и продаја цвећа и расада, рушење бесправно подигнутих објеката и др.)

   Предузеће је организовано у четири РЈ – Зеленило, Гробље,ЗОО хигијена и Заједничке службе.

 

ВД ДИРЕКТОР-а

Слађана Јеримић, дипл.ецц.

Број телефона : 026-230-200

Факс:026-223-277

e-mail : office@zelenilosd.rs

 

 

 ЈКП Пијаце Смедерево

 

Јавно комунално предузеће Пијаце Смедерево, Смедерево,  организовано је као јавно предузеће са потпуном одговорношћу чија је власничка структура у потпуности државна.ЈКП Пијаце Смедерево обавља своју основну делатност која подразумева организацију промета роба и услуга на пијацама, давање на коришћење објеката, уређаја и друге опреме за потребе продаје и излагања робе као и праћење снабдевености пијаца свим врстама производа.

Делатност предузећа, према изворима финансирања се обавља пословима које финанситају правна лица  и грађани.

У саставу овог предузећа је пет локацијски раздвојених пијаца и то: две Зелене пијаце у чијем саставу су и две Млечне пијаце, Робна пијаца, Кванташка и Сточна пијаца

 

ВД Директора

Драган Рајковић, дипл.ецц

Број телефона:026/613-238

е-маил:  pijacesd@gmail.com