Мониторинг животне средине

Мониторинг се врши систематским праћењем вредности индикатора, односно праћењем негативних утицаја на животну средину, стања животне средине, мера и активности које се предузимају у циљу смањења негативних утицаја  и подизања нивоа квалитета животне средине.

 

Континуирана контрола и праћење стања животне средине (мониторинг) је обавеза дефинисана Законом о заштити животне средине  ("Сл. гласник РС", бр. 135/04, 36/09 - др.закон, 72/09 - др. закон и 43/11 - одлука УС).