Група за заштиту животне средине

22.март 2017.

'' TELENOR '' d.o.o. Београд, Омладинских бригада 90, Новог Београда

 

Обавештење о доношењу решења да је потребна процена утицаја на животну средину за базну станицу мобилне телефоније на локацији ''Смедерево 11'', на катастарској парцели број 1037/1 КО Смедерево, у улици Деспота Гргура бр.2, (на кровној тераси зграде МУП-а), у Смедереву, носиоца пројекта '' TELENOR '' d.o.o. Београд, Омладинских бригада 90, Нови Београд

 

На основу члана 10. став 4. и 7. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

О Б А В Е Ш Т А В А

 

јавност да је донето Решење број 501-386/2016-05 од 20.03.2017.године, да је  потребна процена утицаја на животну средину и одређен обим и садржај студије за базну станицу мобилне телефоније ''Смедерево 11'', на катастарској парцели број 1037/1 КО Смедерево, у улици Деспота Гргура бр.2, (на кровној тераси зграде МУП-а), у Смедереву, носиоца пројекта '' TELENOR '' d.o.o. Београд, Омладинских бригада 90, Нови Београд.

Потреба израде Студије о процени утицаја на животну средину утврђена је на основу Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаja на животну средину (Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе  пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину ''Службени гласник РС'' број 114/2008), јер се предметна радио базна станица налази на поменутој Листи II  и то тачка 12. ''Инфраструктурни пројекти'', подтачка 13. ''Телекомуникациони објекти мобилне телефоније (базне радио станице)''.

Носилац пројекта и заинтересована јавност може извршити увид и изјавити жалбу на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује другостепеном органу, Министарству пољопривреде и заштите животне средине, а подноси се преко овог органа .

 

 

Група за заштиту животне средине

21.март 2017.

На основу члана 60а, а у вези са чланом 60в Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС, бр.135/04, 36/09, 72/09-други закон,43/11-УС и 14/16), Министарство пољопривреде и заштите животне средине, даје следеће:

 

 

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Обавештавају се заинтересовани органи, организације и јавност да је овом министарству достављен захтев за издавање сагласности и документ Извештај о безбедности за Hesteel Serbia Iron&Steel“ д.о.о. Београд огранак Смедерево (железара Смедерево), оператера „Hesteel Serbia Iron&Steel“ д.о.о. Београд. 

Увид у достављени Извештај о безбедности може се извршити у просторијама Министарства пољопривреде и заштите животне средине Нови Београд, ул. Омладинских бригада бр.1, канцеларија 329, сваког радног дана од 11 - 13 часова, као и у просторијама Градске управе Града Смедерева, ул. Омладинска 1, канцеларија број 35, II спрат сваког радног дана од 11 до 13 часова, у трајању од 20 дана од дана објављивања овог обавештења.

Мишљење и примедбе на разматрани Извештај о безбедности могу се доставити министарству, у року од 20 дана од дана објављивања овог обавештења.

Јавна презентација и јавна расправа биће одржане 19. априла 2017. године  у просторијама Градске управе Града Смедерева у Скупштинској сали,  са почетком у 11 часова.

 

Група за заштиту животне средине

15.март 2017.

            Друштво за производњу и трговину METECH doo Смедерево, Ђуре Салаја 17

 

Обавештење о поднетом захтаву за давање сагласности на ажурирану Студију о процени утицаја на животну средину за целокупни технолошки поступак - производња и прерада лимова на катaстарској парцели број 530/1 КО Смедерево, Ђуре Салаја 17, у Смедереву

 

 

На основу члана 20. став 1. и 2. а у вези са чланом 28. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

О Б А В Е Ш Т А В А

 

јавност да је носилац пројекта Друштво за производњу и трговину METECH doo Смедерево, Ђуре Салаја 17, поднео захтев за давање сагласности на ажурирану Студију о процени утицаја на животну средину за целокупни технолошки поступак-производња и прерада лимова на катaстарској парцели број 530/1 КО Смедерево, Ђуре Салаја 17, у Смедереву, заведен под бројем 501-83/2017-05.

Јавни увид у предметну ажурирану Студију о процени утицаја на животну средину, може се обавити у просторијама Градске управе Смедерево, у улици Омладинској бр. 1, (соба бр.35, II спрат), у периоду од 15.03. до 04.04.2017. године, у времену од 10 до 12 часова.

            Јавна презентација и јавна расправа о предметној ажурираној Студији о процени утицаја на животну средину, биће одржана у просторијама Градске управе Смедерево, у улици Омладинској бр.1 у Смедереву, дана 05.04.2017. године, у времену од 12 до 13 сати.

У јавној презентацији и јавној расправи о предметној ажурираној Студији о процени утицаја, сагласно члану 20. став 4. Закона о процени утицаја, учествоваће носилац пројекта и обрађивач Студије.

 

Група за заштиту животне средине

15.март 2017.

А.Д. ''Милан Благојевић'' Предузеће за производњу електричних и неелектричних апарата за домаћинство Смедеревo, Ђуре Стругара 20

 

Обавештење о поднетом захтаву за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за Пројекат - погон за производњу електричних и неелектричних апарата за домаћинство ''Милан Благојевић'', целокупан технолошки поступак, на катaстарској парцели број 526/2 КО Смедерево, Ђуре Стругара 20, у Смедереву

 

 

На основу члана 20. став 1. и 2. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

О Б А В Е Ш Т А В А

 

jавност да је носилац пројекта А.Д. ''Милан Благојевић'' Смедерево, Ђуре Стругара 20, поднео захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за Пројекат - погон за производњу електричних и неелектричних апарата за домаћинство ''Милан Благојевић'', целокупан технолошки поступак, на катaстарској парцели број 526/2 КО Смедерево, Ђуре Стругара 20, у Смедереву, заведен под бројем 501-86/2017-05.

Јавни увид у предметну Студију о процени утицаја на животну средину, може се обавити у просторијама Градске управе Смедерево, у улици Омладинској бр. 1, (соба бр.35, II спрат), у периоду од 15.03. до 04.04.2017. године, у времену од 10 до 12 часова.

            Јавна презентација и јавна расправа о предметној Студији о процени утицаја на животну средину, биће одржана у просторијама Градске управе Смедерево, у улици Омладинској бр.1 у Смедереву, дана 06.04.2017. године, у времену од 12 до 13 сати.

У јавној презентацији и јавној расправи о предметној Студији о процени утицаја, сагласно члану 20. став 4. Закона о процени утицаја, учествоваће носилац пројекта и обрађивач Студије.

 

Група за заштиту животне средине

15.март 2017.

''Shopping Center Tri'' доо Београд-Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 6

 

           

            Обавештење одонетом Решењу да није  потребна процена утицаја на животну средину за Пројекат - комерцијални комплекс-тржни центар ''RETAIL PARK'' са припадајућим саобраћајним и пешачким површинама, на кат.парц. бр. 13434 КО Смедерево, у Шалиначкој улици у делу Индустријске зоне Смедерева, носиоца пројекта ''Shopping Center Tri'' доо Београд-Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 6.

 

 

 

 

На основу чланa 10. став 4. и 7. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'' бр.135/04 и 36/2009), Одељењe за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

О Б А В Е Ш Т А В А

 

јавност да је донето Решење број 501-71/2017-05 од 13.03.2017.године, да није  потребна процена утицаја на животну средину за Пројекат - комерцијални комплекс-тржни центар ''RETAIL PARK'' са припадајућим саобраћајним и пешачким површинама, на кат.парц. бр. 13434 КО Смедерево, у Шалиначкој улици у делу Индустријске зоне Смедерева, носиоца пројекта ''Shopping Center Tri'' доо Београд-Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 6.

Предметни Пројекат се налази на Листи пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину ''Службени гласник РС'', број 114/2008) и то под тачком 12. ''Инфраструктурни пројекти'', подтачка 1. ''Пројекти урбаног развоја''.

Носилац пројекта и заинтересована јавност може извршити увид и изјавити жалбу на донето Решење у року од 15 дана од дана пријема овог обавештења. Жалба се изјављује другостепеном органу, Министарству пољопривреде и заштите животне средине, а подноси се преко овог органа.

 

Група за заштиту животне средине

08.март 2017.

TELENOR d.o.o. Београд, Омладинских бригада 90, Нови Београд

 

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат базнe станицe мобилне телефоније ''Смедерево 11'', на катастарској парцели број 1037 КО Смедерево, у улици Деспота Гргура бр.2, (на кровној тераси зграде МУП-а), у Смедереву, носиоца пројекта TELENOR d.o.o. Београд, Омладинских бригада 90, Нови Београд

 

 

На основу члана 10. став 1. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

 

О Б А В Е Ш Т А В А

 

 

jавност да је носилац пројекта TELENOR d.o.o. Београд, Омладинских бригада 90, Нови Београд, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат-базне станице мобилне телефоније ''Смедерево 11'', на катастарској парцели број 1037 КО Смедерево, у улици Деспота Гргура бр.2, (на кровној тераси зграде МУП-а), у Смедереву.

Увид у поднети захтев, односно податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама надлежног органа у Смедереву, улица Омладинска бр. 1, (канцеларија бр. 35) у периоду oд 08.03. до 18.03.2017. године, у времену од 10 до 14 часова.

Молимо да се у року од 10 дана од дана оглашавања, доставе мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за предметну базну станицу, овом надлежном органу.

 

Група за заштиту животне средине

03.март 2017.

Обавештење о доношењу Решења о допуни  интегралне дозволе за складиштењe  и третман неопасног отпада, оператеру постројења  Привредном друштву за трговину на велико и мало Ненад промет  Д.О.О. Осипаоница, Подунавска 81

 

 

Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, Одсек за урбанистичко-грађевинске, послове саобраћаја и заштите животне средине, Група за заштиту животне средине Градске управе Смедерево, на основу члана 69. став 1, Закона о управљању отпадом (“Службени гласник Републике Србије“ број 36/2009, 88/2010 и 14/2016) објављује

 

 

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

о издатом Решењу  o допуни интегралне дозволе

за складиштењe  и третман неопасног отпада

 

оператеру Привредном друштву за трговину на велико и мало Ненад промет  Д.О.О. Осипаоница, Подунавска 81 (регистрован код АПР са матичним бројем 20886200, са шифром делатности 4677 - трговина на велико отпацима и остацима).

 

Допуна се односи на увођење новог индексног  броја неопасног отпада (17 04 03 – олово), који ће се складиштити у постројењу за управљање отпадом које се налази на катастарској парцели број 4933/13 КО Осипаоница, а капацитет постројења се неће мењати.

 

Увид у издато Решење може се извршити у року од 7 дана од дана објављивања овог обавештења, у просторијама Градске управе Смедерево, Омладинска бр.1, II спрат, канцеларија бр. 35.

 

Група за заштиту животне средине

01.март 2017.

''Shopping Center Tri'' доо Београд-Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 6,

           

            Обавештење о поднетом захтаву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат - комерцијални комплекс-тржни центар ''RETAIL PARK'' са припадајућим саобраћајним и пешачким површинама, на кат.парц. бр. 13434 КО Смедерево, у  Шалиначкој улици у делу Индустријске зоне  Смедерева

 

На основу члана 10. став 1. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

О Б А В Е Ш Т А В А

 

            јавност да је носилац пројекта ''Shopping Center Tri'' доо Београд-Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 6, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат- комерцијални комплекс-тржни центар ''RETAIL PARK'' са припадајућим саобраћајним и пешачким површинама, на кат.парц. бр. 13434 КО Смедерево, у  Шалиначкој улици у делу Индустријске зоне  Смедерева.

            Увид у поднети захтев, односно податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама надлежног органа у Смедереву, улица Омладинска број 1, (канцеларија број 35) у периоду oд 01.03. до 10.03.2017.године, у времену од 10 до 14 часова.

            Молимо  да се у року од 10 дана од дана пријема овог обавештења, доставите мишљење о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за предметни Пројекат, овом надлежном органу.

 

Група за заштиту животне средине

23.фебруар 2017.

Обавештење о доношењу Решења о допуни интегралне дозволе за складиштење и  третман неопасног отпада, оператеру постројења Hesteel Serbia Iron & Steel d.o.o. Београд, Балканска 2а

 

 

Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, Одсек за урбанистичко-грађевинске, послове саобраћаја и заштите животне средине, Група за заштиту животне средине Градске управе Смедерево, на основу члана 69. став 1, Закона о управљању отпадом (“Службени гласник Републике Србије“ број 36/2009, 88/2010 и 14/2016) објављује

 

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

о издатом Решењу  o допуни интегралне дозволе

за складиштењe  и третман неопасног отпада

 

оператеру постројења Hesteel Serbia Iron & Steel d.o.o, са седиштем у Београду,  Балканска 2а, (регистрован код АПР са матичним бројем 21203980, са шифром делатности 2410 – производња сировог гвожђа, челика и феролегура).

Допуна се односи нa неопасан отпад индексног броја 12 01 01 - стругање и обрада ферометала који се генерише у процесу обраде ваљака у погону Хладне ваљаонице,  a сада складишти и третира у погону Агломерције.

Увид у издато Решење може се извршити у року од 7 дана од дана објављивања овог обавештења, у просторијама Градске управе Смедерево, Омладинска бр.1, II спрат, канцеларија бр. 35.

 

Група за заштиту животне средине

22.фебруар 2017.

Друштво за промет нафтних деривата Luk Oil Србија АД, Београд, Булевар Михајла Пупина 165Д, Нови Београд

 

           

            Обавештење одонетом Решењу да није  потребна процена утицаја на животну средину за постројење за ТНГ на постојећој бензинској станици ''Смедерево'', на катастарским парцелама број 7252 и 7238 КО Смедерево, у улици 16. октобра бр.86, у Смедереву, носиоца пројекта Друштво за промет нафтних деривата Luk Oil Србија АД, Београд, Булевар Михајла Пупина 165Д, Нови Београд

 

 

 

На основу чланa 10. став 4. и 7. а у вези са чланом 30. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'' бр.135/04 и 36/2009), Одељењe за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

О Б А В Е Ш Т А В А

 

јавност да је донето Решење број 501-374/2016-05 од 20.02.2017.године, да није  потребна процена утицаја затеченог стања на животну средину за постројење за ТНГ на постојећој бензинској станици ''Смедерево'', на катастарским парцелама број 7252 и 7238 КО Смедерево, у улици 16. октобра бр.86, у Смедереву, носиоца пројекта Друштво за промет нафтних деривата Luk Oil Србија АД, Београд, Булевар Михајла Пупина 165Д, Нови Београд.

Предметни Пројекат се налази на Листи пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину ''Службени гласник РС'', број 114/2008) и то под тачком 14. ''Остали пројекти'', подтачка 13. ''Објекти за снабдевање моторних возила горивом (бензинске пумпе)''.

Носилац пројекта и заинтересована јавност може извршити увид и изјавити жалбу на донето Решење у року од 15 дана од дана пријема овог обавештења. Жалба се изјављује другостепеном органу, Министарству пољопривреде и заштите животне средине, а подноси се преко овог органа .

 

Група за заштиту животне средине

14.фебруар 2017.

   Еuro Petrol ДОО Суботица, Ул. Отмара Мајера бр. 6

 

           

            Обавештење одонетом Решењу да није  потребна процена утицаја на животну средину за Пројекат - реконструкције и доградње постојеће пумпе за ТНГ, изградњом резервоара за течна горива на кат. парц. бр. 4034/2 КО Смедерево, у Горанској 55, у Смедереву, носиоца пројекта Еuro Petrol ДОО Суботица,  Отмара Мајера 6

 

 

 

 

На основу чланa 10. став 4. и 7. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'' бр.135/04 и 36/2009), Одељењe за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

О Б А В Е Ш Т А В А

 

јавност да је донето Решење број 501-9/2017-05 од 08.02.2017.године, да није  потребна процена утицаја на животну средину за Пројекат - реконструкције и доградње постојеће пумпе за ТНГ, изградњом резервоара за течна горива на кат. парц. бр. 4034/2 КО Смедерево, у Горанској 55, у Смедереву, носиоца пројекта Еuro Petrol ДОО Суботица,  Отмара Мајера 6.

Предметни Пројекат се налази на Листи пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину ''Службени гласник РС'', број 114/2008) и то под тачком 14. ''Остали пројекти'', подтачка 13. ''Објекти за снабдевање моторних возила горивом (бензинске пумпе)''.

Носилац пројекта и заинтересована јавност може извршити увид и изјавити жалбу на донето Решење у року од 15 дана од дана пријема овог обавештења. Жалба се изјављује другостепеном органу, Министарству пољопривреде и заштите животне средине, а подноси се преко овог органа .

 

Група за заштиту животне средине

13.фебруар 2017.

Обавештење о подношењу Захтева за допуну дозволе за складиштење и  третман неопасног отпада, оператера Ненад Промет ДОО Осипаоница, Подунавска 81

 

 

 

            Градска управа Смедерево, Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, Група за заштиту животне средине, на основу члана 68. став 1, Закона о управљању отпадом (“Службени гласник Републике Србије“ број 36/2009, 88/2010 и 14/2016) објављује

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

о пријему захтева за  допуну  дозволе за складиштење и третман неопасног отпада

 

            Надлежни орган обавештава јавност да је дана 08.02.2017.године, оператер Ненад Промет ДОО, Осипаоница,  Подунавска 81, (регистрован код АПР са матичним бројем 20886200, са шифром делатности 4677- трговина на велико отпацима и остацима) поднеo Захтев за допуну дозволе за складиштење и третман неопасног отпада, издате под бројем 501-145/2013-08 од 24.09.2013.године, од стране Одељења за урбанистичко-комуналне,  имовинско-правне, пословни простор и инспекцијске послове, Групе за заштиту животне средине.

Допуна се односи на увођење новог индексног броја неопасног отпада ( 17 04 03-олово), који ће се складиштити у постројењу за управљање отпадом које се налази на катастарској парцели број 4933/13 КО Осипаоница, а капацитет постројења се неће мењати.

 

Рок за достављање мишљења и предлога је 19.02.2017.године, на e-mail: ekologija@ smederevo.org.rs.

Увид у поднети Захтев и пратећу документацију може се извршити у Групи за заштиту животне средине Градске управе Смедерево, Омладинска бр.1, канцеларија 35, од 11 до 14 часова.

 

Група за заштиту животне средине

02.фебруар 2017.

Друштво за промет нафтних деривата Luk Oil Србија АД, Београд, Булевар Михајла Пупина 165Д, Нови Београд

 

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину за постројење за ТНГ на постојећој бензинској станици ''Смедерево'', на катастарским парцелама број 7252 и 7238 КО Смедерево, у улици 16. октобра бр.86, у Смедереву, носиоца пројекта Друштво за промет нафтних деривата Luk Oil Србија АД, Београд, Булевар Михајла Пупина 165Д, Нови Београд

 

 

На основу члана 10. став 1. а у вези са чланом 29. и 30. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

 

О Б А В Е Ш Т А В А

 

 

            jавност да је носилац пројекта Друштво за промет нафтних деривата Luk Oil Србија АД, Београд, Булевар Михајла Пупина 165Д, Нови Београд, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину за постројење за ТНГ на постојећој бензинској станици ''Смедерево'', на катастарским парцелама број 7252 и 7238 КО Смедерево, у улици 16. октобра бр.86, у Смедереву.    Увид у поднети захтев, односно податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама надлежног органа у Смедереву, улица Омладинска бр. 1, (канцеларија бр. 35) у периоду  oд 01.02. до 11.02.2017.године, у времену од 10 до 14 часова.

Молимо вас да се у року од 10 дана од дана оглашавања, доставе мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину за предметни објекат, овом надлежном органу.

 

Група за заштиту животне средине

25.јануар 2017.

            Еuro Petrol ДОО Суботица, Ул. Отмара Мајера бр. 6

 

           

            Обавештење о поднетом захтаву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат- реконструкције и доградње постојеће пумпе за ТНГ изградњом резервоара за течна горива на кат.парц. бр. 4034/2 КО Смедерево, у  Горанској 55, у Смедереву

 

 

На основу члана 10. став 1. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

О Б А В Е Ш Т А В А

 

            jавност да је носилац пројекта Еuro Petrol ДОО Суботица, Ул. Отмара Мајера бр. 6, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат- реконструкције и доградње постојеће пумпе за ТНГ изградњом резервоара за течна горива на кат.парц. бр. 4034/2 КО Смедерево, у  Горанској 55, у Смедереву.

            Увид у поднети захтев, односно податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама надлежног органа у Смедереву, улица Омладинска број 1, (канцеларија број 35) у периоду oд 25.01. до 04.02.2017.године, у времену од 10 до 14 часова.

            Молимо да се у року од 10 дана од дана оглашавања, доставе мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за предметни Пројекат, овом надлежном органу.

 

Група за заштиту животне средине

19.јануар 2017.

           

           

            Обавештење о јавном увиду, јавној расправи и презентацији нацрта Локалног еколошког акционог плана за град Смедерево

 

 

 

Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

 

О Б А В Е Ш Т А В А

заинтересоване органе, организације и јавност да се увид у нацрт Локалног еколошког акционог плана за град Смедерево, може извршити у просторијама Градске управе Смедерево, Омладинска 1, канцеларија бр. 35, II спрат, у периоду од 19.01. до 28.01.2017.године, радним данима од 10 до 12 часова. Презентација у електронској форми се може преузети на следећем линку: LINK.

            Примедбе и мишљења на нацрт Локалног еколошког акционог плана за град Смедерево се подносе у писаној форми, на писарници Градске управе Смедерево, Омладинска 1, Групи за заштиту животне средине Одељења за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, у току трајања јавног увида (закључно  са 28.01.2017.године)               

            Јавна расправа и презентација нацрта Локалног еколошког акционог плана за град Смедерево, биће одржана 30. јануара 2017. године, у времену од 11 до 13 часова, у просторијама Градске управе Смедерево, Омладинска бр.1, у скупштинској сали.

 

Група за заштиту животне средине

13.јануар 2017.

Обавештење о подношењу Захтева за допуну дозволе за складиштење и  третман неопасног отпада, оператера Hesteel Serbia Iron & Steel d.o.o. Београд, Балканска 2а

 

 

 

            Градска управа Смедерево, Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, Група за заштиту животне средине, на основу члана 68. став 1, Закона о управљању отпадом (“Службени гласник Републике Србије“ број 36/2009, 88/2010 и 14/2016) објављује

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

о пријему захтева за  допуну  дозволе за складиштење и третман неопасног отпада

 

            Надлежни орган обавештава јавност да је дана 29.11.2016 године, оператер Hesteel Serbia Iron & Steel d.o.o, са седиштем у Београду,  Балканска 2а, (регистрован код АПР са матичним бројем 21203980, са шифром делатности 2410 – производња сировог гвожђа, челика и феролегура) поднеo Захтев за допуну  дозволе за складиштење и третман неопасног отпада, издате под бројем 501-47/2011-08 од 16.05.2011.године, од стране Одељења за урбанизам, изградњу и комуналне делатности, Одсека за заштиту животне средине Градске управе Смедерево.

Допуна дозволе се односи на складиштење и третман неопасног отпада индексног броја 12 01 01 у погону Агломерције, а  који се генерише у процесу обраде ваљака у погону Хладне ваљаонице.

Допуну документације оператер је доставио дана 27.12.2016.године.

Рок за достављање мишљења и предлога је 26.01.2017.године, на e-mail: ekologija@ smederevo.org.rs.

Увид у поднети Захтев и пратећу документацију може се извршити у Групи за заштиту животне средине Градске управе Смедерево, Омладинска бр.1, канцеларија 35, од 11 до 14 часова.

 

Група за заштиту животне средине

13.јануар 2017.

''МЕТАЛ ЕКО СИСТЕМ'' Д.О.О. Јагодина, Пут кнеза Михајла бр.107

 

            Обавештење о доношењу решења да није потребна процена утицаја на животну средину, за пројекaт – привремено складиште опасног и неопасног отпада (ЕЕ отпад и отпадна возила) на катастарској парцели број 2130/2 КО Радинац, у Смедереву,

 

 На основу члана 10. став 4. и 7. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

О Б А В Е Ш Т А В А

 

јавност да је донето Решење број 501-339/2016-05 од 11.01.2017.године, да није потребна процена утицаја на животну средину за пројекaт – привремено складиште опасног и неопасног отпада (ЕЕ отпад и отпадна возила) на катастарској парцели број 2130/2 КО Радинац, у Смедереву, носиоца пројекта ''МЕТАЛ ЕКО СИСТЕМ'' Д.О.О. Јагодина, Пут кнеза Михајла бр.107.

            Решење се заснива на анализи захтева носиoца пројекта и података о локацији, карактеристикама и могућностима утицаја објекта на животну средину, при чему су узети у обзир и прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину - ''Службени гласник РС'', број 114/2008), и то под тачком 14. ''Остали пројекти'', подтачка 2. ''Постројења за управљање отпадом''. Уколико се носилац пројекта придржава мера заштите животне средине предвиђених тачком 2. диспозитива Решења, пројекат неће представљати значајног загађивача животне средине.

Носилац пројекта и заинтересована јавност може извршити увид и изјавити жалбу на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује другостепеном органу, Министарству пољопривреде и заштите животне средине, а подноси се преко овог органа.

 

Група за заштиту животне средине

28.децембар 2016.

Метал - еко систем ДОО Јагодина, Пут Кнеза Михајла 107

 

Метал - еко систем ДОО Јагодина, Пут Кнеза Михајла 107

 

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат - привремено складиште опасног и неопасног отпада (ЕЕ отпад и отпадна возила) на катастарској парцели број 2130/2 КО Радинац, у Смедереву, носиоца пројекта Метал - еко систем ДОО Јагодина,Пут Кнеза Михајла 107

 

 

 

На основу члана 10. став 1. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

 

О Б А В Е Ш Т А В А

 

 

јавност да је носилац пројекта Метал - еко систем ДОО Јагодина, Пут Кнеза Михајла 107, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат - привремено складиште опасног и неопасног отпада (ЕЕ отпад и отпадна возила) на катастарској парцели број 2130/2 КО Радинац, у Смедереву.

Увид у поднети захтев, односно податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама надлежног органа у Смедереву, у Улици Омладинској бр.1, (канцеларија бр. 35), у периоду од 28.12.2016. године до 07.01.2017. године, у времену од 10 до 14 часова.

Молимо да се у року од 10 дана од дана оглашавања, доставе мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину, овом надлежном органу.

  

Група за заштиту животне средине

14.децембар 2016.

Обавештење о доношењу Решења о допуни  интегралне дозволе за складиштењe  и третман неопасног отпада, оператеру постројења  Привредном друштву за производњу, промет роба и услуга BOS Komerc D.О.О. Осипаоница, Драгутина Обрадовића 19

 

 

Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, Одсек за урбанистичко-грађевинске, послове саобраћаја и заштите животне средине, Група за заштиту животне средине Градске управе Смедерево, на основу члана 69. став 1, Закона о управљању отпадом (“Службени гласник Републике Србије“ број 36/2009, 88/2010 и 14/2016) објављује

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

о издатом Решењу  o допуни интегралне дозволе

за складиштењe  и третман неопасног отпада

 

оператеру постројења Привредном друштву за производњу, промет роба и услуга BOS Komerc D.О.О. Осипаоница, Драгутина Обрадовића 19 (регистрован код АПР са матичним бројем 17046268, са шифром делатности 3832, назив делатности: Поновна употреба разврстаних материјала)

Измена се односи на увођење нових индексних  бројева у рад постројења који се налази на катастарској парцели број 4933/36 КО Осипаоница.

Увид у издато Решење може се извршити у року од 7 дана од дана објављивања овог обавештења, у просторијама Градске управе Смедерево, Омладинска бр.1, II спрат, канцеларија бр. 35.

 

Група за заштиту животне средине

14.децембар 2016.

Обавештење о доношењу Решења о допуни  интегралне дозволе за складиштењe  и третман неопасног отпада, оператеру постројења  Привредном друштву за трговину на велико и мало Ненад промет  Д.О.О. Осипаоница, Подунавска 81

 

 

Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, Одсек за урбанистичко-грађевинске, послове саобраћаја и заштите животне средине, Група за заштиту животне средине Градске управе Смедерево, на основу члана 69. став 1, Закона о управљању отпадом (“Службени гласник Републике Србије“ број 36/2009, 88/2010 и 14/2016) објављује

 

 

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

о издатом Решењу  o допуни интегралне дозволе

за складиштењe  и третман неопасног отпада

 

оператеру Привредном друштву за трговину на велико и мало Ненад промет  Д.О.О. Осипаоница, Подунавска 81 (регистрован код АПР са матичним бројем 20886200, са шифром делатности 4677, назив делатности: Трговина на велико отпацима и остацима) .

Измена се односи на увођење нових индексних  бројева у рад постројења на катастарској  парцели број 4933/13 КО Осипаоница, без повећања капацитета складишта и третмана неопасног отпада.

Увид у издато Решење може се извршити у року од 7 дана од дана објављивања овог обавештења, у просторијама Градске управе Смедерево, Омладинска бр.1, II спрат, канцеларија бр. 35.

 

Група за заштиту животне средине

08.децембар 2016.

Предузећe за телекомуникације ''Телеком Србија'' а.д. из Београда, Ул. Таковска бр.2

 

 

 Обавештење о доношењу решења да није потребна процена утицаја на животну средину базну станицу мобилне телефоније ''SD-Карађорђева''-SD18/SDU18/SDL18 Смедерево, на катастарској парцели број 1052 КО Смедерево, у Ул. Карађорђевој бр.8, (на кровној тераси зграде поште), у Смедереву, носиоца пројекта Предузећа за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд, Таковска 2

 

 

  На основу члана 10. став 4. и 7. и  члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, Одсек за урбанистичко-грађевинске, послове саобраћаја и заштите животне средине, Група за заштиту животне средине Градске управе Смедерево

 

О Б А В Е Ш Т А В А

 

јавност да је донето Решење број 501-357/2016-05 од 06.12.2016. године, да није потребна процена утицаја на животну средину за базну станицу мобилне телефоније  ''SD-Карађорђева''-SD18/SDU18/SDL18 Смедерево, на катастарској парцели број 1052 КО Смедерево, у Ул. Карађорђевој бр.8, (на кровној тераси зграде поште), у Смедереву, носиоца пројекта Предузећа за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд, Таковска 2.

Решење се заснива на анализи захтева носиoца пројекта и података о  локацији, каракеристикама и могућностима утицаја пројекта на животну средину,  при чему су узети у обзир и прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи II  пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе  пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину ,''Службени гласник РС'', број 114/2008), јер се предметни пројекат налази на Листи II и то под тачком 12. ''инфраструктурни пројекти'', подтачка 13. ''телекомуникациони објекти мобилне телефоније (базне радио станице)''.

Носилац пројекта и заинтересована јавност може извршити увид и изјавити жалбу на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује другостепеном органу, Министарству пољопривреде и заштите животне средине у Београду, а подноси преко овог органа.

 

Група за заштиту животне средине

05.децембар 2016.

Обавештење о подношењу Захтева за допуну дозволе за складиштење и третман неопасног отпада, оператера Ненад Промет доо, Подунавска  81, Осипаоница

 

            Градска управа Смедерево, Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, Група за заштиту животне средине, на основу члана 68. став 1, Закона о управљању отпадом (“Службени гласник Републике Србије“ број 36/2009, 88/2010 и 14/2016) објављује

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

о пријему захтева за  допуну дозволе за складиштење и третман неопасног отпада

 

            Надлежни орган обавештава јавност да је дана 04.11.2016 године, оператер Ненад Промет доо (регистрован код АПР са матичним бројем 20886200, са шифром делатности 4677, назив делатности: Трговина на велико отпацима и остацима) поднеo Захтев за допуну дозволе за складиштење и третман неопасног отпада издате под бројем 501-145/2013-05 од 24.09.2013.године, од стране Одељења за урбанизам, изградњу и комуналне делатности, Одсека за заштиту животне средине Градске управе Смедерево.

Допуна се односи на увођење отпада следећих индексних бројева:10 12 08 - отпадна керамика, цигле, плочице и производи за грађевинарство, 15 02 03 - апсорбенти, филтерски материјали, крпе за брисање и заштитна одећа другачија од оних наведених у 15 02 02 , 16 02 14 - одбачена опрема другачија од оне наведене у 16 02 09 до 16 02 13, 19 12 12 - други отпади (укључујући мешавине материјала) од механичког третмана отпада другачији од оних наведених у 19 12 11, 20 03 07 - кабасти отпад, који ће се складиштити на кп.број 4933/13 КО Осипаоница, а капацитет постројења се неће мењати.

 

Допуну документације оператер је доставио дана 02.12.2016.године

 

Рок за достављање мишљења и предлога је 11.12.2016.године, на e-mail: ekologija@ smederevo.org.rs.

Увид у поднети Захтев и пратећу документацију може се извршити у Групи за заштиту животне средине Градске управе Смедерево, Омладинска бр.1, канцеларија 35, од 11 до 14 часова.

 

Група за заштиту животне средине

30.новембар 2016.

ДОО за производњу млека и млечних производа ЈТЛ Златиборац Михајловац, Тургајевачка 4

 

 

Обавештење о донетом Решењу о потреби процене утицаја на животну средину и утврђен је обим и садржај за Студију за Пројекат-проширења капацитета производње млека и млечних производа на катастарској парцели број 5620/1 КО Михајловац, Тургајевачка 4, у Михајловцу, носиоца пројекта ДОО за производњу млека и млечних производа ЈТЛ Златиборац Михајловац, Тургајевачка 4

 

 

 

На основу члана 10. став 4. и 7. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

 

О Б А В Е Ш Т А В А

 

 

јавност да је донето Решење број 501-307/2016-05 од 28.11.2016. године, о потреби процене утицаја на животну средину и утврђен је обим и садржај за Студију за Пројекат-проширења капацитета производње млека и млечних производа на катастарској парцели број 5620/1 КО Михајловац, Тургајевачка 4, у Михајловцу, носиоца пројекта ДОО за производњу млека и млечних производа ЈТЛ Златиборац Михајловац, Тургајевачка 4.

Решење се заснива на анализи захтева носиoца пројекта и података о локацији, карактеристикама и могућностима утицаја пројекта на животну средину,  при чему су узети у обзир и прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи II пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину ( Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину ,''Службени гласник РС'', број 114/2008), јер се предметни пројекат налази на Листи II и то под тачком  9. ''Прехрамбена индустрија'', подтачка 4. ''Постројења за обраду, третман и прераду млека''.

            Носилац пројекта и заинтересована јавност може извршити увид и изјавити жалбу на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује другостепеном органу, Министарству пољопривреде и заштите животне средине у Београду, а подноси преко овог органа.

 

Група за заштиту животне средине

30.новембар 2016.

        Николић Мирослав, Пролетерска 20, Липе

 

 

Обавештење о донетом Решењу да није потребна процена утицаја на животну средину за Пројекат - станица за снабдевање моторних возила горивом са пратећим објектима, на катастарској парцели број 2272/2  КО Липе у Смедереву, носиоца пројекта Николић Мирослав из Липа, ул. Пролетерска број 20

 

 

 

На основу чланa 10. став 4. и 7. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'' бр.135/04 и 36/2009), Одељењe за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

 

 

О Б А В Е Ш Т А В А

 

 

јавност да је донето Решење број 501-348/2016-05 од 28.11.2016.године, да није потребна процена утицаја на животну средину за Пројекат - станица за снабдевање моторних возила горивом са пратећим објектима, на катастарској парцели број 2272/2 КО Липе у Смедереву, носиоца пројекта Николић Мирослав из Липа, ул. Пролетерска број 20.

Предметни Пројекат се налази на Листи пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну срредину (Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину  ''Службени гласник РС'', број 114/2008), под тачком 14. - ''Остали пројекти'', подтачка 13. - '' Објекти за снабдевање моторних возила горивом (бензинске пумпе)''.

Носилац пројекта и заинтересована јавност може извршити увид и изјавити жалбу на донето Решење у року од 15 дана од дана пријема овог обавештења. Жалба се изјављује другостепеном органу, Министарству пољопривреде и заштите животне средине, а подноси се преко овог органа .

 

Група за заштиту животне средине

23.новембар 2016.

            Предузеће за телекомуникације ''Телеком Србија'' а.д. из Београда, Ул. Таковска бр.2

 

           

Обавештење о поднетом захтаву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за базну станицу мобилне телефоније ''SD-Карађорђева''-SD18/SDU18/ SDL18 Смедерево, на катастарској парцели број 1052 КО Смедерево, у улици Карађорђевој бр.8, (на кровној тераси зграде поште), у Смедереву

 

 

На основу члана 10. став 1. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

 

О Б А В Е Ш Т А В А

 

 

jавност да је носилац пројекта Предузеће за телекомуникације ''Телеком Србија'' а.д. из Београда, Ул. Таковска бр.2, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за базну станицу мобилне телефоније ''SD-Карађорђева''-SD18/SDU18/ SDL18 Смедерево, на катастарској парцели број 1052 КО Смедерево, у улици Карађорђевој бр.8, (на кровној тераси зграде поште), у Смедереву.

Увид у поднети захтев, односно податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама надлежног органа у Смедереву, улица Омладинска бр. 1, (канцеларија бр. 35) у периоду  oд 23.11. до 03.12.2016. године, у времену од 10 до 14 часова.

Молимо да се у року од 10 дана од дана оглашавања, доставе мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за предметну базну станицу, овом надлежном органу.

 

Група за заштиту животне средине

23.новембар 2016.

Друштво за производњу, промет и услуге Кнез Петрол ДОО Земун, Царице Јелене 28 

 

Обавештење о донетом Решењу да није потребна процена утицаја на животну средину, за Пројекат- доградња бензинско-гасне станице ''БП Кнез Петрол Смедерево'' у Смедереву, Шалиначки пут бб, на катастарској парцели број 559/9 КО Смедерево, носиоца пројекта Друштва за производњу, промет и услуге Кнез Петрол ДОО, Земун, Царице Јелене 28.

 

 

 

На основу чланa 10. став 4. и 7. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'' бр.135/04 и 36/2009), Одељењe за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

О Б А В Е Ш Т А В А

 

јавност да је донето Решење број 501-349/2016-05 од 22.11.2016.године, да није  потребна процена утицаја на животну средину за Пројекат - доградња бензинско-гасне станице ''БП Кнез Петрол Смедерево'' у Смедереву, Шалиначки пут бб, на катастарској парцели број 559/9 КО Смедерево, носиоца пројекта Друштва за производњу, промет и услуге Кнез Петрол ДОО, Земун, Царице Јелене 28.

Предметни Пројекат се налази на Листи пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину - ''Службени гласник РС'', број 114/2008) и то под тачком 14. - ''Остали пројекти'', подтачка 13. - ''Објекти за снабдевање моторних возила горивом (бензинске пумпе)''.

Носилац пројекта и заинтересована јавност може извршити увид и изјавити жалбу на донето Решење у року од 15 дана од дана пријема овог обавештења. Жалба се изјављује другостепеном органу, Министарству пољопривреде и заштите животне средине, а подноси се преко овог органа.         

 

Група за заштиту животне средине

23.новембар 2016.

Предузеће за пољопривредну производњу, услуге и трговину  ''Бајан'' ДОО Михајловац, Смедеревска 228А

 

 

Обавештење о донетом Решењу да није потребна процена утицаја на животну средину за Пројекат - фарма за узгој и држање живине, на катастарској парцели број 5988 КО Михајловац, Смедеревскa 228A, у Михајловцу, носиоца пројекта Предузеће за пољопривредну производњу, услуге и трговину  ''Бајан'' ДОО Михајловац.

 

 

 

На основу чланa 10. став 4. и 7. а у вези са чланом 29.  Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'' бр.135/04 и 36/2009), Одељењe за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

О Б А В Е Ш Т А В А

 

јавност да је донето Решење број 501-341/2016-05 од 22.11.2016. године, да није  потребна процена утицаја на животну средину за Пројекат-фарма за узгој и држање живине, на катастарској парцели број 5988 КО Михајловац, Смедеревска 228А, носиоца пројекта Предузеће за пољопривредну производњу, услуге и трговину Бајан ДОО Михајловац, Смедеревска 228А.

Предметни Пројекат се налази на Листи II пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину  ''Службени гласник РС'', број 114/2008), под тачком 1. ''Пољопривреда, аквакултура и шумарство, подтачка 2. ''објекти за интензиван узгој и држање живине''.

Носилац пројекта и заинтересована јавност може извршити увид и изјавити жалбу на донето Решење у року од 15 дана од дана пријема овог обавештења. Жалба се изјављује другостепеном органу, Министарству пољопривреде и заштите животне средине, а подноси се преко овог органа.

 

Група за заштиту животне средине

15.новембар 2016.

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД СМЕДЕРЕВО
ГРАДСКА УПPABA СМЕДЕРЕВО
Оделење за урбанистичко-комуналне и
имовинско- правне послове Број   сл./201б-05
Датум: 15.11.201б.године С М Е Д Е Р Е В О

                                                                                    ПОЗИВ  ЗА ТРИБИНУ


Поштовани суграђани,

У Смедереву 17.11.2016. у 14:00 часова у скупштинској сали Градске управе Смедерево, одржаће се информативна трибина о начину и неоходности израде Локалног Еколошког Акционог Плана (ЛЕАП) у Смедереву.

У жељи да проблеме у области заштите животне средине сагледамо у целости и стратешки приступимо њиховом решавању, Град Смедерево је покренуо израду ЛОКАЛНОГ ЕКОЛОШКОГ АКЦИОНОГ  ПЛАНА  (ЛЕАП).

ЛEAП има задатак да дефинише главне проблеме и начин спровођења конкретних активности у циљу побољшања животне средине и здравља људи. Такође, подстиче учешhе јавности у одређивању приоритета и решавању најважнијих проблема у животној средини.

Прва и најважнија активност, која he трајати током целог процеса, јесте кампања укључивања јавности и заинтересоване јавности у процес израде ЛЕАП документа. Ово подразумева организовање и спровођење информативне кампање за становништво, медијске кампање и успостављање сарадње између свих заинтересованих страна по питању заштите животне средине.

У раду на изради ЛЕАП документа неоходно је учешhе свих сектора локалне заједнице и заинтересованих грађана.

Позивамо Вас да присуствујете информативној трибини и узмете активно учешhе у процесу израде ЛЕАП документа.

 

 

 

Група за заштиту животне средине

18.новембар 2016.

Обавештење о подношењу Захтева за допуну интегралне дозволе за складиштење  и третман неопасног отпада , оператера  Привредно друштво за производњу, промет роба и услуга BOS Komerc D.О.О. Осипаоница, Драгутина Обрадовића 19

 

 

 

            Градска управа Смедерево, Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, Одсек за урбанистичко-грађевинске, послове саобраћаја и заштите животне средине, Група за заштиту животне средине, на основу члана 63. став 2, Закона о управљању отпадом (“Службени гласник Републике Србије“ број 36/2009, 88/2010 и14/2016) објављује

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

о пријему захтева за допуну интегралне дозволе за 

складиштење и третман неопасног отпада

 

Надлежни орган обавештава јавност да је дана 08. 11.2016. године, оператер Привредно друштво за производњу, промет роба и услуга BOS Komerc D.О.О. Осипаоница, Драгутина Обрадовића 19, поднеo Захтев за допуну интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада. Допуна се односи на допуну индексних бројева неопасног отпада, који ће се складиштити у постројењу за управљање отпадом, који се налази на катастарској парцели 4933/36 КО Осипаоница а капацитет постројења се неће мењати.

 

            Комплетну документацију оператер је доставио дана 15.11.2016.године.

 

Рок за достављање мишљења и предлога је 25.11.2016.године, на e-mail: ekologija@ smederevo.org.rs.

 

Увид у поднети Захтев и пратећу документацију може се извршити у Групи за заштиту животне средине Градске управе Смедерево, Омладинска бр.1, канцеларија 35, од 11 до 14 часова.

 

Група за заштиту животне средине

15.новембар 2016.

ДОО за производњу млека и млечних производа ЈТЛ Златиборац Михајловац, Тургајевачка 4

 

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивању о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат-проширења капацитета производње млека и млечних производа на катастарској парцели број 5620/1 КО Михајловац, Тургајевачка 4, у Михајловцу, носиоца пројекта ДОО за производњу млека и млечних производа ЈТЛ Златиборац Михајловац.

 

 

            На основу члана 10.став 1. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско- правне послове, Одсек за урбанистичко-грађевинске, послове

саобраћаја и заштите животне средине, Група за заштиту животне средине

 

О Б А В Е Ш Т А В А

 

јавност да је носилац пројекта ДОО за производњу млека и млечних производа ЈТЛ Златиборац Михајловац, Тургајевачка 4, поднео Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта - проширења капацитета производње млека и млечних производа на катастарској парцели број 5620/1 КО Михајловац, Тургајевачка 4, у Михајловцу.

 

Увид у поднети захтев, односно податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама надлежног органа у Смедереву, у Улици Омладинској бр. 1, (канцеларија бр. 35), у периоду од 16.11.2016. године до 26.11.2016. године, у времену од 10 до 14 часова.

 

Молимо вас да у року од 10 дана од дана пријема овог обавештења, доставите мишљење о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину, овом надлежном органу.

 

Група за заштиту животне средине

15.новембар 2016.

            Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат - бензинско станица са пратећим објектима, носиоца пројекта Николић Мирослав из Липа, на катастарској парцели број 2272/2 КО Липе 1

 

 

 На основу члана 10. став 1. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

 

О Б А В Е Ш Т А В А

 

 

            jавност да је носилац пројекта Николић Мирослав ул.Пролетерска бр.20, Липе 1, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат-бензинска станица са пратећим објектима, на катастарској парцелиа број 2272/2  КО Липе 1.

            Увид у поднети захтев, односно податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама надлежног органа у Смедереву, улица Омладинска бр. 1, (канцеларија бр. 35) у периоду oд 16.11. до 26.11.2016.године, у времену од 10 до 14 часова.

Молимо да се у року од 10 дана од дана оглашавања, доставе мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за предметни пројекат, овом надлежном органу.

 

 

Група за заштиту животне средине

15.новембар 2016.

Привредно друштвo за обављање занатских и месарских услуга и за трговину Ћуран ДОО Михајловац Краља Петра I бб

 

            Обавештење о дон