Група за заштиту животне средине

29.мај 2017.

 

Обавештење о доношењу Решења о измени интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада, оператера HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o. Београд, Балканска 2а

  

Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, Одсек за урбанистичко-грађевинске, послове саобраћаја и заштите животне средине, Група за заштиту животне средине Градске управе Смедерево, на основу члана 69. став 1, Закона о управљању отпадом (“Службени гласник Републике Србије“ број 36/2009, 88/2010 и 14/2016) објављује

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

о издатом Решењу  о измени интегралне дозволе

за складиштење и третман неопасног отпада

 

оператеру постројења HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o. са седиштем у Београду,  Балканска 2а, (регистрован код АПР са матичним бројем 21203980, са шифром делатности 2410 – производња сировог гвожђа, челика и феролегура).

Измена се односи на промену пословног имена оператера Hesteel Serbia Iron & Steel d.o.o. Београд у HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o. Београд, Балканска 2а.

Увид у издато Решење може се извршити у року од 7 дана од дана објављивања овог обавештења, у просторијама Градске управе Смедерево, Омладинска бр.1, II спрат, канцеларија бр. 35.

 

Група за заштиту животне средине

29.мај 2017.

 

Обавештење о доношењу Решења о измени дозволе за одлагање неопасног отпада, оператера HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o. Београд, Балканска 2а

  

Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, Одсек за урбанистичко-грађевинске, послове саобраћаја и заштите животне средине, Група за заштиту животне средине Градске управе Смедерево, на основу члана 69. став 1, Закона о управљању отпадом (“Службени гласник Републике Србије“ број 36/2009, 88/2010 и 14/2016) објављује

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

о издатом Решењу  о измени  дозволе за одлагање неопасног отпада

 

оператеру постројења HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o. са седиштем у Београду,  Балканска 2а, (регистрован код АПР са матичним бројем 21203980, са шифром делатности 2410 – производња сировог гвожђа, челика и феролегура).

Измена се односи на промену пословног имена оператера Hesteel Serbia Iron & Steel d.o.o. Београд у HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o. Београд, Балканска 2а.

Увид у издато Решење може се извршити у року од 7 дана од дана објављивања овог обавештења, у просторијама Градске управе Смедерево, Омладинска бр.1, II спрат, канцеларија бр. 35.

 

Група за заштиту животне средине

24.мај 2017.

 

Метал - еко систем ДОО Јагодина, Пут Кнеза Михајла 107 

 

Обавештење о поднетом захтеву за одређивање обима и садржаја за ажурирање Студије о процени утиција на животну средину за Пројекат – комплекс за прикупљање, разврставање, паковање и чување секундарних сировина, на катaстарским парцелама број 2130/2, 2134/4, 2195/2 и 2198 КО Радинац, носиоца пројекта Метал - еко систем ДОО Јагодина, Пут Кнеза Михајла 107 

 

 На основу члана 28. а у вези са чланом 14. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

О Б А В Е Ш Т А В А 

 

            jавност да је носилац пројекта ''МЕТАЛ ЕКО СИСТЕМ'' Д.О.О. Јагодина, Пут Кнеза Михајла 107, поднео захтев за одређивање обима и садржаја за ажурирање Студије о процени утиција на животну средину за Пројекат – комплекс за прикупљање, разврставање, паковање и чување секундарних сировина, на катaстарским парцелама број 2130/2, 2134/4, 2195/2 и 2198 КО Радинац, заведен под бројем 501-192/2017-05.

Увид у поднети захтев, односно податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама надлежног органа у Смедереву, улица Омладинска бр. 1, (канцеларија бр. 35) у периоду од 24.05. до 08.06.2017. године, у времену од 10 до 14 часова.

            Молимо да се у року од 15 дана од дана оглашавања, доставе мишљења о захтеву за одређивање обима и садржаја за aжурирање Студије о процени утиција на животну средину за предметни Пројекат, овом надлежном органу.

 

Група за заштиту животне средине

19.мај 2017.

 

Обавештење о доношењу Решења о одузимању интегралне дозволе за складиштењe и третман неопасног отпада, оператеру постројења EMPORIO TEAM д.о.о. привредно друштво за трговину, производњу и консалтинг Београд, Партизанске авијације 4

 

Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, Одсек за урбанистичко-грађевинске, послове саобраћаја и заштите животне средине, Група за заштиту животне средине Градске управе Смедерево, на основу члана 67. став 6. Закона о управљању отпадом ("Службени гласник РС", број 36/2009, 88/2010 и 14/2016), објављује

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

О одузимању интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада на локацији – катастарска парцела број 2134/10 КО Липе I, оператеру EMPORIO TEAM д.о.о. привредно друштво за трговину, производњу и консалтинг Београд, Партизанске авијације 4, издату од стране Одељења за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, Одсека за урбанистичко-грађевинске, послове саобраћаја и заштите животне средине, Групе за заштиту животне средине, број 501-71/2016-05 од 17.03.2016. године, регистарског броја 62.

Надлежни орган обавештава јавност да је решавајући по предлогу инспектора за заштиту животне средине, дана 19.05.2017. године,  донео Решење о одузимању интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада, број 501-178/2017-05, оператеру EMPORIO TEAM д.о.о. привредно друштво за трговину, производњу и консалтинг Београд, Партизанске авијације 4, јер на предметној локацији није успоставио постројење за третман и складиштење неопасног отпада, нити обавља делатност управљања неопасним отпадом.

Решењем о одузимању интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада, забрањује се пријем отпада на локацији-катастарској парцели број 2134/10 КО Липе I.

 

Група за заштиту животне средине

17.мај 2017.

 

Обавештење о доношењу Решења за издавање дозволе за  третман - складиштење неопасног отпада, оператера  постројења Друштво за производњу и трговину Мetech doo Смедерево, ул. Ђуре Салаја бр. 17.

            Градска управа Смедерево, Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, Група за заштиту животне средине, на основу члана 68. став 1, Закона о управљању отпадом (“Службени гласник Републике Србије“ број 36/2009, 88/2010 и 14/2016) објављује

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

о издатој дозволи за третман - складиштење неопасног отпада

оператеру постројења Друштво за производњу и трговину Мetech doo Смедерево, ул. Ђуре Салаја бр. 17, (регистрован код АПР са матичним бројем 20014245, са шифром делатности 2841-Производња машина за обраду метала – за складиштење неопасног отпада следећих индексних бројева: стругање и обрада ферометала (индексни број 12 01 01), стругање и обрада обојених метала (индексни број 12 01 03), папирна и картонска амбалажа (индексни број 15 01 01),  дрвена амбалажа (индексни број 15 01 03), пластична амбалажа (индексни број15 01 02),  отпадни прашкасти премази (08 02 01),  отпадна пластика (индексни број 07 02 13)  на катастарској парцели број 530/1 КО Смедерево, у улици Ђуре Салај број 17, у Смедереву.

 

Оператер обавља складиштење неопасног отпада на катастарској парцели број 530/1 КО Смедерево, у улици Ђуре Салаја бр. 17. Неопасни отпад се привремено складишти на месту настанка и  чува ради сакупљања.

Укупна површина постројења за складиштење је 50x50m, са прилазом из главне комуникације приступа објектима Мetech-а.

Отпад се складишти на отвореном простору, (бетонираној површини предвиђеној за ту намену), а у погонима у прописано обележеним контејнерима.

Увид у издато Решење може се извршити у року од 7 дана од дана објављивања овог обавештења, у просторијама Градске управе Смедерево, Омладинска бр.1, II спрат, канцеларија бр.35.

 

Група за заштиту животне средине

17.мај 2017.

 

Привредно друштво за трговину на велико и мало ''Ненад Промет'' Д.О.О. Осипаоница, Подунавска 81

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат - складиште опасног отпада, на катастарској парцели број 4933/13 КО Осипаоница,  у Осипаоници

  

На основу члана 10. став 1. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

 

О Б А В Е Ш Т А В А

 

 

јавност да је носилац пројекта Привредно друштво за трговину на велико и мало ''Ненад Промет'' Д.О.О. Осипаоницa, Подунавска 81, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат - складиште опасног отпада, на катастарској парцели број 4933/13 КО Осипаоница, у Осипаоници, заведен под бројем 501-147/2017-05.

Увид у поднети захтев, односно податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама надлежног органа у Смедереву, у Улици Омладинској бр.1, (канцеларија бр. 35), у периоду од 17.05. до 27.05.2017. године, у времену од 10 до 14 часова.

Молимо да се у року од 10 дана од дана оглашавања, доставе мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину, овом надлежном органу.

 

Група за заштиту животне средине

12.мај 2017.

Обавештење о подношењу Захтева за измену интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада, оператера HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o. Београд, Балканска 2а

 

 

            Градска управа Смедерево, Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, Група за заштиту животне средине, на основу члана 68. став 1, Закона о управљању отпадом (“Службени гласник Републике Србије“ број 36/2009, 88/2010 и 14/2016) објављује

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

о пријему захтева за измену интегралне дозволе

за складиштење и третман неопасног отпада

 

Надлежни орган обавештава јавност да је дана 03.05.2017. године, оператер HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o. Београд, Балканска 2а, (регистрован код АПР са матичним бројем 21203980, са шифром делатности 2410 – производња сировог гвожђа, челика и феролегура) поднеo Захтев за измену интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада издате под бројем 501-47/2011-08 од 16.05.2011.године, од стране Одељења за урбанизам, изградњу и комуналне делатности, Одсека за заштиту животне средине Градске управе Смедерево.

Измена се односи на промену пословног имена оператера Hesteel Serbia Iron & Steel d.o.o. Београд у HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o. Београд, Балканска 2а.

Допуну документације оператер је доставио дана 12.05.2017.године.

Рок за достављање мишљења и предлога је 19.05.2017.године, на e-mail: ekologija@smederevo.org.rs

Увид у поднети Захтев и пратећу документацију може се извршити у Групи за заштиту животне средине Градске управе Смедерево, Омладинска бр.1, канцеларија 35, од 11 до 14 часова.

 

Група за заштиту животне средине

12.мај 2017.

Обавештење о подношењу Захтева за измену дозволе за одлагање неопасног отпада, оператера HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o. Београд, Балканска 2а

 

            Градска управа Смедерево, Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, Група за заштиту животне средине, на основу члана 68. став 1, Закона о управљању отпадом (“Службени гласник Републике Србије“ број 36/2009, 88/2010 и 14/2016) објављује

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

о пријему захтева за  измену  дозволе за одлагање неопасног отпада

 

Надлежни орган обавештава јавност да је дана 03.05.2017 године, оператер HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o. Београд, Балканска 2а, (регистрован код АПР са матичним бројем 21203980, са шифром делатности 2410 производња сировог гвожђа, челика и феролегура) поднеo Захтев за измену дозволе за одлагање неопасног отпада издате под бројем 501-47-1/2011-08 од 12.10.2011.године, од стране Одељења за урбанизам, изградњу и комуналне делатности, Одсека за заштиту животне средине Градске управе Смедерево.

Измена се односи на промену пословног имена оператера Hesteel Serbia Iron & Steel d.o.o. Београд у HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o. Београд, Балканска 2а.

Допуну документације оператер је доставио дана 12.05.2017.године.

Рок за достављање мишљења и предлога је 19.05.2017.године, на e-mail: ekologija@smederevo.org.rs

Увид у поднети Захтев и пратећу документацију може се извршити у Групи за заштиту животне средине Градске управе Смедерево, Омладинска бр.1, канцеларија 35, од 11 до 14 часова.

 

Група за заштиту животне средине

25.април 2017.

СЗТР МЕСАРА НЕДЕЉКОВИЋ Дејан Недељковић пр Смедерево, Милоша Великог 29

 

            Обавештење о доношењу решења да није потребна процена утицаја на животну средину за Пројекат - СЗТР месара и кланица ''Недељковић'', на катастарској парцели број 801 КО Липе II, Ковински пут бб, у Смедереву, носиоца пројекта СЗТР МЕСАРА НЕДЕЉКОВИЋ Дејан Недељковић пр Смедерево, Милоша Великог 29

 

 

На основу чланa 10. став 4. и 7. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'' бр.135/04 и 36/2009), Одељењe за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

О Б А В Е Ш Т А В А

 

            јавност да је донето Решење број 501-118/2017-05 од 19.04.2017.године, да није потребна процена утицаја на животну средину за Пројекат - СЗТР месара и кланица ''Недељковић'', на катастарској парцели број 801 КО Липе II, Ковински пут бб, у Смедереву, носиоца пројекта СЗТР МЕСАРА НЕДЕЉКОВИЋ Дејан Недељковић пр Смедерево, Милоша Великог 29.

Предметни Пројекат се налази на Листи пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину  ''Службени гласник РС'', број 114/2008) под тачком 9. ''Прехрамбена индустрија'', подтачка 1. ''постројења за производњу, третман, прераду или обраду производа из сировина животињског порекла (осим млека)'' и подтачка 10. ''постројења за клање животиња''.

Носилац пројекта и заинтересована јавност може извршити увид и изјавити жалбу на донето Решење у року од 15 дана од дана пријема овог обавештења. Жалба се изјављује другостепеном органу, Министарству пољопривреде и заштите животне средине, а подноси се преко овог органа.

 

Група за заштиту животне средине

20.април 2017.

Обавештење о доношењу Решења о допуни интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада, оператера  ''Папир сервис ФХБ'' ДОО, Умка, Београд, Тринаестог октобра 1

 

 

            Градска управа Смедерево, Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, Група за заштиту животне средине, на основу члана 69. став 1, Закона о управљању отпадом (“Службени гласник Републике Србије“ број 36/2009, 88/2010 и 14/2016) објављује

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

о издатом Решењу  o допуни интегралне дозволе

за складиштењe и третман неопасног отпада

 

оператеру ''Папир сервис ФХБ'' ДОО, Умка, Београд, Тринаестог октобра 1, (регистрован код АПР са матичним бројем 20599685, са шифром делатности 3832- поновна употреба разврстаних материјала).

 

Допуна се односи на увођење нових индексних бројева неопасног отпада и то : 15 01 03 дрвена амбалажа и 20 01 38 дрво другачије од оног наведеног у 20 01 37, који ће се складиштити у постројењу за управљање отпадом на катастарској парцели број 137/10 КО Колари, Коларска бб, Смедерево, а капацитет постројења се неће мењати.

 

Увид у издато Решење може се извршити у року од 7 дана од дана објављивања овог обавештења, у просторијама Градске управе Смедерево, Омладинска бр.1, II спрат, канцеларија бр. 35.

 

Група за заштиту животне средине

20.април 2017.

Обавештење о доношењу Решења за издавање дозволе за  третман - складиштење неопасног отпада, оператера Привредно друштво за трговину на велико и мало Salve Second DOO Смедерево, Шалиначка бб

 

            Градска управа Смедерево, Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, Група за заштиту животне средине, на основу члана 68. став 1, Закона о управљању отпадом (“Службени гласник Републике Србије“ број 36/2009, 88/2010 и 14/2016) објављује

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

о издатој дозволи за третман - складиштење неопасног отпада

 

оператеру постројења Привредном друштву за трговину на велико и мало Salve Second DOO Смедерево, Шалиначка бб, (регистрован код АПР са матичним бројем 21239518, са шифром делатности 4677- трговина на велико отпацима и остацима), за третман - складиштење неопасног отпада следећих индексних бројева:  19 10 01 отпад од гвожђа и челика, 17 04 02 алуминијум, 17 04 01 бакар, бронза, месинг, 02 01 10 отпад од метала,  07 02 13 отпадна пластика, 12 01 01 стругање и обрада ферометала ,12 01 02 прашина и честице ферометала,  12 01 03 стругање и обрада обојених метала, 12 01 04 прашина и честице обојених метала, 12 01 05 обрада пластике, 16 01 06 отпадна возила која не садрже ни течности ни друге опасне компоненте,  16 01 17 ферозни метал, 16 01 18 обојени метал,  16 01 19 пластика, 17 02 03 пластика, 20 01 39 пластика, 17 04 04 цинк, 17 04 05 гвожђе и челик, 17 04 07 мешани метали, 17 04 11 каблови другачији од оних наведених у 17 04 10, 19 10 02 отпад од обојених метала,  19 12 02 метали који садрже гвожђе, 19 12 03 обојени метали, 19 12 12 други отпади (укључујући мешавине материјала) од механичког третмана отпада другачији од оних наведених у 19 12 11, 20 01 40 метали; 15 01 01 папирна и картонска амбалажа, 15 01 02 пластична амбалажа, 02 01 04 отпадна пластика (искључујући амбалажу), 16 02 16 компоненте уклоњене из одбачене опреме другачије од оних наведених у 16 02 15, 20 01 36 одбачена електрична и електронска опрема другачија од оне наведене у 20 01 21, 20 01 23 и 20 01 35,  15 01 03 дрвена амбалажа, 19 12 07 дрво другачије од оног наведеног у 19 12 06, 20 01 38 дрво другачије од оног наведеног у 20 01 37; 16 01 03 отпадне гуме; 16 01 20 стакло; 17 02 02 стакло; 19 12 05 стакло; 20 01 02 стакло; 17 01 03 цреп и керамика; 19 12 01 папир и картон; 20 01 01 папир и картон; 17 02 01 дрво; 19 12 04 пластика и гума; 02 01 99 отпади који нису другачије специфицирани; 03 01 01 отпадна кора и плута; 03 01 99 отпади који нису другачије специфицирани; 03 03 01 отпад од коре и дрвни отпад; 03 03 08 отпади од сортирања папира и картона намењених  рециклажи; 03 03 99 отпади који нису другачије специфицирани; 04 01 09 отпади од кројења и завршне обраде; 04 02 09 отпади од мешовитих материјала (импрегнирани текстил, еластомер,пластомер; 08 03 18 отпадни тонер за штампање другачији од оног наведеног у  08 03 17; 09 01 10 камере за једнократну употребу; 09 01 12 камере за једнократну употребу које садрже батерије  другачије од оних наведених у 09 01 11; 09 01 99 отпади који нису другачије специфирани; 10 11 12 отпадно стакло другачије од оног наведеног  у 10 11 11; 10 12 08 отпадна керамика, цигле, плочице и производи за  грађевинарство (после термичког третмана); 15 01 04 метална амбалажа; 15 01 05 композитна амбалажа; 15 01 06 мешана амбалажа; 15 01 07 стаклена амбалажа; 15 01 09 текстилна амбалажа; 15 02 03 апсорбенти, филтерски материјали, крпе за брисање и  заштитна одећа другачији од оних наведених у 15 02 02; 16 01 22 компоненте које нису другачије специфиране; 16 01 99 компоненте које нису другачије специфиране; 16 02 14 одбачена опрема другачија од оне наведене у 16 02 09 до  16 02 13;  16 06 04 алкалне батерије (изузев 16 06 03); 16 06 05 друге батерије и акумулатора; 16 11 02 облоге на бази угљеника и ватростални материјали из  металуршких процеса другачији од оних наведених у  16 11 01; 16 11 04 остале облоге и ватростални материјали из металуршких  процеса другачији од оних наведених у 16 11 03; 16 11 06 облоге и ватростални материјали из неметалуршких процеса  другачији од оних наведених у 16 11 05; 17 01 01 бетон; 17 01 02 цигле; 17 03 02 битуминозне мешавине другачије од оних наведених у  17 03 01; 17 04 03 олово; 17 04 06 калај; 19 01 02 материјали који садрже гвожђе извађени из  шљаке;19 12 08 текстил; 20 01 10 одећа; 20 01 11 текстил; 20 01 34 батерије и акумулатори другачији од оних наведених у  20 01 33; 20 01 99 остале фракције које нису другачије специфициране; 19 10 06 лака фракција и прашина другачије од оних наведених у 19 10 03; 16 01 12  кочионе облоге другачије од оних наведених у 16 01 11; 17 01 07 мешавина или поједине фракције бетона, цигле, плочице и керамике другачији од оних наведених у 17 01 06; 16 02 14 одбачена опрема другачија од оне наведене у 16 02 09 до 16 02 13; 10 02 10 отпад од млевења; 10 04 99 отпади који нису другачије специфицирани; 10 08 14 струготине са аноде; 10 08 99 отпади који нису другачије специфицирани; 12 01 13 отпади од заваривања; 12 01 99  отпади који нису другачије специфицирани; 04 02 21 отпади од непрерађених текстилних влакана; 04 02 22 отпади од прерађених текстилних влакана; 10 01 03 летећи пепео тресета и сировог дрвета; 10 01 99 отпади који нису другачије специфицирани; 10 02 99 отпади који нису другачије специфицирани; 10 03 02 остаци анода; 18 01 04 отпади чије сакупљање и одлагање не подлеже посебним захтевима због спречавања инфекције, на катастарској парцели број 559/12 КО Смедерево, у улици Шалиначкој бб, у Смедереву.

Оператер делатност управљања неопасним отпадом обавља на локацији која се налази на катастарској парцели број 559/12 КО Смедерево, на којој је изграђен објекат површине 80м², спратности По+П. Рад постројења за управљње отпадом обухвата следеће операције: преузимање и пријем, складиштење, третман и отпремање отпада.

Увид у издато Решење може се извршити у року од 7 дана од дана објављивања овог обавештења, у просторијама Градске управе Смедерево, Омладинска бр.1, II спрат, канцеларија бр.35.

 

Група за заштиту животне средине

19.април 2017.

Обавештење о подношењу Захтева за издавање дозволе за складиштење отпада који није опасан, оператера постројења Друштво за производњу и трговину Мetech doo Смедерево,  Ђуре Салаја бр. 17,

           

            Градска управа Смедерево, Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, Одсек за урбанистичко-грађевинске, послове саобраћаја и заштите животне средине, Група за заштиту животне средине, на основу члана 63. став 2, Закона о управљању отпадом (“Службени гласник Републике Србије“ број 36/2009, 88/2010 и 14/2016) објављује

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

о пријему захтева за издавање дозволе за складиштење неопасног отпада

 

 

Надлежни орган обавештава јавност да је дана 09.05.2016.године, оператер постројења Друштво за производњу и трговину Мetech doo Смедерево, Ђуре Салаја бр. 17, поднеo захтев за издавање дозволе за складиштење неопасног отпада и то:

 - стругање и обрада ферометала (индексни број 12 01 01),

 - стругање и обрада обојених метала( индексни број 12 01 03)

 - папирна и картонска амбалажа (индексни број 15 01 01),

 - дрвена амбалажа (индексни број 15 01 03),

 - пластична амбалажа (индексни број15 01 02)

 - отпадни прашкасти премази (08 02 01)

 - отпадна пластика (индексни број 07 02 13)

на катастарској парцели број 530/1 КО Смедерево, Ђуре Салаја бр. 17,  у Смедереву.

 

Допуну документације оператер је доставио дана 07.04. 2017.године.

            Рок за достављање мишљења и предлога је 26.04.2017.године, на e-mail: ekologija@ smederevo.org.rs.

 

Увид у поднети Захтев и пратећу документацију може се извршити у Групи за заштиту животне средине Градске управе Смедерево, Омладинска бр.1, канцеларија 35, од 11 до 14 часова.

 

Група за заштиту животне средине

13.април 2017.

Обавештење о подношењу Захтева за допуну интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада, оператера  ''Папир сервис ФХБ'' ДОО, Умка, Београд, Тринаестог октобра 1

 

 

 

            Градска управа Смедерево, Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, Група за заштиту животне средине, на основу члана 68. став 1, Закона о управљању отпадом (“Службени гласник Републике Србије“ број 36/2009, 88/2010 и 14/2016) објављује

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

о пријему захтева за  допуну интегралне дозволе

за складиштење и третман неопасног отпада

 

            Надлежни орган обавештава јавност да је дана 31.03.2017.године, оператер ''Папир сервис ФХБ'' ДОО, Умка, Београд, Тринаестог октобра 1, (регистрован код АПР са матичним бројем 20599685, са шифром делатности 3832- поновна употреба разврстаних материјала, поднеo Захтев за допуну интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада, издате под бројем 501-188/2014-05 од 07.05.2014.године, од стране Одељења за урбанистичко-комуналне, имовинско-правне, пословни простор и инспекцијске послове, Групе за заштиту животне средине.

Допуна се односи на увођење новог индексних бројева неопасног отпада и то : 15 01 03 дрвена амбалажа и 20 01 38 дрво другачије од оног наведеног у 20 01 37, који ће се складиштити у постројењу за управљање отпадом на катастарској парцели број 137/10 КО Колари, Коларска бб, Смедерево, а капацитет постројења се неће мењати.

Допуну документације оператер је доставио дана 05.04.2017.године.

 

Рок за достављање мишљења и предлога је 19.04.2017.године, на e-mail: ekologija@ smederevo.org.rs.

Увид у поднети Захтев и пратећу документацију може се извршити у Групи за заштиту животне средине Градске управе Смедерево, Омладинска бр.1, канцеларија 35, од 11 до 14 часова.

 

Група за заштиту животне средине

12.април 2017.

А.Д. ''Милан Благојевић'' Смедерево, Ђуре Стругара 20

 

Обавештење о донетом Решењу о давању сагласности на Студију о процени утицајa на животну средину за Пројекат - погон за производњу електричних и неелектричних апарата за домаћинство ''Милан Благојевић'', целокупан технолошки поступак, на катaстарској парцели број 526/2 КО Смедерево, Ђуре Стругара 20, у Смедереву

 

 

На основу члана 25. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево, даје следеће

 

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

 

носилац пројектa А.Д. ''Милан Благојевић'' Смедерево, Ђуре Стругара 20,  поднео је захтев за давање сагласности на Студију о процени утицајa на животну средину за Пројекат - погон за производњу електричних и неелектричних апарата за домаћинство ''Милан Благојевић'', целокупан технолошки поступак, на катaстарској парцели број 526/2 КО Смедерево, Ђуре Стругара 20, у Смедереву,  заведен под бројем 501-86/2017-05 од 09.03.2017.године.

У складу са чланом 24. ставом 1. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево, донело је Решење о давању сагласности на предметну Студију, број 501-86/2017-05 од 10.04.2017.године.

У складу са чланом 24. ставом 2. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр.135/2004 и 36/2009), носилац пројекта је дужан да приликом рада предметног Пројекта, у свему испоштује мере за спречавање, смањење и отклањање штетних утицаја на животну средину утврђене у предметној Студији, као и услове надлежних органа и организација.

Носилац пројекта и заинтересовани органи, организације и јавност могу покренути управни спор подношењем тужбе надлежном суду у року од 30 дана од дана пријема овог обавештења односно од дана објављивања у средствима информисања.

 

Група за заштиту животне средине

12.април 2017.

Друштво за производњу и трговину ''Меtech'' доо из Смедерева, Улица Ђуре Салаја бр.17

 

Обавештење о донетом Решењу о давању сагласности на ажурирану Студију о процени утицајa на животну средину за целокупни технолошки поступак – производња и прерада лимова на катaстарској парцели број 530/1 КО Смедерево, Ђуре Салаја 17, у Смедереву

 

 

На основу члана 25. став 1. а у вези са чланом 28. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево, даје следеће

 

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

 

носилац пројектa Друштво за производњу и трговину METECH doo Смедерево, Ђуре Салаја 17, поднео је захтев за давање сагласности на ажурирану Студију о процени утицајa на животну средину за целокупни технолошки поступак – производња и прерада лимова на катaстарској парцели број 530/1 КО Смедерево, Ђуре Салаја 17, у Смедереву,  заведен под бројем 501-83/2017-05 од 06.03.2017.године,

У складу са чланом 24. ставом 1. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево, донело је Решење о давању сагласности на предметну ажурирану Студију, број 501-83/2017-05 од 07.04.2017.године.

У складу са чланом 24. ставом 2. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр.135/2004 и 36/2009), носилац пројекта је дужан да приликом рада предметног Пројекта, у свему испоштује мере за спречавање, смањење и отклањање штетних утицаја на животну средину утврђене у предметној ажурираној Студији, као и услове надлежних органа и организација.

Носилац пројекта и заинтересовани органи, организације и јавност могу покренути управни спор подношењем тужбе надлежном суду у року од 30 дана од дана пријема овог обавештења односно од дана објављивања у средствима информисања.

 

Група за заштиту животне средине

05.април 2017.

СЗТР МЕСАРА НЕДЕЉКОВИЋ Дејан Недељковић пр Смедерево, Милоша Великог 29

 

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат - СЗТР месара и кланица ''Недељковић'', на катастарској парцели број 801 КО Липе II, Ковински пут бб, у Смедереву

 

 

На основу члана 10. став 1. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

 

О Б А В Е Ш Т А В А

 

            jавност да је носилац пројекта СЗТР МЕСАРА НЕДЕЉКОВИЋ Дејан Недељковић пр Смедерево, Милоша Великог 29, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат - СЗТР месара и кланица ''Недељковић'', на катастарској парцели број 801 КО Липе II, Ковински пут бб, у Смедереву, заведен под бројем 501-118/2017-05.

            Увид у поднети захтев, односно податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама надлежног органа у Смедереву, улица Омладинска бр. 1, (канцеларија бр. 35) у периоду oд 05.04. до 15.04.2017. године, у времену од 10 до 14 часова.

Молимо да се у року од 10 дана од дана оглашавања, доставе мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за предметни Пројекат, овом надлежном органу.

 

Група за заштиту животне средине

31.март 2017.

 

Обавештење о подношењу Захтева за издавање дозволе за третман - складиштење неопасног отпада, оператера Привредно друштво за трговину на велико и мало Salve Second DOO Смедерево, Шалиначка бб

 

Градска управа Смедерево, Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, Група за заштиту животне средине, на основу члана 68. став 1, Закона о управљању отпадом (“Службени гласник Републике Србије“ број 36/2009, 88/2010 и 14/2016) објављује

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

    о пријему захтева за  издавање  дозволе за третман - складиштење неопасног отпада

 

Надлежни орган обавештава јавност да је дана 22.02.2017.године, оператер Привредно друштво за трговину на велико и мало Salve Second DOO Смедерево, Шалиначка бб, (регистрован код АПР са матичним бројем 21239518, са шифром делатности 4677- трговина на велико отпацима и остацима), поднео Захтев за издавање дозволе за третман-складиштење неопасног отпада и то следећих индексних бројева: 19 10 01 отпад од гвожђа и челика, 17 04 02 алуминијум, 17 04 01 бакар, бронза, месинг, 02 01 10 отпад од метала,  07 02 13 отпадна пластика, 12 01 01 стругање и обрада ферометала ,12 01 02 прашина и честице ферометала,  12 01 03 стругање и обрада обојених метала, 12 01 04 прашина и честице обојених метала, 12 01 05 обрада пластике, 16 01 06 отпадна возила која не садрже ни течности ни друге опасне компоненте,  16 01 17 ферозни метал, 16 01 18 обојени метал,  16 01 19 пластика, 17 02 03 пластика, 20 01 39 пластика, 17 04 04 цинк, 17 04 05 гвожђе и челик, 17 04 07 мешани метали, 17 04 11 каблови другачији од оних наведених у 17 04 10, 19 10 02 отпад од обојених метала,  19 12 02 метали који садрже гвожђе, 19 12 03 обојени метали, 19 12 12 други отпади (укључујући мешавине материјала) од механичког третмана отпада другачији од оних наведених у 19 12 11, 20 01 40 метали; 15 01 01 папирна и картонска амбалажа, 15 01 02 пластична амбалажа, 02 01 04 отпадна пластика (искључујући амбалажу), 16 02 16 компоненте уклоњене из одбачене опреме другачије од оних наведених у 16 02 15, 20 01 36 одбачена електрична и електронска опрема другачија од оне наведене у 20 01 21, 20 01 23 и 20 01 35,  15 01 03 дрвена амбалажа, 19 12 07 дрво другачије од оног наведеног у 19 12 06, 20 01 38 дрво другачије од оног наведеног у 20 01 37; 16 01 03 отпадне гуме; 16 01 20 стакло; 17 02 02 стакло; 19 12 05 стакло; 20 01 02 стакло; 17 01 03 цреп и керамика; 19 12 01 папир и картон; 20 01 01 папир и картон; 17 02 01 дрво; 19 12 04 пластика и гума; 02 01 99 отпади који нису другачије специфицирани; 03 01 01 отпадна кора и плута; 03 01 99 отпади који нису другачије специфицирани; 03 03 01 отпад од коре и дрвни отпад; 03 03 08 отпади од сортирања папира и картона намењених  рециклажи; 03 03 99 отпади који нису другачије специфицирани; 04 01 09 отпади од кројења и завршне обраде; 04 02 09 отпади од мешовитих материјала (импрегнирани текстил, еластомер,пластомер; 08 03 18 отпадни тонер за штампање другачији од оног наведеног у  08 03 17; 09 01 10 камере за једнократну употребу; 09 01 12 камере за једнократну употребу које садрже батерије  другачије од оних наведених у 09 01 11; 09 01 99 отпади који нису другачије специфирани; 10 11 12 отпадно стакло другачије од оног наведеног  у 10 11 11; 10 12 08 отпадна керамика, цигле, плочице и производи за  грађевинарство (после термичког третмана); 15 01 04 метална амбалажа; 15 01 05 композитна амбалажа; 15 01 06 мешана амбалажа; 15 01 07 стаклена амбалажа; 15 01 09 текстилна амбалажа; 15 02 03 апсорбенти, филтерски материјали, крпе за брисање и  заштитна одећа другачији од оних наведених у 15 02 02; 16 01 22 компоненте које нису другачије специфиране; 16 01 99 компоненте које нису другачије специфиране; 16 02 14 одбачена опрема другачија од оне наведене у 16 02 09 до  16 02 13;  16 06 04 алкалне батерије (изузев 16 06 03); 16 06 05 друге батерије и акумулатора; 16 11 02 облоге на бази угљеника и ватростални материјали из  металуршких процеса другачији од оних наведених у  16 11 01; 16 11 04 остале облоге и ватростални материјали из металуршких  процеса другачији од оних наведених у 16 11 03; 16 11 06 облоге и ватростални материјали из неметалуршких процеса  другачији од оних наведених у 16 11 05; 17 01 01 бетон; 17 01 02 цигле; 17 03 02 битуминозне мешавине другачије од оних наведених у  17 03 01; 17 04 03 олово; 17 04 06 калај; 19 01 02 материјали који садрже гвожђе извађени из  шљаке;19 12 08 текстил; 20 01 10 одећа; 20 01 11 текстил; 20 01 34 батерије и акумулатори другачији од оних наведених у  20 01 33; 20 01 99 остале фракције које нису другачије специфициране; 19 10 06 лака фракција и прашина другачије од оних наведених у 19 10 03; 16 01 12  кочионе облоге другачије од оних наведених у 16 01 11; 17 01 07 мешавина или поједине фракције бетона, цигле, плочице и керамике другачији од оних наведених у 17 01 06; 16 02 14 одбачена опрема другачија од оне наведене у 16 02 09 до 16 02 13; 10 02 10 отпад од млевења; 10 04 99 отпади који нису другачије специфицирани; 10 08 14 струготине са аноде; 10 08 99 отпади који нису другачије специфицирани; 12 01 13 отпади од заваривања; 12 01 99  отпади који нису другачије специфицирани; 04 02 21 отпади од непрерађених текстилних влакана; 04 02 22 отпади од прерађених текстилних влакана; 10 01 03 летећи пепео тресета и сировог дрвета; 10 01 99 отпади који нису другачије специфицирани; 10 02 99 отпади који нису другачије специфицирани; 10 03 02 остаци анода; 18 01 04 отпади чије сакупљање и одлагање не подлеже посебним захтевима због спречавања инфекције, на катастарској парцели број 559/12 КО Смедерево, у улици Шалиначкој бб, у Смедереву.

 

Рок за достављање мишљења и предлога је 07.04.2017.године, на e-mail: ekologija@smederevo.org.rs.

 

Увид у поднети Захтев и пратећу документацију може се извршити у Групи за заштиту животне средине Градске управе Смедерево, Омладинска бр.1, канцеларија 35, од 11 до 14 часова.

 

Група за заштиту животне средине

22.март 2017.

'' TELENOR '' d.o.o. Београд, Омладинских бригада 90, Новог Београда

 

Обавештење о доношењу решења да је потребна процена утицаја на животну средину за базну станицу мобилне телефоније на локацији ''Смедерево 11'', на катастарској парцели број 1037/1 КО Смедерево, у улици Деспота Гргура бр.2, (на кровној тераси зграде МУП-а), у Смедереву, носиоца пројекта '' TELENOR '' d.o.o. Београд, Омладинских бригада 90, Нови Београд

 

На основу члана 10. став 4. и 7. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

О Б А В Е Ш Т А В А

 

јавност да је донето Решење број 501-386/2016-05 од 20.03.2017.године, да је  потребна процена утицаја на животну средину и одређен обим и садржај студије за базну станицу мобилне телефоније ''Смедерево 11'', на катастарској парцели број 1037/1 КО Смедерево, у улици Деспота Гргура бр.2, (на кровној тераси зграде МУП-а), у Смедереву, носиоца пројекта '' TELENOR '' d.o.o. Београд, Омладинских бригада 90, Нови Београд.

Потреба израде Студије о процени утицаја на животну средину утврђена је на основу Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаja на животну средину (Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе  пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину ''Службени гласник РС'' број 114/2008), јер се предметна радио базна станица налази на поменутој Листи II  и то тачка 12. ''Инфраструктурни пројекти'', подтачка 13. ''Телекомуникациони објекти мобилне телефоније (базне радио станице)''.

Носилац пројекта и заинтересована јавност може извршити увид и изјавити жалбу на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује другостепеном органу, Министарству пољопривреде и заштите животне средине, а подноси се преко овог органа .

 

 

Група за заштиту животне средине

21.март 2017.

На основу члана 60а, а у вези са чланом 60в Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС, бр.135/04, 36/09, 72/09-други закон,43/11-УС и 14/16), Министарство пољопривреде и заштите животне средине, даје следеће:

 

 

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Обавештавају се заинтересовани органи, организације и јавност да је овом министарству достављен захтев за издавање сагласности и документ Извештај о безбедности за Hesteel Serbia Iron&Steel“ д.о.о. Београд огранак Смедерево (железара Смедерево), оператера „Hesteel Serbia Iron&Steel“ д.о.о. Београд. 

Увид у достављени Извештај о безбедности може се извршити у просторијама Министарства пољопривреде и заштите животне средине Нови Београд, ул. Омладинских бригада бр.1, канцеларија 329, сваког радног дана од 11 - 13 часова, као и у просторијама Градске управе Града Смедерева, ул. Омладинска 1, канцеларија број 35, II спрат сваког радног дана од 11 до 13 часова, у трајању од 20 дана од дана објављивања овог обавештења.

Мишљење и примедбе на разматрани Извештај о безбедности могу се доставити министарству, у року од 20 дана од дана објављивања овог обавештења.

Јавна презентација и јавна расправа биће одржане 19. априла 2017. године  у просторијама Градске управе Града Смедерева у Скупштинској сали,  са почетком у 11 часова.

 

Група за заштиту животне средине

15.март 2017.

            Друштво за производњу и трговину METECH doo Смедерево, Ђуре Салаја 17

 

Обавештење о поднетом захтаву за давање сагласности на ажурирану Студију о процени утицаја на животну средину за целокупни технолошки поступак - производња и прерада лимова на катaстарској парцели број 530/1 КО Смедерево, Ђуре Салаја 17, у Смедереву

 

 

На основу члана 20. став 1. и 2. а у вези са чланом 28. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

О Б А В Е Ш Т А В А

 

јавност да је носилац пројекта Друштво за производњу и трговину METECH doo Смедерево, Ђуре Салаја 17, поднео захтев за давање сагласности на ажурирану Студију о процени утицаја на животну средину за целокупни технолошки поступак-производња и прерада лимова на катaстарској парцели број 530/1 КО Смедерево, Ђуре Салаја 17, у Смедереву, заведен под бројем 501-83/2017-05.

Јавни увид у предметну ажурирану Студију о процени утицаја на животну средину, може се обавити у просторијама Градске управе Смедерево, у улици Омладинској бр. 1, (соба бр.35, II спрат), у периоду од 15.03. до 04.04.2017. године, у времену од 10 до 12 часова.

            Јавна презентација и јавна расправа о предметној ажурираној Студији о процени утицаја на животну средину, биће одржана у просторијама Градске управе Смедерево, у улици Омладинској бр.1 у Смедереву, дана 05.04.2017. године, у времену од 12 до 13 сати.

У јавној презентацији и јавној расправи о предметној ажурираној Студији о процени утицаја, сагласно члану 20. став 4. Закона о процени утицаја, учествоваће носилац пројекта и обрађивач Студије.

 

Група за заштиту животне средине

15.март 2017.

А.Д. ''Милан Благојевић'' Предузеће за производњу електричних и неелектричних апарата за домаћинство Смедеревo, Ђуре Стругара 20

 

Обавештење о поднетом захтаву за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за Пројекат - погон за производњу електричних и неелектричних апарата за домаћинство ''Милан Благојевић'', целокупан технолошки поступак, на катaстарској парцели број 526/2 КО Смедерево, Ђуре Стругара 20, у Смедереву

 

 

На основу члана 20. став 1. и 2. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

О Б А В Е Ш Т А В А

 

jавност да је носилац пројекта А.Д. ''Милан Благојевић'' Смедерево, Ђуре Стругара 20, поднео захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за Пројекат - погон за производњу електричних и неелектричних апарата за домаћинство ''Милан Благојевић'', целокупан технолошки поступак, на катaстарској парцели број 526/2 КО Смедерево, Ђуре Стругара 20, у Смедереву, заведен под бројем 501-86/2017-05.

Јавни увид у предметну Студију о процени утицаја на животну средину, може се обавити у просторијама Градске управе Смедерево, у улици Омладинској бр. 1, (соба бр.35, II спрат), у периоду од 15.03. до 04.04.2017. године, у времену од 10 до 12 часова.

            Јавна презентација и јавна расправа о предметној Студији о процени утицаја на животну средину, биће одржана у просторијама Градске управе Смедерево, у улици Омладинској бр.1 у Смедереву, дана 06.04.2017. године, у времену од 12 до 13 сати.

У јавној презентацији и јавној расправи о предметној Студији о процени утицаја, сагласно члану 20. став 4. Закона о процени утицаја, учествоваће носилац пројекта и обрађивач Студије.

 

Група за заштиту животне средине

15.март 2017.

''Shopping Center Tri'' доо Београд-Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 6

 

           

            Обавештење одонетом Решењу да није  потребна процена утицаја на животну средину за Пројекат - комерцијални комплекс-тржни центар ''RETAIL PARK'' са припадајућим саобраћајним и пешачким површинама, на кат.парц. бр. 13434 КО Смедерево, у Шалиначкој улици у делу Индустријске зоне Смедерева, носиоца пројекта ''Shopping Center Tri'' доо Београд-Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 6.

 

 

 

 

На основу чланa 10. став 4. и 7. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'' бр.135/04 и 36/2009), Одељењe за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

О Б А В Е Ш Т А В А

 

јавност да је донето Решење број 501-71/2017-05 од 13.03.2017.године, да није  потребна процена утицаја на животну средину за Пројекат - комерцијални комплекс-тржни центар ''RETAIL PARK'' са припадајућим саобраћајним и пешачким површинама, на кат.парц. бр. 13434 КО Смедерево, у Шалиначкој улици у делу Индустријске зоне Смедерева, носиоца пројекта ''Shopping Center Tri'' доо Београд-Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 6.

Предметни Пројекат се налази на Листи пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину ''Службени гласник РС'', број 114/2008) и то под тачком 12. ''Инфраструктурни пројекти'', подтачка 1. ''Пројекти урбаног развоја''.

Носилац пројекта и заинтересована јавност може извршити увид и изјавити жалбу на донето Решење у року од 15 дана од дана пријема овог обавештења. Жалба се изјављује другостепеном органу, Министарству пољопривреде и заштите животне средине, а подноси се преко овог органа.

 

Група за заштиту животне средине

08.март 2017.

TELENOR d.o.o. Београд, Омладинских бригада 90, Нови Београд

 

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат базнe станицe мобилне телефоније ''Смедерево 11'', на катастарској парцели број 1037 КО Смедерево, у улици Деспота Гргура бр.2, (на кровној тераси зграде МУП-а), у Смедереву, носиоца пројекта TELENOR d.o.o. Београд, Омладинских бригада 90, Нови Београд

 

 

На основу члана 10. став 1. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

 

О Б А В Е Ш Т А В А

 

 

jавност да је носилац пројекта TELENOR d.o.o. Београд, Омладинских бригада 90, Нови Београд, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат-базне станице мобилне телефоније ''Смедерево 11'', на катастарској парцели број 1037 КО Смедерево, у улици Деспота Гргура бр.2, (на кровној тераси зграде МУП-а), у Смедереву.

Увид у поднети захтев, односно податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама надлежног органа у Смедереву, улица Омладинска бр. 1, (канцеларија бр. 35) у периоду oд 08.03. до 18.03.2017. године, у времену од 10 до 14 часова.

Молимо да се у року од 10 дана од дана оглашавања, доставе мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за предметну базну станицу, овом надлежном органу.

 

Група за заштиту животне средине

03.март 2017.

Обавештење о доношењу Решења о допуни  интегралне дозволе за складиштењe  и третман неопасног отпада, оператеру постројења  Привредном друштву за трговину на велико и мало Ненад промет  Д.О.О. Осипаоница, Подунавска 81

 

 

Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, Одсек за урбанистичко-грађевинске, послове саобраћаја и заштите животне средине, Група за заштиту животне средине Градске управе Смедерево, на основу члана 69. став 1, Закона о управљању отпадом (“Службени гласник Републике Србије“ број 36/2009, 88/2010 и 14/2016) објављује

 

 

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

о издатом Решењу  o допуни интегралне дозволе

за складиштењe  и третман неопасног отпада

 

оператеру Привредном друштву за трговину на велико и мало Ненад промет  Д.О.О. Осипаоница, Подунавска 81 (регистрован код АПР са матичним бројем 20886200, са шифром делатности 4677 - трговина на велико отпацима и остацима).

 

Допуна се односи на увођење новог индексног  броја неопасног отпада (17 04 03 – олово), који ће се складиштити у постројењу за управљање отпадом које се налази на катастарској парцели број 4933/13 КО Осипаоница, а капацитет постројења се неће мењати.

 

Увид у издато Решење може се извршити у року од 7 дана од дана објављивања овог обавештења, у просторијама Градске управе Смедерево, Омладинска бр.1, II спрат, канцеларија бр. 35.

 

Група за заштиту животне средине

01.март 2017.

''Shopping Center Tri'' доо Београд-Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 6,

           

            Обавештење о поднетом захтаву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат - комерцијални комплекс-тржни центар ''RETAIL PARK'' са припадајућим саобраћајним и пешачким површинама, на кат.парц. бр. 13434 КО Смедерево, у  Шалиначкој улици у делу Индустријске зоне  Смедерева

 

На основу члана 10. став 1. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

О Б А В Е Ш Т А В А

 

            јавност да је носилац пројекта ''Shopping Center Tri'' доо Београд-Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 6, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат- комерцијални комплекс-тржни центар ''RETAIL PARK'' са припадајућим саобраћајним и пешачким површинама, на кат.парц. бр. 13434 КО Смедерево, у  Шалиначкој улици у делу Индустријске зоне  Смедерева.

            Увид у поднети захтев, односно податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама надлежног органа у Смедереву, улица Омладинска број 1, (канцеларија број 35) у периоду oд 01.03. до 10.03.2017.године, у времену од 10 до 14 часова.

            Молимо  да се у року од 10 дана од дана пријема овог обавештења, доставите мишљење о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за предметни Пројекат, овом надлежном органу.

 

Група за заштиту животне средине

23.фебруар 2017.

Обавештење о доношењу Решења о допуни интегралне дозволе за складиштење и  третман неопасног отпада, оператеру постројења Hesteel Serbia Iron & Steel d.o.o. Београд, Балканска 2а

 

 

Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, Одсек за урбанистичко-грађевинске, послове саобраћаја и заштите животне средине, Група за заштиту животне средине Градске управе Смедерево, на основу члана 69. став 1, Закона о управљању отпадом (“Службени гласник Републике Србије“ број 36/2009, 88/2010 и 14/2016) објављује

 

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

о издатом Решењу  o допуни интегралне дозволе

за складиштењe  и третман неопасног отпада

 

оператеру постројења Hesteel Serbia Iron & Steel d.o.o, са седиштем у Београду,  Балканска 2а, (регистрован код АПР са матичним бројем 21203980, са шифром делатности 2410 – производња сировог гвожђа, челика и феролегура).

Допуна се односи нa неопасан отпад индексног броја 12 01 01 - стругање и обрада ферометала који се генерише у процесу обраде ваљака у погону Хладне ваљаонице,  a сада складишти и третира у погону Агломерције.

Увид у издато Решење може се извршити у року од 7 дана од дана објављивања овог обавештења, у просторијама Градске управе Смедерево, Омладинска бр.1, II спрат, канцеларија бр. 35.

 

Група за заштиту животне средине

22.фебруар 2017.

Друштво за промет нафтних деривата Luk Oil Србија АД, Београд, Булевар Михајла Пупина 165Д, Нови Београд

 

           

            Обавештење одонетом Решењу да није  потребна процена утицаја на животну средину за постројење за ТНГ на постојећој бензинској станици ''Смедерево'', на катастарским парцелама број 7252 и 7238 КО Смедерево, у улици 16. октобра бр.86, у Смедереву, носиоца пројекта Друштво за промет нафтних деривата Luk Oil Србија АД, Београд, Булевар Михајла Пупина 165Д, Нови Београд

 

 

 

На основу чланa 10. став 4. и 7. а у вези са чланом 30. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'' бр.135/04 и 36/2009), Одељењe за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

О Б А В Е Ш Т А В А

 

јавност да је донето Решење број 501-374/2016-05 од 20.02.2017.године, да није  потребна процена утицаја затеченог стања на животну средину за постројење за ТНГ на постојећој бензинској станици ''Смедерево'', на катастарским парцелама број 7252 и 7238 КО Смедерево, у улици 16. октобра бр.86, у Смедереву, носиоца пројекта Друштво за промет нафтних деривата Luk Oil Србија АД, Београд, Булевар Михајла Пупина 165Д, Нови Београд.

Предметни Пројекат се налази на Листи пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину ''Службени гласник РС'', број 114/2008) и то под тачком 14. ''Остали пројекти'', подтачка 13. ''Објекти за снабдевање моторних возила горивом (бензинске пумпе)''.

Носилац пројекта и заинтересована јавност може извршити увид и изјавити жалбу на донето Решење у року од 15 дана од дана пријема овог обавештења. Жалба се изјављује другостепеном органу, Министарству пољопривреде и заштите животне средине, а подноси се преко овог органа .

 

Група за заштиту животне средине

14.фебруар 2017.

   Еuro Petrol ДОО Суботица, Ул. Отмара Мајера бр. 6

 

           

            Обавештење одонетом Решењу да није  потребна процена утицаја на животну средину за Пројекат - реконструкције и доградње постојеће пумпе за ТНГ, изградњом резервоара за течна горива на кат. парц. бр. 4034/2 КО Смедерево, у Горанској 55, у Смедереву, носиоца пројекта Еuro Petrol ДОО Суботица,  Отмара Мајера 6

 

 

 

 

На основу чланa 10. став 4. и 7. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'' бр.135/04 и 36/2009), Одељењe за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

О Б А В Е Ш Т А В А

 

јавност да је донето Решење број 501-9/2017-05 од 08.02.2017.године, да није  потребна процена утицаја на животну средину за Пројекат - реконструкције и доградње постојеће пумпе за ТНГ, изградњом резервоара за течна горива на кат. парц. бр. 4034/2 КО Смедерево, у Горанској 55, у Смедереву, носиоца пројекта Еuro Petrol ДОО Суботица,  Отмара Мајера 6.

Предметни Пројекат се налази на Листи пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину ''Службени гласник РС'', број 114/2008) и то под тачком 14. ''Остали пројекти'', подтачка 13. ''Објекти за снабдевање моторних возила горивом (бензинске пумпе)''.

Носилац пројекта и заинтересована јавност може извршити увид и изјавити жалбу на донето Решење у року од 15 дана од дана пријема овог обавештења. Жалба се изјављује другостепеном органу, Министарству пољопривреде и заштите животне средине, а подноси се преко овог органа .

 

Група за заштиту животне средине

13.фебруар 2017.

Обавештење о подношењу Захтева за допуну дозволе за складиштење и  третман неопасног отпада, оператера Ненад Промет ДОО Осипаоница, Подунавска 81

 

 

 

            Градска управа Смедерево, Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, Група за заштиту животне средине, на основу члана 68. став 1, Закона о управљању отпадом (“Службени гласник Републике Србије“ број 36/2009, 88/2010 и 14/2016) објављује

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

о пријему захтева за  допуну  дозволе за складиштење и третман неопасног отпада

 

            Надлежни орган обавештава јавност да је дана 08.02.2017.године, оператер Ненад Промет ДОО, Осипаоница,  Подунавска 81, (регистрован код АПР са матичним бројем 20886200, са шифром делатности 4677- трговина на велико отпацима и остацима) поднеo Захтев за допуну дозволе за складиштење и третман неопасног отпада, издате под бројем 501-145/2013-08 од 24.09.2013.године, од стране Одељења за урбанистичко-комуналне,  имовинско-правне, пословни простор и инспекцијске послове, Групе за заштиту животне средине.

Допуна се односи на увођење новог индексног броја неопасног отпада ( 17 04 03-олово), који ће се складиштити у постројењу за управљање отпадом које се налази на катастарској парцели број 4933/13 КО Осипаоница, а капацитет постројења се неће мењати.

 

Рок за достављање мишљења и предлога је 19.02.2017.године, на e-mail: ekologija@ smederevo.org.rs.

Увид у поднети Захтев и пратећу документацију може се извршити у Групи за заштиту животне средине Градске управе Смедерево, Омладинска бр.1, канцеларија 35, од 11 до 14 часова.

 

Група за заштиту животне средине

02.фебруар 2017.

Друштво за промет нафтних деривата Luk Oil Србија АД, Београд, Булевар Михајла Пупина 165Д, Нови Београд

 

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину за постројење за ТНГ на постојећој бензинској станици ''Смедерево'', на катастарским парцелама број 7252 и 7238 КО Смедерево, у улици 16. октобра бр.86, у Смедереву, носиоца пројекта Друштво за промет нафтних деривата Luk Oil Србија АД, Београд, Булевар Михајла Пупина 165Д, Нови Београд

 

 

На основу члана 10. став 1. а у вези са чланом 29. и 30. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

 

О Б А В Е Ш Т А В А

 

 

            jавност да је носилац пројекта Друштво за промет нафтних деривата Luk Oil Србија АД, Београд, Булевар Михајла Пупина 165Д, Нови Београд, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину за постројење за ТНГ на постојећој бензинској станици ''Смедерево'', на катастарским парцелама број 7252 и 7238 КО Смедерево, у улици 16. октобра бр.86, у Смедереву.    Увид у поднети захтев, односно податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама надлежног органа у Смедереву, улица Омладинска бр. 1, (канцеларија бр. 35) у периоду  oд 01.02. до 11.02.2017.године, у времену од 10 до 14 часова.

Молимо вас да се у року од 10 дана од дана оглашавања, доставе мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину за предметни објекат, овом надлежном органу.

 

Група за заштиту животне средине

25.јануар 2017.

            Еuro Petrol ДОО Суботица, Ул. Отмара Мајера бр. 6

 

           

            Обавештење о поднетом захтаву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат- реконструкције и доградње постојеће пумпе за ТНГ изградњом резервоара за течна горива на кат.парц. бр. 4034/2 КО Смедерево, у  Горанској 55, у Смедереву

 

 

На основу члана 10. став 1. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

О Б А В Е Ш Т А В А

 

            jавност да је носилац пројекта Еuro Petrol ДОО Суботица, Ул. Отмара Мајера бр. 6, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат- реконструкције и доградње постојеће пумпе за ТНГ изградњом резервоара за течна горива на кат.парц. бр. 4034/2 КО Смедерево, у  Горанској 55, у Смедереву.

            Увид у поднети захтев, односно податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама надлежног органа у Смедереву, улица Омладинска број 1, (канцеларија број 35) у периоду oд 25.01. до 04.02.2017.године, у времену од 10 до 14 часова.

            Молимо да се у року од 10 дана од дана оглашавања, доставе мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за предметни Пројекат, овом надлежном органу.

 

Група за заштиту животне средине

19.јануар 2017.

           

           

            Обавештење о јавном увиду, јавној расправи и презентацији нацрта Локалног еколошког акционог плана за град Смедерево

 

 

 

Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

 

О Б А В Е Ш Т А В А

заинтересоване органе, организације и јавност да се увид у нацрт Локалног еколошког акционог плана за град Смедерево, може извршити у просторијама Градске управе Смедерево, Омладинска 1, канцеларија бр. 35, II спрат, у периоду од 19.01. до 28.01.2017.године, радним данима од 10 до 12 часова. Презентација у електронској форми се може преузети на следећем линку: LINK.

            Примедбе и мишљења на нацрт Локалног еколошког акционог плана за град Смедерево се подносе у писаној форми, на писарници Градске управе Смедерево, Омладинска 1, Групи за заштиту животне средине Одељења за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, у току трајања јавног увида (закључно  са 28.01.2017.године)               

            Јавна расправа и презентација нацрта Локалног еколошког акционог плана за град Смедерево, биће одржана 30. јануара 2017. године, у времену од 11 до 13 часова, у просторијама Градске управе Смедерево, Омладинска бр.1, у скупштинској сали.

 

Група за заштиту животне средине

13.јануар 2017.

Обавештење о подношењу Захтева за допуну дозволе за складиштење и  третман неопасног отпада, оператера Hesteel Serbia Iron & Steel d.o.o. Београд, Балканска 2а

 

 

 

            Градска управа Смедерево, Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, Група за заштиту животне средине, на основу члана 68. став 1, Закона о управљању отпадом (“Службени гласник Републике Србије“ број 36/2009, 88/2010 и 14/2016) објављује

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

о пријему захтева за  допуну  дозволе за складиштење и третман неопасног отпада

 

            Надлежни орган обавештава јавност да је дана 29.11.2016 године, оператер Hesteel Serbia Iron & Steel d.o.o, са седиштем у Београду,  Балканска 2а, (регистрован код АПР са матичним бројем 21203980, са шифром делатности 2410 – производња сировог гвожђа, челика и феролегура) поднеo Захтев за допуну  дозволе за складиштење и третман неопасног отпада, издате под бројем 501-47/2011-08 од 16.05.2011.године, од стране Одељења за урбанизам, изградњу и комуналне делатности, Одсека за заштиту животне средине Градске управе Смедерево.

Допуна дозволе се односи на складиштење и третман неопасног отпада индексног броја 12 01 01 у погону Агломерције, а  који се генерише у процесу обраде ваљака у погону Хладне ваљаонице.

Допуну документације оператер је доставио дана 27.12.2016.године.

Рок за достављање мишљења и предлога је 26.01.2017.године, на e-mail: ekologija@ smederevo.org.rs.

Увид у поднети Захтев и пратећу документацију може се извршити у Групи за заштиту животне средине Градске управе Смедерево, Омладинска бр.1, канцеларија 35, од 11 до 14 часова.

 

Група за заштиту животне средине

13.јануар 2017.

''МЕТАЛ ЕКО СИСТЕМ'' Д.О.О. Јагодина, Пут кнеза Михајла бр.107

 

            Обавештење о доношењу решења да није потребна процена утицаја на животну средину, за пројекaт – привремено складиште опасног и неопасног отпада (ЕЕ отпад и отпадна возила) на катастарској парцели број 2130/2 КО Радинац, у Смедереву,

 

 На основу члана 10. став 4. и 7. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

О Б А В Е Ш Т А В А

 

јавност да је донето Решење број 501-339/2016-05 од 11.01.2017.године, да није потребна процена утицаја на животну средину за пројекaт – привремено складиште опасног и неопасног отпада (ЕЕ отпад и отпадна возила) на катастарској парцели број 2130/2 КО Радинац, у Смедереву, носиоца пројекта ''МЕТАЛ ЕКО СИСТЕМ'' Д.О.О. Јагодина, Пут кнеза Михајла бр.107.

            Решење се заснива на анализи захтева носиoца пројекта и података о локацији, карактеристикама и могућностима утицаја објекта на животну средину, при чему су узети у обзир и прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину - ''Службени гласник РС'', број 114/2008), и то под тачком 14. ''Остали пројекти'', подтачка 2. ''Постројења за управљање отпадом''. Уколико се носилац пројекта придржава мера заштите животне средине предвиђених тачком 2. диспозитива Решења, пројекат неће представљати значајног загађивача животне средине.

Носилац пројекта и заинтересована јавност може извршити увид и изјавити жалбу на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује другостепеном органу, Министарству пољопривреде и заштите животне средине, а подноси се преко овог органа.

 

Група за заштиту животне средине

28.децембар 2016.

Метал - еко систем ДОО Јагодина, Пут Кнеза Михајла 107

 

Метал - еко систем ДОО Јагодина, Пут Кнеза Михајла 107

 

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат - привремено складиште опасног и неопасног отпада (ЕЕ отпад и отпадна возила) на катастарској парцели број 2130/2 КО Радинац, у Смедереву, носиоца пројекта Метал - еко систем ДОО Јагодина,Пут Кнеза Михајла 107

 

 

 

На основу члана 10. став 1. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр.135/2004 и 36/2009), Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево

 

 

О Б А В Е Ш Т А В А

 

 

јавност да је носилац пројекта Метал - еко систем ДОО Јагодина, Пут Кнеза Михајла 107, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат - привремено складиште опасног и неопасног отпада (ЕЕ отпад и отпадна возила) на ката