Grupa za zaštitu životne sredine

18.maj 2020.

 

      Obaveštenje o podnošenju Zahteva za dopunu integralne dozvole za skladištenje  i tretman neopasnog otpada, operatera Privredno društvo KAPPA STAR RECYCLING DOO UMKA, 13 oktobar 1, Beograd.

      Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, Odsek za urbanističko-građevinske poslove, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine, na osnovu člana 69. Zakona o upravljanju otpadom ("Službeni glasnik Republike Srbije" broj 36/2009, 88/2010, 14/2016 i 95/2018-dr. zakon) objavljuje

 

 

OBAVEŠTENjE

o prijemu zahteva za dopunu integralne dozvole za 

skladištenje i tretman  neopasnog otpada

 

      Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 12.03.2020. godine, operater Privredno društvo  KAPPA STAR RECYCLING DOO UMKA, 13 oktobar 1, Beograd (registrovan  kod APR sa matičnim brojem 20599685, šifra delatnosti 3832-ponovna upotreba razvrstanih materijala), podneo Zahtev za dopunu integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada registarskog broja 53, koju je izdalo Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove, Odsek za urbanističko-građevinske, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine, pod brojem 501-188/2014-05 od 07.05.2014.god.

       Dopuna se odnosi na uvođenje nove lokacije  na katastarskoj parceli broj 464/14 KO Smederevo, na kojoj će se obavljati operacije skladištenja i ponovnog iskorišćenja neopasnog otpada.

      Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 28.05.2020. godine, na e-mail: ekologija@smederevo.org.rs.

     Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Grupi za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, Omladinska br.1, kancelarija 35, od 11 do 14 časova.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

27.april 2020.

           

            Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje dozvole za tretman - skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog otpada, operatera Privredno društvo IT Reciklaža doo Smederevo, Kovinski put bb, Smederevo

 

            Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, Grupa za zaštitu životne sredine, na osnovu člana 63. stav 3, Zakona o upravljanju otpadom ("Službeni glasnik Republike Srbije" broj 36/2009, 88/2010, 14/2016 i 95/2018-dr.zakon) objavljuje

 

 

OBAVEŠTENjE

  

 

o prijemu zahteva za  izdavanje  dozvole za tretman - skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog otpada

 

 

       Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 03.04.2020.godine, operater Privredno društvo IT Reciklaža doo Smederevo, Kovinski put bb, Smederevo, podneo zahtev za izdavanje dozvole za tretman - skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog otpada: Elektronski i električni otpad:         

        08 03 18otpadni toner za štampanje drugačiji od onog navedenog u 08 03 17;16 02 14 odbačena oprema drugačija od one navedene u 16 02 09 do 16 02 13; 16 02 16 komponente uklonjene iz odbačene opreme drugačije od onih navedenih u 16 02 15; 17 04 11 kablovi drugačiji od onih navedenih u 17 04 10; 20 01 36 odbačena električna i elektronska oprema drugačija od one navedene u 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35.

     Ostali otpad: 16 01 03otpadne gume;12 01 01 struganje i obrada ferometala;12 01 02 prašina i čestice ferometala;12 01 03struganje i obrada obojenih metala; 12 01 04 prašina i čestice obojenih metala; 15 01 04metalnaambalaža; 16 01 17 ferozni metal; 16 01 18 obojeni metal; 17 04 05 gvožđe i čelik; 17 04 07 mešani metali; 17 04 01 bakar, bronza, mesing; 17 04 02 aluminijum; 17 04 03  olovo; 17 04 04 cink; 17 04 06 kalaj; 19 01 02 materijali koji sadrže gvožđe izvađeni iz šljake;19 10 01 otpad od gvožđa i čelika; 19 12 03  obojeni metali; 20 01 40metali; 07 02 13 otpadna plastika; 02 01 04 otpadna plastika (isključujući ambalažu);12 01 05 obrada plastike; 15 01 02 plastična ambalaža; 16 01 19 plastika; 17 02 03 plastika; 19 12 04 plastika i guma; 20 01 39 plastika; 10 11 03otpadni vlaknasti materijali na bazi stakla; 10 11 12 otpadno staklo drugačije od onog navedenog u 10 11 11;15 01 07 staklena ambalaža; 16 01 20staklo; 17 02 02 staklo;19 12 05 staklo; 20 01 02 staklo; 03 01 01 otpadna kora i pluta; 03 01 05 piljevine, iverje, strugotine, drvo, iverica i furnir koji sadrže opasne supstance drugačije od onih navedenih u 03 01 04; 03 03 01 otpad od kore i drvni otpad; 10 01 03 leteći pepeo treseta i sirovog drveta;15 01 03 drvena ambalaža; 17 02 01 drvo;19 12 07 drvo drugačije od onog navedenog u 19 12 06; 20 01 38 drvo drugačije od onog navedenog u 20 01 37; 02 01 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani; 03 03 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani; 04 02 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani; 07 02 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani; 09 01 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani; 10 11 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani; 12 01 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani; 15 01 06 mešana ambalaža; 16 01 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani; 19 01 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani; 20 01 99 ostale frakcije koje nisu drugačije specificirane; 20 03 07kabasti otpad; 03 03 08 otpadi od sortiranja papira i kartona namenjenih reciklaži; 09 01 07 fotografski film i papir koji sadrži srebro ili jedinjenja srebra; 09 01 08 fotografski film i papir koji ne sadrži srebro ili jedinjenja srebra; 15 01 01 papirna i kartonska ambalaža; 19 12 01 papir i karton; 20 01 01 papir i karton.

 

      Dopunu dokumentacije operater je dostavio 13.04.2020.godine

 

      Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 07.05.2020.godine, na e-mail: ekologija@smederevo.org.rs.

 

     Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Grupi za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, Omladinska br.1, kancelarija 35, od 11 do 14 časova.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

20.mart 2020.

 

Privredno društvo IT Reciklaža doo Smederevo, Kovinski put bb, Smederevo.

Obaveštenje o donetom Rešenja da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za Projekat - ,,Postrojenje za skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog otpada, na katastarskoj  parceli broj 493/18 KO Smederevo”

Na osnovu člana 10. stav 4. i 7. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (,,Službeni glasnik RSˮ br.135/04 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

 

javnost da je doneto Rešenje broj 501-48/2020-05 od 20.03.2020.godine, da nije  potrebna procena uticaja na životnu sredinu za projekat - ,,Postrojenje za skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog otpada, na katastarskoj  parceli broj 493/18 KO Smederevo”, nosioca projekta Privrednog društva IT Reciklaža doo Smederevo, Kovinski put bb, Smederevo.

Predmetni Projekat se nalazi na Listi II projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu - ,,Službeni glasnik RSˮ, broj 114/2008) i to pod tačkom 14. ,,Ostali projektiˮ, podtačka 2. ,,Postrojenja za upravljanje otpadomˮ.

Nosilac projekta i zainteresovana javnost mogu izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana prijema ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu zaštite životne sredine, a podnosi se preko ovog organa.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

20.mart 2020.

 

Privredno društvO  ŠLAP FER  doo Osipaonica, Beogradska bb.

Obaveštenje o donetom Rešenja da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za Projekat - ,,Postrojenje za skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog otpada, na katastarskim  parcelama  broj 5194/13 i 5194/14 KO Osipaonica”

Na osnovu člana 10. stav 4. i 7. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (,,Službeni glasnik RSˮ br.135/04 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

 

javnost da je doneto Rešenje broj 501-61/2020-05 od 20.03.2020.godine, da nije  potrebna procena uticaja na životnu sredinu za projekat - ,,Postrojenje za skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog otpada, na katastarskim  parcelama  broj 5194/13 i 5194/14 KO Osipaonica”, nosioca projekta Privrednog društva  ŠLAP FER  doo Osipaonica, Beogradska bb.

Predmetni Projekat se nalazi na Listi II projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu - ,,Službeni glasnik RSˮ, broj 114/2008) i to pod tačkom 14. ,,Ostali projektiˮ, podtačka 2. ,,Postrojenja za upravljanje otpadomˮ.

Nosilac projekta i zainteresovana javnost mogu izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana prijema ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu zaštite životne sredine, a podnosi se preko ovog organa.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

19.mart 2020.

 

KAPPA STAR RECYCLING DOO, UMKA, 13 oktobar 1, Beograd.

Obaveštenje o donetom Rešenja da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za Projekat -,,Postrojenje za skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog otpada, na katastarskoj  parceli broj 464/14 KO Smederevo”

Na osnovu člana 10. stav 4. i 7. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (,,Službeni glasnik RSˮ br.135/04 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

 

javnost da je doneto Rešenje broj 501-40/2020-05 od 19.03.2020.godine, da nije  potrebna procena uticaja na životnu sredinu za projekat - ,,Postrojenje za skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog otpada, na katastarskoj  parceli broj 464/14 KO Smederevo”, nosioca projekta KAPPA STAR RECYCLING DOO, UMKA, 13 oktobar 1, Beograd.

Predmetni Projekat se nalazi na Listi II projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu - ,,Službeni glasnik RSˮ, broj 114/2008) i to pod tačkom 14. ,,Ostali projektiˮ, podtačka 2. ,,Postrojenja za upravljanje otpadomˮ.

Nosilac projekta i zainteresovana javnost mogu izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana prijema ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu zaštite životne sredine, a podnosi se preko ovog organa.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

19.mart 2020.

 

           Adamović Dalibor,  Vojislava Ilića br. 30, Radinac   

           Obaveštenje o donetom Rešenja da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za Projekat - Izgradnja objekta za skladištenje, razvrstavanje i pakovanje sekundarnih sirovina, neopasnog otpada, na katastarskoj  parceli broj 2143/3 KO Lipe I .

        Na osnovu člana 10. stav 4. i 7. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'' br.135/04 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

  

        javnost da je doneto Rešenje broj 501-57/2020-05 od 19.03.2020.godine, da nije  potrebna procena uticaja na životnu sredinu za projekat - Izgradnja objekta za skladištenje, razvrstavanje i pakovanje sekundarnih sirovina, neopasnog otpada, na katastarskoj  parceli broj 2143/3 KO Lipe I .

       Predmetni Projekat se nalazi na Listi II projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu - ,,Službeni glasnik RSˮ, broj 114/2008) to tačka 14. ''Ostali projekti'',podtačka 2.'' Postrojenja za upravljanje otpadom ''.                        

       Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana prijema ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu zaštite životne sredine, a podnosi se preko ovog organa.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

18.mart 2020.

 

          TELENOR  d.o.o. Novi Beograd, Omladinskih brigada  90

        Obaveštenje o donetom Rešenju o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije na lokaciji ,,Smederevo 14ˮ, ul. Karađorđeva 30, na katastarskoj parceli br. 869 KO Smederevo.

         Na osnovu člana 25. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo, daje sledeće

 

 

O B A V E Š T E Nj E

  

  

          nosilac projekta TELENOR doo Beograd, Omladinskih brigada br. 90, Novi Beograd, podneo je zahtev zaveden pod brojem 501-52/2020-05 od 21.02.2020.godine, za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije na lokaciji ,,Smederevo 14ˮ,  ul. Karađorđeva 30, na katastarskoj parceli br. 869 KO Smederevo.

          U skladu sa članom 24. stavom 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo, donelo je Rešenje o davanju saglasnosti na predmetnu Studiju, broj 501-52/2020-05 od 18.03.2020.godine.

          U skladu sa članom 24. stavom 2. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (,,Službeni glasnik RSˮ, br.135/2004 i 36/2009), nosilac projekta je dužan da prilikom rada bazne stanice mobilne na lokaciji ,,Smederevo 14ˮ, ul. Karađorđeva 30, na katastarskoj parceli br. 869 KO Smederevo, u svemu ispoštuje mere za sprečavanje, smanjenje i otklanjanje štetnih uticaja na životnu sredinu utvrđene u predmetnoj Studiji, kao i uslove nadležnih organa i organizacija.

          Nosilac projekta i zainteresovana javnost mogu pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe nadležnom sudu u roku od 30 dana od dana prijema ovog obaveštenja odnosno od dana objavljivanja u sredstvima informisanja.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

18.mart 2020.

            

            TRANSMETAL PLUS D.O.O. Smederevo, Udarnička 29

            Obaveštenje o donetom rešenju da nije potrebna procene uticaja na životnu sredinu, za Projekat - ,,Postrojenje za skladištenje neopasnog otpada na katastarskim parcelama 2074/2, 2072 i 2073 KO Lipe Iˮ 

         Na osnovu člana 10. stav 4. i 7. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'' br.135/04 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

    

            javnost da je doneto Rešenje broj 501-58/2020-05 od 18.03.2020.godine, da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za Projekat - ,,Postrojenje za skladištenje neopasnog otpada na katastarskim parcelama 2074/2, 2072 i 2073 KO Lipe Iˮ, nosioca projekta TRANSMETAL PLUS D.O.O. Smederevo, Udarnička 29.

            Rešenje se zasniva na analizi zahteva nosioca projekta i podataka o lokaciji, karakteristikama i mogućnostima uticaja objekta na životnu sredinu, pri čemu su uzeti u obzir i propisani kriterijumi za projekte navedene u Listi projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu ( Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu ''Službeni glasnik RS'', br.114/2008), jer se predmetni projekat nalazi na Listi II i to tačka 14.''Ostali projekti '', podtačka 2. '' Postrojenja za upravljanje otpadom ''.  

           Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana prijema ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu zaštite životne sredine, a podnosi se preko ovog organa.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

16.mart 2020.

 

Obaveštenje o donošenju Rešenja o izmeni Rešenja o izdavanju integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada, operateru privredno društvo PAPIR SERVIS FHB DOO, UMKA, 13 oktobar 1, Beograd

Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, Odsek za urbanističko-građevinske poslove, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, na osnovu člana 69. stav 1, Zakona o upravljanju otpadom (,,Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 36/2009, 88/2010, 14/2016 i 95/2018-dr. zakon) objavljuje

 

OBAVEŠTENjE

 

o izdatom Rešenju  o izmeni Rešenja o izdavanju integralne dozvole

za skladištenje i tretman neopasnog otpada

 

operateru privredno društvo PAPIR SERVIS FHB DOO, UMKA, 13 oktobar 1, Beograd (registrovan kod APR sa matičnim brojem 20599685, šifra delatnosti 3832-ponovna upotreba razvrstanih materijala).

Izmena se odnosi na promenu poslovnog imena operatera Privredno društvo  PAPIR SERVIS FHB DOO, UMKA, 13 oktobar 1, Beograd u KAPPA STAR RECYCLING DOO UMKA, 13 oktobar 1, Beograd.

Uvid u izdato Rešenje može se izvršiti u roku od 7 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, u prostorijama Gradske uprave Smederevo, Omladinska 1, II sprat, kancelarija br. 35, od 11 do 14 časova.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

13.mart 2020.

 

         Obaveštenje o donetom Rešenju o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja  na životnu sredinu

       Na osnovu člana 25. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

 

 

javnost da je doneto Rešenje broj 501-26/2020-05 od 12.03.2020.godine, o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije na lokaciji ,,SD_Smederevo_Kolarski putˮ - BA1146_05 na katastarskoj parceli br. 8831 KO Smederevo, na postojećem objektu u ulici Oslobođenja 60, Smederevo.

U skladu sa članom 24. stav 2. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (,,Službeni glasnik RSˮ, br.135/2004 i 36/2009), nosilac projekta je dužan da prilikom rada bazne stanice mobilne na lokaciji ,,SD_Smederevo_Kolarski putˮ - BA1146_05 na katastarskoj parceli br. 8831 KO Smederevo, na postojećem objektu u ulici Oslobođenja 60, Smederevo, u svemu ispoštuje mere za sprečavanje, smanjenje i otklanjanje štetnih uticaja na životnu sredinu utvrđene u predmetnoj Studiji, kao i uslove nadležnih organa i organizacija.

Nosilac projekta i zainteresovana javnost mogu pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe nadležnom sudu u roku od 30 dana od dana prijema ovog obaveštenja odnosno od dana objavljivanja u sredstvima informisanja.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

13.mart 2020.

 

          Obaveštenje o donetom Rešenju o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja  na životnu sredinu

       Na osnovu člana 25. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

 

 

javnost da je doneto Rešenje broj 501-27/2020-05 od 12.03.2020.godine, o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije na lokaciji ,,BA1357_02 SD_Skobalj, Smederevoˮ na poslovnom objektu u ulici Borisa Kidriča 49, Skobalj, na katastarskoj parceli br. 3205 KO Skobalj, nosioca projekta ,,VIP MOBILEˮ doo, Milutina Milankovića 1ž, Novi Beograd.

U skladu sa članom 24. stav 2. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (,,Službeni glasnik RSˮ, br.135/2004 i 36/2009), nosilac projekta je dužan da prilikom rada bazne stanice mobilne na lokaciji ,,BA1357_02 SD_Skobalj, Smederevoˮ na poslovnom objektu u ulici Borisa Kidriča 49, Skobalj, na katastarskoj parceli br. 3205 KO Skobalj, u svemu ispoštuje mere za sprečavanje, smanjenje i otklanjanje štetnih uticaja na životnu sredinu utvrđene u predmetnoj Studiji, kao i uslove nadležnih organa i organizacija.

Nosilac projekta i zainteresovana javnost mogu pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe nadležnom sudu u roku od 30 dana od dana prijema ovog obaveštenja odnosno od dana objavljivanja u sredstvima informisanja.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

09.mart 2020.

 

Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za projekat ,,Postrojenje za skladištenje neopasnog otpada, na katastarskim  parcelama broj 2074/2, 2072 i 2073 KO Lipe I. 

 Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

 

 

          javnost da je nosilac projekta TANSMETAL PLUS DOO, Udarnčka 29 Smederevo, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za projekat ,,Postrojenje za skladištenje neopasnog otpada, na katastarskim  parcelama broj 2074/2, 2072 i 2073 KO Lipe I.

         Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska br. 1, (kancelarija br. 35) u periodu  od 04.03. do 14.03.2020.godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

         Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za predmetni projekat, ovom nadležnom organu. 

 

Grupa za zaštitu životne sredine

09.mart 2020.

 

Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za projekat ,,Postrojenje za skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog otpada, na katastarskim  parcelama  broj 5194/13 i 5194/14 KO Osipaonica”.

 Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

 

 

nosilac projekta Privredno društvo  ŠLAP FER  doo Osipaonica, Beogradska bb, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za projekat ,,Postrojenje za skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog otpada, na katastarskim  parcelama  broj 5194/13 i 5194/14 KO Osipaonica”.

 

Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska br. 1, (kancelarija br. 35) u periodu  od 04.03. do 14.03.2020.godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za predmetni projekat, ovom nadležnom organu.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

09.mart 2020.

 

Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za projekat ,,Postrojenje za skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog otpada, na katastarskoj  parceli broj 464/14 KO Smederevo.”

 Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

 

 

javnost da je nosilac projekta Privredno društvo KAPPA STAR RECYCLING DOO, UMKA, 13 oktobar 1, Beograd, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za projekat ,,Postrojenje za skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog otpada, na katastarskoj  parceli broj 464/14 KO Smederevo.”

Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska br. 1, (kancelarija br. 35) u periodu  od 04.03. do 14.03.2020.godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za predmetni projekat, ovom nadležnom organu.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

09.mart 2020.

 

Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za ,,Postrojenje za skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog otpada, na katastarskoj  parceli broj 493/18 KO Smederevo”. 

 Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

 

 

javnost da je nosilac projekta Privredno društvo  IT RECIKLAZA doo Smederevo, Kovinski put bb, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za projekat ,,Postrojenje za skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog otpada, na katastarskoj  parceli broj 493/18 KO Smederevo”.

Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska br. 1, (kancelarija br. 35) u periodu  od 04.03. do 14.03.2020.godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za predmetni projekat, ovom nadležnom organu.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

09.mart 2020.

 

Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za projekat ,,Izgradnja objekta za skladištenje, razvrstavanje i pakovanje sekundarnih sirovina, neopasnog otpada, na katastarskoj  parceli broj 2143/3 KO Lipe I

 Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

 

 

javnost da je nosilac projekta Adamović Dalibor, Vojislava Ilića br.30, Radinac, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za projekat  ,,Izgradnja objekta za skladištenje, razvrstavanje i pakovanje sekundarnih sirovina, neopasnog otpada, na katastarskoj  parceli broj 2143/3 KO Lipe I

Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska br. 1, (kancelarija br. 35) u periodu  od 04.03. do 14.03.2020.godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za predmetni projekat, ovom nadležnom organu.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

28.februar 2020.

          

          Ovde možete pogledati OBAVEŠTENjE o zahtevu za odlučivanje o proceni uticaja na životnu sredinu projekta uklanjanja linije vertikalno konti liv u zgradi broj 3, objekta za proizvodnju rude gvožđa i crne metalurgije-401, hala čeličane na k.p.257/25 KO Radinac, koji je nosilac projekta HBIS GROUP Serbia Iron & Steel doo Beograd, podneo Ministarstvu zaštite životne sredine.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

26.februar 2020.

 

                ,,Telenorˮ d.o.o. Novi Beograd, Omladinskih brigada 90

Obaveštenje o podnetom zahtavu za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije na lokaciji ,,Smederevo 14ˮ, ul. Karađorđeva 30, na katastarskoj parceli br. 869 KO Smederevo.

 Na osnovu člana 20. stav 1. i 2. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (,,Službeni glasnik RSˮ, br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

 

 

javnost da je TELENOR doo, Beograd, Omladinskih brigada 90, Novi Beograd, podneo zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za Projekat bazne stanice mobilne telefonije na lokaciji

Javni uvid u predmetnu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu, može se obaviti u prostorijama Gradske uprave Smederevo, u ulici Omladinskoj br. 1, (soba br.35, II sprat), u periodu od 26.02.2020. do 16.03.2019. godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

            Javna prezentacija i javna rasprava o predmetnoj Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu, biće održana u prostorijama Gradske uprave Smederevo, u ulici Omladinskoj br.1 u Smederevu, dana 16.03.2020. godine, u vremenu od 11 do 12 sati.

U javnoj prezentaciji i javnoj raspravi o Studiji o proceni uticaja, saglasno članu 20. stav 4. Zakona o proceni uticaja, učestvovaće nosilac projekta i obrađivač Studije.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

24.februar 2020.

 

                  KAPPA RECYCLING DOO  UMKA, 13 oktobar 1. BEOGRAD                                                      

 Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za projekat ,,Postrojenje za skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog otpada, na katastarskoj  parceli broj 464/14 KO Smederevo.”

 Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

 

 

javnost da je nosilac projekta Privredno društvo KAPPA STAR RECYCLING DOO, UMKA, 13 oktobar 1, Beograd, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za projekat ,,Postrojenje za skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog otpada, na katastarskoj  parceli broj 464/14 KO Smederevo.”

Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska br. 1, (kancelarija br. 35) u periodu  od 26.02. do 07.03.2020.godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za predmetni projekat, ovom nadležnom organu.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

20.februar 2020.

 

                VIP MOBILEˮ doo, Milutina Milankovića 1ž, Novi Beograd 

Na osnovu člana 20. stav 1. i 2. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (,,Službeni glasnik RSˮ, br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

 

 

javnost da je privredno društvo ,,LABINGˮ DOO iz Beograda, bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića 68, po punomoćju (A 21998 od 21.05.2019. godine) nosioca projekta "VIP MOBILE" doo, Milutina Milankovića 1ž, Novi Beograd, podneo zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za Projekat bazne stanice mobilne telefonije na lokaciji ,,SD_Smederevo_Kolarski putˮ - BA1146_05 na katastarskoj parceli br. 8831 KO Smederevo, na postojećem objektu u ulici Oslobođenja 60, Smederevo, zaveden pod brojem 501-26/2020-05.

Javni uvid u predmetnu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu, može se obaviti u prostorijama Gradske uprave Smederevo, u ulici Omladinskoj br. 1, (soba br.35, II sprat), u periodu od 19.02.2020. do 10.03.2020. godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

            Javna prezentacija i javna rasprava o predmetnoj Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu, biće održana u prostorijama Gradske uprave Smederevo, u ulici Omladinskoj br.1 u Smederevu, dana 10.03.2020. godine, u vremenu od 12 do 13 sati.

U javnoj prezentaciji i javnoj raspravi o Studiji o proceni uticaja, saglasno članu 20. stav 4. Zakona o proceni uticaja, učestvovaće nosilac projekta i obrađivač Studije.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

20.februar 2020.

 

            VIP MOBILEˮ doo, Milutina Milankovića 1ž, Novi Beograd

           Na osnovu člana 20. stav 1. i 2. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (,,Službeni glasnik RSˮ, br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

 

 

javnost da je privredno društvo ,,LABINGˮ DOO iz Beograda, bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića 68, po punomoćju (A 21998 od 21.05.2019. godine) nosioca projekta ,,VIP MOBILEˮ doo, Milutina Milankovića 1ž, Novi Beograd podneo zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat bazne stanice mobilne telefonije, na lokaciji ,,BA1357_02 SD_Skobalj, Smederevoˮ na poslovnom objektu u ulici Borisa Kidriča 49, Skobalj, na katastarskoj parceli br. 3205 KO Skobalj,  zaveden pod brojem 501-27/2020-05.

Javni uvid u predmetnu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu, može se obaviti u prostorijama Gradske uprave Smederevo, u ulici Omladinskoj br. 1, (soba br.35, II sprat), u periodu od 19.02.2020. do 10.03.2020. godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

            Javna prezentacija i javna rasprava o predmetnoj Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu, biće održana u prostorijama Gradske uprave Smederevo, u ulici Omladinskoj br.1 u Smederevu, dana 10.03.2020. godine, u vremenu od 11 do 12 sati.

U javnoj prezentaciji i javnoj raspravi o Studiji o proceni uticaja, saglasno članu 20. stav 4. Zakona o proceni uticaja, učestvovaće nosilac projekta i obrađivač Studije.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

19.februar 2020.

 

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izmenu integralne dozvole za skladištenje  i tretman neopasnog otpada, operatera privredno društvo PAPIR SERVIS FHB DOO, UMKA, 13 oktobar 1, Beograd

Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, Odsek za urbanističko-građevinske poslove, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine, na osnovu člana 69. Zakona o upravljanju otpadom (“Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 36/2009, 88/2010, 14/2016 i 95/2018) objavljuje

 

OBAVEŠTENjE

o prijemu zahteva za izmenu integralne dozvole za 

skladištenje i tretman  neopasnog otpada

 

Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 10.02.2020. godine, operater Privredno društvo  PAPIR SERVIS FHB DOO, UMKA, 13 oktobar 1, Beograd (registrovan kod APR sa matičnim brojem 20599685, šifra delatnosti 3832-ponovna upotreba razvrstanih materijala), podneo Zahtev za izmenu integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada registarskog broja 53, koju je izdalo Odeljenje za urbanističko-komunalne, imovinsko-pravne, poslovni prostor i inspekcijske poslove, Odsek za urbanističko-građevinske, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine, pod brojem 501-188/2014-05 od 07.05.2014.god.

Izmena se odnosi na promenu poslovnog imena operatera Privredno društvo  PAPIR SERVIS FHB DOO, UMKA, 13 oktobar 1, Beograd u KAPPA STAR RECYCLING DOO UMKA, 13 oktobar 1, Beograd.

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 25.02.2020. godine, na e-mail: ekologija@smederevo.org.rs.

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Grupi za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, Omladinska br.1, kancelarija 35, od 11 do 14 časova.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

12.februar 2020.

 

OBAVEŠTENjE ZA ZAGAĐIVAČE ŽIVOTNE SREDINE NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA O OBAVEZI DOSTAVLjANjA PODATAKA ZA POTREBE LOKALNOG REGISTRA IZVORA ZAGAĐIVANjA

 

  

          Obaveštavamo sva privredna društva, druga pravna lica i preduzetnike, čije aktivnosti dovode do zagađivanja životne sredine, u smislu emisija zagađujućih materija u vazduh, vode i tlo, kao i generisanja otpada da su, u skladu sa članom 75, stav 5,  Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS" br. 135/04, 36/09, 36/09 - dr. zakon, 72/09 - dr. zakon, 43/11 - odluka US,14/16 i 95/2018), u zakonskoj obavezi da Gradu Smederevu, Gradskoj upravi Smederevo, Odeljenju za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, Odseku za urbanističko-građevinske poslove, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine - Grupa za zaštitu životne sredine dostave podatke o zagađujućim materijama koje se emituju u životnu sredinu, radi njihovog unosa u Lokalni registar izvora zagađivanja.

           Privredna društva, druga pravna lica i preduzetnici koji ispunjavaju uslove o minimalnim graničnim vrednostima kapaciteta za određenu privrednu delatnost, kako je navedeno u Prilogu 1. - Lista 2. - Spisak delatnosti i minimalne granične vrednosti za izveštavanje za lokalne registre izvora zagađivanja - Pravilnika o metodologiji za izradu nacionalnog i lokalnog registra izvora zagađivanja, kao i metodologiji za vrste, načine i rokove prikupljanja podataka („Službeni glasnik RS" br. 91/10 i 10/13 i 98/16), u obavezi su da postupaju u skladu sa predmetnim Pravilnikom i da Gradu Smederevu, Gradskoj upravi grada Smedereva, Grupi za zaštitu životne sredine dostave podatke o izvorima zagađivanja, vrstama, količinama, načinu i mestu ispuštanja zagađujućih materija u vazduh, vode i zemljište, kao i o količinama, vrsti, sastavu i načinu tretmana i odlaganja otpada, radi njihovog unosa i evidentiranja u Lokalni registrar izvora zagađivanja.

            Podatke o zagađujućim materijama u skladu sa navedenim zakonom za period od 1. januara do 31. decembra 2019. godine, potrebno je dostaviti najkasnije do 31. marta 2020. godine, na propisno i kompletno popunjenim, overenim i potpisanim obrascima, u štampanoj formi, na adresu:

 

 

Grad  Smederevo

Gradska uprava Smederevo

Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove

Odsek za urbanističko-građevinske poslove, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine

Grupa za zaštitu životne sredine, Omladinska 1 - Smederevo

kao i u elektronskoj formi na e-mail: ekologija@smederevo.org.rs

 

 

       Privredna društva, druga pravna lica i preduzetnici koji prema proceni odgovornog lica, a na osnovu klasifikacije prema Listi 2. iz Priloga 1. - Pravilnika, nisu u obavezi da dostave podatke o izvorima zagađivanja radi unosa u Lokalni registar izvora zagađivanja, potrebno je da navedenom organu Gradske uprave Smederevo o tome dostave potpisanu i overenu Izjavu. 

            - Pravilnik  sa prilozima

            - Uputstvo za popunjavanje obrazaca

            - Lokalni registar izvora zagađivanja

 

Grupa za zaštitu životne sredine

07.februar 2020.

 

       Obaveštenje o donetom Rešenju o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja  na životnu sredinu

     Na osnovu člana 25. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ('' Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

 

 

javnost da je doneto Rešenje broj 501-303/2019-05 od 07.02.2020.godine, o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu Projekta - radio bazne stanice mobilne na lokaciji ,,BA1333_03 SD_Udovice_2ˮ, u ulici kralja Petra I 57 ž na katastarskoj parceli br. 1356 KO Udovice, Smederevo, nosioca projekta ,,VIP MOBILEˮ doo, Milutina Milankovića 1ž, Novi Beograd.

U skladu sa članom 24. stavom 2. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (,,Službeni glasnik RSˮ', br.135/2004 i 36/2009), nosilac projekta je dužan u svemu ispoštuje mere za sprečavanje, smanjenje i otklanjanje štetnih uticaja na životnu sredinu utvrđene u predmetnoj Studiji, kao i uslove nadležnih organa i organizacija.

Nosilac projekta i zainteresovana javnost mogu pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe nadležnom sudu u roku od 30 dana od dana prijema ovog obaveštenja odnosno od dana objavljivanja u sredstvima informisanja.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

15.januar 2020.

,,VIP MOBILEˮ doo, Milutina Milankovića 1ž, Novi Beograd

 

 

Na osnovu člana 20. stav 1. i 2. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (,,Službeni glasnik RSˮ, br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

 

javnost da je preduzeće ,,KODAR ENERGOMONTAŽAˮ DOO, po ovlašćenju nosioca projekta ,,VIP MOBILEˮ doo, Milutina Milankovića 1ž, Novi Beograd podneo zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za Projekat bazne stanice mobilne telefonije na lokaciji ,,BA1333_03 SD_Udovice_2ˮ, u ulici kralja Petra I 57 ž na katastarskoj parceli br. 1356 KO Udovice, Smederevo, zaveden pod brojem 501-303/2019-05.

Javni uvid u predmetnu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu, može se obaviti u prostorijama Gradske uprave Smederevo, u ulici Omladinskoj br. 1, (soba br.35, II sprat), u periodu od 15.01.2020. do 05.02.2020. godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

            Javna prezentacija i javna rasprava o predmetnoj Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu, biće održana u prostorijama Gradske uprave Smederevo, u ulici Omladinskoj br.1 u Smederevu, dana 05.02.2020. godine, u vremenu od 11 do 12 sati.

U javnoj prezentaciji i javnoj raspravi o Studiji o proceni uticaja, saglasno članu 20. stav 4. Zakona o proceni uticaja, učestvovaće nosilac projekta i obrađivač Studije.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

14.januar 2020.

Ponovo uspostavljeno merenje kvaliteta vazduha u Radincu

 

 

 

Agencija za zaštitu životne sredine je 8. januara ponovo uspostavila merenja kvaliteta vazduha u Radincu.

 

U neposrednoj okolini pogona železare (HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o. Beograd), vršiće se merenja koncentracija suspendovanih čestica PM10 zajedno sa određivanjem teških metala u njima.

 

Ovo je treća stanica na teritoriji grada Smedereva na kojoj Agencija prati nivo suspendovanih čestica.

 

 

 

Grupa za zaštitu životne sredine

31.decembar 2019.

 

     Ovde možete pogledati OBAVEŠTENjE o zahtevu za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu, nosioca projekta HBIS GROUP Serbia Iron & Steel doo, koje je podneto Ministarstvu zaštite životne sredine.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

19.decembar 2019.

 

         GREEN DEV doo, Đure Salaja 13, Smederevo

       Obaveštenje o donošenju rešenja da je potrebna procena uticaja na životnu sredinu za Projekat - postrojenje za tretman neopasnog otpada postupkom pirolize u postojećem objektu na katastarskoj parceli broj 527/17 K.O. Smederevo, Đure Salaja 13

      Na osnovu člana 10. stav 4. i 7. i člana 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (,,Službeni glasnik RSˮ, br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, Odsek za urbanističko-građevinske poslove, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

  

       javnost da je doneto Rešenje broj 501-286/2019-05 od 19.12.2019.godine, da je potrebna procena uticaja na životnu sredinu za Projekat - postrojenje za tretman neopasnog otpada postupkom pirolize u postojećem objektu na katastarskoj parceli broj 527/17 K.O. Smederevo, Đure Salaja 13.

      Rešenje se zasniva na analizi zahteva nosioca projekta i podataka o  lokaciji, karakeristikama i mogućnostima uticaja projekta na životnu sredinu,  pri čemu su uzeti u obzir i propisani kriterijumi za projekte navedene u Listi II  projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste  projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu ,''Službeni glasnik RS'', broj 114/2008), jer se predmetni projekat nalazi na Listi II  pod tačkom 14. ,,Ostali projektiˮ, podtačka 2.,,Postrojenja za upravljanje otpadomˮ.

       Zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu zaštite životne sredine u Beogradu, a podnosi preko ovog organa.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

18.decembar 2019.

 

        Ovde možete pogledati OBAVEŠTENjE o zahtevu za odlučivanje o proceni uticaja na životnu sredinu za Projekat izgradnje gasnog rezervoara za visokopećni gas, nosioca projekta HBIS GROUP Serbia Iron & Steel doo, koje je podneto Ministarstvu zaštite životne sredine.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

13.decembar 2019.

 

           Obaveštenje o donošenju rešenja da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za Projekat - skladište poljoprivrednih proizvoda-rashladno skladište, na katastarskoj parceli broj 973/2 K.O. Lunjevac, ul. Vojvode Sime br. 1. u Smederevu, nosioca projekta Bošković Vinko, Ljubiše Miodragovića 007J/11, Zvezdara, Beograd

        Na osnovu člana 10. stav 4. i 7. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'' br. 135/04 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

  

            javnost da je doneto Rešenje broj 501-276/2019-05 od 12.12.2019.godine, da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za Projekat- skladište poljoprivrednih proizvoda-rashladno skladište, na katastarskoj parceli broj 973/2 K.O. Lunjevac, ul. Vojvode Sime br. 1. u Smederevu, nosioca projekta Bošković Vinko, Ljubiše Miodragovića 007J/11, Zvezdara, Beograd     

            Predmetni Projekat se nalazi na Listi projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu  ''Službeni glasnik RS'', broj 114/2008) tačka 9. ''Prehrambena industrija'', podtačka 16. ''hladnjače (bez pogona za preradu sirovine)''.

            Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana prijema ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu zaštite životne sredine, a podnosi se preko ovog organa.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

13.decembar 2019.

 

        TELENOR d.o.o. Beograd, Omladinskih brigada 90, Novi Beograd

      Obaveštenje o donošenju rešenja da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije ''Smederevo 14'', na katastarskoj parceli br. 869 KO Smederevo, nosioca projekta Telenor doo, Beograd - Novi Beograd, Ul.Omladinskih brigada 90.

     Na osnovu člana 10. stav 4. i 7. i člana 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, Odsek za urbanističko-građevinske poslove, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

  

      javnost da je doneto Rešenje broj 501-283/2019-05 od 12.12.2019.godine, da je potrebna procena uticaja na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije, na katastarskoj parceli broj. 869 KO Smederevo, nosioca projekta Telenor doo, Beograd - Novi Beograd, Ul.Omladinskih brigada 90.

     Rešenje se zasniva na analizi zahteva nosioca projekta i podataka o  lokaciji, karakeristikama i mogućnostima uticaja projekta na životnu sredinu,  pri čemu su uzeti u obzir i propisani kriterijumi za projekte navedene u Listi II  projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste  projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu ,''Službeni glasnik RS'', broj 114/2008), jer se predmetni projekat nalazi na Listi II i to pod tačkom 12. ''infrastrukturni projekti'', podtačka 13. ''telekomunikacioni objekti mobilne telefonije (bazne radio stanice)''.

     Zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu zaštite životne sredine u Beogradu, a podnosi preko ovog organa.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

04.decembar 2019.


GREEN DEV doo, Ul.Đure Salaja br.13, Smederevo

            Obaveštenje da je  nosilac Projekta GREEN DEV doo, Ul.Đure Salaja br.13, Smederevo, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat – postrojenje za tretman neopasnog otpada postupkom pirolize u postojećem objektu na katastarskoj parceli broj 527/17 K.O. Smederevo.

Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

 

            javnost da je nosilac projekta GREEN DEV doo, Ul.Đure Salaja br.13, Smederevo, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat – postrojenje za tretman neopasnog otpada postupkom pirolize u postojećem objektu na katastarskoj parceli broj 527/17 K.O. Smederevo.

Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska br. 1, (kancelarija br. 35) u periodu od 04.12. do 14.12.2019.godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu, za predmetni projekat ovom nadležnom organu.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

27.novembar 2019.

 

TELENOR d.o.o. Beograd, Omladinskih brigada 90, Novi Beograd

Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije na lokaciji '' SMEDEREVO 14 '', na katastarskoj parceli broj 869 KO Smederevo. nosioca projekta TELENOR d.o.o. Beograd, Omladinskih brigada 90, Novi Beograd

Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

  

javnost da je nosilac projekta TELENOR d.o.o. Beograd, Omladinskih brigada 90, Novi Beograd, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije na lokaciji '' Smederevo 14 '', na katastarskoj parceli broj 869 KO Smederevo zaveden pod brojem 501-283/2016-05 od  20.11.2019.godine.

Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska br. 1, (kancelarija br. 35) u periodu od 27.11. do 07.12.2019. godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za predmetnu baznu stanicu, ovom nadležnom organu.

 

 

Grupa za zaštitu životne sredine

27.novembar 2019.

         

           Obaveštenje da je Bošković Vinko, ul Ljubiše Miodragovića 007J/11 Zvezdara, Beograd, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu Projekta – za skladištenje poljoprivrednih proizvoda-rashladnog skladišta, na katastarskoj parceli br. 973/2 K.O. Lunjevac, ul. Vojvode Sime br. 1.

Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

  

            javnost da je nosilac projekta Bošković Vinko, ul Ljubiše Miodragovića 007J/11 Zvezdara, Beograd, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu za Projekat skladište poljoprivrednih proizvoda-rashladno skladište, na katastarskoj parceli broj 973/2 K.O. Lunjevac, ul.Vojvode Sime br.1.

            Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska br. 1, (kancelarija br. 35) u periodu od 27.11. do 07.12.2019.godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu, za predmetni projekat ovom nadležnom organu.

 

 

Grupa za zaštitu životne sredine

14.novembar 2019.

 

Obaveštenje o donetom Rešenju da je potrebna procena uticaja na životnu sredinu za Projekat - radio bazna stanica mobilne telefonije na lokaciji ,,BA1333_03 SD_Udovice_2ˮ, u ulici kralja Petra I 57 ž na katastarskoj parceli br. 1356 KO Udovice, Smederevo, nosioca projekta VIP MOBILE DOO BEOGRAD, Milutina Milankovića 1ž, Beograd.

Na osnovu člana 10. stav 4. i 7. i člana 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, Odsek za urbanističko-građevinske, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

  

javnost da je doneto Rešenje broj 501-265/2019-05 od 12.11.2019. godine, da je potrebna procena uticaja na životnu sredinu za Projekat - radio bazna stanica mobilne telefonije na lokaciji ,,BA1333_03 SD_Udovice_2ˮ, u ulici kralja Petra I 57 ž na katastarskoj parceli br. 1356 KO Udovice, Smederevo, nosioca projekta VIP MOBILE DOO BEOGRAD, Milutina Milankovića 1ž, Beograd.

Rešenje se zasniva na analizi zahteva nosioca projekta i podataka o  lokaciji, karakeristikama i mogućnostima uticaja projekta na životnu sredinu,  pri čemu su uzeti u obzir i propisani kriterijumi za projekte navedene u Listi II  projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste  projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu ,''Službeni glasnik RS'', broj 114/2008), jer se predmetni projekat nalazi na Listi II i to pod tačkom 12. ''infrastrukturni projekti'', podtačka 13. ''telekomunikacioni objekti mobilne telefonije (bazne radio stanice)''.

Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu zaštite životne sredine u Beogradu, a podnosi preko ovog organa.

 

 

Grupa za zaštitu životne sredine

06.novembar 2019.

  

            VIP MOBILE DOO BEOGRAD, Milutina Milankovića 1ž   

           Obaveštenje o podnetom zahtavu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat - radio bazna stanica mobilne telefonije ,,BA1434_01 SD_Kolariˮ koja se planira u okviru zvonika crkve Svetih apostola Petra i Pavla, na adresi Ulica 17. oktobra u Kolarima, na katastarskoj parceli br. 680 KO Kolari

        Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (,,Službeni glasnik RSˮ, br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

    

        javnost da je nosilac projekta VIP MOBILE DOO BEOGRAD, Milutina Milankovića 1ž, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat - radio bazna stanica mobilne telefonije ,,BA1434_01 SD_Kolariˮ koja se planira u okviru zvonika crkve Svetih apostola Petra i Pavla, na adresi Ulica 17. oktobra u Kolarima, na katastarskoj parceli br. 680 KO Kolari, zaveden pod brojem 501-272/2019-05 od 31.10.2019.godine.

        Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska br. 1, (kancelarija br. 35) u periodu od 06.11. do 16.11.2019. godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

        Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za predmetnu baznu stanicu, ovom nadležnom organu.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

30.oktobar 2019.

  

         VIP MOBILE DOO BEOGRAD, Milutina Milankovića 1ž   

         Obaveštenje o podnetom zahtavu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat - radio bazna stanica mobilne telefonije na lokaciji ,,BA1333_03 SD_Udovice_2ˮ, u ulici kralja Petra I 57 ž na katastarskoj parceli br. 1356 KO Udovice, Smederevo.

       Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (,,Službeni glasnik RSˮ, br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

  

       javnost da je nosilac projekta VIP MOBILE DOO BEOGRAD, Milutina Milankovića 1ž, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat - radio bazna stanica mobilne telefonije na lokaciji ,,BA1333_03 SD_Udovice_2ˮ, u ulici kralja Petra I 57 ž na katastarskoj parceli br. 1356 KO Udovice, Smederevo, zaveden pod brojem 501-265/2019-05 od 24.10.2019.godine.

       Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska br. 1, (kancelarija br. 35) u periodu od 30.10. do 09.11.2019. godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

       Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za predmetnu baznu stanicu, ovom nadležnom organu.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

22.oktobar 2019.

 

    Ovde možete pogledati OBAVEŠTENjE o zahtevu za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu,nosioca projekta HBIS GROUP Serbia Iron & Steel doo, koje je podneto Ministarstvu zaštite životne sredine.

 

Izveštaj o pregledu vode iz javnih česama u gradu Smederevu - oktobar 2019.godine

21.oktobar 2019.

 

    Sistematska kontrola kvaliteta vode sa javnih česama na teritoriji grada Smedereva sprovodi se na osnovu Ugovora br.400-8351-19-03  potpisanog od strane Grada Smedereva i Zavoda za javno zdravlje Požarevac.

    Mikrobiološke i osnovne fizičko-hemijske analize rađene su prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće (,,Sl.list SRJˮ,broj 42/98, 44/99 i ,,Sl.glasnik RSˮ, broj 28/2019).

     Mikrobiološki i fizičko-hemijski ispravna voda i može se koristiti za piće:

  1. javna česma - Drugovac,
  2. javna česma - Segda,   
  3. javna česma - na putu Ralja -Kolari,
  4. javna česma - Osipaonica,
  5. javna česma- Jelen Do,

     Drugu grupu čine arteški bunari u kojima je voda mikrobiološki ispravna , ali hemijski ne odgovara, uglavnom zbog povećanih  koncentracija amonijaka, koji je za ove objekte normiran na 1,0 mg/l , promenjenog mirisa i  pH, to su:

 

       1. javna česma u ul.Filipa Višnjića - (miris, amonijak,pH),

       2. javna česma kod crkve - (amonijak, miris),

       3. javna česma u krugu bolnice -(miris, amonijak,pH),

       4. javna česma Vodanj - (amonijak, miris),

       5. javna česma Skobalj - (miris),

       6. javna česma ,,Spomenˮ u Lugavčini - amonijak, miris),

       7. javna česma ,,Spomenˮ u Saraorcima - (amonijak, pH),

       8. javna česma ,,Monopolˮ - (miris),

       9. javna česma Ralja (miris).

 

     Treću grupu čine kaptirani izvori koji imaju fizičko - hemijsku neispravnost zbog povišene vrednosti nitrata:

 

       1. javna česma ,,ispred  pekareˮ u Smederevu (nitrati),

       2. javna česma ,,iza pekareˮ u Smederevu (nitrati),

       3. javna česma ,,kod staračkog domaˮu Smederevu (nitrati),

       4. javna česma Suvodol (nitrati),

       5. javna česma kod škole ,,J.J.Zmajˮ (nitrati),

       6. javna česma Vučak (povišena vrednost nitrata),

       7. javna česma Buline vode (nitrati).

 

     Četvrtu grupu čine kaptirani izvori i arteški bunari koji imaju fizičko-hemijsku i mikrobiološku neispravnost:

 

        1. javna česma Kolari

 

ZAKLjUČAK

  

       U cilju očuvanja higijenske ispravnosti vode za piće najvažnije su preventivne mere, koje treba sprovoditi kako u neposrednoj okolini vodnih objekata, tako i na ostalim područjima.Tu se pre svega misli na bezbedno uklanjanje čvrstih, tečnih i gasovitih otpadnih materija, na racionalno korišćenje veštačkih đubriva i sredstava za zaštitu bilja, kao i na pravilnu izgradnju, održavanje i zaštitu  vodnih objekata.Kada već dođe do zagađivanja izvorišta mogu se preduzimati određene mere sa manje ili više uspeha.

     1.Dezinfekcija vode-podrazumeva primenu postupaka koji dovode do uništavanja patogenih i uslovno patogenih mikroorganizama u vodi. U javnim vodnim objektima ova mera treba da se sprovodi trajno. U praksi se primenjuju mehaničke, fizičke i hemijske metode, od kojih se najčešće koristi hlorisanje vode. Ako potrošnja vode nije veća od 15l/sek.instaliraju se hipohlorinatori.

       2.Sanacija vodnog objekta-podrazumeva niz građevinsko-tehničkih postupaka sa ciljem da se obezbedi način zahvata vode i spreči zagađivanje izvorišta iz okoline.Ove mere su specifične za svaki objekat zavisno od tipa bunara, građevinsko-tehničkog stanja i stepena i vrste njegovog zagađenja.

       3.Prečišćavanje vode -primenjuje se kada je utvrđeno stalno prisustvo zagađenja u vodi, koje se prethodnim merama ne može ukloniti. Kod javnih česama koje vodu dobijaju iz kaptiranih izvora i plitkih bunara najčešći zagađivači su nitrati, a kod dubinskih arterskih bunara povećane su vredenosti amonijaka.

       Nitrati i amonijak su ozbiljni zagađivači vode i praktično se postojećim tehnološkim metodama ne mogu ukloniti iz vode bez štetnih nuspojava.S obzirom da oko 60% mase ljudskog organizma čini voda, u vodi za piće ne sme se menjati prirodni mineralni sastav.

 

Obaveštenje o javnom uvidu u nacrt Lokalnog plana upravljanja otpadom za teritoriju grada Smedereva

11.oktobar 2019.

 

      Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A  

 

  

      zainteresovane organe, organizacije i javnost da se uvid u nacrt Lokalnog plana upravljanja otpadom za teritoriju grada Smedereva, može izvršiti u prostorijama Gradske uprave Smederevo, Omladinska 1, kancelarija br. 35, II sprat, u periodu od 11.10. do 31.10.2019.godine, radnim danima od 10 do 14 časova.

 

     Primedbe i mišljenja na nacrt Lokalnog plana upravljanja otpadom za teritoriju grada Smedereva se podnose u pisanoj formi, na pisarnici Gradske uprave Smederevo, Omladinska 1, Grupi za zaštitu životne sredine, Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, u toku trajanja javnog uvida.

 

      Tekst nacrta Lokalni plan upravljanja otpadom za teritoriju grada Smedereva

 

Grupa za zaštitu životne sredine

09.oktobar 2019.

      

      Obaveštenje o donošenju Rešenja o izmeni i dopuni Rešenja o izdavanju dozvole za tretman - skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog otpada, operatera Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge METALING P.U.T. Smederevo, Beogradski put 70

    Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, Odsek za urbanističko-građevinske poslove, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, na osnovu člana 69. stav 1, Zakona o upravljanju otpadom (,,Službeni glasnik Republike Srbije" broj 36/2009, 88/2010, 14/2016 i 95/2018-dr. zakon) objavljuje

 

OBAVEŠTENjE

  

o izdatom Rešenju  o izmeni i dopuni Rešenja o izdavanju integralne dozvole

za skladištenje i tretman neopasnog otpada

  

      operateru Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge METALING P.U.T. Smederevo, Beogradski put (registrovan kod APR sa matičnim brojem 17209221, šifra delatnosti 3821-tretman i odlaganje otpada koji nije opasan).

      Izmena se odnosi na promenu godišnjeg kapaciteta skladištenja koji sada iznosi 14.000 t neopasnog otpada, sa napomenom da planirani maksimalni dnevni kapacitete skladištenja ostaje nepromenjen (40t na dan).

     Dopuna se odnosi na uvođenje sledećih vrsta neopasnog otpada: 10 01 01 pepeo, šljaka i prašina iz kotla (izuzev prašine iz kotla navedene u 10 01 04); 16 10 04 koncentrati na bazi vode drugačiji od onih navedenih u 16 10 03 i 19 01 16 prašina iz kotla drugačija od one navedene u 19 01 15 koji će se skladištiti odnosno ponovno iskoristiti u postrojenju koje se nalazi na katastarskoj parceli broj 493/34 KO Smederevo, uz napomenu da se maksimalni dnevni kapacitete skladištenja neopasnog otpada ne menja (40t na dan).

     Uvid u izdato Rešenje može se izvršiti u roku od 7 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, u prostorijama Gradske uprave Smederevo, Omladinska 1, II sprat, kancelarija br. 35, od 11 do 14 časova.

 

OBAVEŠTENjE O SPROVOĐENjU SISTEMATSKE DERATIZACIJE u 2019. GODINI

07.oktobar 2019.

 

Grad Smederevo je zaključio Ugovor o izvođenju SISTEMATSKE DERATIZACIJE sa Grupom ponuđača koju čine:,,EKO-SAN PLUSˮ DOO, ul. Batajnički drum 13, Zemun- Beograd i ,,SANI EKO VITAˮ doo Lazarevac u cilju suzbijanja štetnih glodara na teritoriji gradskog i seoskog područja Smedereva u 2019. godini.
Dana 08.10.2019.godine stručne ekipe počeće sa izvođenjem SISTEMATSKE DERATIZACIJE. Planirano je da akcija traje najkasnije do 31.10.2019. godine, zavisno od vremenskih prilika i stanja  brojnosti glodara na terenu.
Akcijom će biti obuhvaćena individualna domaćinstva, podrumi zgrada za kolektivno stanovanje, srednje i osnovne škole, predškolske, zdravstvene i ostale ustanove, zadruge po selima, pekare, trgovinske radnje, ugostiteljski objekti, kanalizacione mreže, gradska smetlišta, divlje deponije, zelene pijace, groblja, priobalje Dunava, Tvrđava.
Napominjemo da je SISTEMATSKA DERATIZACIJA u organizaciji Gradske uprave Grada Smedereva za fizička lica, preduzetnike i pravna lica potpuno besplatna i da ne treba plaćati izvršenu uslugu. Potrebno je onemogućiti nekontrolisan pristup maloletnoj deci i domaćim životinjama.
Preparat za deratizaciju zvanično je registrovan i dozvoljen za upotrebu. Svi preparati će biti postavljeni u količini i na način da se spreče slučajna trovanja ljudi i životinja.
Da bi se sistematska deratizacija uspešno obavila, neophodno je da građani omoguće pristup podrumskim prostorijama i dvorištima.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

01.oktobar 2019.

 

     Obaveštenje o donetom Rešenju da je potrebna procena uticaja na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije ,,SD_Smederevo_Kolarski putˮ - BA1146_05 na katastarskoj parceli br. 8831 KO Smederevo, na postojećem objektu u ulici Oslobođenja 60, Smederevo, nosioca projekta VIP MOBILE DOO BEOGRAD, Milutina Milankovića 1ž, Beograd. 

    Na osnovu člana 10. stav 4. i 7. i člana 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, Odsek za urbanističko-građevinske, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

  

      javnost da je doneto Rešenje broj 501-224/2019-05 od 01.10.2019. godine, da je potrebna procena uticaja na životnu sredinu za radio baznu stanicu mobilne telefonije ,,SD_Smederevo_Kolarski put ˮ - BA1146_05 na katastarskoj parceli br. 8831 KO Smederevo, na postojećem objektu u ulici Oslobođenja 60, Smederevo, nosioca projekta VIP MOBILE DOO BEOGRAD, Milutina Milankovića 1ž, Beograd.

      Rešenje se zasniva na analizi zahteva nosioca projekta i podataka o  lokaciji, karakeristikama i mogućnostima uticaja projekta na životnu sredinu,  pri čemu su uzeti u obzir i propisani kriterijumi za projekte navedene u Listi II  projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste  projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu ,''Službeni glasnik RS'', broj 114/2008), jer se predmetni projekat nalazi na Listi II i to pod tačkom 12. ''infrastrukturni projekti'', podtačka 13. ''telekomunikacioni objekti mobilne telefonije (bazne radio stanice)''.

      Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu zaštite životne sredine u Beogradu, a podnosi preko ovog organa.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

17.septembar 2019.

 

       Ovde možete pogledati OBAVEŠTENjE o podnetom zahtevu za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta Izgradnja i rekonstrukcija "Pretakališta kamionskih  cisterni" na KP 229, 230/2, 232/3, 232/15, 509, 518, 520/1, 520/4, 521, 522, 523/1, 13311/5, 13311/8  KO Smederevo i  rekonstrukcija i izgradnja "Rezervoarski prostor, pumpne stanice i cevovodne instalacije" na KP 229, 230/2, 230/3, 232/3, 518, 520/1, 521, 522, 523/1, 523/2, 524, 525/2, 530/2, 531 KO Smederevo, na terminalu za pretovar i skladištenje naftnih derivata Smederevo, koji je podnet Ministarstvu zaštite životne sredine.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

09.septembar 2019.

  

           VIP MOBILE DOO BEOGRAD, Milutina Milankovića 1ž   

         Obaveštenje o podnetom zahtavu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat - radio bazna stanica mobilne telefonije ,,SD_Smederevo_Kolarski put ˮ - BA1146_05 na katastarskoj parceli br. 8831 KO Smederevo, na postojećem objektu u ulici Oslobođenja 60, Smederevo 

        Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (,,Službeni glasnik RSˮ, br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A  

  

         javnost da je nosilac projekta VIP MOBILE DOO BEOGRAD, Milutina Milankovića 1ž, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat - radio bazna stanica mobilne telefonije ,,SD_Smederevo_Kolarski put ˮ - BA1146_05 na katastarskoj parceli br. 8831 KO Smederevo, na postojećem objektu u ulici Oslobođenja 60, Smederevo, zaveden pod brojem 501-224/2019-05 od 06.09.2019. godine.

         Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska br. 1, (kancelarija br. 35) u periodu od 10.09. do 20.09.2019. godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

         Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za predmetnu baznu stanicu, ovom nadležnom organu.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

09.septembar 2019.

 

      VIP MOBILE DOO BEOGRAD, Milutina Milankovića 1ž   

     Obaveštenje o donetom Rešenju da je potrebna procena uticaja na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije ,,SD Skobalj - BA 1357_0 na katastarskoj parceli br. 3205 KO Skobalj, na poslovnom objektu u ulici Borisa Kidriča 49, u Skobalju, nosioca projekta VIP MOBILE DOO BEOGRAD, Milutina Milankovića 1ž, Beograd.

     Na osnovu člana 10. stav 4. i 7. i člana 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, Odsek za urbanističko-građevinske, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

  

      javnost da je doneto Rešenje broj 501-214/2019-05 od 09.09.2019. godine, da je potrebna procena uticaja na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije ,,SD Skobalj - BA 1357_02ˮ na katastarskoj parceli br. 3205 KO Skobalj, na poslovnom objektu u ulici Borisa Kidriča 49, u Skobalju, nosioca projekta VIP MOBILE DOO BEOGRAD, Milutina Milankovića 1ž, Beograd.

     Rešenje se zasniva na analizi zahteva nosioca projekta i podataka o  lokaciji, karakeristikama i mogućnostima uticaja projekta na životnu sredinu,  pri čemu su uzeti u obzir i propisani kriterijumi za projekte navedene u Listi II  projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste  projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu ,,Službeni glasnik RSˮ, broj 114/2008), jer se predmetni projekat nalazi na Listi II i to pod tačkom 12. ,,infrastrukturni projektiˮ, podtačka 13. ,,telekomunikacioni objekti mobilne telefonije (bazne radio stanice)ˮ.

      Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu zaštite životne sredine u Beogradu, a podnosi preko ovog organa.

 

Obaveštenje o tretmanu suzbijanja krpelja na teritoriji grada Smedereva

09.septembar 2019.

 

    Obaveštenje o tretmanu suzbijanja krpelja na teritoriji grada Smedereva, možete pogledati ili preuzeti ovde.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

30.avgust 2019.

Ovde možete pogledati OBAVEŠTENjE o zahtevu za odlučivanje o proceni uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcije pogona za brušenje i tvrdo hromiranje valjaka u Smederevu, nosioca projekta Serbian Roll Service Company doo Radinac koji je podnet Ministarstvu zaštite životne sredine.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

30.avgust 2019.

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izmenu i dopunu Rešenja o izdavanju dozvole za tretman - skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog otpada, operatera Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge METALING P.U.T. Smederevo, Beogradski put 70

 

 

Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, Odsek za urbanističko-građevinske poslove, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine, na osnovu člana 69. Zakona o upravljanju otpadom ("Službeni glasnik Republike Srbije" broj 36/2009, 88/2010, 14/2016 i 95/2018) objavljuje

 

OBAVEŠTENjE

o prijemu zahteva za izmenu i dopunu Rešenja o izdavanju dozvole za 

                                            tretman - skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog otpada

 

Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 22.08.2019. godine, operater Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge METALING P.U.T. Smederevo, Beogradski put 70 (registrovan kod APR sa matičnim brojem 17209221, šifra delatnosti 3821-tretman i odlaganje otpada koji nije opasan), podneo Zahtev za izmenu i dopunu Rešenja o izdavanju dozvole za tretman - skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog otpada broj 501-305/2017-05 od 07.09.2017.godine.

 

Izmena se odnosi na promenu godišnjeg kapaciteta skladištenja koji sada iznosi 14.000 t neopasnog otpada, sa napomenom da planirani maksimalni dnevni kapacitete skladištenja ostaje nepromenjen (40t na dan).

Dopuna se odnosi na uvođenje sledećih vrsta neopasnog otpada: 10 01 01 pepeo, šljaka i prašina iz kotla (izuzev prašine iz kotla navedene u 10 01 04); 16 10 04 koncentrati na bazi vode drugačiji od onih navedenih u 16 10 03 i 19 01 16 prašina iz kotla drugačija od one navedene u 19 01 15 koji će se skladištiti odnosno ponovno iskoristiti u postrojenju koje se nalazi na katastarskoj parceli broj 493/34 KO Smederevo, uz napomenu da se maksimalni dnevni kapacitete skladištenja neopasnog otpada ne menja (40t na dan).

 

            Kompletnu dokumentaciju operater je dostavio dana 30.08.2019.godine.

 

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 08.09.2019. godine, na e-mail: ekologija@ smederevo.org.rs.

 

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Grupi za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, Omladinska br.1, kancelarija 35, od 11 do 14 časova.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

27.avgust 2019.

VIP MOBILE DOO BEOGRAD, Milutina Milankovića 1ž   

           

Obaveštenje o podnetom zahtavu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat - radio bazna stanica mobilne telefonije ,,SD Skobalj - BA 1357_02ˮ na katastarskoj parceli br. 3205 KO Skobalj, na poslovnom objektu u ulici Borisa Kidriča 49, u Skobalju

 Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (,,Službeni glasnik RSˮ, br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

  

  

Javnost da je nosilac projekta VIP MOBILE DOO BEOGRAD, Milutina Milankovića 1ž, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat - radio bazna stanica mobilne telefonije ,,SD Skobalj - BA 1357_02ˮ na katastarskoj parceli br. 3205 KO Skobalj, na poslovnom objektu u ulici Borisa Kidriča 49, u Skobalju, zaveden pod brojem 501-214/2019-05 od 21.08.2019.godine.

Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska br. 1, (kancelarija br. 35) u periodu od 28.08. do 06.09.2019. godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za predmetnu baznu stanicu, ovom nadležnom organu.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

19.avgust 2019.

Obaveštenje o donošenju rešenja da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za Projekat - izgradnja kompleksa za skladištenje i preradu poljoprivrednih proizvoda, na katastarskoj parceli broj 2093 K.O. Vodanj u Smederevu, nosioca projekta „Naša jabuka" d.o.o. Beograd, Vodanj bb.

 

Na osnovu člana 10. stav 4. i 7. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'' br. 135/04 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

  

javnost da je doneto Rešenje broj 501-199/2019-05 od 19.08.2019.godine, da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za Projekat - izgradnja kompleksa za skladištenje i preradu poljoprivrednih proizvoda, na katastarskoj parceli broj 2093 K.O. Vodanj u Smederevu, nosioca projekta „Naša jabuka" d.o.o. Beograd, Vodanj bb.

 

Predmetni Projekat se nalazi na Listi projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu  ,,Službeni glasnik RSˮ, broj 114/2008) tačka 9. ,,Prehrambena industrijaˮ, podtačka 16. ,,hladnjače (bez pogona za preradu sirovine)ˮ .

           

            Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana prijema ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu zaštite životne sredine, a podnosi se preko ovog organa.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

07.avgust 2019.

 

„NAŠA JABUKA“ d.o.o. Beograd, Vodanj bb

 

Obaveštenje da je „Naša jabuka“ d.o.o. Beograd, Vodanj bb, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat – izgradnja kompleksa za skladištenje i preradu poljoprivrednih proizvoda, na katastarskoj parceli broj 2093 K.O. Vodanj u Smederevu. 

Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A 

 

javnost da je nosilac projekta Privredno društvo „Naša jabuka“ d.o.o. Beograd, Vodanj bb, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat – izgradnja kompleksa za skladištenje i preradu poljoprivrednih proizvoda, na katastarskoj parceli broj 2093 K.O. Vodanj u Smederevu.

Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska br. 1, (kancelarija br. 35) u periodu od 07.08. do 17.08.2019.godine, u vremenu od 12 do 14 časova.

Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu, za predmetni projekat ovom nadležnom organu.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

01.avgust 2019.

 

Obaveštenje o donetom Rešenju da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu, za projekat - izgradnja industrijske zgrade-fabrike za proizvodnju mašina, postrojenja i opreme za građevinarstvo, na katastarskim parcelama broj 233/75 i 233/76 KO Smederevo, nosioca projekta fabrike građevinske opreme MFGO  d.o.o. Smederevo, ul. Gundulićeva 32

Na osnovu člana 10. stav 4. i 7. a u vezi sa članom 29.  Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'' br.135/04 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

 

javnost da je doneto Rešenje broj 501-179/2019-05 od 31.07.2019.godine, da nije  potrebna procena uticaja na životnu sredinu za projekat - izgradnja industrijske zgrade-fabrike za proizvodnju mašina, postrojenja i opreme za građevinarstvo, na katastarskim parcelama broj 233/75 i 233/76 KO Smederevo, nosioca projekta fabrike građevinske opreme MFGO  d.o.o. Smederevo, ul. Gundulićeva 32.

Predmetni Projekat se nalazi na Listi II projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste I projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste II projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu ''Službeni glasnik RS'', broj 114/2008), i to tačka 6. ,,Proizvodnja i prerada metalaˮ.

Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana prijema ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu zaštite životne sredine, a podnosi se preko ovog organa.

 

 

Grupa za zaštitu životne sredine

24.jul 2019.

 

           Obaveštenje o javnom uvidu nacrta Programa energetske efikasnosti grada Smedereva 

           Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

  

  

         zainteresovane organe, organizacije i javnost da se uvid u nacrt Programa energetske efikasnosti grada Smedereva, može izvršiti u prostorijama Gradske uprave Smederevo, Omladinska 1, kancelarija br. 35, II sprat, u periodu od 24.07. do 02.08.2019.godine, radnim danima od 10 do 14 časova.

            Primedbe i mišljenja na nacrt Programa energetske efikasnosti grada Smedereva se podnose u  pisanoj formi, na pisarnici Gradske uprave Smederevo, Omladinska 1, Grupi za zaštitu životne sredine, Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, u toku trajanja javnog uvida.

            Tekst nacrtPrograma energetske efikasnosti grada Smedereva

 

Grupa za zaštitu životne sredine

16.jul 2019.

Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A 

 

javnost da je nosilac projekta fabrika građevinske opreme MFGO  d.o.o. Smederevo, ul.Gundulićeva 32, Smederevo, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta - za izgradnju industrijske zgrade – fabrike za proizvodnju mašina, postrojenja i opreme za građevinarstvo na katastarskim parcelama broj 233/75 i 233/76 KO Smederevo.

Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska br. 1, (kancelarija br. 35) u periodu  od 17.07. do 27.07.2019.godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za predmetni projekat, ovom nadležnom organu.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

25.jun 2019.

  

          „Select company" d.o.o. Smederevo, Petrijevska bb,

         Obaveštenje da je „Select company" d.o.o. Smederevo, Petrijevska bb, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu Projekta - izgradnja rashladnog skladišta za voće i povrće i proizvode od voća i povrća, na katastarskoj parceli broj 75/4 K.O. Landol u Smederevu.

         Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

    

       javnost da je nosilac projekta „Select company" d.o.o. Smederevo, Petrijevska bb, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat - izgradnja rashladnog skladišta za voće i povrće i proizvode od voća i povrća, na katastarskoj parceli broj 75/4 K.O. Landol u Smederevu.

          Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska broj 1, (kancelarija broj 35) u periodu od 26.06. do 06.07.2019.godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

         Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za predmetni Projekat, ovom nadležnom organu.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

17.jun 2019.

 

          TRIAM doo Smederevo, ul.Đure Strugara br.17

          Obaveštenje o donetom Rešenju da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za Projekat - Rekonstrukcija proizvodnog objekta-ugradnja linije za zaštitu metalnih proizvoda, na katastarskoj parceli br.529/1 K.O.Smederevo, ul.Đure Strugara br.17

        Na osnovu člana 10. stav 4. i 7. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'' br.135/04 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

  

          javnost da je doneto Rešenje broj 501-140/2019-05 od 12.06.2019.godine, da nije  potrebna procena uticaja na životnu sredinu za Projekat Rekonstrukcija proizvodnog objekta-ugradnja linije za zaštitu metalnih proizvoda, na katastarskoj parceli br.529/1 K.O.Smederevo, ul.Đure Strugara br.17, nosioca projekta TRIAM doo Smederevo.

          Predmetni projekat se nalazi na Listi projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu -  ''Službeni glasnik RS'', broj 114/2008) i to tačka 6. ''Proizvodnja i prerada metala'', podtačka 5.'' Postrojenja za površinsku obradu metala i plastičnih materijala korišćenjem elektrolitičkih ili hemijskih postupaka''.

          Zainteresovana javnost i nosilac projekta može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu zaštite životne sredine, a podnosi se preko ovog organa.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

11.jun 2019.

 

Obaveštenje o donetom Rešenju da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu, za projekat - dogradnja i promena namene radionice sa skladišnim prostorom spratnosti P+0, na katastarskoj parceli broj 2571/4 KO Radinac, nosioca projekta MESSER TEHNOGAS AD za proizvodnju i promet tehničkih gasova  Beograd Batajnički put 62

Na osnovu člana 10. stav 4. i 7. a u vezi sa članom 29.  Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'' br.135/04 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

 

javnost da je doneto Rešenje broj 501-141/2019-05 od 11.06.2019.godine, da nije  potrebna procena uticaja na životnu sredinu za projekat - dogradnja i promena namene radionice sa skladišnim prostorom spratnosti P+0, na katastarskoj parceli broj 2571/4 KO Radinac, nosioca projekta MESSER TEHNOGAS AD za proizvodnju i promet tehničkih gasova  Beograd Batajnički put 62.

Predmetni Projekat se nalazi na Listi II projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste I projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste II projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu ''Službeni glasnik RS'', broj 114/2008), i to tačka 5. ,,skladištenje zapaljivih tečnosti i gasova, zemnog gasa, fosilnih goriva, nafte i naftnih derivata i hemikalijaˮ.

Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana prijema ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu zaštite životne sredine, a podnosi se preko ovog organa.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

28.maj 2019.

              TRIAM doo Smederevo, ul.Đure Salaja br.17. Smederevo

            Obaveštenje da je PROCESING-1994 DOO Smederevo, ovlašćen od strane nosioca projekta TRIAM doo Smederevo, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu Projekta – Rekonstrukcija proizvodnog objekta-ugradnja linije za zaštitu metalnih proizvoda, na katastarskoj parceli br.529/1 K.O.Smederevo, ul.Đure Strugara br.17.

Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

 

 

 javnost da je nosilac projekta TRIAM doo Smederevo, ul.Đure Salaja br.17. Smederevo, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat Rekonstrukcija proizvodnog objekta-ugradnja linije za zaštitu metalnih proizvoda, na katastarskoj parceli br.529/1 K.O.Smederevo, ul.Đure Strugara br.17.

Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska broj 1, (kancelarija broj 35) u periodu od 29.05. do 08.06.2019.godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za predmetni Projekat, ovom nadležnom organu.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

28.maj 2019.

 MESSER TEHNOGAS AD Beograd, Banjički put 62,

Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta - dogradnja i promena namene radionice sa skladišnim prostorom spratnosti P+0, na katastarskoj parceli broj 2571/4 KO Radinac

 Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

 

 

javnost da je nosilac projekta MESSER TEHNOGAS AD Beograd, Banjički put 62, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta - dogradnja i promena namene radionice sa skladišnim prostorom spratnosti P+0, na katastarskoj parceli broj 2571/4 KO Radinac.

Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska br. 1, (kancelarija br. 35) u periodu  od 29.05. do 08.06.2019.godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za predmetni projekat, ovom nadležnom organu.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

24.maj 2019.

 

           Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju mleka i mlečnih proizvoda JTL Zlatiborac, Mihajlovac

        Obaveštenje o donetom Rešenju o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za Projekat - proširenje kapaciteta proizvodnje mleka i mlečnih proizvoda na katastarskoj parceli broj 5620/1 KO Mihajlovac, Turgajevačka 4, u Mihajlovcu.

        Na osnovu člana 25. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo, daje sledeće

 

O B A V E Š T E Nj E  

  

        U skladu sa članom 24. stavom 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo, donelo je Rešenje o davanju saglasnosti na predmetnu Studiju, broj 501-100/2019-05 od 23.05.2019.godine.

        U skladu sa članom 24. stavom 2. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), nosilac projekta je dužan da prilikom rada predmetnog Projekta, u svemu ispoštuje mere za sprečavanje, smanjenje i otklanjanje štetnih uticaja na životnu sredinu utvrđene u predmetnoj ažuriranoj Studiji, kao i uslove nadležnih organa i organizacija.

        Protiv navedenog Rešenja može se pokrenuti upravni spor pred nadležnim sudom, u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

07.maj 2019.

Ovde možete pogledati OBAVEŠTENjE o podnetom zahtevu za davanje saglasnosti na ažuriranu Studiju o

proceni uticaja na životnu sredinu projekta proizvodnje opekarskih proizvoda od pečene gline,

na katastarskoj parceli broj 340 KO Vrbovac, n

osioca projekta ,,Fantini scianaticoˮ d.o.o. Beograd,

koji je podnet Ministarstvu zaštite životne sredine.


 

Grupa za zaštitu životne sredine

18.april 2019.

          Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju mleka i mlečnih proizvoda JTL Zlatiborac, Mihajlovac

         Obaveštenje o podnetom zahtavu za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za Projekat - proširenje kapaciteta proizvodnje mleka i mlečnih proizvoda na katastarskoj parceli broj 5620/1 KO Mihajlovac, Turgajevačka 4, u Mihajlovcu,

       Na osnovu člana 20. stav 1. i 2. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (,,Službeni glasnik RSˮ, br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

 

 

      javnost da je nosilac projekta Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju mleka i mlečnih proizvoda JTL Zlatiborac, Mihajlovac, podneo zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za Projekat - proširenje kapaciteta proizvodnje mleka i mlečnih proizvoda na katastarskoj parceli broj 5620/1 KO Mihajlovac, Turgajevačka 4, u Mihajlovcu, zaveden pod brojem 501-100/2019-05.

      Javni uvid u predmetnu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu, može se obaviti u prostorijama Gradske uprave Smederevo, Omladinska 1, (kancelarija br.35, II sprat), u periodu od 17.04. do 08.05.2019. godine, u vremenu od 10 do 12 časova.

     Javna prezentacija i javna rasprava o predmetnoj Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu, biće održana u prostorijama Gradske uprave Smederevo, Omladinska 1 u Smederevu, dana 08.05.2019. godine, u vremenu od 12 do 13 sati.

      U javnoj prezentaciji i javnoj raspravi o predmetnoj Studiji o proceni uticaja, saglasno članu 20. stav 4. Zakona o proceni uticaja, učestvovaće nosilac projekta i obrađivač Studije.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

17.april 2019.

 

        Obaveštenje o donetom Rešenju da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za Projekat - proizvodnja drvene ambalaže za  pakovanje voća i povrća na katastarskoj parceli broj 998/1 KO Binovac u Binovcu

       Na osnovu člana 10. stav 4. i 7. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'' br.135/04 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

  

 

        javnost da je doneto Rešenje broj 501-97/2019-05 od 17.04.2019.godine, da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za Projekat proizvodnja drvene ambalaže za  pakovanje voća i povrća na katastarskoj parceli broj 998/1 KO Binovac u Binovcu, nosioca projekta Matejić Andreja.

      Predmetni Projekat se nalazi na Listi projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu  ''Službeni glasnik RS'', broj 114/2008) pod tačkom 10. Industrija tekstila, kože, drveta i papira podtačka 3.''Postrojenje za preradu, obradu i oplemenjivanje drveta''

        Zainteresovana javnost i nosilac projekta može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu zaštite životne sredine, a podnosi se preko ovog organa.

 

Grupa za saobraćaj - obaveštenje za javnost

15.april 2019.

 

          Obaveštenje za javnost da Preduzeće za studije, projektovanje saobraćajnica, inženjering i izvođenje radova ''HIDROPROJEKAT-SAOBRAĆAJ'' d.o.o. iz Beograda, u četvrtak 18.04.2019. godine u Plavoj sali Gradske uprave Smederevo sa početkom u 11 časova, organizuje javnu prezentaciju Preliminarnog projektnog rešenja rehabilitacije denice državnog puta IB reda br. 14 od APV (Kovin) – do ukrštaja sa državnim putem IB – 33, čvor Ralja (put 33). 

 

Grupa za zaštitu životne sredine

15.april 2019.

 

          Obaveštenje o donošenju Rešenja o izmeni i dopuni Rešenja o izdavanju integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada, operateru TRANSMETAL PLUS D.O.O. Smederevo, Udarnička 29, Smederevo

       Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, Odsek za urbanističko-građevinske poslove, poslove  saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, na osnovu člana 69. stav 1, Zakona o upravljanju otpadom (,,Službeni glasnik Republike Srbije" broj 36/2009, 88/2010, 14/2016 i 95/2018-dr. zakon) objavljuje

 

 

OBAVEŠTENjE

  

o izdatom Rešenju  o izmeni i dopuni Rešenja o izdavanju integralne dozvole

za skladištenje i tretman neopasnog otpada

  

 

       operateru TRANSMETAL PLUS D.O.O. Smederevo, Udarnička 29, Smederevo (registrovan kod APR sa matičnim brojem 62949791, sa šifrom delatnosti 3832 - ponovna upotreba razvrstanih materijala).

          Izmena se odnosi na promenu kvalifikovanog lica odgovornog za stručni rad u postrojenju, umesto Miloša Milivojevića, određuje se Ivan Cvetković - srednja stručna sprema, a dopuna se odnosi na uvođenje nove površine na kat. parc.br. 493/21 KO Smederevo (gde je planirano samo skladištenje neopasnog otpada), nova oprema za ponovno iskorišćenje neopasnog otpada (otpadni ferozni materijal) - mašina-seckalica za usitnjavanje predmetnog otpada i povećava godišnji kapacitet na 120 000 tona.

       Uvid u izdato Rešenje može se izvršiti u roku od 7 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, u prostorijama Gradske uprave Smederevo, Omladinska 1, II sprat, kancelarija br. 35, od 11 do 14 časova.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

08.april 2019.

 

          Stojadinović Zoran iz Male Krsne, Ul. Moravska  br.4,

         Obaveštenje o donetom Rešenju da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za Projekat - izgradnja objekta za uzgoj živine, na k.p. br. 1685 KO Mala Krsna, Moravska broj 4   u Maloj Krsni

      Na osnovu člana 10. stav 4. i 7. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'' br.135/04 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

  

 

        javnost da je doneto Rešenje broj 501-71/2019-05 od 01.04.2019.godine, da nije  potrebna procena uticaja na životnu sredinu za Projekat-- izgradnja objekta za uzgoj živine, na k.p. br. 1685 KO Mala Krsna, Moravska broj 4 u Maloj Krsni, nosioca projekta Stojadinović Zoran iz Male Krsne.

        Predmetni Projekat se nalazi na Listi II projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu  ''Službeni glasnik RS'', broj 114/2008), pod tačkom 1. ''Poljoprivreda, akvakultura i šumarstvo, podtačka 2. ''objekti za intenzivan uzgoj i držanje živine''.

        Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana prijema ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu zaštite životne sredine, a podnosi se preko ovog organa.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

08.april 2019.

 

   Preduzeće za poljoprivrednu proizvodnju, usluge i trgovinu  ''Bajan'' DOO Mihajlovac, Ul. Smederevska br.228A 

       Obaveštenje o donetom Rešenju da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za Projekat - izgradnja objekata za uzgoj živine i hladnjače sa magacinskim prostorim na katastarskoj parceli broj 5986 i 5987/1 KO Mihajlovac, Smederevska 228A, u Mihajlovcu

      Na osnovu člana 10. stav 4. i 7. a u vezi sa članom 29.  Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'' br.135/04 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

 

  

       javnost da je doneto Rešenje broj 501-70/2019-05 od 25.03.2019.godine, da nije  potrebna procena uticaja na životnu sredinu za Projekat- izgradnja objekata za uzgoj živine i hladnjače sa magacinskim prostorim na katastarskoj parceli broj 5986 i 5987/1 KO Mihajlovac, Smederevska 228A, u Mihajlovcu.

      Predmetni Projekat se nalazi na Listi projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu ''Službeni glasnik RS'', broj 114/2008) i to tačka 1. ,,Poljoprivreda, akvakultura i šumarstvoˮ, podtačka 2. ,,objekti za intenzivan uzgoj i držanje živineˮ.

       Zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana prijema ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu zaštite životne sredine, a podnosi se preko ovog organa.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

13.mart 2019.

 

         Stojadinović Zoran  iz Male Krsne, Moravska  br.4   

        Obaveštenje o podnošenju zahteva za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat - izgradnju objekta za uzgoj živine, na k.p. br. 1685 KO Mala Krsna, Moravska broj 4, Mala Krsna

        Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009) Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A  

  

            javnost da je nosilac projekta Stojadinović Zoran iz Male Krsne, Ul. Moravska  br.4, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu Projekta- izgradnja objekta za uzgoj živine, na k.p. br. 1685 KO Mala Krsna, Moravska broj 4   u Maloj Krsni

            Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska br. 1, (kancelarija br. 35) u periodu od 13.03. do 23.03.2019.godine, u vremenu od 10 do 12 časova.

            Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu, za predmetni Projekat, ovom nadležnom organu.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

13.mart 2019.

  

        Obaveštenje o donošenju Rešenja o dopuni  Rešenja o izdavanju dozvole za skladištenje neopasnog otpada operateru Samostalna radnja za prikupljanje i prodaju sekundarnih sirovina AD-SISTEM-1 Dalibor Adamović PR Radinac, Vojislava Ilića br.30.

      Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, Odsek za urbanističko-građevinske poslove, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, na osnovu člana 69. stav 1, Zakona o upravljanju otpadom ("Službeni glasnik Republike Srbije" broj 36/2009, 88/2010, 14/2016 i 95/2018-dr. zakon) objavljuje

 

OBAVEŠTENjE

o izdatom Rešenju  o dopuni Rešenja za

skladištenje neopasnog otpada

  

       operateru Samostalna radnja za prikupljanje i prodaju sekundarnih sirovina AD-SISTEM-1 Dalibor Adamović PR Radinac, Vojislava Ilića br.30, (registrovan kod APR sa matičnim brojem 61545859, šifra delatnosti 4677 trgovina na veliko otpacima i ostacima).

         Dopuna  se odnosi na uvođenje nove lokacija-katastarska parcela broj 2134/3 KO Lipe 1, Kovinski put bb, Smederevo, na kojoj će se obavljati skladištenje neopasnog otpada.

       Uvid u izdato Rešenje može se izvršiti u roku od 7 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, u prostorijama Gradske uprave Smederevo, Omladinska 1, II sprat, kancelarija br. 35, od 11 do 14 časova.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

13.mart 2019.

  

    Preduzeće za poljoprivrednu proizvodnju, usluge i trgovinu  Bajan DOO Mihajlovac,  Smederevska 228A

 

            Obaveštenje da je nosilac projekta Preduzeće za poljoprivrednu proizvodnju, usluge i trgovinu Bajan DOO Mihajlovac, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat - izgradnja objekata za uzgoj živine i hladnjače sa magacinskim prostorim na katastarskoj parceli broj 5986 i 5987/1 KO Mihajlovac, Smederevska 228A, u Mihajlovcu.

         Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'' br.135/04 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

  

          javnost da je nosilac projekta Preduzeće za poljoprivrednu proizvodnju, usluge i trgovinu Bajan DOO Mihajlovac, Smederevska 228A, Mihajovac podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat  - izgradnja objekata za uzgoj živine i hladnjače sa magacinskim prostorim na katastarskoj parceli broj 5986 i 5987/1 KO Mihajlovac, Smederevska 228A, u Mihajlovcu.

          Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska broj 1, (kancelarija broj 35) u periodu od 13.03. do 23.03.2019.godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

         Molimo da u roku od 10 dana od dana prijema ovog obaveštenja, dostavite mišljenje o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za predmetni Projekat, ovom nadležnom organu.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

26.februar 2019.

 

      Ovde možete pogledati OBAVEŠTENjE o podnetom zahtevu za davanje saglasnosti na ažuriranu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta magistralnog gasovoda – interkonektora, granica Bugarske – granica Mađarske, koja se odnosi na Deonicu 2, Žabari – Kovin, dužine cca 48km, na teritoriji SO Žabari, SO Velika Plana, grada Smedereva i SO Kovin, nosioca projekta preduzeća ''GASTRANS'' d.o.o. - NOVI SAD, iz Novog Sada, Narodnog fronta 12, koji je podnet Ministarstvu zaštite životne sredine.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

13.februar 2019.


Oglašavanje javnog uvida u predlog Plana upravljanja Spomenikom prirode ,,Hast lužnjak - Smederevoˮ za period od 2019. do 2023. godine. možete pogledati ovde.

Predlog Plana upravljanja Spomenikom prirode ,,Hast lužnjak - Smederevoˮ za period od 2019. do 2023. godine, možete pogledati ovde.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

12.februar 2019.

 

 

OBAVEŠTENjE ZA ZAGAĐIVAČE ŽIVOTNE SREDINE NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA O OBAVEZI DOSTAVLjANjA PODATAKA ZA POTREBE LOKALNOG REGISTRA IZVORA ZAGAĐIVANjA

  

          Obaveštavamo sva privredna društva, druga pravna lica i preduzetnike, čije aktivnosti dovode do zagađivanja životne sredine, u smislu emisija zagađujućih materija u vazduh, vode i tlo, kao i generisanja otpada da su, u skladu sa članom 75, stav 5,  Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS" br. 135/04, 36/09, 36/09 - dr. zakon, 72/09 - dr. zakon, 43/11 - odluka US,14/16 i 95/2018), u zakonskoj obavezi da Gradu Smederevu, Gradskoj upravi Smederevo, Odeljenju za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, Odseku za urbanističko-građevinske poslove, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine - Grupa za zaštitu životne sredine dostave podatke o zagađujućim materijama koje se emituju u životnu sredinu, radi njihovog unosa u Lokalni registar izvora zagađivanja.

           Privredna društva, druga pravna lica i preduzetnici koji ispunjavaju uslove o minimalnim graničnim vrednostima kapaciteta za određenu privrednu delatnost, kako je navedeno u Prilogu 1. - Lista 2. - Spisak delatnosti i minimalne granične vrednosti za izveštavanje za lokalne registre izvora zagađivanja - Pravilnika o metodologiji za izradu nacionalnog i lokalnog registra izvora zagađivanja, kao i metodologiji za vrste, načine i rokove prikupljanja podataka („Službeni glasnik RS" br. 91/10 i 10/13 i 98/16), u obavezi su da postupaju u skladu sa predmetnim Pravilnikom i da Gradu Smederevu, Gradskoj upravi grada Smedereva, Grupi za zaštitu životne sredine dostave podatke o izvorima zagađivanja, vrstama, količinama, načinu i mestu ispuštanja zagađujućih materija u vazduh, vode i zemljište, kao i o količinama, vrsti, sastavu i načinu tretmana i odlaganja otpada, radi njihovog unosa i evidentiranja u Lokalni registrar izvora zagađivanja.

            Podatke o zagađujućim materijama u skladu sa navedenim zakonom za period od 1. januara do 31. decembra 2018. godine, potrebno je dostaviti najkasnije do 31. marta 2019. godine, na propisno i kompletno popunjenim, overenim i potpisanim obrascima, u štampanoj formi, na adresu:

 

 

Grad  Smederevo

Gradska uprava Smederevo

Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove

Odsek za urbanističko-građevinske poslove, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine

Grupa za zaštitu životne sredine, Omladinska 1 - Smederevo

kao i u elektronskoj formi na e-mail: ekologija@smederevo.org.rs

 

 

       Privredna društva, druga pravna lica i preduzetnici koji prema proceni odgovornog lica, a na osnovu klasifikacije prema Listi 2. iz Priloga 1. - Pravilnika, nisu u obavezi da dostave podatke o izvorima zagađivanja radi unosa u Lokalni registar izvora zagađivanja, potrebno je da navedenom organu Gradske uprave Smederevo o tome dostave potpisanu i overenu Izjavu. 

 

 - Pravilnik sa prilozima

 - Uputstvo za popunjavanje obrazaca

 - Lokalni registar izvora zagađivanja - obrasci 

 

Grupa za zaštitu životne sredine

12.februar 2019.

 

         Obaveštenje o donošenju Rešenja o izmeni i dopuni  Rešenja za tretman-skladištenje neopasnog otpada, operateru Privrednom  društvu za proizvodnju i promet  EURO-METAL B&B doo, Osipaonica, Gajska broj 5, Osipaonica.

      Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, Odsek za urbanističko-građevinske poslove, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, na osnovu člana 69. stav 1, Zakona o upravljanju otpadom ("Službeni glasnik Republike Srbije" broj 36/2009, 88/2010, 14/2016 i 95/2018-dr. zakon) objavljuje

 

 

OBAVEŠTENjE

  

o izdatom Rešenju  o izmeni i dopuni Rešenja

za tretman-skladištenje neopasnog otpada

 

  

         operateru Privredno  društvo za proizvodnju i promet  EURO-METAL B&B doo, Osipaonica,  Gajska broj 5, Osipaonica (registrovan kod APR sa matičnim brojem 20961902, sa šifrom delatnosti 3832 - ponovna upotreba razvrstanih materijala)

         Izmena  se odnosi na promenu kvalifikovanog lica odgovornog za stručni rad u postrojenju, umesto Dimić Željka, određuje Dimitrijević Ana, elektrotehničar šinskih vozila, a  dopuna se odnosi na uvođenje novog indeksnog broja 19 12 12-drugi otpadi (uključujući mešavine materijala) od mehaničkog tretmana otpada drugačiji od onih navedenih u 19 12 11, koji će se skladištiti na katastarskoj parceli broj 5224/1 KO Osipaonica, uz napomenu da se kapacitet skladištenja i tretmana neopasnog otpada ne menja.

       Uvid u izdato Rešenje može se izvršiti u roku od 7 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, u prostorijama Gradske uprave Smederevo, Omladinska 1, II sprat, kancelarija br. 35, od 11 do 14 časova.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

08.februar 2019.

 

 

     Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izmenu i dopunu integralne dozvole za skladištenje  i tretman neopasnog otpada, operatera Privredno društvo  TRANSMETAL PLUS D.O.O. Smederevo, Udarnička 29, Smederevo

     Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, Odsek za urbanističko-građevinske poslove, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine, na osnovu člana 69. Zakona o upravljanju otpadom ("Službeni glasnik Republike Srbije" broj 36/2009, 88/2010, 14/2016 i 95/2018) objavljuje

 

 

OBAVEŠTENjE

o prijemu zahteva za izmenu i dopunu integralne dozvole za 

skladištenje i tretman  neopasnog otpada

 

     Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 18.12.2018. godine, operater Privredno društvo  TRANSMETAL PLUS D.O.O. Smederevo, Udarnička 29, Smederevo (registrovan kod APR sa matičnim brojem 20863480), podneo Zahtev za izmenu i dopunu integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada broj 501-8/2013-05 od 18.02.2013.godine.

     Dopuna se odnosi na proširenje površina Postrojenja za upravljanje otpadom (uvođenjem nove katastarske parcele broj 493/21 KO Smederevo), povećavanje godišnjeg kapaciteta registrovanog postrojenja za skladištenje i tretman neopasnog otpada (na 120 000t na godišnjem nivou za sve vrste otpada) i uvođenje nove opreme za ponovno iskorišćenje neopasnog otpada-seckalica za usitnjavanje otpada.

     Izmena se odnosi na izmenu kvalifikovanog lica za stručni rad sa neopasnim otpadom.

     Kompletnu dokumentaciju operater je dostavio dana 05.02.2019.godine.  

     Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 14.02.2019. godine, na e-mail: ekologija@smederevo.org.rs.

     Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Grupi za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, Omladinska br.1, kancelarija 35, od 11 do 14 časova.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

08.februar 2019.

 

     Obaveštenje o podnošenju Zahteva za dopunu integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada, operatera Samostalna radnja za prikupljanje i prodaju sekundarnih sirovina AD-SISTEM-1 Dalibor Adamović PR Radinac, Vojislava Ilića 30

    Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, Odsek za urbanističko-građevinske poslove, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine, na osnovu člana 69. Zakona o upravljanju otpadom ("Službeni glasnik Republike Srbije" broj 36/2009, 88/2010, 14/2016 i 95/2018) objavljuje

 

OBAVEŠTENjE

o prijemu zahteva za dopunu integralne dozvole za 

skladištenje i tretman  neopasnog otpada

 

Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 21.01.2019. godine, operater Samostalna radnja za prikupljanje i prodaju sekundarnih sirovina AD-SISTEM-1 Dalibor Adamović PR Radinac (registrovan kod APR sa matičnim brojem 61545859), podneo Zahtev za dopunu integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada broj 501-62/2010-08 od 20.02.2012.godine.

 

Dopuna se odnosi na uvođenje nove lokacije, katastarske parcele broj 2134/3 KO Lipe 1, na kojoj će se obavljati tretman-skladištenje neopasnog otpada sledećih indeksnih brojeva :

 

02 01 04

otpadna plastika (isključujući ambalažu)

07 02 13

otpadna plastika

12 01 05

obrada plastike

15 01 02

plastična ambalaža

16 01 19

plastika

17 02 03

plastika

19 12 04

plastika i guma

20 01 39

plastika

03 03 08

otpadi od sortiranja papira i kartona namenjenih reciklaži

15 01 01

papirna i kartonska ambalaža

19 12 01

papir i karton

20 01 01

papir i karton

02 01 10

otpad od metala

15 01 04

metalna ambalaža

12 01 01

struganje i obrada ferometala

12 01 02

prašina i čestice ferometala

12 01 03

struganje i obrada obojenih metala

12 01 04

prašina i čestice obojenih metala

16 01 17

ferozni metal

16 01 18

obojeni metal

17 04 07

mešani metali

17 04 05

gvožđe i čelik

17 04 01

bakar, bronza, mesing

17 04 02

aluminijum

17 04 04

cink

19 10 01

otpad od gvožđa i čelika

19 10 02

otpad od obojenih metala

19 12 02

metali koji sadrže gvožđe

19 12 03

obojeni metali

20 01 40

metali

10 11 03

otpadni vlaknasti materijali na bazi  stakla 

10 11 12

otpadno staklo drugačije od  onog navedenog u 10 11 11 

15 01 07

staklena ambalaža

16 01 20

staklo

17 02 02

staklo

19 12 05

staklo

20 01 02

staklo

04 02 09

 

otpadi od mešovitih materijala (impregnirani tekstil, elastomer, plastomer)

16 01 03

otpadne gume

16 03 06

organski otpadi drugačiji od onih navedenih u 16 03 05

16 01 22

komponente koje nisu drugačije specificirane

16 01 99

otpadi koji nisu drugačije specificirani

04 02 21

otpadi od neprerađenih tekstilnih vlakana

04 02 22

otpadi od prerađenih tekstilnih vlakana

15 01 09

tekstilna ambalaža

19 12 08

tekstil

20 01 11

tekstil

03 01 01

otpadna kora i pluta

03 01 05

 

piljevine, iverje, strugotine, drvo, iverica i furnir koji sadrže opasne supstance drugačije od onih navedenih u 03 01 04

03 03 01

otpad od kore i drvni otpad

15 01 03

drvena ambalaža

17 02 01

drvo

19 12 07

drvo drugačije od onog navedenog u 19 12 06

20 01 38

drvo drugačije od onog navedenog u 20 01 37


17 04 11

kablovi drugačiji od onih navedenih u 17 04 10

20 01 36

 

odbačena električna i elektronska oprema drugačija od one navedene u 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

16 02 16

 

komponente uklonjene iz odbačene opreme drugačije od onih navedenih u 16 02 15

16 02 14

odbačena oprema drugačija od one navedene u 16 02 09 do 16 02 13

 

Kapacitet Postrojenja za skladištenje neopasnog otpada za sve vrste otpada na godišnjem nivou iznosiće oko 40 000t.

Kompletnu dokumentaciju operater je dostavio dana 01.02.2019.godine.

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 14.02.2019. godine, na e-mail: ekologija@smederevo.org.rs.

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Grupi za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, Omladinska br.1, kancelarija 35, od 11 do 14 časova.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

11.januar 2019.

 

Društvo za građevinarstvo i trgovinu Nesam inženjering doo Grčac bb Smederevska Palanka

Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu Projekta - postrojenje za skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog otpada na lokaciji katastarskih parcela broj 2545/1, 2545/3, 2545/4, 2545/5 KO Radinac.

Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

 

 

javnost da je nosilac projekta Društvo za građevinarstvo i trgovinu Nesam inženjering doo Grčac bb Smederevska Palanka, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu Projekta - postrojenje za skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog otpada na lokaciji katastarskih parcela broj 2545/1, 2545/3, 2545/4, 2545/5 KO Radinac.

 

Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska br. 1, (kancelarija br. 35) u periodu od 16.01. do 25.01.2019.godine, u vremenu od 12 do 14 časova.

Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu, za predmetni projekat ovom nadležnom organu.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

11.januar 2019.

        

        Obaveštenje o donošenju Rešenja da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za Projekat-Postrojenje za skladištenje neopasnog otpada na katastarskoj parceli  broj 2143/3 KO Lipe I

Na osnovu člana 10. stav 4. i 7. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'' br.135/04 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

 

 

            javnost da je doneto Rešenje broj 501-298/2018-05 od 08.01.2019.godine, da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za Projekat -Postrojenje za skladištenje neopasnog otpada na katastarskoj parceli  broj 2143/3 KO Lipe I,  nosioca Projekta Samostalna radnja za prikupljanje  i prodaju sekundarnih sirovina AD SISTEM 1 DALIBOR ADAMOVIC PR RADINAC Ul. Vojislava Ilića br.30 iz Radinca.

            Predmetni Projekat se nalazi na Listi projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu ''Službeni glasnik RS'', broj 114/2008) pod tačkom 14. ''Ostali projekti'' podtačka 2.''Postrojenja za upravljanje otpadom''.

            Zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana prijema ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu zaštite životne sredine, a podnosi se preko ovog organa.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

19.decembar 2018.