Grupa za zaštitu životne sredine

05.avgust 2022.

 

      Obaveštenje o donošenju Rešenja o dopuni Rešenja za izdavanje dozvole za  tretman - skladištenje i ponovno iskorištenje neopasnog otpada, operatera Privredno društvo za promet i reciklažu sekundarnih sirovina Gagi promet doo Osipaonica, Beogradska bb

       Gradska uprava grada Smedereva, Odeljenje za imovinsko pravne i komunalne poslove, Grupa za komunalne poslove i poslove zaštite životne sredine, na osnovu člana 69. Zakona o upravljanju otpadom (,,Službeni glasnik Republike Srbije" broj 36/2009, 88/2010, 14/2016 i 85/2019-dr.zakon) objavljuje

 

 

 

OBAVEŠTENjE

o dopuni dozvole za tretman - skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog otpada

 

 

 

       operateru postrojenja Privredno društvo za promet i reciklažu sekundarnih sirovina Gagi promet doo Osipaonica, Beogradska bb (matični broj 20662590), registarskog broja 79, na delu katastarske parcele broj 4933/79 KO Osipaonica.

           Dopuna se odnosi na:

          - uvođenje sledećih indeksnih brojeva neopasnog otpada: 07 02 99 otpadi koji nisu drugačije specificirani i 16 08 01 istrošeni katalizatori koji sadrže zlato, sredbro, renijum, rodijum, paladijum, iridijum ili platinu (izuzev 16 08 07), koji će se skladištiti u postrojenju za upravljanje otpadom, uz zadržavanje postojećih kapaciteta skladištenja i

         - upisivanje se ,,postupak ponovnog iskorišćenja otpada R3 (Reciklaža/prerada organskih materija koji se ne koriste kao rastvarači)" za sledeće indeksne brojeve neopasnog otpada, uz zadržavanje postojećih kapaciteta skladištenja i ponovnog iskorišćenja: 02 01 04 otpadna plastika (isključujući ambalažu); 07 02 13 otpadna plastika; 12 01 05 obrada plastike; 15 01 02 plastična ambalaža; 16 01 19 plastika; 17 02 03 plastika; 19 12 04 plastika i guma; 20 01 39 plastika.

         Uvid u izdato Rešenje može se izvršiti u roku od 7 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, u prostorijama Gradske uprave grada Smedereva, Omladinska br.1, II sprat, kancelarija br. 35.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

04.avgust 2022.

 

      Obaveštenje o podnetom zahtavu za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za Projekat - bazna stanica mobilne telefonije ,,SD-Sportska hala"- SD72, SDU72, SDL72 i SDO72,  na kat.parc. br. 1987/4 KO Smederevo, nosioca projekta Preduzeće za telekomunikacije ,,TELEKOM SRBIJAˮ a.d. Beograd, Ul. Takovska broj 2

        Na osnovu člana 20. stav 1. i 2. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za imovinsko pravne i komunalne poslove Gradske uprave grada Smedereva

 

 

 

O B A V E Š T A V A

 

 

 

          vas da je nosilac projekta Preduzeće za telekomunikacije '' TELEKOM SRBIJA '' a.d. iz Beograda, Ul. Takovska br. 2, podneo zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu, za baznu stanicu mobilne telefonije ,,SD-Sportska hala"- SD72, SDU72, SDL72 i SDO72,  na kat.parc. br. 1987/4 KO Smederevo.

          Saglasno članu 20. stav 1. i 2. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu  (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), ovaj organ će obezbediti javni uvid u predmetnu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu, u prostorijama Gradske uprave Smederevo, u ulici Omladinskoj br. 1, (soba br.35, II sprat), u periodu od 10.8. do 30.8.2022. godine, u vremenu od 10 do 12 časova.

           Javna prezentacija i javna rasprava o predmetnoj Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu, biće održana u prostorijama Gradske uprave Smederevo, u ulici Omladinskoj br.1 u Smederevu, dana 30.8.2022. godine u vremenu od 11 do 12 sati.

          U javnoj prezentaciji i javnoj raspravi o predmetnoj Studiji o proceni uticaja, saglasno članu 20. stav 4. Zakona o proceni uticaja, učestvovaće nosilac projekta i obrađivač Studije.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

27.jul 2022.

 

       Obaveštenje o donetom Rešenju o proceni uticaja na životnu sredinu Projekta izgradnja-montažu kabineta  stanice mobilne telefonije ,,SD-Industrijska zona 2"- SD74, SDU74, SDL74 i SDO74 Smederevo  na kat.parc. br. 233/102 KO Smederevo, nosioca projekta Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija a.d. Beograd, Takovska 2.

       Na osnovu člana 10. stav 4. i 7. i člana 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za imovinsko pravne i  komunalne poslove, Odsek za komunalne poslove, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za komunalne poslove i poslove zaštite životne sredine Gradske uprave grada Smedereva

 

 

 

O B A V E Š T A V A

  

 

  

       javnost da je doneto Rešenje broj 501-188/2022-11 od 25.7.2022. godine, da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za izgradnju-montažu kabineta  stanice mobilne telefonije ,,SD-Industrijska zona 2"- SD74, SDU74, SDL74 i SDO74 Smederevo  na kat.parc. br. 233/102 KO Smederevo, nosioca projekta Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija a.d. Beograd, Takovska 2.

        Uvid u doneto Rešenje može se izvršiti u prostorijama GU Smederevo, Omladinska 1 (kancelarija 35, II sprat) svakog radnog dana od 11-14  časova, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

        Zainteresovana javnost može izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana prijema ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu  zaštite životne sredine u Beogradu, a podnosi se preko ovog organa .

 

Grupa za zaštitu životne sredine

27.jul 2022.

 

      Obaveštenje o donetom Rešenju o određivanju obima i sadržaja za ažuriranje  Studije o proceni uticaja na životnu sredinu Projekta - Proširenje površina- prostora za obavljanje operacije upravljanja otpadom, povećanje kapaciteta postrojenja za upravljanje otpadom i korišćenje nove opreme za ponovno iskorišćenje neopasnog otpada na katastarskim parcelama broj 493/13, 493/21 KO Smederevo i 3185/2 KO Lipe I, nosioca projekta TRANSMETAL PLUS D.O.O., Udarnička 29 Smederevo.

     Na osnovu člana 14. stav 4. a u vezi sa članom 28. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za imovinsko pravne i komunalne poslove, Odsek za komunalne poslove, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za komunalne poslove i poslove zaštite životne sredine Gradske uprave grada Smedereva

 

 

 

O B A V E Š T A V A

  

 

  

      javnost da je doneto Rešenje broj 501-166/2022-11 od 25.7.2022.godine, o određivanju obima i sadržaja za ažuriranje Studije o proceni uticaja na životnu sredinu za Projekat-Proširenje površina- prostora za obavljanje operacije upravljanja otpadom, povećanje kapaciteta postrojenja za upravljanje otpadom i korišćenje nove opreme za ponovno iskorišćenje neopasnog otpada na katastarskim parcelama broj 493/13, 493/21 KO Smederevo i 3185/2 KO Lipe I, nosioca projekta TRANSMETAL PLUS D.O.O., Udarnička 29 Smederevo.

      Uvid u doneto Rešenje može se izvršiti u prostorijama GU Smederevo, Omladinska 1 (kancelarija 35, II sprat) svakog radnog dana od 11-14  časova, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

      Zainteresovana javnost može izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana prijema ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu  zaštite životne sredine u Beogradu, a podnosi se preko ovog organa.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

15.jul 2022.

 

    Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat - Skladištenje  neopasnog otpada, na lokaciji na k.p. 2603/6 KO Vranovo.

   Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za imovinsko pravne i komunalne poslove Gradske uprave grada Smedereva

 

 

 

O B A V E Š T A V A

  

 

  

      javnost da je nosilac projekta Društvo sa ograničenom odgovornošću za promet i poslovne usluge  DU INTEGRALUl. Kajmakčalanska br.8, Smederevo, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat-Skladištenje  neopasnog otpada, na lokaciji na k.p. 2603/6 KO Vranovo.

      Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska broj 1, (kancelarija broj 35) u periodu od 13.07. do 23.07.2022.godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

     Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za predmetni Projekat, ovom nadležnom organu.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

15.jul 2022.

 

     Džona Metal D.O.O, Saraorci, ul. kralja Aleksandra br. 10

   Obaveštenje o donetom Rešenju da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za Projekat - ,,Uspostavljanje Centra za otkup neopasnog otpada koji ima osobine sekundarnih sirovina, na k.p. 4920/1 KO Osipaonica"

    Na osnovu člana 10. stav 4. i 7. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'' br.135/04 i 36/2009) Odeljenje za imovinsko pravne i komunalne poslove,  Gradske uprave grada Smederevo

 

 

 

O B A V E Š T A V A

 

 

  

    javnost da je doneto Rešenje broj 501-158/2022-11 od 14.07.2022.godine, da nije  potrebna procena uticaja na životnu sredinu za Projekat - ,,Uspostavljanje Centra za otkup neopasnog otpada koji ima osobine sekundarnih sirovina, na k.p. 4920/1 KO Osipaonica"

    Predmetni Projekat se nalazi na Listi projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu  ''Službeni glasnik RS'', broj 114/2008) pod tačkom 14. ''Ostali projekti'' podtačka 2.''Postrojenja za upravljanje otpadom''.

    Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana prijema ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu zaštite životne sredine, a podnosi se preko ovog organa.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

24.jun 2022.

 

    Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izmenu  i dopunu dozvole za skladištenje-tretman  i ponovno iskorišćenje neopasnog otpada, operatera Privredno društvo za promet i reciklažu sekundarnih sirovina Gagi promet doo Osipaonica Beogradska bb

    Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za imovinsko pravne i komunalne poslove, Odsek za komunalne poslove, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za komunalne poslove i poslove zaštite životne sredine, na osnovu člana 69. Zakona o upravljanju otpadom ("Službeni glasnik Republike Srbije" broj 36/2009, 88/2010, 14/2016 i 95/2018-dr. zakon) objavljuje

 

 

 

OBAVEŠTENjE

o prijemu zahteva za  dopunu dozvole  za skladištenje-tretman  i ponovno iskorišćenje neopasnog otpada

 

 

 

    Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 09.05.2022. godine, operater postrojenja Privredno društvo za promet i reciklažu sekundarnih sirovina Gagi promet doo Osipaonica Beogradska bb, matični broj 20662590 vlasnika postrojenja za skladištenje i ponovno iskorišćenje na lokaciji-katastarska parcela broj 4933/79 KO Osipaonica, podneo Zahtev za dopunu dozvole za skladištenje-tretman i ponovno iskorišćenje  neopasnog otpada, broj 501-340/2022-11 od 13.04. 2022. godine.

    Dopuna dokumentacije je izvršena 20.06.2022.god.

    Dopuna dozvole za skladištenje-tretman i ponovno iskorišćenje  neopasnog otpada se odnosi na:

   - promenu tehnologije (prerada plastike - mlevenjem); neopasni otpad koji se ne može reciklirati, već se melje u električnom mlinu za plastiku čiji je rad obezbeđen uz pomoć dizel ili benzinskog agregata (02 01 04 otpadna plastika isključujući ambalažu), 07 07 13 otpadna plastika, 12 01 05 obrada plastike, 15 01 02 plaastična ambalaža, 16 01 19 plastika, 17 02 03 plastika, 19 12 04 plasika i guma, 20 01 39 plastika.

   - uvođenje novih indeksnih brojeva (07 02 99 - otpadi koji nisu drugačije specificirani i 16 08 01 - istrošeni katalizatori koji sadrže zlato, srebro, renijum, rodijum, iridijum ili platinu) za skladištenje, bez povećanja kapaciteta.

    Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 30.06.2022. godine, na e-mail: ekologija@smederevo.org.rs.

   Uvid u podneti zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Grupi za komunalne poslove i poslove zaštite životne sredine Gradske uprave grada Smedereva, Omladinska 1, kancelarija 35, od 11 do 14 časova.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

22.jun 2022.

 

     Obaveštenje o donetom Rešenju da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za Projekat-Postrojenje za skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog otpada - promena tehnologije (prerada plastike - mlevenjem), na k.p. 4933/79 KO Osipaonica.

     Na osnovu člana 10. stav 6. i 7. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (,,Službeni glasnik RSˮ br.135/04 i 36/2009), Odeljenje za imovinsko pravne i komunalne poslove Gradske uprave grada Smedereva

 

 

O B A V E Š T A V A

 

  

      javnost da je doneto Rešenje broj 501-133/2022-11 od 20.06.2022. godine, da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za - Postrojenje za skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog otpada - promena tehnologije (prerada plastike - mlevenjem), nosioca projekta Privredno društvo za promet i reciklažu sekundarnih sirovina  GAGI PROMET doo,  Ul. Beogradska bb iz Osipaonice.

     Uvid u doneto Rešenje može se izvršiti u prostorijama GU Smederevo, Omladinska 1 (kancelarija 35, II sprat) svakog radnog dana od 11-14  časova, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

     Zainteresovana javnost može izjaviti žalbu na doneto Rešenje, Ministarstvu zaštite životne sredine, preko ovog organa u roku od 15 dana od dana objavljivanja obaveštenja.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

21.jun 2022.

 

   Ovde možete pogledati OBAVEŠTENjE o izrađenom nacrtu integrisane dozvole za operatera HBIS GROUP SERBIA Iron & Steel, doo Beograd-ogranak Smederevo Ministarstva zaštite životne sredine.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

17.jun 2022.

 

     Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat: Postrojenje za skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog otpada - promena tehnologije (prerada plastike - mlevenje, a bez promene kapaciteta)  na k.p. 4933/79 KO Osipaonica.

    Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za imovinsko pravne i komunalne poslove Gradske uprave grada Smedereva

 

 

O B A V E Š T A V A

  

  

    javnost da je nosilac projekta Privredno društvo za promet i reciklažu sekundarnih sirovina  GAGI PROMET dooUl. Beogradska bb iz Osipaonice, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat-Postrojenje za skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog otpada - promena tehnologije (prerada plastike - mlevenje, a bez promene kapaciteta)  na k.p. 4933/79 KO Osipaonica.

    Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska broj 1, (kancelarija broj 35) u periodu od 07.06. do 17.06.2022.godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

   Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za predmetni Projekat, ovom nadležnom organu.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

17.jun 2022.

 

     Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat-Uspostavljanje Centra za otkup neopasnog otpada koji ima osobine sekundarnih sirovina, na k.p. 4920/1 KO Osipaonica.

   Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za imovinsko pravne i komunalne poslove Gradske uprave grada Smedereva

 

 

O B A V E Š T A V A

  

  

     javnost da je nosilac projekta Društvo sa ograničenom odgovornošću DŽONA METAL dooUl. Kralja Aleksandra 10, Saraorci, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat- Uspostavljanje Centra za otkup neopasnog otpada koji ima osobine sekundarnih sirovina, na k.p. 4920/1 KO Osipaonica.

    Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska broj 1, (kancelarija broj 35) u periodu od 15.06. do 25.06.2022.godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

    Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za predmetni Projekat, ovom nadležnom organu.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

28.april 2022.

Ovde možete pogledati OBAVEŠTENjE o zahtevu za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije šljunka i peska na površinskom kopu ,,Trebežinaˮ  na teritoriji grada Smedereva, nosioca projekta preduzeća ,,Bora i Goranˮ doo iz Male Krsne koji je podnet Ministarstvu zaštite životne sredine.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

14.april 2022.

 

     Obaveštenje o donošenju Rešenja za izdavanje dozvole za  tretman - skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog otpada, operatera Privredno društvo za promet i reciklažu sekundarnih sirovina Gagi promet doo Osipaonica, Beogradska bb

    Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za imovinsko pravne  i komunalne poslove, na osnovu člana 69. Zakona o upravljanju otpadom (,,Službeni glasnik Republike Srbije" broj 36/2009, 88/2010, 14/2016 i 85/2019-dr.zakon) objavljuje

 

 

OBAVEŠTENjE

   o izdatoj dozvoli za tretman - skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog otpada

 

 

    operateru postrojenja Privredno društvo za promet i reciklažu sekundarnih sirovina Gagi promet doo Osipaonica, Beogradska bb (matični broj 20662590), registarskog broja 79, na katastarskoj parceli broj 4933/79 KO Osipaonica.

  Lokacija postrojenja je ifrastrukturno opremljena za planirane aktivnosti upravljanja neopasnim otpadom.

   Definisne R oznake u postrojnjeu su R12 i R13.

  Uvid u izdato Rešenje može se izvršiti u roku od 7 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, u prostorijama Gradske uprave Smederevo, Omladinska br.1, II sprat, kancelarija br. 35.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

14.april 2022.

 

     Obaveštenje o donošenju Rešenja za izdavanje dozvole za  tretman - skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog otpada, operatera Društvo sa ograničenom odgovornošću za trgovinu, transport i proizvodnju MINJON KOVIN, Grobljanska 83

    Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za imovinsko pravne i komunalne poslove, na osnovu člana 69. Zakona o upravljanju otpadom (,,Službeni glasnik Republike Srbije" broj 36/2009, 88/2010, 14/2016 i 85/2019-dr.zakon) objavljuje

 

 

OBAVEŠTENjE

o izdatoj dozvoli za tretman - skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog otpada

 

 

    operateru postrojenja Društvo sa ograničenom odgovornošću za trgovinu, transport i proizvodnju MINJON KOVIN, Grobljanska 83 (matični broj 08483604), registarskog broja 80,  na lokaciji-katastarskih parcela broj 470/49, 470/29 i 558/15 sve KO Smederevo.

   Lokacija postrojenja je ifrastrukturno opremljena za planirane aktivnosti upravljanja neopasnim otpadom.

   Definisne R oznake u postrojnjeu su R3 i R13.

   Uvid u izdato Rešenje može se izvršiti u roku od 7 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, u prostorijama Gradske uprave grada Smedereva, Omladinska br.1, II sprat, kancelarija br. 35.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

05.april 2022.

 

       Preduzeća za telekomunikacije TELEKOM SRBIJA ad iz Beograda, Takovska br. 2            

   Obaveštenje o donetom rešenju da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za rekonstrukciju radio bazne stanice mobilne telefonije SD09, SDU09, SDO09, SDL09 i SDJ09,  Binovac  na kat.parc. br. 1403 KO Binovac.

    Na osnovu člana 10. stav 4.i 7. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'' br.135/04 i 36/2009), Odeljenje za imovinsko pravne i  komunalne poslove, Odsek za komunalne poslove, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine,  Grupa za komunalne poslove i poslove zaštite životne sredine Gradske uprave grada Smederevo

 

 

 

O B A V E Š T A V A

 

  

  

     javnost  da je doneto Rešenje broj 501-31/2022-11 od 31.03.2022.godine, da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za rekonstrukciju bazne stanice mobilne telefonije,  SD09, SDU09, SDO09, SDL09 i SDJ09,  Binovac  na kat.parc. br. 1403 KO Binovac.

    Predmetni Projekat se nalazi na Listi II projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste I projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste II projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu ''Službeni glasnik RS'', broj 114/2008),  i to tačka 12. ''Infrastrukturni projekti'', podtačka 13. ''Telekomunikacioni objekti mobilne telefonije (bazne radio stanice)''.

    Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu zaštite životne sredine, a podnosi se preko ovog organa.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

05.april 2022.

 

      Preduzeće za telekomunikacije ''Telekom Srbija'' a.d. Beograd, Takovska  

     Obaveštenje o podnetom zahtavu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu - izgradnja radio bazne stanice mobilne telefonije ,,SD-Sportska hala"- SD72, SDU72, SDL72 i SDO72 Smederevo  na kat.parc. br. 1987/4 KO Smederevo

    Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za imovinsko  pravne i komunalne poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

  

  

     javnost da je nosilac projekta Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija a.d. Beograd, Takovska 2, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu - izgradnja radio bazne stanice mobilne telefonije ,,SD-Sportska hala"- SD72, SDU72, SDL72 i SDO72 Smederevo  na kat.parc. br. 1987/4 KO Smederevo.

     Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska br. 1, (kancelarija br. 35) u periodu od 06.04. do 16.04.2022. godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

    Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za predmetnu baznu stanicu, ovom nadležnom organu.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

22.mart 2022.

 

     Odeljenje za imovinsko pravne i komunalne poslove Gradske uprave grada Smedereva, na osnovu člana 67. stava 6. Zakona o upravljanju otpadom (,,Službeni glasnik RSˮ, broj 36/2009, 88/2010, 14/2016 i 95/2018 - dr. zakon) objavljuje

 

 

OBAVEŠTENjE

 

 

       O oduzimanju integralna dozvola za skladištenje i tretman neopasnog otpada, operateru postrojenja Privredno društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge SDM TRADE 07 doo Smederevo, Šalinačka bb, izdata Rešenjem Odeljenja urbanizam, izgradnju i komunalne delatnosti, Odsek za zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Smedereva, broj 501-170/2012-08 od 27.11.2012. godine, registarskog broja 39, na lokaciji-katastarskoj parceli broj 610/1  KO  Smederevo, u Smederevu.

    Nadležni organ obaveštava javnost da je rešavajući po predlogu inspektora za zaštitu životne sredine, dana 21.03.2022. god.  doneo Rešenje o oduzimanju integralna dozvola za skladištenje i tretman neopasnog otpada, operateru postrojenja Privredno društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge SDM TRADE 07 doo Smederevo, Šalinačka bb, iz razloga što operater ne postupa u skladu sa uslovima utvrđenim u dozvoli, s obzirom da na predmetnoj lokaciji ne obavlja navedenu delatnost

     Rešenjem o oduzimanju dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada, zabranjuje se prijem otpada na lokaciji - katastarskoj parceli broj 610/1  KO  Smederevo, u Smederevu.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

18.mart 2022.

 

     Ovde možete pogledati obaveštenje dato od strane Ministarstva zaštite životne sredine o podnetom zahtevu za izdavanje saglasnosti i dokument ažurirani Izveštaj o bezbednosti za kompleks Ogranak Smederevo (železara) u Smederevu, operatera „HBIS Group Serbia Iron & Steel“ d.o.o. Beograd.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

14.mart 2022.

 

       Obaveštenje o donošenju Rešenja o izmeni Rešenja za izdavanje dozvole za  tretman - skladištenje i ponovno iskorištenje neopasnog otpada, operatera Privredno društvo za promet i reciklažu sekundarnih sirovina ZORAN JUNIOR DOO OSIPAONICA, Miće Jankovića 68

      Gradska uprava grada Smedereva, Odeljenje za imovinsko pravne i komunalne poslove, Grupa za komunalne poslove i poslove zaštite životne sredine, na osnovu člana 69. Zakona o upravljanju otpadom (,,Službeni glasnik Republike Srbije" broj 36/2009, 88/2010, 14/2016 i 85/2019-dr.zakon) objavljuje

 

 

OBAVEŠTENjE

o izmeni dozvole za tretman - skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog otpada

 

 

     operateru postrojenja Privredno društvo za promet i reciklažu sekundarnih sirovina ZORAN JUNIOR DOO OSIPAONICA, Miće Jankovića 68, matičnog broja 20400862.

    Izmena se odnosi na promenu imena kvalifikovanog lica odgovornog za stručni rad u postrojenju za upravljanje neopasnim otpadom.

     Uvid u izdato Rešenje može se izvršiti u roku od 7 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, u prostorijama Gradske uprave grada Smedereva, Omladinska br.1, II sprat, kancelarija br. 35.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

14.mart 2022.

 

     Obaveštenje o donošenju da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu Projekta - Izgradnja industrijsko proizvodnog objekta (I faza) na  k.p. 233/72 i 233/73 KO Smederevo, nosioca projekta KOEPFER doo, Šalinačka 80, Smederevo.

    Na osnovu člana 10. stav 4. i 7. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'' br.135/04 i 36/2009), Odeljenje za imovinsko pravne i komunalne poslove, Gradske uprave  grada Smedereva

 

 

O B A V E Š T A V A

 

  

     javnost da je doneto Rešenje broj 501-32/2022-11 od 08.03.2022.godine, da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu Projekta - Izgradnja industrijsko proizvodnog objekta (I faza) na  k.p. 233/72 i 233/73 KO Smederevo, nosioca projekta KOEPFER doo, Šalinačka 80, Smederevo.

     Predmetni Projekat se nalazi na Listi projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu  (Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu  ''Službeni glasnik RS'', broj 114/2008) i to pod tačkom 6. ,,Proizvodnja i prerada metala" podtačka 5. ,,Postrojenja za površinsku obradu metala, kao i plastičnih materijala korišćenjem elektrolitičkih i hemijskih postupakaˮ.

     Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana prijema ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu zaštite životne sredine, a podnosi se preko ovog organa.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

08.mart 2022.

 

     Obaveštenje o donošenju rešenja o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat - ,,Postrojenje za skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog otpada" na katastarskoj parceli broj 4933/79 KO Osipaonica u Osipaonici, nosioca projekta Privredno društvo za promet i reciklažu sekundarnih sirovina GAGI PROMET doo, Beogradska bb, Osipaonica.

     Na osnovu člana 10. stav 4. i 7. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'' br.135/04 i 36/2009), Odeljenje za imovinsko pravne i komunalne poslove Gradske uprave grada Smedereva

 

 

O B A V E Š T A V A

 

  

       javnost da je doneto Rešenje broj 501-10/2022-11 od 7.3.2022.godine, da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za Projekat -,,Postrojenje za skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog otpada" na katastarskoj parceli broj 4933/79 KO Osipaonica u Osipaonici, nosioca projekta Privredno društvo za promet i reciklažu sekundarnih sirovina GAGI PROMET doo, Beogradska bb, Osipaonica.

      Predmetni Projekat se nalazi na Listi projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu ''Službeni glasnik RS'', broj 114/2008) pod tačkom 14. ''Ostali projekti'' podtačka 2.''Postrojenja za upravljanje otpadom''.

       Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana prijema ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu zaštite životne sredine, a podnosi se preko ovog organa.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

07.mart 2022.

 

       Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje dozvole za tretman-skladištenje  i ponovno iskorišćenje neopasnog otpada, operatera  postrojenja Privredno društvoza za promet i reciklažu sekundarnih sirovina Gagi promet  d.o.o Osipaonica, Beogradska bb.

      Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za imovinsko pravne i komunalne poslove, Odsek za komunalne poslove, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za komunalne poslove i poslove zaštite životne sredine, na osnovu člana 63. stav 2, Zakona o upravljanju otpadom (,,Službeni glasnik RSˮ, broj 36/2009, 88/2010, 14/2016 i 95/18-dr. zakon) objavljuje

 

 

 

OBAVEŠTENjE

o prijemu zahteva za izdavanje

dozvole za tretman-skladištenje i ponovno  iskorišćenje neopasnog otpada

 

 

 

       Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 20.12.2021.godine, operater postrojenja Privredno društvoza za promet i reciklažu sekundarnih sirovina Gagi promet  d.o.o Osipaonica Beogradska bb, registrovan u APR-u pod matičnim brojem 20662590, podneo zahtev za izdavanje dozvole za tretman-skladištenje i ponovno  iskorišćenje neopasnog otpada na lokaciji-katastarska parcela broj 4933/79 KO Osipaonica, zaveden pod brojem 501-340/2021-11.

       Kompletna dokumentacija dostavljena 07.03.2022.godine.

       Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 14.03.2022.godine, na e-mail: ekologija@smederevo.org.rs.

     Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Grupi za komunalne poslove i poslove zaštite životne sredine Gradske uprave grada Smedereva, Omladinska br.1, kancelarija 35, od 11 do 14 časova.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

04.mart 2022.

 

      Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izmenu dozvole za skladištenje-tretman  i ponovno iskorišćenje neopasnog otpada, operatera Privredno društvo za promet i reciklažu sekundarnih sirovina ZORAN JUNIOR DOO OSIPAONICA, Miće Jankovića 68, Osipaonica

      Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za imovinsko pravne i komunalne poslove, Odsek za komunalne poslove, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za komunalne poslove i poslove zaštite životne sredine, na osnovu člana 69. Zakona o upravljanju otpadom ("Službeni glasnik Republike Srbije" broj 36/2009, 88/2010, 14/2016 i 95/2018-dr. zakon) objavljuje

 

 

 

OBAVEŠTENjE

o prijemu zahteva za izmenu dozvole  za skladištenje-tretman  i ponovno iskorišćenje neopasnog otpada

 

 

      Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 01.03.2022. godine, operater postrojenja Privredno društvo za promet i reciklažu sekundarnih sirovina ZORAN JUNIOR DOO OSIPAONICA, Miće Jankovića 68, Osipaonica, matični broj 20400862 vlasniku postrojenja za skladištenje i ponovno iskorišćenje na lokaciji-katastarska parcela broj 4924 KO Osipaonica, podneo Zahtev za izmenu dozvole za skladištenje-tretman i ponovno iskorišćenje  neopasnog otpada, broj 501-78/2021-06 od 06.10. 2021. godine.

      Izmena se odnosi na izmenu imena kvalifikovanog lica odgovornog za stručni rad u postrojenju.

      Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 11.03.2022. godine, na e-mail: ekologija@smederevo.org.rs.

     Uvid u podneti zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Grupi za komunalne poslove i poslove zaštite životne sredine Gradske uprave grada Smedereva, Omladinska 1, kancelarija 35, od 11 do 14 časova.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

04.mart 2022.

 

     Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje dozvole za tretman - skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog otpada Minjon doo Kovin, Grobljanska 83

     Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za imovinsko pravne i komunalne delatnosti, Odsek za komunalne poslove, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za komunalne poslove i poslove zaštite životne sredine na osnovu člana 63. stav 2, Zakona o upravljanju otpadom ("Službeni glasnik Republike Srbije" broj: 36/2009, 88/2010, 14/2016 i 95/2018-dr.zakon) objavljuje

 

 

 

OBAVEŠTENjE

o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za tretman - skladištenje  i ponovno iskorišćenje neopasnog otpada

 

 

 

     Nadležni organ obaveštava javnost da je 03. 08. 2021.godine, operater Minjon doo Kovin, Grobljanska 83, podneo Zahtev za izdavanje dozvole za tretman-skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog otpada na lokaciji na katastarskoj parceli broj 470/49, 470/29 i 558/15 KO Smederevo.

      Dopuna dokumentacije dostavljena je 28. 02. 2022. godine.

      Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 11.03. 2022. godine, na e-mail: ekologija@smederevo.org.rs.

      Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Grupi za poslove komunalne delatnosti i poslove zaštite životne sredine Gradske uprave Smederevo, Omladinska br.1, kancelarija 35, od 11 do 14 časova.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

02.mart 2022.

 

 

OBAVEŠTENjE ZA PRIVREDNA DRUŠTVA, DRUGA PRAVNA LICA I PREDUZETNIKE NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA O OBAVEZI DOSTAVLjANjA PODATAKA ZA POTREBE LOKALNOG REGISTRA IZVORA ZAGAĐIVANjA  

 

 

          Obaveštavamo sva privredna društva, druga pravna lica i preduzetnike, čije aktivnosti dovode do zagađivanja životne sredine, u smislu emisija zagađujućih materija u vazduh, vode i tlo, kao i generisanja otpada da su, u skladu sa članom 75, stav 5,  Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS" br. 135/04, 36/09, 36/09 - dr. zakon, 72/09 - dr. zakon, 43/11 - odluka US,14/16 i 95/2018), u zakonskoj obavezi da Gradu Smederevu, Gradskoj upravi grada  Smedereva, Odeljenju za imovinsko pravne i komunalne poslove, Odseku za komunalne poslove, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupi za komunalne poslove i poslove zaštite životne sredine dostave podatke o zagađujućim materijama koje se emituju u životnu sredinu, radi njihovog unosa u Lokalni registar izvora zagađivanja.

           Privredna društva, druga pravna lica i preduzetnici koji ispunjavaju uslove o minimalnim graničnim vrednostima kapaciteta za određenu privrednu delatnost, kako je navedeno u Prilogu 1. - Lista 2. - Spisak delatnosti i minimalne granične vrednosti za izveštavanje za lokalne registre izvora zagađivanja - Pravilnika o metodologiji za izradu nacionalnog i lokalnog registra izvora zagađivanja, kao i metodologiji za vrste, načine i rokove prikupljanja podataka („Službeni glasnik RS" br. 91/10 i 10/13 i 98/16), u obavezi su da postupaju u skladu sa predmetnim Pravilnikom i da Gradu Smederevu, Gradskoj upravi grada Smedereva, Grupi za komunalne poslove i poslove zaštite životne sredine dostave podatke o izvorima zagađivanja, vrstama, količinama, načinu i mestu ispuštanja zagađujućih materija u vazduh, vode i zemljište, kao i o količinama, vrsti, sastavu i načinu tretmana i odlaganja otpada, radi njihovog unosa i evidentiranja u Lokalni registrar izvora zagađivanja.

       Podatke o zagađujućim materijama u skladu sa navedenim zakonom za period od 1. januara do 31. decembra 2021. godine, potrebno je dostaviti najkasnije do 31. marta 2022. godine, na propisno i kompletno popunjenim, overenim i potpisanim obrascima, u štampanoj formi, na adresu:

 

Grad  Smederevo

Gradska uprava Smederevo

Odeljenje za imovinsko pravne i komunalne poslove

Odsek za komunalne poslove, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine

Grupa za komunalne poslove i poslove zaštite životne sredine

Omladinska 1 - Smederevo

                                        kao i u elektronskoj formi na e-mail: ekologija@smederevo.org.rs

       Privredna društva, druga pravna lica i preduzetnici koji prema proceni odgovornog lica, a na osnovu klasifikacije prema Listi 2. iz Priloga 1. - Pravilnika, nisu u obavezi da dostave podatke o izvorima zagađivanja radi unosa u Lokalni registar izvora zagađivanja, potrebno je da navedenom organu Gradske uprave Smederevo o tome dostave potpisanu i overenu Izjavu.

 

           Prilozi: 

           Obrazac 1

           Obrazac 2

           Obrazac 3

           Obrazac 4

           Obrazac 5

 

 

Grupa za zaštitu životne sredine

28.februar 2022.

 

       Obaveštenje o donošenju Rešenja za izdavanje (obnavljanje) dozvole za  tretman - skladištenje neopasnog otpada, operatera Samostalna radnja za prikupljanje i prodaju sekundarnih sirovina AD SISTEM 1 Dalibor Adamović pr Radinac, Vojislava Ilića 30.

     Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za imovinsko pravne i komunalne poslove, na osnovu člana 69. Zakona o upravljanju otpadom (,,Službeni glasnik Republike Srbije" broj 36/2009, 88/2010, 14/2016 i 85/2019-dr.zakon) objavljuje

 

 

 

OBAVEŠTENjE

o izdatoj dozvoli za tretman - skladištenje  neopasnog otpada

 

 

 

     operateru postrojenja Samostalna radnja za prikupljanje i prodaju sekundarnih sirovina AD SISTEM 1 Dalibor Adamović pr Radinac, Vojislava Ilića 30, (matični broj 261545859) na lokaciji-katastarska parcela broj 2143/3 KO Lipe registarskog broja 29/1

     Lokacija postrojenja je ifrastrukturno opremljena za planirane aktivnosti upravljanja neopasnim otpadom.

     Definisana  R oznaka u postrojenju je R13.

     Uvid u izdato Rešenje može se izvršiti u roku od 7 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, u prostorijama Gradske uprave Smederevo, Omladinska br.1, II sprat, kancelarija br. 35.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

03.februar 2022.

 

     Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje (obnavljanje) dozvole za skladištenje-tretman neopasnog otpada, operatera Samostalna radnja za prikupljanje i prodaju sekundarnih sirovina AD SISTEM 1 Dalibor Adamović pr Radinac, Vojislava Ilića 30,

     Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za imovinsko pravne i komunalne  poslove, Odsek za komunalne poslove, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za komunalne poslove i poslove zaštite životne sredine, na osnovu člana 69. Zakona o upravljanju otpadom ("Službeni glasnik Republike Srbije" broj 36/2009, 88/2010, 14/2016 i 95/2018-dr. zakon) objavljuje

 

 

 

OBAVEŠTENjE

o prijemu zahteva za izdavanje  (obnavljanje) dozvole za skladištenje-tretman neopasnog otpada

 

 

 

    Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 01.02.2022. godine, operater postrojenja Samostalna radnja za prikupljanje i prodaju sekundarnih sirovina AD SISTEM 1 Dalibor Adamović pr Radinac, Vojislava Ilića 30, (registrovan kod APR sa matičnim brojem 61545859), podneo Zahtev za izdavanje (obnavljanje) dozvole za skladištenje-tretman neopasnog otpada na katastarskoj parceli broj 2143/3/ KO Lipe, zaveden pod brojem 501-30/2022-11.

     Uvid u podneti zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Grupi za komunalne poslove i poslove zaštite životne sredine Gradske uprave Smederevo, Omladinska 1, kancelarija 35, od 11 do 14 časova.

      Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 10.02.2022. godine, na e-mail: ekologija@smederevo.org.rs.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

29.decembar 2021.

 

       Obaveštenje o donetom rešenju o datoj saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat - fabrika betona na delu katastarske parcele broj 233/9 K.O. Smederevo, nosioca projekta MILANIĆ društvo sa ograničenom odgovornošću Sopot, Koče Kapetana 12

     Na osnovu člana 20. i  člana 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (,,Službeni glasnik RSˮ, br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za imovinsko pravne i komunalne poslove Gradske uprave grada Smedereva

 

 

O B A V E Š T A V A

 

  

    javnost da je doneto Rešenje broj 501-310/2021-11 od 28.12.2021.godine, o davanju saglasnost na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat - fabrika betona na delu katastarske parcele broj 233/9 K.O. Smederevo, nosioca projekta MILANIĆ društvo sa ograničenom odgovornošću Sopot, Koče Kapetana 12.

    Rešenje se zasniva na analizi zahteva nosioca projekta i podataka o  lokaciji, karakeristikama i mogućnostima uticaja projekta na životnu sredinu, pri čemu su uzeti u obzir i propisani kriterijumi za projekte navedene u Listi II  projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', broj 114/2008), jer se predmetni projekat nalazi na Listi II i to pod tačkom 14. ,,Ostali projektiˮ, podtačka 7.,,Postrojenja za proizvodnju betona-betonjerke, uključujući i mobilna postrojenjaˮ.

    Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu zaštite životne sredine u Beogradu, a podnosi preko ovog organa.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

23.decembar 2021.

 

       Obaveštenje o donošenju Rešenja za izdavanje dozvole za  tretman - skladištenje i ponovno iskorištenje neopasnog otpada, operatera Društvo za građevinarstvo i trgovinu NESAM INŽENJERING doo Grčac, Grčac bb, Smederevska Palanka

      Gradska uprava grada Smedereva, Odeljenje za imovinsko pravne i komunalne poslove, Grupa za komunalne poslove i poslove zaštite životne sredine, na osnovu člana 69. Zakona o upravljanju otpadom (,,Službeni glasnik Republike Srbije" broj 36/2009, 88/2010, 14/2016 i 85/2019-dr.zakon) objavljuje

 

 

 

OBAVEŠTENjE

o izdatoj dozvoli za tretman - skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog otpada

 

 

 

    Društvu za građevinarstvo i trgovinu NESAM INŽENJERING doo Grčac,  Grčac bb, Smederevska Palanka, matičnog broja 20593130, na katastarskim parcelama broj 2545/1, 2545/3, 2545/4 i 2545/5  KO Radinac, Radinac bb.

    Lokacija postrojenja je infrastrukturno opremljena za planirane aktivnosti upravljanja neopasnim otpadom.

    Definisane R oznake u postrojenju su R5, R12 i R13.

    Uvid u izdato Rešenje može se izvršiti u roku od 7 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, u prostorijama Gradske uprave grada Smedereva, Omladinska br.1, II sprat, kancelarija br. 35.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

23.decembar 2021.

 

      Obaveštenje o donetom rešenju o datoj saglasnosti na ažuriranu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat - kompleks ,,Fruvita", na katastarskoj parceli br. 691 KO Lunjevac, nosioca projekta ,,FRUVITAˮ doo Trg Nikole Pašića 5 Beograd.

     Na osnovu člana 20. i  člana 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (,,Službeni glasnik RSˮ, br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za imovinsko pravne i komunalne poslove Gradske uprave grada Smedereva

 

 

 

O B A V E Š T A V A

  

 

 

      javnost da je doneto Rešenje broj 501-293/2021-11 od 23.12.2021.godine, o davanju saglasnost na ažuriranu studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat -  kompleks ,,Fruvita", na katastarskoj parceli br. 691 KO Lunjevac, nosioca projekta ,,FRUVITAˮ doo Trg Nikole Pašića 5 Beograd.

      Rešenje se zasniva na analizi zahteva nosioca projekta i podataka o  lokaciji, karakeristikama i mogućnostima uticaja projekta na životnu sredinu, pri čemu su uzeti u obzir i propisani kriterijumi za projekte navedene u Listi II  projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', broj 114/2008), jer se predmetni projekat nalazi na Listi II i to pod tačkom 9. - Prehrambena industrija, podtačka 9) - Postrojenja za proizvodnju bezalkoholnih pića - preko 20000 litara dnevno.

      Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu zaštite životne sredine u Beogradu, a podnosi preko ovog organa.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

22.decembar 2021.

 

      OVDE možete pogledati obaveštenje dato od strane Ministarstva zaštite životne sredine o podnetom zahtevu za izdavanje saglasnosti na ažurirani Izveštaj o bezbednosti za kompleks Fabrika Smederevo, operatera ,,Messer Tehnogasˮ ad Beograd.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

15.decembar 2021.

 

           Preduzeća za telekomunikacije TELEKOM SRBIJA ad iz Beograda, Takovska br.2            

     Obaveštenje o donetom rešenju da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za rekonstrukciju radio bazne stanice mobilne telefonije ,,SD01, SDU01, SDO01, Ralja" na kat.parc. br. 2571/2 KO Radinac,  nosioca projekta Preduzeća za telekomunikacije Telekom Srbija a.d. Beograd, Takovska 2.

    Na osnovu člana 10. stav 4.i 7. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'' br.135/04 i 36/2009), Odeljenje za imovinsko pravne i komunalne poslove, Odsek za komunalne poslove, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine,  Grupa za komunalne poslove i poslove zaštite životne sredine Gradske uprave grada Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

 

  

  

     javnost  da je doneto Rešenje broj 501-249/2021-11 od 08.12.2021.godine, da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za rekonstrukciju bazne stanice mobilne telefonije ,,SD01, SDU01, SDO01, Ralja" na kat.parc. br. 2571/2 KO Radinac,  nosioca projekta Preduzeća za telekomunikacije Telekom Srbija a.d. Beograd, Takovska 2.

     Predmetni Projekat se nalazi na Listi II projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste I projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste II projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu ''Službeni glasnik RS'', broj 114/2008),  i to tačka 12. ''Infrastrukturni projekti'', podtačka 13. ''Telekomunikacioni objekti mobilne telefonije (bazne radio stanice)''.

     Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu zaštite životne sredine, a podnosi se preko ovog organa.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

15.decembar 2021.

 

            Preduzeća za telekomunikacije TELEKOM SRBIJA ad iz Beograda, Takovska br. 2            

      Obaveštenje o donetom rešenju da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za rekonstrukciju radio bazne stanice mobilne telefonije ,,SD26, SDU26, SDO26, SDL26 Dis Komerc"  na kat.parc. br. 233/50 KO Smederevo, nosioca projekta Preduzeća za telekomunikacije Telekom Srbija a.d. Beograd, Takovska 2.

     Na osnovu člana 10. stav 4.i 7. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'' br.135/04 i 36/2009), Odeljenje za imovinsko pravne i  komunalne poslove, Odsek za komunalne poslove, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine,  Grupa za komunalne poslove i poslove zaštite životne sredine Gradske uprave grada Smederevo

 

 

 

O B A V E Š T A V A

  

 

  

      javnost  da je doneto Rešenje broj 501-285/2021-11 od 13.12.2021.godine, da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za rekonstrukciju bazne stanice mobilne telefonije ,,SD26, SDU26, SDO26, SDL26 Dis Komerc"  na kat.parc. br. 233/50 KO Smederevo,  nosioca projekta Preduzeća za telekomunikacije Telekom Srbija a.d. Beograd, Takovska 2.

     Predmetni Projekat se nalazi na Listi II projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste I projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste II projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu ''Službeni glasnik RS'', broj 114/2008),  i to tačka 12. ''Infrastrukturni projekti'', podtačka 13. ''Telekomunikacioni objekti mobilne telefonije (bazne radio stanice)''.

     Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu zaštite životne sredine, a podnosi se preko ovog organa .

 

Grupa za zaštitu životne sredine

07.decembar 2021.


     Obaveštenje o donošenju rešenja o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat - radio bazna stanica mobilne telefonije ,, BA1574_01- SD_ Kolarski put_ jugˮ na katastarskoj parceli br. 90/5 KO  KO Landol, na postojećem stubu u ulici Kolarski put bb, nosioca projekta nosilac projekta A1 SRBIJA doo Beograd, Milutina Milankovića 1ž

   Na osnovu člana 10. stav 4. i 7. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za imovinsko pravne i komunalne poslove gradske uprave grada Smedereva

 

 

O B A V E Š T A V A

 

  

      javnost  da je doneto Rešenje broj 501-297/2021-11 od 7.12.2021. godine, da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za Projekat - radio bazna stanica mobilne telefonije ,, BA1574_01- SD_ Kolarski put_ jugˮ na katastarskoj parceli br. 90/5 KO  KO Landol, na postojećem stubu u ulici Kolarski put bb, nosioca projekta nosilac projekta A1 SRBIJA doo Beograd, Milutina Milankovića 1ž.

     Rešenje se zasniva na analizi zahteva nosioca projekta i podataka o lokaciji, karakeristikama i mogućnostima uticaja bazne stanice mobilne telefonije na životnu sredinu, pri čemu su uzeti u obzir i propisani kriterijumi za projekte navedene u Listi projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu, ( Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu ''Službeni glasnik RS'', br.114/2008), jer se predmetni projekat nalazi na Listi II i to tačka 12. podtačka 13. ''telekomunikacioni objekti mobilne telefonije (bazne radio stanice)''.

     Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu zaštite životne sredine, u Beogradu, a podnosi preko ovog organa.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

07.decembar 2021.

 

       Obaveštenje o donošenju Rešenja za izdavanje dozvole za  tretman - skladištenje i ponovno iskorištenje neopasnog otpada, operatera Društvo sa ograničenom odgovornošću COMPOSTING Smederevo, Beogradski put 7

     Gradska uprava grada Smedereva, Odeljenje za imovinsko pravne i komunalne poslove, Grupa za komunalne poslove i poslove zaštite životne sredine, na osnovu člana 69. Zakona o upravljanju otpadom (,,Službeni glasnik Republike Srbije" broj 36/2009, 88/2010, 14/2016 i 85/2019-dr.zakon) objavljuje

 

 

OBAVEŠTENjE

o izdatoj dozvoli za tretman - skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog otpada

 

 

    operateru postrojenja Društvo sa ograničenom odgovornošću COMPOSTING Smederevo, Beogradski put 70, matičnog broja 17209221, na katastarskoj parceli broj 493/57 KO Smederevo, u ulici Godominskoj bb, u Smederevu.

    Lokacija postrojenja je infrastrukturno opremljena za planirane aktivnosti upravljanja neopasnim otpadom.

    Definisane R oznake u postrojenju su R3, R12 i R13.

    Uvid u izdato Rešenje može se izvršiti u roku od 7 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, u prostorijama Gradske uprave grada Smedereva, Omladinska br.1, II sprat, kancelarija br. 35.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

02.decembar 2021.

 

     Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje dozvole za tretman - skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog otpada, operatera Društva za građevinarstvo i trgovinu NESAM inženjering doo Grčac, Grčac bb, Smederevska Palanka

    Gradska uprava grada Smedereva, Odeljenje za imovinsko pravne i komunalne poslove, Odsek za komunalne poslove, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za komunalne poslove i poslove zaštite životne sredine, na osnovu člana 63. stav 3, Zakona o upravljanju otpadom ("Službeni glasnik Republike Srbije" broj 36/2009, 88/2010, 14/2016 i 95/2018-dr.zakon) objavljuje

 

 

OBAVEŠTENjE

  

o prijemu zahteva za  izdavanje  dozvole za tretman - skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog otpada

 

 

    Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 06.09.2021.godine, operater Društvo za građevinarstvo i trgovinu NESAM inženjering doo Grčac, Grčac bb, Smederevska Palanka (registrovan kod APR sa matičnim brojem 20593130, sa šifrom delatnosti 4211- izgradnja puteva i autoputeva), podneo zahtev za izdavanje dozvole za tretman-skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog otpada na katastarskim parcelama broj 2545/1, 2545/3, 2545/4 i 2545/5  KO Radinac, Radinac bb.

    Kompletnu dokumentaciju operater je dostavio 30.11.2021. godine.

    Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 10.12.2021.godine, na e-mail: ekologija@smederevo.org.rs.

    Uvid u podneti zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Grupi za komunalne poslove i poslove zaštite životne sredine Gradske uprave grada Smedereva, Omladinska br.1, kancelarija 35, od 11 do 14 časova.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

01.decembar 2021.

  

       Obaveštenje o podnetom zahtevu za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za Projekat - fabrika betona na delu katastarske parcele broj 233/9 KO Smederevo, nosioca projekta MILANIĆ DOO SOPOT, Koče Kapetana br.12

     Na osnovu člana 20. stav 1. i 2. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (,,Službeni glasnik RSˮ, br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za imovinsko pravne i komunalne poslove Gradske uprave grada Smedereva

 

 

O B A V E Š T A V A

 

 

     javnost da se Javni uvid u predmetnu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu, može obaviti u prostorijama Gradske uprave Smederevo, u ulici Omladinskoj br. 1, (soba br.35, II sprat), u periodu od 1.12. do 21.12.2021. godine, u vremenu od 10 do 12 časova.

   Javna prezentacija i javna rasprava o predmetnoj Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu, biće održana u prostorijama Gradske uprave grada Smedereva, u ulici Omladinskoj br.1 u Smederevu, dana 21.12.2021. godine, u vremenu od 12 do 13 sati.

   U javnoj prezentaciji i javnoj raspravi o predmetnoj Studiji o proceni uticaja, saglasno članu 20. stav 4. Zakona o proceni uticaja, učestvovaće nosilac projekta i obrađivač Studije.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

29.novembar 2021.

 

      Preduzeće za telekomunikacije ''Telekom Srbija'' a.d. Beograd, Takovska   2

    Obaveštenje o podnetom zahtavu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu - rekonstrukcija bazne stanice mobilne telefonije ,,SD26, SDU26, SDO26, SDL26 Dis Komerc"  na kat.parc. br. 233/50 KO Smederevo  

    Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za imovinsko pravne i  komunalne poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

  

  

     javnost da je nosilac projekta Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija a.d. Beograd, Takovska 2, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu - rekonstrukcija bazne stanice mobilne telefonije - ,,SD26, SDU26, SDO26, SDL26 Dis Komerc"  na kat.parc. br. 233/50 KO Smederevo.

     Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska br. 1, (kancelarija br. 35) u periodu od 01.12. do 11.12.2021. godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

    Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za predmetnu baznu stanicu, ovom nadležnom organu.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

25.novembar 2021.

  

       Preduzeće za telekomunikacije ''Telekom Srbija'' a.d. Beograd, Takovska  

      Obaveštenje o podnetom zahtavu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu-rekonstrukcija bazne  stanice mobilne telefonije RALJA- SD01, SDU01, SDO01 na kat.parc. br. 2571/2 KO Smedrevo

     Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za imovinsko pravne i komunalne poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

  

  

      javnost da je nosilac projekta Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija a.d. Beograd, Takovska 2, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu-rekonstrukcija radio baznu stanicu mobilne telefonije - RALJA- SD01, SDU01, SDO01 na kat.parc. br. 2571/2 KO Smedrevo, zaveden pod brojem 501-249/2021-06 .

     Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska br. 1, (kancelarija br. 35) u periodu od 24.11. do 04.12.2021. godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

    Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za predmetnu baznu stanicu, ovom nadležnom organu.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

25.novembar 2021.

 

    Obaveštenje o donetom Rešenju da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za Projekat- Poljoprivrednog proizvodnog objekta - vinarija na katastarskoj parceli broj 460/6 KO Petrijevo, ul. Avalska bb. u Petrijevu.

    Na osnovu člana 10. stav 4. i 7. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (,,Službeni glasnik RSˮ, br.135/04 i 36/2009), Odeljenje za imovinsko pravne i komunalne poslove poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

  

  

    javnost da je doneto Rešenje broj 501-277/2021-11 od 23.11.2021. godine, da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za Projekat - Poljoprivredno proizvodnog objekta - vinarija na katastarskoj parceli broj 460/6 KO Petrijevo, ul. Avalska bb. u Petrijevu.

    Uvid u doneto Rešenje može se izvršiti u prostorijama GU Smederevo, Omladinska 1 (kancelarija 35, II sprat) svakog radnog dana od 11-14  časova, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

    Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana prijema ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu zaštite životne sredine, a podnosi se preko ovog organa.                                                                                                                              

 

Grupa za zaštitu životne sredine

23.novembar 2021.

 

      Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat - radio bazna stanica mobilne telefonije ,, BA1574_01- SD_ Kolarski put_ jugˮ   na katastarskoj parceli br. 90/5 KO  KO Landol, nosioca projekta A1 Srbija doo Beograd

    Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (,,Službeni glasnik RSˮ, br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za imovinsko pravne i komunalne poslove Gradske uprave grada Smedereva

 

 

O B A V E Š T A V A

  

  

     javnost da je nosilac projekta A1 SRBIJA doo Beograd, Milutina Milankovića 1ž, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat - radio bazna stanica mobilne telefonije ,, BA1574_01- SD_ Kolarski put_ jugˮ   na katastarskoj parceli br. 90/5 KO  KO Landol, na postojećem stubu u ulici Kolarski put bb.

    Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska br. 1, (kancelarija br. 35) u periodu od 23.11. do 03.12.2021. godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

   Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za predmetnu baznu stanicu, ovom nadležnom organu.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

23.novembar 2021.

 

       Obaveštenje o podnetom zahtevu za davanje saglasnosti na ažuriranu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat - kompleks ,,Fruvita", na katastarskoj parceli br. 691 KO Lunjevac

     Na osnovu člana 20. stav 1. i 2. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (,,Službeni glasnik RSˮ, br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za imovinsko pravne  i komunalne poslove Gradske uprave grada Smedereva

 

 

O B A V E Š T A V A

  

 

      javnost da je nosilac projekta ,,FRUVITAˮ doo Trg Nikole Pašića 5 Beograd, podneo zahtev za davanje saglasnosti na ažuriranu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat - kompleks ,,Fruvita", na katastarskoj parceli br. 691 KO Lunjevac, zaveden pod brojem 501-293/2021-11.

      Saglasno članu 20. stav 1. i 2. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu  (,,Službeni glasnik RSˮ, br.135/2004 i 36/2009), ovaj organ će obezbediti javni uvid u predmetnu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu, u prostorijama Gradske uprave Smederevo, u ulici Omladinskoj br. 1, (soba br.35, II sprat), u periodu od 23.11. do 14.12.2021. godine, u vremenu od 10 do 12 časova.

      Javna prezentacija i javna rasprava o predmetnoj Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu, biće održana u prostorijama Gradske uprave Smederevo, Omladinska 1 u Smederevu, dana 14.12.2021. godine, u vremenu od 12 do 13 sati.

      U javnoj prezentaciji i javnoj raspravi o ažuriranoj Studiji o proceni uticaja, saglasno članu 20. stav 4. Zakona o proceni uticaja, učestvovaće nosilac projekta i obrađivač Studije.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

16.novembar 2021.

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje dozvole za tretman - skladištenje  i ponovno iskorišćenje neopasnog otpada, operatera doo Composting Smederevo

 

            Gradska uprava grada Smedereva, Odeljenje za imovinsko pravne i komunalne poslove, Odsek za komunalne poslove, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za komunalne poslove i poslove zaštite životne sredine, na osnovu člana 63. stav 3, Zakona o upravljanju otpadom ("Službeni glasnik Republike Srbije" broj 36/2009, 88/2010, 14/2016 i 95/2018-dr. zakon) objavljuje

 

OBAVEŠTENjE

o prijemu zahteva za  izdavanje  dozvole za tretman - skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog otpada

 

Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 30.09.2021.godine, operater doo Composting Smederevo, Beogradski put 70, (registrovan kod APR sa matičnim brojem 17209221, sa šifrom delatnosti 3821 - Tretman i odlaganje otpada koji nije opasan), podneo Zahtev za izdavanje dozvole za tretman-skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog otpada na katastarskoj parceli broj 493/57 KO Smederevo,  ulica Godominska bb.

 Neopasan otpad koji je predmet delatnosti operatera skladištiće se na predmetnoj lokaciji do predtretmana na liniji za predtretman i tretmana u postrojenju za kompostiranje biorazgradivog otpada ili na kompostnoj gomili.

 

Kompletnu dokumentaciju operater je dostavio 10.11.2021. godine.

 

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 22.11.2021.godine, na e-mail: ekologija@ smederevo.org.rs.

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Grupi za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, Omladinska br.1, kancelarija 35, od 11 do 14 časova.

 

 

 

Grupa za zaštitu životne sredine

05.novembar 2021.

 

      Obaveštenje o donošetom Rešenju o izdavanju usklađene dozvole za tretman - skladištenje ponovno iskorišćenje neopasnog otpada, TRANSMETAL PLUS DOO Smederevo, Bore Vukmirovića 55.

    Odeljenje za imovinsko pravne i  komunalne poslove,  Odsek za komunalne poslove, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine,  Grupa za komunalne poslove i poslove zaštite životne sredine  Gradske uprave Smederevo, na osnovu člana 69. stav 1, Zakona o upravljanju otpadom (,,Službeni glasnik Republike Srbije" broj 36/2009, 88/2010, 14/2016 i 95/2018-dr. zakon) objavljuje

 

 

OBAVEŠTENjE

  

o izdatom Rešenju  o usklađenoj dozvoli

za tretman - skladištenje i ponovno iskorisćenje neopasnog neopasnog otpada

  

 

    operateru TRANSMETAL PLUS DOO Smederevo, Bore Vukmirovića 55, (matični broj 20863480; pretežna delatnost 4677- trgovina na veliko otpacima i ostacima), katastarska parcele broj 493/21 KO Smederevo i 493/13 KO Smederevo.   

    Uslovi propisani ovim Rešenjem su usklađeni sa članom 64. Zakona o upravljanju otpadom, a odnose se na podatke o postrojenju za tretman odnosno skladištenje i ponovno iskorisćenje neopasnog otpada, vrsti i količini neopasnog otpada, kao i procedurama za kontrolu i rad postrojenja.

    Uvid u izdato Rešenje može se izvršiti u roku od 7 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, u prostorijama Gradske uprave Smederevo, Omladinska 1, II sprat, kancelarija br. 35, od 11 do 14 časova.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

04.novembar 2021.

 

     Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu Projekta - Poljoprivrednog proizvodnog objekta - vinarija na katastarskoj parceli broj 460/6 KO Petrijevo, ul. Avalska bb. u Petrijevu.

    Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za imovinsko pravne i komunalne poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

  

  

    javnost da je nosilac projekta Jovanović Slobodan ul. Heroj Srbe 11  iz Udovica,  podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu Projekta - Poljoprivrednog proizvodnog objekta - vinarija na katastarskoj parceli broj 460/6 KO Petrijevo, ul. Avalska bb. u Petrijevu.

    Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska br. 1, (kancelarija br. 35) u periodu od od 03.11. do 13.11.2021.godine, u vremenu od 12 do 14 časova.

    Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu, za predmetni projekat ovom nadležnom organu.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

06.oktobar 2021.

 

      Obaveštenje o donošenju Rešenja za izdavanje (obnavljanje) dozvole za  tretman - skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog otpada, operatera Privredno društvo za promet i reciklažu sekundarnih sirovina ZORAN JUNIOR DOO OSIPAONICA, Miće Jankovića 68, Osipaonica

    Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, na osnovu člana 69. Zakona o upravljanju otpadom (,,Službeni glasnik Republike Srbije" broj 36/2009, 88/2010, 14/2016 i 85/2019-dr.zakon) objavljuje

 

 

OBAVEŠTENjE

o izdatoj dozvoli za tretman - skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog otpada

 

 

    operateru postrojenja Privredno društvo za promet i reciklažu sekundarnih sirovina ZORAN JUNIOR DOO OSIPAONICA, Miće Jankovića 68, Osipaonica (matični broj 20400862), registarskog broja 23/1,  na lokaciji-katastarske parcele broj 4924 KO Osipaonica.

    Lokacija postrojenja je ifrastrukturno opremljena za planirane aktivnosti upravljanja neopasnim otpadom.

    Definisne R oznake u postrojnjeu su R4, R12 i R13.

    Uvid u izdato Rešenje može se izvršiti u roku od 7 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, u prostorijama Gradske uprave Smederevo, Omladinska br.1, II sprat, kancelarija br. 35.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

01.oktobar 2021.

 

       Obaveštenje o donetom Rešenju za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat -izgradnja hladnjače za voće  na  kat. parc. broj 2380/3 KO Drugovac  u Drugovcu, nosioca projekta Nikolić Mihajla, Zagrađe 1A Beograd.

     Na osnovu člana 10. stav 4. i 7. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (,,Službeni glasnik RSˮ, br.135/04 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

  

 

     javnost da je doneto Rešenje broj 501-236/2021-06 od 29.09.2021.godine, da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za Projekat -izgradnja hladnjače za voće  na  kat. parc. broj 2380/3 KO Drugovac  u Drugovcu, nosioca projekta Nikolić Mihajla, Zagrađe 1A Beograd.

    Predmetni Projekat se nalazi na Listi projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu  ''Službeni glasnik RS'', broj 114/2008) tačka 9. ''Prehrambena industrija'', podtačka 16. ''hladnjače (bez pogona za preradu sirovine)''.

    Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana prijema ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu zaštite životne sredine, a podnosi se preko ovog organa.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

29.septembar 2021.

 

     Obaveštenje o podnošenju Zahteva za usklađivanje  dozvole za skladištenje-tretman  i ponovno iskorišćenje neopasnog otpada, operatera TRANSMETAL PLUS DOO Smederevo, Bore Vukmirovića 55

   Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, Odsek za komunalne poslove, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine Grupa za komunalne poslove i poslove zaštite životne sredine, na osnovu člana 69. Zakona o upravljanju otpadom ("Službeni glasnik Republike Srbije" broj 36/2009, 88/2010, 14/2016 i 95/2018-dr. zakon) objavljuje

 

 

OBAVEŠTENjE

o prijemu zahteva za usklađivanje dozvole  za skladištenje-tretman  i ponovno iskorisćenje neopasnog otpada

 

    Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 28.04.2021. godine, operater postrojenja TRANSMETAL PLUS DOO Smederevo, Bore Vukmirovića 55, (matični broj 20863480; pretežna delatnost 4677-trgovina na veliko otpacima i ostacima), na lokaciji katastarskih parcela broj 493/21 KO Smederevo i 493/13 KO Smederevo, podneo Zahtev za usklađivanje dozvole za skladištenje-tretman i ponovnoiskorišćenje  neopasnog otpada, broj 501-8/2013-05 od 18. februara 2013. godine.

    Uslovi propisani ovim Rešenjem biće usklađeni sa članom 64. Zakona o upravljanju otpadom, a odnose se na podatke o postrojenju za tretman odnosno skladištenje  i ponovno iskorišćenje neopasnog otpada, vrsti i količini neopasnog otpada, kao i procedurama za kontrolu i rad postrojenja.

   Kompletna dokumentacija dostavljena 02.09.2021.godine.

   Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 08.10.2021. godine, na e-mail: ekologija@smederevo.org.rs.

   Uvid u podneti zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Grupi za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, Omladinska 1, kancelarija 35, od 11 do 14 časova.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

24.septembar 2021.

     

       Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje (obnavljanje)  dozvole za tretman- skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog otpada operatera  postrojenja Privredno društvo za promet i reciklažu sekundarnih sirovina ZORAN JUNIOR DOO OSIPAONICA, Miće Jankovića 68, Osipaonica 

     Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, na osnovu člana 63. stav 2, Zakona o upravljanju otpadom (,,Službeni glasnik RSˮ, broj 36/2009, 88/2010, 14/2016 i 95/18-dr. zakon) objavljuje

 

 

OBAVEŠTENjE

o prijemu zahteva za izdavanje (obnavljanje) dozvole za  tretman - skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog otpada

 

 

       Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 30.03.2021.godine, operater, Privredno društvo za promet i reciklažu sekundarnih sirovina ZORAN JUNIOR DOO OSIPAONICA, Miće Jankovića 68, Osipaonica (matični broj 20400862), podneo zahtev za izdavanje dozvole za tretman - skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog otpada na katastarskoj parceli broj katastarska parcela broj 4924 KO Osipaonica, zaveden pod brojem broj 501-78/2021-06.

       Dopunu dokumentacije operater je dostavio dana 18.08.2021.godine.

       Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Grupi za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, Omladinska br.1, kancelarija 35, od 11 do 14 časova.

       Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 01.10.2021. godine, na e-mail: ekologija@smederevo.org.rs.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

24.septembar 2021.

 

     Obaveštenje o donetom Rešenja da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za Projekat - izgradnja poljoprivrednog objekta - staja, na katastarskoj parceli broj 493/26 KO Smederevo, nosioca projekta ITG DOO Smederevo, Izletnička 6/3.

      Na osnovu člana 10. stav 4. i 7. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'' br.135/04 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

  

  

      javnost da je doneto Rešenje broj 501-226/2021-06 od 21.09.2021. godine, da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za Projekat - izgradnja poljoprivrednog objekta - staja, na katastarskoj parceli broj 493/26 KO Smederevo, nosioca projekta ITG DOO Smederevo, Izletnička 6/3.

      Predmetni Projekat se nalazi na Listi projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu  ''Službeni glasnik RS'', broj 114/2008), pod tačkom 1. ''Poljoprivreda, akvakultura i šumarstvo'', podtačka 3.'' Objekti za intenzivan uzgoj goveda''.

      Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana prijema ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu zaštite životne sredine, a podnosi se preko ovog organa.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

24.septembar 2021.

 

       Obaveštenje o donošenju Rešenja o (obnavljanju) izdavanju  dozvole za odlaganje neopasnog otpada, operatera HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o. Beograd

     Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, na osnovu člana 69. Zakona o upravljanju otpadom (,,Službeni glasnik Republike Srbije" broj 36/2009, 88/2010, 14/2016 i 85/2019-dr.zakon) objavljuje

 

 

OBAVEŠTENjE

o izdatoj dozvoli za za odlaganje neopasnog otpada

 

 

      operateru postrojenja HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o. Beograd (matični broj 21203980), registarskog broja 24/1,  na lokaciji-katastarske parcele broj 2571/2 KO Radinac.

      Operateru „HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o. Beogradˮ se izdaje dozvola za odlaganje neopasnog otpada, operacijom D5, na lokaciji na katastarskoj parceli  broj 2571/2 KO Radinac u Radincu

      Uvid u izdato Rešenje može se izvršiti u roku od 7 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, u prostorijama Gradske uprave Smederevo, Omladinska br.1, II sprat, kancelarija br. 35.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

14.septembar 2021.

Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat - izgradnja hladnjače za voće i povrće na  kat. parc. broj 2380/3 KO Drugovac u Drugovcu, mosuoca projekta Nikolić Mihajo, Zagrađe 1A Beograd

 

 

 

 Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

  

  

javnost da je nosilac projekta Mihajlo Nikolić, Zagrađe 1A Beograd, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat - izgradnja hladnjače za voće i povrće na  kat. parc. broj 2380/3 KO Drugovac u Drugovcu.

Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska br. 1, (kancelarija br. 35) u periodu od 14.09. do 25.09.2021.godine, u vremenu od 12 do 14 časova.

Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu, za predmetni projekat ovom nadležnom organu.

 

 

 

Grupa za zaštitu životne sredine

06.septembar 2021.

Obaveštenje o donetom Rešenju da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za Projekat - izgradnja skladišta za preradu i pakovanje poljoprivrednih proizvoda i portirnice na katastarskoj parceli broj 233/121 KO Smederevo, ul. Šalinačka bb u Smederevu

 

 

Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (,,Službeni glasnik RSˮ, br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

  

  

javnost da je doneto rešenje broj 501-213/2021-06 od 31.08.2021. godine da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za Projekat - izgradnja skladišta za preradu i pakovanje poljoprivrednih proizvoda i portirnice na katastarskoj parceli broj 233/121 KO Smederevo, ul. Šalinačka bb u Smederevu, nosioca projekta Preduzeće za proizvodnju, spoljnu i unutrašnju trgovinu EKOMINERAL doo Smederevo, Kovinska 46d.

 

Uvid u doneto Rešenje može se izvršiti u prostorijama GU Smederevo, Omladinska 1 (kancelarija 35, II sprat) svakog radnog dana od 11-14  časova, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

 

Zainteresovana javnost može izjaviti žalbu na doneto Rešenje, Ministarstvu zaštite životne sredine, preko ovog organa u roku od 15 dana od dana objavljivanja obaveštenja.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

06.septembar 2021.

Obaveštenje o podnošenju zahteva za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta - izgradnja poljoprivrednog objekta - staja za stoku na katastarskoj parceli br. 493/26  KO  Smederevo, nosioca projekta Preduzeće za inžinjering, trgovinu i građevinarstvo ITG doo Smederevo, Izletnička 6/3

 

 

Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (,,Službeni glasnik RSˮ, br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, Odsek za komunalne poslove, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za komunalne poslove i poslove zaštite životne sredine Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

  

  

javnost da je nosilac projekta Preduzeće za inžinjering, trgovinu i građevinarstvo ITG doo Smederevo, Izletnička 6/3, podnelo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat - izgradnja poljoprivrednog objekta- staja za stoku na katastarskoj parceli br. 493/26 KO Smederevo

Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska br. 1, (kancelarija br. 35) u periodu od 08.09. do 19.09.2021.godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu, za predmetni objekat, ovom nadležnom organu .

 

Grupa za zaštitu životne sredine

24.avgust 2021.

Obaveštenje o donetom Rešenju da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za Projekat - Rekonstrukcija proizvodnog objekta-ugradnja zatvorene komore za zaštitu metalnih proizvoda, na katastarskoj parceli br.529/1 K.O.Smederevo, Đure Strugara br.17, nosioca projekta TRIAM doo.

 

 

 

Na osnovu člana 10. stav 4. i 7. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'' br.135/04 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

  

            javnost da je doneto Rešenje broj 501-208/2021-06 od 23.08.2021.godine, da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za Projekat - Rekonstrukcija proizvodnog objekta-ugradnja zatvorene komore za zaštitu metalnih proizvoda, na katastarskoj parceli br.529/1 K.O.Smederevo, Đure Strugara 17.

 

Predmetni projekat nalazi na Listi projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu -  ''Službeni glasnik RS'', broj 114/2008) i to tačka 6. ''Proizvodnja i prerada metala'', podtačka 5.'' Postrojenja za površinsku obradu metala i plastičnih materijala korišćenjem elektrolitičkih ili hemijskih postupaka''.

            Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu zaštite životne sredine, a podnosi se preko ovog organa.

 

 

 

 

Grupa za zaštitu životne sredine

17.avgust 2021.

Obaveštenje o podnetom zahtevu za procenu uticaja na životnu sredinu za za projekat - izgradnja skladišta za preradu i pakovanje poljoprivrednih proizvoda i portirnice na katastarskoj parceli broj 233/121 KO Smederevo, ul. Šalinačka bb u Smederevu, nosioca projekta Preduzeće za proizvodnju, spoljnu i unutrašnju trgovinu EKOMINERAL doo Smederevo, Kovinska 46d

 

 

 

Na osnovu člana 10. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (,,Službeni glasnik RSˮ, br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

  

javnost da je nosilac projekta Preduzeće za proizvodnju, spoljnu i unutrašnju trgovinu EKOMINERAL doo Smederevo, Kovinska 46d, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat - izgradnja skladišta za preradu i pakovanje poljoprivrednih proizvoda i portirnice na katastarskoj parceli broj 233/121 KO Smederevo, ul. Šalinačka bb u Smederevu.

Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska br. 1, (kancelarija br. 35) u periodu od 18.08. do 28.08.2021.godine, u vremenu od 12 do 14 časova.

Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu, za predmetni projekat ovom nadležnom organu.

 

 

 

Grupa za zaštitu životne sredine

17.avgust 2021.

Obaveštenje o donetom rešenju o datoj saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za za projekat - ,,Postrojenje za privremeno skladištenje i tretman-kompostiranje neopasnog biorazgradivog otpada na komposteru i na kompostnom polju", na katastarskoj parceli br. 493/34 KO Smederevo, nosioca projekta ,,DOO COMPOSTING SMEDEREVOˮ Beogradski put 70.

 

 

Na osnovu člana 20. i  člana 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (,,Službeni glasnik RSˮ, br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

  

javnost da je doneto Rešenje broj 501-164/2021-06 od 11.08.2021.godine, da je data saglasnost na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat - ,,Postrojenje za privremeno skladištenje i tretman-kompostiranje neopasnog biorazgradivog otpada na komposteru i na kompostnom polju", na katastarskoj parceli br. 493/34 KO Smederevo, nosioca projekta ,,DOO COMPOSTING SMEDEREVOˮ Beogradski put 70.

Rešenje se zasniva na analizi zahteva nosioca projekta i podataka o  lokaciji, karakeristikama i mogućnostima uticaja projekta na životnu sredinu, pri čemu su uzeti u obzir i propisani kriterijumi za projekte navedene u Listi II  projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu ,''Službeni glasnik RS'', broj 114/2008), jer se predmetni projekat nalazi na Listi II i to pod tačkom 14. ,,Ostali projektiˮ, podtačka 2.,,Postrojenje za upravljanje otpadom".

Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu zaštite životne sredine u Beogradu, a podnosi preko ovog organa.

 

 

Grupa za zaštitu životne sredine

10.avgust 2021.

 

    Ovde možete pogledati OBAVEŠTENjE o donetom rešenju Ministarstva zaštite životne sredine, kojim se određuje obim i sadržaj studije o proceni uticaja na životnu sredinu, projekta: fazne izgradnje državnog puta IB reda, Autoput E-75 Beograd-Niš (petlja Požarevac)-Požarevac (obilaznica) – Veliko Gradište - Golubac  poddeonica 2: km 23+075 do km 46+000, na k.p. u KO Vranovo, u KO Mala Krsna i KO Skobalj na teritoriji grada Smedereva.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

09.avgust 2021.

 

     Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje (obnavljanje) dozvole za tretman- skladištenje neopasnog otpada, operatera  postrojenja „METAL-EKO SISTEM" doo Jagodina, Put Kneza Mihajla 9,

     Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, na osnovu člana 63. stav 2, Zakona o upravljanju otpadom (,,Službeni glasnik RSˮ, broj 36/2009, 88/2010, 14/2016 i 95/18-dr. zakon) objavljuje

 

 

OBAVEŠTENjE

o prijemu zahteva za izdavanje (obnavljanje) dozvole za tretman - skladištenje neopasnog otpada

 

 

     Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 15.04.2021.godine, operater  „METAL-EKO SISTEM" doo Jagodina, Put Kneza Mihajla 9 (matični broj 202681115, šifra delatnosti 3832 - Ponovna upotreba razvrstanih materijala), podneo zahtev za izdavanje (obnavljanje) dozvole za tretman - skladištenje neopasnog otpada na lokaciji -katastarska parcela broj 4090 KO Radinac, u Radincu zaveden pod brojem broj 501-92/2021-06.

     Dopunu dokumentacije operater je dostavio dana 05.08.2021.godine.

     Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Grupi za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, Omladinska br.1, kancelarija 35, od 11 do 14 časova.

    Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 15.8.2021. godine, na e-mail: ekologija@smederevo.org.rs.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

09.avgust 2021.

 

    Obaveštenje o donetom Rešenju da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za Projekat - izgradnja poljoprivrednog proizvodnog objekta - vinarija, na katastarskoj parceli broj 1107 KO Petrijevo, Smederevska bb, u Petrijevu, nosioca projekta Bojan Janković PR, Proizvodnja vinskog i stonog grožđa  MONS AUREUS VINOGRADI, Smederevo, Fočanska 8.

     Na osnovu člana 10. stav 4. i 7. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (,,Službeni glasnik RSˮ, br.135/04 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

  

 

    javnost da je doneto Rešenje broj 501-178/2021-05 od 09.08.2021.godine, da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu, za Projekat - izgradnja poljoprivrednog proizvodnog objekta - vinarija, na katastarskoj parceli broj 1107 KO Petrijevo, Smederevska bb, u Petrijevu, nosioca projekta Bojan Janković PR, Proizvodnja vinskog i stonog grožđa  MONS AUREUS VINOGRADI, Smederevo, Fočanska 8.

    Uvid u doneto Rešenje može se izvršiti u prostorijama GU Smederevo, Omladinska 1 (kancelarija 35, II sprat) svakog radnog dana od 11-14  časova, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

    Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana prijema ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu zaštite životne sredine, a podnosi se preko ovog organa.                                                                                                                              

 

Grupa za zaštitu životne sredine

06.avgust 2021.

 

    Obaveštenje o donošenju Rešenja za izdavanje (obnavljanje) dozvole za  sakupljanje i transport neopasnog otpada, operatera Javno komunalno preduzeće ZELENILO I GROBLjA SMEDEREVO, Svetozara Markovića 4

    Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, Grupa za zaštitu životne sredine, na osnovu člana 69. Zakona o upravljanju otpadom (,,Službeni glasnik Republike Srbije" broj 36/2009, 88/2010, 14/2016 i 95/2018-dr.zakon) objavljuje

 

 

OBAVEŠTENjE

o izdatoj dozvoli za sakupljanje i transport neopasnog otpada

 

 

    operateru postrojenja Javno komunalno preduzeće ZELENILO I GROBLjA SMEDEREVO, Svetozara Markovića 4, (matični broj 20782633), registarskog broja 59/1.

    Uvid u izdato Rešenje može se izvršiti u roku od 7 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, u prostorijama Gradske uprave Smederevo, Omladinska br.1, II sprat, kancelarija br. 35.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

03.avgust 2021.

 

     Obaveštenje o donetom Rešenju da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za Projekat- izgradnja farme-prasilište za krmače, odgoj prasadi i tov, na katastarskoj parceli broj 1681 i 1682/2 obe u KO Mala Krsna, nosioca projekta Stojadinović Zoran i Stojadinović Biljana, oboje iz Male Krsne, Moravska 44.

     Na osnovu člana 10. stav 4. i 7. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (,,Službeni glasnik RSˮ, br.135/04 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

  

 

     javnost da je doneto Rešenje broj 501-169/2021-06 od 03.08.2021. godine, da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za Projekat - izgradnja farme-prasilište za krmače, odgoj prasadi i tov, na katastarskoj parceli broj 1681 i 1682/2 obe u KO Mala Krsna, nosioca projekta Stojadinović Zoran i Stojadinović Biljana, oboje iz Male Krsne, Moravska 44.

    Uvid u doneto Rešenje može se izvršiti u prostorijama GU Smederevo, Omladinska 1 (kancelarija 35, II sprat) svakog radnog dana od 11-14  časova, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

    Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana prijema ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu zaštite životne sredine, a podnosi se preko ovog organa.                                                                                                                              

 

Grupa za zaštitu životne sredine

03.avgust 2021.

      

        Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje (obnavljanje)  dozvole za odlaganje neopasnog otpada, operatera  postrojenja HBIS GROUP Serbia Iron & Steel doo Beograd

        Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, na osnovu člana 63. stav 2, Zakona o upravljanju otpadom (,,Službeni glasnik RSˮ, broj 36/2009, 88/2010, 14/2016 i 95/18-dr. zakon) objavljuje

 

 

 

OBAVEŠTENjE

                                      o prijemu zahteva za izdavanje (obnavljanje) dozvole za  odlaganje neopasnog otpada

 

 

       Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 09.06.2021.godine, operater HBIS GROUP Serbia Iron & Steel doo Beograd, (matični broj 21203980, šifra delatnosti, 2410 - proizvodnja sirovog gvožđa, čelika i ferolegura), podneo zahtev za obnavljanje dozvole za odlaganje neopasnog otpada, na lokaciji-katastarska parcela broj 2571/2 KO Radinac, Smederevo, zaveden pod brojem broj 501-140/2021-06.

       Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Grupi za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, Omladinska br.1, kancelarija 35, od 11 do 14 časova.

       Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 10.08.2021. godine, na e-mail: ekologija@smederevo.org.rs.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

29.jul 2021.

 

       Obaveštenje o podonetom zahtevu o izdavanje dozvole za sakupljanje i transport  neopasnog otpada, operateru JKP Zelenilo i groblja Smederevo, Svetozara Markovića 4

      Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, na osnovu člana 69. Zakona o upravljanju otpadom (,,Službeni glasnik Republike Srbije" broj 36/2009, 88/2010, 14/2016 i 95/18-dr. zakon) objavljuje

 

 

OBAVEŠTENjE

o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za sakupljanje i transport neopasnog otpada

 

 

      Nadležni organ obaveštava javnost da je dana  28.07.2021. godine, operater JKP Zelenilo i groblja Smederevo, Svetozara Markovića 4, (registrovano kod APR sa matičnim brojem 20782633), podneo zahtev za izdavanje dozvole za sakupljanje i transport neopasnog otpada i to:

        15 01 01  papirna i kartonska ambalaža

        15 01 02  plastična ambalaža                                            

        15 01 04  metalna ambalaža

        15 01 07  staklena ambalaža

        20 01 01  papir i karton

        Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 05.08.2021. godine, na e-mail: ekologija@smederevo.org.rs.

      Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Grupi za komunalne poslove i poslove zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, Omladinska br.1, kancelarija 35, od 11 do 14 časova.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

28.jul 2021.

 

      Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat- izgradnja objekta za proizvodnju poljoprivrednih proizvoda-vinarija na katastarskoj parceli broj 1107 KO Petrijevo, Smederevska bb.

     Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (,,Službeni glasnik RSˮ, br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

  

  

      javnost da je nosilac projekta Bojan Janković PR, Proizvodnja vinskog i stonog grožđa  MONS AUREUS VINOGRADI, Smederevo, Fočanska 8, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat - izgradnja objekta za proizvodnju poljoprivrednih proizvoda-vinarija na katastarskoj parceli broj 1107 KO Petrijevo, Smederevska bb u Petrijevu.

     Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska br. 1, (kancelarija br. 35) u periodu od 28.07. do 07.08.2021.godine, u vremenu od 12 do 14 časova.

     Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu, za predmetni projekat ovom nadležnom organu.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

22.jul 2021.

 

      Obaveštenje o donošenju Rešenja o dopuni Rešenja o izdavanju dozvole za tretman - skladištenje neopasnog otpada, operateru MONTIMPEX PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE DOO, SMEDEREVO, Lipska bb

     Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, Odsek za urbanističko-građevinske poslove, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, na osnovu člana 69. stav 1, Zakona o upravljanju otpadom (,,Službeni glasnik Republike Srbije" broj 36/2009, 88/2010, 14/2016 i 95/2018-dr. zakon) objavljuje

 

 

OBAVEŠTENjE

  

o izdatom Rešenju  o dopuni  Rešenja o izdavanju dozvole za tretman - skladištenje neopasnog otpada

  

 

      operateru MONTIMPEX PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE DOO, SMEDEREVO, Lipska bb (registrovan kod APR sa matičnim brojem 17041568, šifra delatnosti 3832 - Ponovna upotreba razvrstanih materijala).

      Dopuna  se odnosi na uvođenje  otpada sledećih indeksnih brojeva:

      10 11 05

čvrste čestice prašine

      17 06 04

izolacioni materijali drugačiji od onih navedenih u 17 06 01 i 17 06 03

      17 09 04

mešani  otpadi od građenja i rušenja drugačiji od onih navedenih u 17 09 01 i 17 09 02 i 17 09 03

     Uvid u izdato Rešenje može se izvršiti u roku od 7 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, u prostorijama Gradske uprave Smederevo, Omladinska 1, II sprat, kancelarija br. 35, od 11 do 14 časova.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

21.jul 2021.

 

REPUBLIKA SRBIJA

GRAD SMEDEREVO

GRADSKA UPRAVA SMEDEREVO

Odeljenje za urbanističko-komunalne i

imovinsko-pravne poslove

Odsek za urbanističko-građevinske poslove,

poslove saobraćaja i zaštite životne sredine

Grupa za zaštitu životne sredine

 

 

      Na osnovu člana 14. stav 4. a u vezi sa članom 28. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, Odsek za urbanističko-građevinske poslove, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine Grupa za zaštitu životne sredine

 

 

O B A V E Š T A V A

  

  

       javnost da je Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo, donelo Rešenje broj 501-114/2021-06 od 14.07.2021.godine, o određivanju obima i sadržaja za ažuriranje Studije o proceni uticaja na životnu sredinu za Projekat-Proširenje kapaciteta postrojenja za upravljanje otpadom  na kat.parceli broj 493/13 i  493/21 KO Smederevo .

       Uvid u doneto Rešenje o obimu i sadržaju Studije može se izvršiti u prostorijama Gradske uprave u Smederevu, u ulici Omladinskoj br.1 (kancelarija br.35, II sprat), svakog radnog dana od 12-14 časova, u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

       Zainteresovana javnost može izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana prijema ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu  za zaštitu životne sredine u Beogradu, a podnosi se preko ovog organa .

 

Grupa za zaštitu životne sredine

21.jul 2021.

 

      Obaveštenje o donetom Rešenju da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za Projekat - Postrojenje za upravljanje neopasnim otpadom na KP 470/49, 470/29 i 558/15 KO Smederevo

     Na osnovu člana 10. stav 6. i 7. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (,,Službeni glasnik RSˮ br.135/04 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

 

  

     javnost da je doneto Rešenje broj 501-133/2021-05 od 09.06.2021. godine, da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu - Postrojenje za upravljanje neopasnim otpadom na KP 470/49, 470/29 i 558/15 KO Smederevo, nosioca projekta Društvo sa ograničenom odgovornošću za trgovinu, transport i proizvodnju ''MINjON'' iz Kovina, Ul. Grobljanska 83.

     Uvid u doneto Rešenje može se izvršiti u prostorijama GU Smederevo, Omladinska 1 (kancelarija 35, II sprat) svakog radnog dana od 11-14  časova, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

     Zainteresovana javnost može izjaviti žalbu na doneto Rešenje, Ministarstvu zaštite životne sredine, preko ovog organa u roku od 15 dana od dana objavljivanja obaveštenja.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

21.jul 2021.

 

      Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu Projekta - Farma-prasilište za krmače, odgoj i tov prasadi na katastarskoj parceli 1681 i 1682/2 KO Mala Krsna.

     Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

 

O B A V E Š T A V A

  

  

    javnost da je nosilac projekta STOJADINOVIĆ ZORAN I BILJANA, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu Projekta - Farma-prasilište za krmače, odgoj i tov prasadi na katastarskoj parceli 1681 i 1682/2 KO Mala Krsna.

    Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska br. 1, (kancelarija br. 35) u periodu od od 21.07. do 31.07.2021.godine, u vremenu od 12 do 14 časova.

    Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu, za predmetni projekat ovom nadležnom organu.

    Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

29.jun 2021.

 

      Obaveštenje o podnetom zahtavu za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za Projekat - ,,Postrojenje za privremeno skladištenje i tretman-kompostiranje neopasnog biorazgradivog otpada na komposteru i na kompostnom polju", na katastarskoj parceli br. 493/34 KO Smederevo, nosioca projekta ,,DOO COMPOSTING SMEDEREVOˮ Beogradski put 70

    Na osnovu člana 20. stav 1. i 2. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (,,Službeni glasnik RSˮ, br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

  

 

     javnost da je nosilac projekta ,,DOO COMPOSTING SMEDEREVOˮ Beogradski put 70, podneo zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat - ,,Postrojenje za privremeno skladištenje i tretman-kompostiranje neopasnog biorazgradivog otpada na komposteru i na kompostnom polju", na katastarskoj parceli br. 493/34 KO Smederevo, zaveden pod brojem 501-164/2021-06.

     Saglasno članu 20. stav 1. i 2. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu  (,,Službeni glasnik RSˮ, br.135/2004 i 36/2009), ovaj organ će obezbediti javni uvid u predmetnu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu, u prostorijama Gradske uprave Smederevo, u ulici Omladinskoj br. 1, (soba br.35, II sprat), u periodu od 29.06. do 19.07.2021. godine, u vremenu od 10 do 12 časova.

    Javna prezentacija i javna rasprava o predmetnoj Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu, biće održana u prostorijama Gradske uprave Smederevo, Omladinska 1 u Smederevu, dana 20.07.2021. godine, u vremenu od 12 do 13 sati.

     U javnoj prezentaciji i javnoj raspravi o Studiji o proceni uticaja, saglasno članu 20. stav 4. Zakona o proceni uticaja, učestvovaće nosilac projekta i obrađivač Studije.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

25.jun 2021.

 

     Obaveštenje o donošenju Rešenja za izdavanje (obnavljanje) dozvole za  tretman - skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog otpada, operatera Javno komunalno preduzeće ZELENILO I GROBLjA SMEDEREVO, Svetozara Markovića 4

    Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, Grupa za zaštitu životne sredine, na osnovu člana 69. Zakona o upravljanju otpadom (,,Službeni glasnik Republike Srbije" broj 36/2009, 88/2010, 14/2016 i 95/2018-dr.zakon) objavljuje

 

 

OBAVEŠTENjE

o izdatoj dozvoli za tretman - skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog otpada

 

 

    operateru postrojenja Javno komunalno preduzeće ZELENILO I GROBLjA SMEDEREVO, Svetozara Markovića 4, (matični broj 20782633), registarskog broja 2/1,  na lokaciji-katastarske parcele broj 233/87 KO Smederevo u Smederevu (Reciklažni centar).

     Lokacija postrojenja je ifrastrukturno opremljena za planirane aktivnosti upravljanja neopasnim otpadom.

     Definisne R oznake u postrojnjeu su R12 i R13.

   Uvid u izdato Rešenje može se izvršiti u roku od 7 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, u prostorijama Gradske uprave Smederevo, Omladinska br.1, II sprat, kancelarija br. 35.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

23.jun 2021.

 

     Obaveštenje o donetom rešenju o datoj saglasnosti na ažuriranu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije ''SD-Karađorđeva''-SD18, SDU18, SDL18, Smederevo, SDO18, na katastarskoj parceli broj 1052 KO Smederevo, Karađorđeva 8, nosioca projekta Preduzeće za telekomunikacije ,,TELEKOM SRBIJAˮ a.d. Beograd, Takovska 2

     Na osnovu člana 25. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (,,Službeni glasnik RSˮ, br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

 

 

       javnost da je doneto Rešenje br. 501-119/2021-06 od 23.06.2021. godine o davanju saglasnosti na ažuriranu studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije ''SD-Karađorđeva''-SD18, SDU18, SDL18, Smederevo, SDO18, na katastarskoj parceli broj 1052 KO Smederevo, Karađorđeva 8, nosioca projekta Preduzeće za telekomunikacije ,,TELEKOM SRBIJAˮ a.d. Beograd, Takovska 2.

       Rešenje se zasniva na analizi zahteva nosioca projekta i podataka o  lokaciji, karakeristikama i mogućnostima uticaja projekta na životnu sredinu, pri čemu su uzeti u obzir i propisani kriterijumi za projekte navedene u Listi II  projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu ,''Službeni glasnik RS'', broj 114/2008), jer se predmetni projekat nalazi na Listi II i to pod tačkom 12. ''infrastrukturni projekti'', podtačka 13. ''telekomunikacioni objekti mobilne telefonije (bazne radio stanice)''.

        Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu zaštite životne sredine u Beogradu, a podnosi preko ovog organa.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

11.jun 2021.

 

      Obaveštenje o donošenju Rešenja za izdavanje dozvole za  tretman - skladištenje neopasnog otpada, operatera TRANSMETAL PLUS DOO Smederevo, Udarnička 29,

     Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, Grupa za zaštitu životne sredine, na osnovu člana 69. Zakona o upravljanju otpadom (,,Službeni glasnik Republike Srbije" broj 36/2009, 88/2010, 14/2016 i 85/2019-dr.zakon) objavljuje

 

 

OBAVEŠTENjE

o izdatoj dozvoli za tretman - skladištenje neopasnog otpada

 

 

      operateru postrojenja TRANSMETAL PLUS DOO Smederevo, Udarnička 29, (matični broj 20863480; pretežna delatnost 4677-trgovina na veliko otpacima i ostacima) na lokaciji-katastarskih parcela broj 2074/2, 2072 i 2073 KO Lipe I

      Lokacija postrojenja je infrastrukturno opremljena za planirane aktivnosti upravljanja neopasnim otpadom.

      Definisan R oznaka u postrojenju je R13.

     Uvid u izdato Rešenje može se izvršiti u roku od 7 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, u prostorijama Gradske uprave Smederevo, Omladinska br.1, II sprat, kancelarija br. 35.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

08.jun 2021.

 

      Obaveštenje o podnošenju Zahteva za dopunu dozvole za  tretman-skladištenje neopasnog otpada operatera MONTIMPEX DOO,

     Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, Odsek za komunalne poslove, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine Grupa za komunalne poslove i poslove zaštite životne sredine, na osnovu člana 69. Zakona o upravljanju otpadom ("Službeni glasnik Republike Srbije" broj 36/2009, 88/2010, 14/2016 i 95/2018-dr. zakon) objavljuje

 

 

 

OBAVEŠTENjE

o prijemu zahteva za dopunu dozvole za  tretman- skladištenje  neopasnog otpada

 

 

      Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 28.05.2021. godine, operater MONTIMPEX  DOO, Smederevo, Lipska bb, (registrovan  kod APR sa matičnim brojem 17041568, šifra delatnosti 3832 - Ponovna upotreba razvrstanih materijala), podneo Zahtev za dopunu dozvole za tretman-skladištenje neopasnog otpada broj 501-169/2020-05 od 27.10.2020.god.

      Dopuna se odnosi na uvođenje novih indeksnih brojeva koji će se skladištiti na lokaciji  - katastarska parcela br.841 KO Lipe 2 i to:

       10 11 05 čvrste  čestice i prašina;

       17 06 04 izolacioni materijali drugačiji od onih navedenih u 17 06 01 i 17 06 03;

       17 09 04 mešani otpadi od građenja i rušenja drugačiji od onih  navedernih u 17 09

       01 i 17 09 02 i 17 09 03.

       Komletnu dokumentaciju operater je dostavio 07.06.2021.godine.

       Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 15.06.2021. godine, na e-mail: ekologija@smederevo.org.rs.

       Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Grupi za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, Omladinska br.1, kancelarija 35, od 11 do 14 časova.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

07.jun 2021.

 

      Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje (obnavljanje)  dozvole za tretman- skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog otpada (Reciklažni centar), operatera  postrojenja JKP Zelenilo i groblja Smederevo, Svetozara Markovića 4 

       Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, na osnovu člana 63. stav 2, Zakona o upravljanju otpadom (,,Službeni glasnik RSˮ, broj 36/2009, 88/2010, 14/2016 i 95/18-dr. zakon) objavljuje

 

 

OBAVEŠTENjE

o prijemu zahteva za izdavanje (obnavljanje) dozvole za  tretman - skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog otpada (Reciklažni centar)

 

 

    Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 24.05.2021.godine, operater JKP Zelenilo i groblja Smederevo, Svetozara Markovića 4 (matični broj 20782633, šifra delatnosti 9603 - Pogrebne i srodne delatnosti), podneo zahtev za izdavanje dozvole za tretman - skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog otpada (Reciklažni centar) na katastarskoj parceli broj 233/87 KO Smederevo, zaveden pod brojem broj 501-124/2021-06.

      Dopunu dokumentacije operater je dostavio dana 07.06.2021.godine.

     Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Grupi za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, Omladinska br.1, kancelarija 35, od 11 do 14 časova.

     Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 14.6.2021. godine, na e-mail: ekologija@smederevo.org.rs.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

07.jun 2021.

 

      Ovde možete pogledati OBAVEŠTENjE o podnetom zahtevu Ministarstva zaštite životne sredine za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu, projekta: Izgradnja brze saobraćajnice državnog puta IB reda, Autoput E-75 Beograd-Niš (petlja Požarevac) (obilaznica)- Veliko Gradište+-Golubac (brze saobraćajnice državnog puta IB reda) poddeonica 1: od km 0+000 do km 23+075, nosioca projekta Javno preduzeće ,,Putevi Srbije", Bulevar kralja Aleksandra 282 Beograd .

 

Grupa za zaštitu životne sredine

07.jun 2021.

 

      Obaveštenje o donošenju Rešenja za izdavanje (obnavljanje) dozvole za  tretman - skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog otpada, operatera Privredno društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge EKOS-EKSPORT IMPORT Društvo sa ograničenom odgovornošću, Osipaonica, Dragutina Obradovića 29

    Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, Grupa za zaštitu životne sredine, na osnovu člana 69. Zakona o upravljanju otpadom (,,Službeni glasnik Republike Srbije" broj 36/2009, 88/2010, 14/2016 i 95/2018-dr.zakon) objavljuje

 

 

 

OBAVEŠTENjE

o izdatoj dozvoli za tretman - skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog otpada

 

 

      operateru postrojenja Privredno društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge EKOS-EKSPORT IMPORT Društvo sa ograničenom odgovornošću, Osipaonica, Dragutina Obradovića 29, (matični broj 17019139, šifra delatnosti 3832 - Ponovna upotreba razvrstanih materijala), registarskog broja 14/1,  na lokaciji-katastarske parcele broj 4933/49 KO Osipaonica u Osipaonici.

      Lokacija postrojenja je ifrastrukturno opremljena za planirane aktivnosti upravljanja neopasnim otpadom.

      Definisne R oznake u postrojnjeu su R5, R4, R3 i R13.

    Uvid u izdato Rešenje može se izvršiti u roku od 7 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, u prostorijama Gradske uprave Smederevo, Omladinska br.1, II sprat, kancelarija br. 35.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

28.maj 2021.

 

      Obaveštenje o podnetom zahtevu za davanje saglasnosti na ažuriranu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije ''SD-Karađorđeva''-SD18, SDU18, SDL18, Smederevo, SDO18, na katastarskoj parceli broj 1052 KO Smederevo, Karađorđeva 8, nosioca projekta Preduzeće za telekomunikacije ,,TELEKOM SRBIJAˮ a.d. Beograd, Takovska 2

     Na osnovu člana 20. stav 1. i 2. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (,,Službeni glasnik RSˮ, br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

 

     javnost da je nosilac projekta Preduzeće za telekomunikacije ,,TELEKOM SRBIJAˮ a.d. Beograd, Takovska 2, podneo zahtev za davanje saglasnosti na ažuriranu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije ''SD-Karađorđeva''-SD18, SDU18, SDL18, Smederevo, SDO18, na katastarskoj parceli broj 1052 KO Smederevo, Karađorđeva 8.

     Saglasno članu 20. stav 1. i 2. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu  (,,Službeni glasnik RSˮ, br.135/2004 i 36/2009), ovaj organ će obezbediti javni uvid u predmetnu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu, u prostorijama Gradske uprave Smederevo, Omladinska 1, (soba br.35, II sprat), u periodu od 02.06. do 22.06.2021. godine, u vremenu od 10 do 12 časova.

     Javna prezentacija i javna rasprava o predmetnoj Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu, biće održana u prostorijama Gradske uprave Smederevo, Omladinska 1 u Smederevu, dana 22.06.2021. godine, u vremenu od 12 do 13 sati.

    U javnoj prezentaciji i javnoj raspravi o Studiji o proceni uticaja, saglasno članu 20. stav 4. Zakona o proceni uticaja, učestvovaće nosilac projekta i obrađivač Studije.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

25.maj 2021.

    

     Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje (obnavljanje)  dozvole za tretman- skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog otpada, operatera  postrojenja Privredno društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge EKOS-EKSPORT IMPORT Društvo sa ograničenom odgovornošću, Osipaonica, Dragutina Obradovića 29 

       Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, na osnovu člana 63. stav 2, Zakona o upravljanju otpadom (,,Službeni glasnik RSˮ, broj 36/2009, 88/2010, 14/2016 i 95/18-dr. zakon) objavljuje

 

 

OBAVEŠTENjE

 

  o prijemu zahteva za izdavanje (obnavljanje) dozvole za  tretman - skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog otpada

 


Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 29.03.2021.godine, operater Privredno društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge EKOS-EKSPORT IMPORT Društvo sa ograničenom odgovornošću, Osipaonica, Dragutina Obradovića 29, (matični broj 17019139, šifra delatnosti 3832 - Ponovna upotreba razvrstanih materijala), podneo zahtev za obnavljanje dozvole za tretman - skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog otpada na lokaciji-katastarska parcela broj 4933/49 KO Osipaonica u Osipaonici, zaveden pod brojem broj 501-73/2021-05.

Dopunu dokumentacije operater je dostavio dana 24.05.2021.godine.

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Grupi za komunalne poslove i poslove zaštite životne sredine Gradske uprave Smederevo, Omladinska br.1, kancelarija 35, od 11 do 14 časova.

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 1.6.2021. godine, na e-mail: ekologija@smederevo.org.rs.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

20.maj 2021.

 

     Obaveštenje o donošetom Rešenju o izdavanju usklađene dozvole za tretman - skladištenje neopasnog otpada, operateru Samostalna radnja za prikupljanje i prodaju sekundarnih sirovina AD SISTEM 1 Dalibor Adamović pr Radinac, Vojislava Ilića 30.

    Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, Odsek za urbanističko-građevinske poslove, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, na osnovu člana 69. stav 1, Zakona o upravljanju otpadom (,,Službeni glasnik Republike Srbije" broj 36/2009, 88/2010, 14/2016 i 95/2018-dr. zakon) objavljuje

 

 

OBAVEŠTENjE

  

o izdatom Rešenju  o uskalađenoj dozvoli za tretman - skladištenje neopasnog otpada

 

  

     operateru Samostalna radnja za prikupljanje i prodaju sekundarnih sirovina AD SISTEM 1 Dalibor Adamović pr Radinac, Vojislava Ilića 30, (registrovan kod APR sa matičnim brojem 61545859), registarskog broja 29.

     Uslovi propisani ovim Rešenjem su usklađeni sa članom 64. Zakona o upravljanju otpadom, a odnose se na podatke o postrojenju za tretman odnosno skladištenje neopasnog otpada, vrsti i količini neopasnog otpada, kao i procedurama za kontrolu i rad postrojenja.

     Uvid u izdato Rešenje može se izvršiti u roku od 7 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, u prostorijama Gradske uprave Smederevo, Omladinska 1, II sprat, kancelarija br. 35, od 11 do 14 časova.

 

OBAVEŠTENjE

18.maj 2021.

Obaveštenje o donetom Rešenju da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za Projekat - ,,Proširenje kapaciteta Postrojenja za skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog otpada", na katastarskoj parceli broj 4933/49 KO Osipaonica u Osipaonici"

 

Na osnovu člana 10. stav 6. i 7. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (,,Službeni glasnik RSˮ br.135/04 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

  

javnost da je doneto Rešenje broj 501-96/2021-06 od 13.05.2021.godine, da nije  potrebna procena uticaja na životnu sredinu za projekat  -,,Proširenje kapaciteta Postrojenja za skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog otpada", na katastarskoj parceli broj 4933/49 KO Osipaonica u Osipaonici, nosioca projekta Privredno društvo Ekos export-import doo, ul. Dragutina Obradovića 29, Osipaonica.

 

Uvid u doneto Rešenje može se izvršiti u prostorijama GU Smederevo, Omladinska 1 (kancelarija 35, II sprat) svakog radnog dana od 11-14  časova, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

 

Zainteresovana javnost može izjaviti žalbu na doneto Rešenje, Ministarstvu zaštite životne sredine, preko ovog organa u roku od 15 dana od dana objavljivanja obaveštenja.

           

 

 

 

 

OBAVEŠTENjE

18.maj 2021.

Obaveštenje o donetom Rešenju o određivanju obima i sadržaja za ažuriranje  Studije o proceni uticaja na životnu sredinu Projekta - kompleks ,,FRUVITA" doo, na kat. parceli broj 961 KO Lunjevac

 

 

Na osnovu člana 14. stav 4. a u vezi sa članom 28. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, Odsek za komunalne poslove, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za komunalne poslove i poslove  zaštite životne sredine

 

O B A V E Š T A V A

  

javnost da je doneto Rešenje o određivanju obima i sadržaja za ažuriranje  Studije o proceni uticaja na životnu sredinu Projekta - kompleks ,,FRUVITA" doo, na kat. parceli broj 961 KO Lunjevac, broj 501-94/2021-06 od 17.05.2021.godine.

 

Uvid u doneto Rešenje može se izvršiti u prostorijama GU Smederevo, Omladinska 1 (kancelarija 35, II sprat) svakog radnog dana od 11-14  časova, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

 

Zainteresovana javnost može izjaviti žalbu na doneto Rešenje, Ministarstvu zaštite životne sredine, preko ovog organa u roku od 15 dana od dana objavljivanja obaveštenja.

           

 

 

 

 

OBAVEŠTENjE

14.maj 2021.

Ovde možete pogledati OBAVEŠTENjE o donetom rešenju da nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu za Projekat izgradnje dvostrukog dalekovoda DV 110kV od TS Smederevo 3, uvođenje u TS Požarevac 2, ukupne dužine od oko 4,7km, na teritoriji Grada Požarevca i Grada Smedereva, nosioca projekta ELEKTROMREŽA SRBIJE, Beograd od strane Ministarstva  zaštite životne sredine.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

12.maj 2021.

            Obaveštenje o donošenju rešenja da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za Projekat - radio bazna stanica mobilne telefonije na lokaciji ,,BA1395_02 SD_Smederevo _ Železaraˮ, na katastarskoj parceli br. 2136/6 KO Radinac, Smederevo

 

Na osnovu člana 10. stav 4. i 7. i člana 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, Odsek za urbanističko-građevinske, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

  

javnost da je doneto Rešenje broj 501-27/2021-05 od 10.05.2021. godine, da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za Projekat - radio bazna stanica mobilne telefonije na lokaciji ,,BA1395_02 SD_Smederevo _ Železaraˮ, na katastarskoj parceli br. 2136/6 KO Radinac, Smederevo

Rešenje se zasniva na analizi zahteva nosioca projekta i podataka o  lokaciji, karakeristikama i mogućnostima uticaja projekta na životnu sredinu,  pri čemu su uzeti u obzir i propisani kriterijumi za projekte navedene u Listi II  projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste  projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu ,''Službeni glasnik RS'', broj 114/2008), jer se predmetni projekat nalazi na Listi II i to pod tačkom 12. ''infrastrukturni projekti'', podtačka 13. ''telekomunikacioni objekti mobilne telefonije (bazne radio stanice)''.

Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu zaštite životne sredine u Beogradu, a podnosi preko ovog organa.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

29.april 2021.

 

      Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu Projekta -,,Proširenje kapaciteta Postrojenja za skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog otpada", na katastarskoj parceli broj 4933/49 KO Osipaonica, nosioca projekta Privredno društvo Ekos-export import doo, ul. Dragutina Obradovića 29, Osipaonica

     Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

  

  

     javnost da je nosilac projekta Privredno društvo Ekos-export import doo, ul.Dragutina Obradovića 29, Osipaonica, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu Projekta - ,, Proširenje kapaciteta Postrojenja za skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog otpada", na katastarskoj parceli broj 4933/49 KO Osipaonica.

     Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska br. 1, (kancelarija br. 35) u periodu od 28.04. do 08.05.2021.godine, u vremenu od 12 do 14 časova.

    Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu, za predmetni projekat ovom nadležnom organu.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

29.april 2021.

 

        Obaveštenje o podnetom zahtevu za određivanje obima i sadržaja za ažuriranje Studije o proceni uticaja na životnu sredinu Projekta-kompleks ,,Fruvita" na  kat. parc. broj 961 KO Lunjevac u Lunjevcu, nosioca projekta FRUVITA doo Beograd, Trg Nikole Pašića br.5

        Na osnovu člana 14. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

  

  

      javnost da je nosilac projekta FRUVITA  doo Beograd, Trg Nikole Pašića br.5, podneo zahtev za određivanje obima i sadržaja za ažuriranje Studije o proceni uticaja na životnu sredinu Projekta - kompleks ,,Fruvita" na  kat. parc. broj 961 KO Lunjevac u Lunjevcu Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska br. 1, (kancelarija br. 35) u periodu od 28.04. do 13.05.2021.godine, u vremenu od 12 do 14 časova.

     Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu, za predmetni projekat ovom nadležnom organu.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

21.april 2021.

 

     Obaveštenje o donošenju Rešenja za izdavanje dozvole za  tretman - skladištenje neopasnog otpada, operatera Društvo sa ograničenom odgovornošću za reciklažu metala ,,Centar za reciklažuˮ doo Beograd, Tome Buše 14

     Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, Grupa za zaštitu životne sredine, na osnovu člana 69. Zakona o upravljanju otpadom (,,Službeni glasnik Republike Srbije" broj 36/2009, 88/2010, 14/2016 i 85/2019-dr.zakon) objavljuje

 

 

OBAVEŠTENjE

o izdatoj dozvoli za tretman - skladištenje neopasnog otpada

 

 

    operateru postrojenja Društvu sa ograničenom odgovornošću za reciklažu metala ,,Centar za reciklažuˮ doo Beograd, Tome Buše 14 (matični broj 17194798) registarskog broja 75,  na lokaciji-katastarska parcela broj 606/2 i 604/11 KO Smederevo, Đure Salaja bb.

     Lokacija postrojenja je ifrastrukturno opremljena za planirane aktivnosti upravljanja neopasnim otpadom.

     Definisna R oznake u postrojnjeu je R13.

   Uvid u izdato Rešenje može se izvršiti u roku od 7 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, u prostorijama Gradske uprave Smederevo, Omladinska br.1, II sprat, kancelarija br. 35.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

16.april 2021.

 

Obaveštenje o donošenju Rešenja za izdavanje (obnavljanje) dozvole za  sakupljanje i transport neopasnog otpada na teritoriji grada Smedereva, operateru DU INTEGRAL Društvo sa ograničenom odgovornošću za promet i poslovne usluge, Smederevo, Kajmakčalanska 8  

            Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, Odsek za urbanističko-građevinske poslove, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine, na osnovu člana 63. stav 2, Zakona o upravljanju otpadom (,,Službeni glasnik RSˮ, broj 36/2009, 88/2010, 14/2016 i 95/18-dr. zakon) objavljuje

 

 

OBAVEŠTENjE

o izdatoj (obnovljenoj) dozvoli za sakupljanje i transport neopasnog otpada na teritoriji grada Smedereva

 

 

 

operateru postrojenja DU INTEGRAL Društvo sa ograničenom odgovornošću za promet i poslovne usluge, Smederevo, Kajmakčalanska 8 (matični broj 06504710) registarskog broja 07/2, zaveden pod brojem 501-37/2021-05.

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Grupi za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, Omladinska br.1, kancelarija 35, od 11 do 14 časova.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

15.april 2021.

 

       Obaveštenje o donetom Rešenju za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu Projekta - izgradnja rashladnog skladišta za poljoprivredne proizvode - 1. faza proširenja kompleksa na  kat. parc. broj 1503/1, 1503/2 i 1503/3 KO Udovice u Udovicama, nosioca projekta FRUCT COMPANY doo Udovice, Balkanska 6

      Na osnovu člana 10. stav 4. i 7. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (,,Službeni glasnik RSˮ, br.135/04 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

 

  

        javnost da je doneto Rešenje broj 501-59/2021-05 od 14.04.2021.godine, da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu Projekat izgradnja rashladnog skladišta za poljoprivredne proizvode - 1. faza proširenja kompleksa na  kat. parc. broj 1503/1, 1503/2 i 1503/3 KO Udovice u Udovicama, nosioca projekta FRUCT COMPANY doo Udovice, Balkanska 6.        

      Predmetni Projekat se nalazi na Listi projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu  ''Službeni glasnik RS'', broj 114/2008) tačka 9. ''Prehrambena industrija'', podtačka 16. ''hladnjače (bez pogona za preradu sirovine)''.

       Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana prijema ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu zaštite životne sredine, a podnosi se preko ovog organa.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

13.april 2021.

 

      Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje dozvole za tretman-skladištenje neopasnog otpada, operatera  postrojenja Društvo sa ograničenom odgovornošću za reciklažu metala ,,Centar za reciklažuˮ doo Beograd, Tome Buše 14

       Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, Odsek za komunalne poslove, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za komunalne poslove i poslove zaštite životne sredine, na osnovu člana 63. stav 2, Zakona o upravljanju otpadom (,,Službeni glasnik RSˮ, broj 36/2009, 88/2010, 14/2016 i 95/18-dr. zakon) objavljuje

 

 

OBAVEŠTENjE

o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za tretman-skladištenje neopasnog otpada

 

 

       Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 12. 04.2021.godine, operater postrojenja Društvo sa ograničenom odgovornošću za reciklažu metala ,,Centar za reciklažuˮ doo Beograd, Tome Buše 14, registrovan u APR-u pod matičnim brojem 17194798, podneo zahtev za izdavanje dozvole za tretman-skladištenje neopasnog otpada na lokaciji-katastarska parcela broj 606/2 i 604/11 KO Smederevo, Đure Salaja bb, Smederevo zaveden pod brojem 501-88/2021-06.

          Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 19.04.2021.godine, na e-mail: ekologija@smederevo.org.rs.

          Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Grupi za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, Omladinska br.1, kancelarija 35, od 11 do 14 časova.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

07.april 2021.

 

     Obaveštenje o podonetom zahtevu o izdavanje (obnavljanje) dozvole za sakupljanje i transport  neopasnog otpada, operateru DU INTEGRAL Društvo sa ograničenom odgovornošću za promet i poslovne usluge, Smederevo, Kajmakčalanska 8

     Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, Grupa za zaštitu životne sredine, na osnovu člana 69. Zakona o upravljanju otpadom (,,Službeni glasnik Republike Srbije" broj 36/2009, 88/2010, 14/2016 i 95/18-dr. zakon) objavljuje

 

 

OBAVEŠTENjE

o prijemu zahteva za izdavanje (obnavljanje)  dozvole

za sakupljanje i transport neopasnog otpada

 

 

     Nadležni organ obaveštaja javnost da je dana  18.02.2021. godine, operater DU INTEGRAL Društvo sa ograničenom odgovornošću za promet i poslovne usluge, Smederevo, Kajmakčalanska 8, (registrovano kod APR sa matičnim brojem 06504710), podneo zahtev za izdavanje (obnavljanje) dozvole za sakupljanje i transport neopasnog otpada i to:

 

10 02 01

otpadi od prerade šljake

10 02 02

neprerađena šljaka

10 02 10

otpad od mlevenja

10 02 99

otpadi koji nisu drugačije specificirani

12 01 01

struganje i obrada ferometala

12 01 03

struganje i obrada obojenih metala

15 01 03

drvena ambalaža

16 01 99

otpadi koji nisu drugačije specificirani

16 02 16

komponente uklonjene iz odbačene opreme drugačije od onih navedenih u 16 02 15

16 11 04

ostale obloge i vatrostalni materijali iz metalurških procesa drugačiji od onih navedenih u 16 11 03

17 02 02

staklo

17 02 03

plastika

17 04 05

gvožđe i čelik

17 04 11

kablovi drugačiji od onih navedenih u 17 04 10       

19 03 07

solidifikovani otpadi drugačiji od onih navedenih u 19 03 06

19 12 04

plastika i guma

20 01 38

drvo drugačije od onog navedenog u 20 01 37 

20 01 39

plastika

 

      Dopunu dokumentacije operater je dostavio dana 07.04. 2021.godine.

      Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 14.04.2021. godine, na e-mail: ekologija@smederevo.org.rs.

      Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Grupi za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, Omladinska br.1, kancelarija 35, od 11 do 14 časova.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

07.april 2021.

 

     Obaveštenje o donošenju Rešenja za izdavanje (obnavljanje) dozvole za  tretman - skladištenje neopasnog otpada, operatera DU INTEGRAL Društvo sa ograničenom odgovornošću za promet i poslovne usluge, Smederevo, Kajmakčalanska 8

 

     Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, Grupa za zaštitu životne sredine, na osnovu člana 69. Zakona o upravljanju otpadom (,,Službeni glasnik Republike Srbije" broj 36/2009, 88/2010, 14/2016 i 85/2019-dr.zakon) objavljuje

 

 

OBAVEŠTENjE

o izdatoj dozvoli za tretman - skladištenje neopasnog otpada

 

 

       operateru postrojenja DU INTEGRAL Društvo sa ograničenom odgovornošću za promet i poslovne usluge, Smederevo, Kajmakčalanska 8 (matični broj 06504710) registarskog broja 06/1,  na lokaciji-katastarska parcela broj 464/3 KO Smederevo, Šalinačka bb, Smederevo.

         Lokacija postrojenja je ifrastrukturno opremljena za planirane aktivnosti upravljanja neopasnim otpadom.

         Definisna R oznake u postrojnjeu je R13.

     Uvid u izdato Rešenje može se izvršiti u roku od 7 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, u prostorijama Gradske uprave Smederevo, Omladinska br.1, II sprat, kancelarija br. 35.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

31.mart 2021.

 

      Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu Projekta - izgradnja rashladnog skladišta za poljoprivredne proizvode - 1. faza proširenja kompleksa na  kat. parc. broj 1503/1, 1503/2 i 1503/3 KO Udovice u Udovicama, nosioca projekta FRUCT COMPANY doo Udovice, Balkanska 6

    Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

  

  

     javnost da je nosilac projekta FRUCT COMPANY doo Udovice, Balkanska 6, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu Projekta - izgradnja rashladnog skladišta za poljoprivredne proizvode - 1. faza proširenja kompleksa na  kat. parc. broj 1503/1, 1503/2 i 1503/3 KO Udovice u Udovicama.

    Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska br. 1, (kancelarija br. 35) u periodu od 31.03. do 10.04.2021.godine, u vremenu od 12 do 14 časova.

   Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu, za predmetni projekat ovom nadležnom organu.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

30.mart 2021.

 

      Obaveštenje o donošenju Rešenja o izmeni Rešenja o izdavanju dozvole za tretman - skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog otpada, operateru DOO COMPOSTING SMEDEREVO, Beogradski put 70

     Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, Odsek za urbanističko-građevinske poslove, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, na osnovu člana 69. stav 1, Zakona o upravljanju otpadom (,,Službeni glasnik Republike Srbije" broj 36/2009, 88/2010, 14/2016 i 95/2018-dr. zakon) objavljuje

 

 

OBAVEŠTENjE

  

o izdatom Rešenju  o izmeni Rešenja o izdavanju dozvole

za tretman - skladištenje iponovno iskorišćenje neopasnog otpada

  

 

      operateru DOO COMPOSTING SMEDEREVO, Beogradski put 70 (registrovan kod APR sa matičnim brojem 17209221, šifra delatnosti 3821-tretman i odlaganje otpada koji nije opasan).

      Izmena se odnosi na promenu poslovnog imena operatera Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge METALING P.U.T. Smederevo, Beogradski put 70 u DOO COMPOSTING SMEDEREVO, Beogradski put 70.

      Uvid u izdato Rešenje može se izvršiti u roku od 7 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, u prostorijama Gradske uprave Smederevo, Omladinska 1, II sprat, kancelarija br. 35, od 11 do 14 časova.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

24.mart 2021.

     

     Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izmenu Rešenja o izdavanju dozvole za tretman - skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog otpada, operatera Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge METALING P.U.T. Smederevo, Beogradski put 70

     Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, Odsek za urbanističko-građevinske poslove, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine, na osnovu člana 69. Zakona o upravljanju otpadom (,,Službeni glasnik Republike Srbije" broj 36/2009, 88/2010, 14/2016 i 95/2018) objavljuje

 

 

OBAVEŠTENjE

o prijemu zahteva za izmenu Rešenja o izdavanju dozvole za  tretman - skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog otpada

 

 

      Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 24.03.2021. godine, operater Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge METALING P.U.T. Smederevo, Beogradski put 70 (registrovan kod APR sa matičnim brojem 17209221, šifra delatnosti 3821-tretman i odlaganje otpada koji nije opasan), podneo Zahtev za izmenu Rešenja o izdavanju dozvole za tretman - skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog otpada broj 501-305/2013-05 od 07.09.2017.godine.

      Izmena se odnosi na promenu naziva operatera registrovanog u registru privrednih društava.

      Pok za dostavljanje mišljenja i predloga je 29.03.2021. godine, na e-mail: ekologija@smederevo.org.rs.

     Uvid u podneti zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Grupi za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, Omladinska 1, kancelarija 35, od 11 do 14 časova.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

11.mart 2021.

 

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje (obnavljanje) dozvole za tretman-skladištenje neopasnog otpada, operatera  postrojenja ,,DU Integralˮ D.O.O. za promet i poslovne usluge Smederevo, Kajmakčalanska broj 8

 

 

            Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, Odsek za urbanističko-građevinske poslove, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine, na osnovu člana 63. stav 2, Zakona o upravljanju otpadom (,,Službeni glasnik RSˮ, broj 36/2009, 88/2010, 14/2016 i 95/18-dr. zakon) objavljuje

 

 

OBAVEŠTENjE

 o prijemu zahteva za izdavanje (obnavljanje) dozvole

za tretman-skladištenje neopasnog otpada

 

 

Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 18. 02.2021.godine, operater postrojenja ,,DU Integralˮ D.O.O. za promet i poslovne usluge Smederevo, Kajmakčalanska broj 8, registrovan u APR-u pod matičnim brojem 06504710, podneo zahtev za izdavanje (obnavljanje) dozvole za tretman-skladištenje neopasnog otpada na lokaciji-katastarska parcela broj 464/3 KO Smederevo, Šalinačka bb, Smederevo zaveden pod brojem 501-38/2021-05.

 

Kompletnu dokumentaciju operter je dostavio 03.03.2021. godine

 

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 21.03.2021.godine, na e-mail: ekologija@ smederevo.org.rs.

 

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Grupi za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, Omladinska br.1, kancelarija 35, od 11 do 14 časova.

 

 

 

Grupa za zaštitu životne sredine

10.mart 2021.

 

      Obaveštenje o donošenju Rešenja za izdavanje (obnavljanje) dozvole za  tretman - skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog otpada, operatera HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o.Beograd-Ogranak Smederevo, Radinac

      Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, Grupa za zaštitu životne sredine, na osnovu člana 69. Zakona o upravljanju otpadom (,,Službeni glasnik Republike Srbije" broj 36/2009, 88/2010, 14/2016 i 85/2019-dr.zakon) objavljuje

 

 

OBAVEŠTENjE

o izdatoj dozvoli za tretman - skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog otpada

 

 

    operateru postrojenja HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o.Beograd-Ogranak Smederevo, Radinac (matični broj 21203980), registarskog broja 06/1,  na lokaciji-katastarske parcele broj 2571/1, 2571/2 i 2571/25 KO Radinac.

     Lokacija postrojenja je ifrastrukturno opremljena za planirane aktivnosti upravljanja neopasnim otpadom.

     Definisne R oznake u postrojnjeu su R4, R12 i R13.

   Uvid u izdato Rešenje može se izvršiti u roku od 7 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, u prostorijama Gradske uprave Smederevo, Omladinska br.1, II sprat, kancelarija br. 35.

 

OBAVEŠTENjE ZA ZAGAĐIVAČE ŽIVOTNE SREDINE NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA O OBAVEZI DOSTAVLjANjA PODATAKA ZA POTREBE LOKALNOG REGISTRA IZVORA ZAGAĐIVANjA

02.mart 2021.

 

OBAVEŠTENjE ZA ZAGAĐIVAČE ŽIVOTNE SREDINE NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA O OBAVEZI DOSTAVLjANjA PODATAKA ZA POTREBE LOKALNOG REGISTRA IZVORA ZAGAĐIVANjA  

 

 

          Obaveštavamo sva privredna društva, druga pravna lica i preduzetnike, čije aktivnosti dovode do zagađivanja životne sredine, u smislu emisija zagađujućih materija u vazduh, vode i tlo, kao i generisanja otpada da su, u skladu sa članom 75, stav 5,  Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS" br. 135/04, 36/09, 36/09 - dr. zakon, 72/09 - dr. zakon, 43/11 - odluka US,14/16 i 95/2018), u zakonskoj obavezi da Gradu Smederevu, Gradskoj upravi Smederevo, Odeljenju za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, Odseku za urbanističko-građevinske poslove, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine - Grupa za zaštitu životne sredine dostave podatke o zagađujućim materijama koje se emituju u životnu sredinu, radi njihovog unosa u Lokalni registar izvora zagađivanja.

           Privredna društva, druga pravna lica i preduzetnici koji ispunjavaju uslove o minimalnim graničnim vrednostima kapaciteta za određenu privrednu delatnost, kako je navedeno u Prilogu 1. - Lista 2. - Spisak delatnosti i minimalne granične vrednosti za izveštavanje za lokalne registre izvora zagađivanja - Pravilnika o metodologiji za izradu nacionalnog i lokalnog registra izvora zagađivanja, kao i metodologiji za vrste, načine i rokove prikupljanja podataka („Službeni glasnik RS" br. 91/10 i 10/13 i 98/16), u obavezi su da postupaju u skladu sa predmetnim Pravilnikom i da Gradu Smederevu, Gradskoj upravi grada Smedereva, Grupi za zaštitu životne sredine dostave podatke o izvorima zagađivanja, vrstama, količinama, načinu i mestu ispuštanja zagađujućih materija u vazduh, vode i zemljište, kao i o količinama, vrsti, sastavu i načinu tretmana i odlaganja otpada, radi njihovog unosa i evidentiranja u Lokalni registrar izvora zagađivanja.

            Podatke o zagađujućim materijama u skladu sa navedenim zakonom za period od 1. januara do 31. decembra 2020. godine, potrebno je dostaviti najkasnije do 31. marta 2021. godine, na propisno i kompletno popunjenim, overenim i potpisanim obrascima, u štampanoj formi, na adresu:

 

Grad  Smederevo

Gradska uprava Smederevo

Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove

                        Odsek za urbanističko-građevinske poslove, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine

Grupa za zaštitu životne sredine, Omladinska 1 - Smederevo

                                           kao i u elektronskoj formi na e-mail: ekologija@smederevo.org.rs

       Privredna društva, druga pravna lica i preduzetnici koji prema proceni odgovornog lica, a na osnovu klasifikacije prema Listi 2. iz Priloga 1. - Pravilnika, nisu u obavezi da dostave podatke o izvorima zagađivanja radi unosa u Lokalni registar izvora zagađivanja, potrebno je da navedenom organu Gradske uprave Smederevo o tome dostave potpisanu i overenu Izjavu.

 

           Prilozi: 

           Obrazac 1

           Obrazac 2

           Obrazac 3

           Obrazac 4

           Obrazac 5

           Pravilnik

 

Grupa za zaštitu životne sredine

25.februar 2021.

 

    Obaveštenje o donetom Rešenju o davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije ,,Dositeja Obradovića - SD64, SDU64, SDO64, SDL64ˮ, na katastarskoj parceli br.11592/1 KO Smederevo, nosioca projekta Preduzeće za telekomunikacije ,,TELEKOM SRBIJAˮ a.d. Beograd, Takovska 2

   Na osnovu člana 25. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (,,Službeni glasnik RSˮ, br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo, daje sledeće

 

 

O B A V E Š T E Nj E

  

  

    nosilac projekta Preduzeća za telekomunikacije ,,TELEKOM SRBIJAˮ a.d. Beograd, Takovska broj 2, podneo je zahtev zaveden pod brojem 501-19/2021-05 od 25.01.2021.godine, za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije na lokaciji ,,Dositeja Obradovića - SD64, SDU64, SDO64, SDL64ˮ, na katastarskoj parceli br.11592/1 KO Smederevo.

     U skladu sa članom 24. stavom 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (,,Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo, donelo je Rešenje o davanju saglasnosti na predmetnu Studiju, broj 501-19/2021-05 od 23.02.2021.godine.

      U skladu sa članom 24. stavom 2. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), nosilac projekta je dužan da prilikom rada bazne stanice mobilne na lokaciji ,,Dositeja Obradovića - SD64, SDU64, SDO64, SDL64ˮ, na katastarskoj parceli br.11592/1 KO Smederevo, nosioca projekta Preduzeća za telekomunikacije ,,TELEKOM SRBIJAˮ a.d. Beograd, Takovska broj 2, u svemu ispoštuje mere za sprečavanje, smanjenje i otklanjanje štetnih uticaja na životnu sredinu utvrđene u predmetnoj Studiji, kao i uslove nadležnih organa i organizacija.

     Nosilac projekta i zainteresovana javnost mogu pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe nadležnom sudu u roku od 30 dana od dana prijema ovog obaveštenja odnosno od dana objavljivanja u sredstvima informisanja.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

18.februar 2021.

 

       Ovde možete pogledati OBAVEŠTENjE o zahtevu za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu za Projekat izgradnje dvostrukog dalekovoda DV 110kV od TS Smederevo 3, uvođenje u TS Požarevac 2, ukupne dužine od oko 4,7km , na teritoriji Grada Požarevca i Grada Smedereva, nosioca projekta ELEKTROMREŽA SRBIJE, Beograd koje je podneto Ministarstvu zaštite životne sredine.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

01.februar 2021.

 

     Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje (obnavljanje)  dozvole za tretman- skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog otpada, operatera  postrojenja HBIS GROUP Serbia Iron & Steel doo Beograd, Radinac, Smederevo

 

      Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, Odsek za urbanističko-građevinske poslove, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine, na osnovu člana 63. stav 2, Zakona o upravljanju otpadom (,,Službeni glasnik RSˮ, broj 36/2009, 88/2010, 14/2016 i 95/18-dr. zakon) objavljuje

 

 

OBAVEŠTENjE

 

   o prijemu zahteva za izdavanje (obnavljanje) dozvole za  tretman - skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog otpada

 

 

     Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 30.12.2020.godine, operater HBIS GROUP Serbia Iron & Steel doo Beograd, Radinac, Smederevo,(registrovan kod APR sa matičnim brojem 21203980, sa šifrom delatnosti, 2410 - proizvodnja sirovog gvožđa, čelika i ferolegura), podneo zahtev za obnavljanje dozvole za tretman - skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog otpada, zaveden pod brojem broj 501-304/2020-05.

    Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Grupi za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, Omladinska br.1, kancelarija 35, od 11 do 14 časova.

     Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 10.02.2020. godine, na e-mail: ekologija@smederevo.org.rs.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

01.februar 2021.

 

       Obaveštenje o podnetom zahtevu za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije ,,Dositeja Obradovića - SD64, SDU64, SDO64, SDL64ˮ, na katastarskoj parceli br.11592/1 KO Smederevo, nosioca projekta Preduzeće za telekomunikacije ,,TELEKOM SRBIJAˮ a.d. Beograd, Takovska 2

 

      Na osnovu člana 20. stav 1. i 2. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (,,Službeni glasnik RSˮ, br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

 

     javnost da je nosilac projekta Preduzeće za telekomunikacije ,,TELEKOM SRBIJAˮ a.d. Beograd, Takovska 2, podneo zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije ,,Dositeja Obradovića - SD64, SDU64, SDO64, SDL64ˮ, na katastarskoj parceli br.11592/1 KO Smederevo.                                                                                                         

     Saglasno članu 20. stav 1. i 2. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu  (,,Službeni glasnik RSˮ, br.135/2004 i 36/2009), ovaj organ će obezbediti javni uvid u predmetnu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu, u prostorijama Gradske uprave Smederevo, Omladinska 1, (soba br.35, II sprat), u periodu od 03.02. do 23.02.2021. godine, u vremenu od 10 do 12 časova.

    Javna prezentacija i javna rasprava o predmetnoj Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu, biće održana u prostorijama Gradske uprave Smederevo, Omladinska 1 u Smederevu, dana 23.02.2021. godine, u vremenu od 12 do 13 sati.

    U javnoj prezentaciji i javnoj raspravi o Studiji o proceni uticaja, saglasno članu 20. stav 4. Zakona o proceni uticaja, učestvovaće nosilac projekta i obrađivač Studije.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

31.decembar 2020.

Obaveštenje o usklađivanju postojeće  dozvole za tretman-skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog otpada, operatera  postrojenja Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge METALING P.U.T. Smederevo, Beogradski put 70      

Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, Odsek za urbanističko-građevinske poslove, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine, na osnovu člana 63. stav 2, Zakona o upravljanju otpadom (,,Službeni glasnik RSˮ, broj 36/2009, 88/2010, 14/2016 i 95/18-dr. zakon) objavljuje  

OBAVEŠTENjE

         o usklađivanju postojeće dozvole za tretman-skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog otpada sa Pravilnikom o sadržini i izgledu dozvole za upravljanje otpadom (,,Službeni glasnik RSˮ, broj 93/2019) operatera postrojenja  Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge METALING P.U.T. Smederevo, Beogradski put 70, (registrovan kod APR sa matičnim brojem 17209221, sa šifrom delatnosti, 3821- tretman i odlaganje otpada koji nije opasan)

        Nadležni organ obaveštava javnost da se uvid u prateću dokumentaciju može izvršiti u Grupi za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, Omladinska br.1, kancelarija 35, od 11 do 14 časova u periodu od 31.12. 2020. godine do 06.01.2021. godine.        

         Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 06.01.2021.godine, na e-mail: ekologija@smederevo.org.rs.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

17.decembar 2020.

 

       Obaveštenje o donetom Rešenju da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu, za projekat - ,,Izgradnja stanice za snabdevanje motornih vozila gorivom (R+0) na kp 6015 i delu kp 5735/1 KO Mihajlovac, nosioca projekta Nikolić Toplice, Drinska 13, Mihajlovac.

     Na osnovu člana 10. stav 4. i 7. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (,,Službeni glasnik RSˮ, br. 135/04 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

  

            javnost da je doneto Rešenje broj 501-274/2020-05 od 17.12.2020.godine, da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za projekat - ,,Izgradnja stanice za snabdevanje motornih vozila gorivom (R+0) na kp 6015 i delu kp 5735/1 KO Mihajlovac, nosioca projekta Nikolić Toplice, Drinska 13, Mihajlovac.

            Predmetni Projekat se nalazi na Listi projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (,,Službeni glasnik RSˮ, broj 114/2008) pod tačkom 14. - ,,Ostali projektiˮ, podtačka 13.,,Objekti za snabdevanje motornih vozila gorivom (benzinske pumpe), skladišnog kapaciteta preko 100m³ u naseljimaˮ.

            Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana prijema ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu zaštite životne sredine, a podnosi se preko ovog organa.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

17.decembar 2020.

 

          Obaveštenje o usklađivanju postojeće  dozvole za skladištenje neopasnog otpada, operatera  postrojenja AD SISTEM 1 DALIBOR ADAMOVIC PR RADINAC Vojislava Ilića br. 30

       Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, Odsek za urbanističko-građevinske poslove, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine, na osnovu člana 63. stav 2, Zakona o upravljanju otpadom (,,Službeni glasnik RSˮ, broj 36/2009, 88/2010, 14/2016 i 95/18-dr. zakon) objavljuje  

 

OBAVEŠTENjE

 

         o usklađivanju postojeće dozvole za skladištenje neopasnog otpada sa Pravilnikom o sadržini i izgledu dozvole za upravljanje otpadom (,,Službeni glasnik RSˮ, broj 93/2019) operatera postrojenja  AD SISTEM 1 DALIBOR ADAMOVIC PR RADINAC Vojislava Ilića br. 30, (registrovan kod APR sa matičnim brojem 61545859, sa šifrom delatnosti, 4677- Trgovina na veliko otpacima i ostacima

        Nadležni organ obaveštava javnost da se uvid u prateću dokumentaciju može izvršiti u Grupi za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, Omladinska br.1, kancelarija 35, od 11 do 14 časova u periodu od 17.12. do 21.12.2020. godine.        

         Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 21.12.2020.godine, na e-mail: ekologija@smederevo.org.rs.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

17.novembar 2020.

 

Toplica Nikolić, Drinska 13, Mihajlovac

Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta - ,,Izgradnja stanice za snabdevanje motornih vozila gorivom (R+0) na kp 6015 i delu kp 5735/1 KO Mihajlovacˮ.

            Na osnovu člana 10.stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (,,Službeni glasnik RSˮ, br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko- pravne poslove, Odsek za urbanističko-građevinske poslove, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine

 

 

O B A V E Š T A V A

 

 

javnost da je nosilac projekta Toplica Nikolić, Drinska 13, Mihajlovac, podneo Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta - ,,Izgradnja stanice za snabdevanje motornih vozila gorivom (R+0) na kp 6015 i delu kp 5735/1 KO Mihajlovacˮ.

Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, u Ulici Omladinskoj br. 1, (kancelarija br. 35), u periodu od 18.11.2020. godine do 28.11.2020. godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

Molimo vas da u roku od 10 dana od dana prijema ovog obaveštenja, dostavite mišljenje o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu, ovom nadležnom organu.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

05.novembar 2020.

 

     OVDE možete pogledati rešenje o oduzimanju integralne dozvole za tretman neopasnog otpada, operateru Global slag recycling doo Beograd-Stari grad, Skenderbegova 3/5.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

05.novembar 2020.

 

      Obaveštenje o donošenju Rešenja za izdavanje (obnavljanje) dozvole za  tretman - skladištenje neopasnog otpada, operateru Montimpex Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge doo, Smederevo, Lipska bb

    Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, Grupa za zaštitu životne sredine, na osnovu člana 69. Zakona o upravljanju otpadom (,,Službeni glasnik Republike Srbije" broj 36/2009, 88/2010, 14/2016 i 85/2019-dr.zakon) objavljuje

 

 

OBAVEŠTENjE   

o izdatoj dozvoli za tretman - skladištenje neopasnog otpada

 

 

     registarskog broja 05/1, operateru Montimpex Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge doo, Smederevo, Lipska bb, matični broj 17041568, na na lokaciji-katastarska parcela broj 841 KO Lipe II, adresa Lipska bb,Smederevo   

      Za obavljanje delatnosti upravljanja otpadom koristi se hala (ukupna površina hale 372,69 m2 - zapremina korisnog prostora za skladištenje je 1.275,00 m3 i plato koji je kompletno je betoniran i zauzima površinu od 880,00 m2. Lokacija postrojenja je infrastrukturno opremljena za planirane aktivnosti upravljanja otpadom.Otpadi sa kojima se upravlja u postrojenju su neopasnog karaktera u skladu sa Katalogom otpada. Osnovi tehnološki postupak upravljanja neopasnim otpadom u postrojenju je: preuzimanje, privremeno skladištenje, usitnjavanja radi kompaktiranja, odnosno lakšeg skladištenja i otprema otpada.

      Uvid u izdato Rešenje može se izvršiti u roku od 7 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, u prostorijama Gradske uprave Smederevo, Omladinska br.1, II sprat, kancelarija br. 35.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

02.novembar 2020.

       

        Preduzeće za telekomunikacije ''Telekom Srbija'' a.d. iz Beograda, Ul. Takovska br.2

     Obaveštenje o podnetom zahtavu za određivanje obima i sadržaja za ažuriranje studije bazne stanice mobilne telefonije,, SD  KARAĐORĐEVA" - SD18,  SDU18,     SDL18, SDO18" na životnu sredinu zbog dodavanja novog sistema SDO18, na katastarskoj parceli broj 1052 KO Smederevo, u Smederevu.

      Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 30. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), ), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

  

  

      javnost da je nosilac projekta Preduzeće za telekomunikacije ''Telekom Srbija'' a.d. iz Beograda, Ul. Takovska br.2, podneo zahtev određivanje obima i sadržaja za ažuriranje studije bazne stanice mobilne telefonije,, SD  KARAĐORĐEVA"-SD18, SDU 18, SDL18 ,SDO 18 " na životnu sredinu zbog dodavanja novog sistema SDO18, na katastarskoj parceli broj 1052 KO Smederevo, u Smederevu, zaveden pod brojem 501-242/2020-05.

      Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska br. 1, (kancelarija br. 35) u periodu od 04.11. do 14.11.2020. godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

      Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za predmetnu baznu stanicu, ovom nadležnom organu.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

30.oktobar 2020.

 

          Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge METALING P.U.T. Smederevo, Beogradska 70

      Obaveštenje o donetom Rešenju da je potrebna procena uticaja na životnu sredinu za Projekat ,,Postrojenje za privremeno skladištenje i tretman-kompostiranje neopasnog biorazgradivog otpada na komposteru i na kompostnom polju", na katastarskoj parceli br. 493/34 KO Smederevo.

     Na osnovu člana 10.stav 4. i 7. i člana 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'',br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, Odsek za urbanističko-građevinske poslove , poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

  

  

     javnost da je doneto Rešenje broj 501-228/2020-05 od 26.10.2020. godine, da je potrebna procena uticaja na životnu sredinu za Projekat ,,Postrojenje za privremeno skladištenje i tretman-kompostiranje neopasnog biorazgradivog otpada na komposteru i na kompostnom polju", na katastarskoj parceli br. 493/34 KO Smederevo, nosioca projekta Društva sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge METALING P.U.T. Smederevo, Beogradski put 70.

    Rešenje se zasniva na analizi zahteva nosioca projekta i podataka o  lokaciji, karakeristikama i mogućnostima uticaja projekta na životnu sredinu,  pri čemu su uzeti u obzir i propisani kriterijumi za projekte navedene u Listi II  projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu ,''Službeni glasnik RS'', broj 114/2008), jer se predmetni projekat nalazi na Listi II i  to pod tačkom 14. ,,Ostali projektiˮ, podtačka 2.,,Postrojenje za upravljanje otpadom".

     Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana prijema ovog obaveštenja odnosno objavljivanja oglasa. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu zaštite životne sredine, a podnosi se preko ovog organa.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

26.oktobar 2020.

 

Obaveštenje o donetom Rešenju da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu, za projekat - ,,Izgradnja destilerije na katastarskoj  parceli broj 6767 KO Osipaonica”, nosioca projekta Destilerija Staro selo doo Osipaonica Njegoševa 2.     

Na osnovu člana 10. stav 4. i 7. a u vezi sa članom 29.  Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'' br.135/04 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

 

vas da je doneto Rešenje broj 501-232/2020-05 od 26.10.2020.godine, da nije  potrebna procena uticaja na životnu sredinu za projekat - ,,Izgradnja destilerije na katastarskoj  parceli broj 6767 KO Osipaonica”, nosioca projekta Destilerija Staro selo doo Osipaonica Njegoševa 2.        

Predmetni Projekat se nalazi na Listi II projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu - ,,Službeni glasnik RSˮ, broj 114/2008) ),  i to tačka 9. ,,Prehrambena industrijaˮ, podtačka 9) ,,Postrojenje za proizvodnju alkoholnih pićaˮ.

Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana prijema ovog obaveštenja odnosno objavljivanja u sredstvima informisanja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu zaštite životne sredine, a podnosi se preko ovog organa.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

22.oktobar 2020.

 

               Obaveštenje o donetom Rešenju o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja  na životnu sredinu

Na osnovu člana 25. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (,,Službeni glasnik RSˮ, br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

 

 

javnost da je doneto Rešenje broj 501-229/2020-05 od 22.10.2020.godine, o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije na lokaciji ,,Dobri Doˮ-SD63 SDU63 SDO63, na katastarskoj parceli br. 1271 KO Dobri Do, nosioca projekta Preduzeća za telekomunikacije ,,TELEKOM SRBIJAˮ a.d. Beograd, Takovska broj 2.

U skladu sa članom 24. stav 2. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (,,Službeni glasnik RSˮ, br.135/2004 i 36/2009), nosilac projekta je dužan da prilikom rada bazne stanice mobilne na lokaciji ,,Dobri Doˮ-SD63 SDU63 SDO63, na katastarskoj parceli br. 1271 KO Dobri Do, u svemu ispoštuje mere za sprečavanje, smanjenje i otklanjanje štetnih uticaja na životnu sredinu utvrđene u predmetnoj Studiji, kao i uslove nadležnih organa i organizacija.

Nosilac projekta i zainteresovana javnost mogu pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe nadležnom sudu u roku od 30 dana od dana prijema ovog obaveštenja odnosno od dana objavljivanja u sredstvima informisanja.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

22.oktobar 2020.

 

 

              Obaveštenje o donetom Rešenju o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja  na životnu sredinu

Na osnovu člana 25. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (,,Službeni glasnik RSˮ, br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

 

 

javnost da je doneto Rešenje broj 501-224/2020-05 od 22.10.2020.godine, o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije na lokaciji ,,BA1427_01 SD_Osipaonica_centarˮ, 1. maja br. 20, na katastarskoj parceli br. 6278 KO Osipaonica, Smederevo, nosioca projekta ,,VIP MOBILEˮ doo, Milutina Milankovića 1ž, Novi Beograd.

U skladu sa članom 24. stav 2. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (,,Službeni glasnik RSˮ, br.135/2004 i 36/2009), nosilac projekta je dužan da prilikom rada bazne stanice mobilne na lokaciji ,,BA1427_01 SD_Osipaonica_centarˮ, 1. maja br. 20, na katastarskoj parceli br. 6278 KO Osipaonica, Smederevo, u svemu ispoštuje mere za sprečavanje, smanjenje i otklanjanje štetnih uticaja na životnu sredinu utvrđene u predmetnoj Studiji, kao i uslove nadležnih organa i organizacija.

Nosilac projekta i zainteresovana javnost mogu pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe nadležnom sudu u roku od 30 dana od dana prijema ovog obaveštenja odnosno od dana objavljivanja u sredstvima informisanja.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

19.oktobar 2020.

 

   Ovde možete pogledati Rešenje o oduzimanju dozvole za tretman neopasnog otpada.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

14.oktobar 2020.

                 Destilerija Staro selo doo Osipaonica Njegoševa 2

Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta -,,Izgradnja destilerije na katastarskoj  parceli broj 6767 KO Osipaonica”. 

Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A 

 

javnost da je nosilac projekta Destilerija Staro selo doo Osipaonica Njegoševa 2, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za projekat -,,Izgradnja destilerije na katastarskoj  parceli broj 6767 KO Osipaonica”.

Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska br. 1, (kancelarija br. 35) u periodu  od 14.10. do 24.10.2020.godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za predmetni projekat, ovom nadležnom organu.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

09.oktobar 2020.

 

 

         Obaveštenje o podnošenju Zahteva za obnavljanje integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada,operatera  postrojenja Preduzeće za proizvodnju trgovinu i usluge Montimpex doo, Lipska bb, Smederevo, 

        Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, Odsek za urbanističko-građevinske poslove, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine, na osnovu člana 63. stav 2, Zakona o upravljanju otpadom (,,Službeni glasnik RSˮ, broj 36/2009, 88/2010, 14/2016 i 95/18-dr. zakon) objavljuje

 

OBAVEŠTENjE

                 o prijemu zahteva za obnavljanje integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada

 

         Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 25.06.2020.godine, operater Preduzeće za proizvodnju trgovinu i usluge Montimpex doo, Lipska bb, Smederevo, (registrovan kod APR sa matičnim brojem 17041568, sa šifrom delatnosti, 3832- ponovna upotreba razvrstanih materijala), podneo zahtev za obnavljanje integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada, zaveden pod brojem broj 501-169/2020-05.

         Kompletnu dokumentacije operater je dostavio dana 09.10.2020.godine.

         Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Grupi za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, Omladinska br.1, kancelarija 35, od 11 do 14 časova.

         Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 19.10.2020.godine, na e-mail: ekologija@smederevo.org.rs.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

02.oktobar 2020.

        

          Obaveštenje o donošenju Rešenja o oduzimanju integralne dozvole za tretman neopasnog otpada, operateru postrojenja Privrednom društvu Privredno društvo Global slag recycling d.o.o. Beograd-Stari grad, Skenderbegova 3/5,

Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, Odsek za urbanističko-građevinske poslove, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, na osnovu člana 67. stav 6. Zakona o upravljanju otpadom (,,Službeni glasnik RSˮ, broj 36/2009, 88/2010, 14/2016 i 95/2018 - dr. zakon), objavljuje

 

OBAVEŠTENjE

 

O oduzimanju dozvole za tretman neopasnog otpada, operateru postrojenja Global slag recycling d.o.o. Beograd-Stari grad, Skenderbegova 3/5, izdata Rešenjem Odeljenja za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, Odseka za urbanističko-građevinske, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupe za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, broj 501-26/2016-05 od 18.02.2016. godine, registarskog broja 61, na katastarskoj parceli broj 2571/2 KO Radinac, u Radincu (u krugu železare), iz razloga što operater ne postupa u skladu sa uslovima utvrđenim u dozvoli, s obzirom da na predmetnoj lokaciji ne obavlja delatnost, kako je utvrđeno Službenom beleškom o inspekcijskom nadzoru Odeljenja za inspekcijske poslove i poslove komunalne policije, Grupe za inspekciju za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, broj 501-216-5/2020-06 od 28.09.2020. godine i broj 501-216-5/2020-06 od 29.09.2020. godine.

Rešenjem o oduzimanju integralne dozvole za za tretman-skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog otpada, zabranjuje se prijem otpada na lokaciji-katastarskoj parceli broj broj 2571/2  KO  Radinac, u Radincu.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

01.oktobar 2020.

 

Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat,, Tretman neopasnog otpada u registrovanom Postrojenju za upravljanju otpadom, na katastarskoj parceli broj 2143/3 KO Lipe Inosioca Projekta Samostalna radnja za prikupljanje  i prodaju sekundarnih sirovina AD SISTEM 1 DALIBOR ADAMOVIC PR RADINAC Ul. Vojislava Ilića br.30 iz Radinca 

Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

  

javnost da je nosilac projekta Samostalna radnja za prikupljanje  i prodaju sekundarnih sirovina AD SISTEM 1 DALIBOR ADAMOVIC PR RADINAC Ul. Vojislava Ilića br.30 iz Radinca, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat ,,Tretman neopasnog otpada u registrovanom Postrojenju za upravljanju otpadom, na katastarskoj parceli broj 2143/3 KO Lipe I.

          Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska broj 1, (kancelarija broj 35) u periodu od 30.09. do 10.10.2020.godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

          Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za predmetni Projekat, ovom nadležnom organu.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

30.septembar 2020.