Grupa za zaštitu životne sredine

14.novembar 2019.

 

Obaveštenje o donetom Rešenju da je potrebna procena uticaja na životnu sredinu za Projekat - radio bazna stanica mobilne telefonije na lokaciji ,,BA1333_03 SD_Udovice_2ˮ, u ulici kralja Petra I 57 ž na katastarskoj parceli br. 1356 KO Udovice, Smederevo, nosioca projekta VIP MOBILE DOO BEOGRAD, Milutina Milankovića 1ž, Beograd.

Na osnovu člana 10. stav 4. i 7. i člana 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, Odsek za urbanističko-građevinske, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

  

javnost da je doneto Rešenje broj 501-265/2019-05 od 12.11.2019. godine, da je potrebna procena uticaja na životnu sredinu za Projekat - radio bazna stanica mobilne telefonije na lokaciji ,,BA1333_03 SD_Udovice_2ˮ, u ulici kralja Petra I 57 ž na katastarskoj parceli br. 1356 KO Udovice, Smederevo, nosioca projekta VIP MOBILE DOO BEOGRAD, Milutina Milankovića 1ž, Beograd.

Rešenje se zasniva na analizi zahteva nosioca projekta i podataka o  lokaciji, karakeristikama i mogućnostima uticaja projekta na životnu sredinu,  pri čemu su uzeti u obzir i propisani kriterijumi za projekte navedene u Listi II  projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste  projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu ,''Službeni glasnik RS'', broj 114/2008), jer se predmetni projekat nalazi na Listi II i to pod tačkom 12. ''infrastrukturni projekti'', podtačka 13. ''telekomunikacioni objekti mobilne telefonije (bazne radio stanice)''.

Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu zaštite životne sredine u Beogradu, a podnosi preko ovog organa.

 

 

Grupa za zaštitu životne sredine

06.novembar 2019.

  

            VIP MOBILE DOO BEOGRAD, Milutina Milankovića 1ž   

           Obaveštenje o podnetom zahtavu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat - radio bazna stanica mobilne telefonije ,,BA1434_01 SD_Kolariˮ koja se planira u okviru zvonika crkve Svetih apostola Petra i Pavla, na adresi Ulica 17. oktobra u Kolarima, na katastarskoj parceli br. 680 KO Kolari

        Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (,,Službeni glasnik RSˮ, br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

    

        javnost da je nosilac projekta VIP MOBILE DOO BEOGRAD, Milutina Milankovića 1ž, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat - radio bazna stanica mobilne telefonije ,,BA1434_01 SD_Kolariˮ koja se planira u okviru zvonika crkve Svetih apostola Petra i Pavla, na adresi Ulica 17. oktobra u Kolarima, na katastarskoj parceli br. 680 KO Kolari, zaveden pod brojem 501-272/2019-05 od 31.10.2019.godine.

        Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska br. 1, (kancelarija br. 35) u periodu od 06.11. do 16.11.2019. godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

        Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za predmetnu baznu stanicu, ovom nadležnom organu.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

30.oktobar 2019.

  

         VIP MOBILE DOO BEOGRAD, Milutina Milankovića 1ž   

         Obaveštenje o podnetom zahtavu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat - radio bazna stanica mobilne telefonije na lokaciji ,,BA1333_03 SD_Udovice_2ˮ, u ulici kralja Petra I 57 ž na katastarskoj parceli br. 1356 KO Udovice, Smederevo.

       Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (,,Službeni glasnik RSˮ, br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

  

       javnost da je nosilac projekta VIP MOBILE DOO BEOGRAD, Milutina Milankovića 1ž, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat - radio bazna stanica mobilne telefonije na lokaciji ,,BA1333_03 SD_Udovice_2ˮ, u ulici kralja Petra I 57 ž na katastarskoj parceli br. 1356 KO Udovice, Smederevo, zaveden pod brojem 501-265/2019-05 od 24.10.2019.godine.

       Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska br. 1, (kancelarija br. 35) u periodu od 30.10. do 09.11.2019. godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

       Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za predmetnu baznu stanicu, ovom nadležnom organu.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

22.oktobar 2019.

 

    Ovde možete pogledati OBAVEŠTENjE o zahtevu za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu,nosioca projekta HBIS GROUP Serbia Iron & Steel doo, koje je podneto Ministarstvu zaštite životne sredine.

 

Izveštaj o pregledu vode iz javnih česama u gradu Smederevu - oktobar 2019.godine

21.oktobar 2019.

 

    Sistematska kontrola kvaliteta vode sa javnih česama na teritoriji grada Smedereva sprovodi se na osnovu Ugovora br.400-8351-19-03  potpisanog od strane Grada Smedereva i Zavoda za javno zdravlje Požarevac.

    Mikrobiološke i osnovne fizičko-hemijske analize rađene su prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće (,,Sl.list SRJˮ,broj 42/98, 44/99 i ,,Sl.glasnik RSˮ, broj 28/2019).

     Mikrobiološki i fizičko-hemijski ispravna voda i može se koristiti za piće:

  1. javna česma - Drugovac,
  2. javna česma - Segda,   
  3. javna česma - na putu Ralja -Kolari,
  4. javna česma - Osipaonica,
  5. javna česma- Jelen Do,

     Drugu grupu čine arteški bunari u kojima je voda mikrobiološki ispravna , ali hemijski ne odgovara, uglavnom zbog povećanih  koncentracija amonijaka, koji je za ove objekte normiran na 1,0 mg/l , promenjenog mirisa i  pH, to su:

 

       1. javna česma u ul.Filipa Višnjića - (miris, amonijak,pH),

       2. javna česma kod crkve - (amonijak, miris),

       3. javna česma u krugu bolnice -(miris, amonijak,pH),

       4. javna česma Vodanj - (amonijak, miris),

       5. javna česma Skobalj - (miris),

       6. javna česma ,,Spomenˮ u Lugavčini - amonijak, miris),

       7. javna česma ,,Spomenˮ u Saraorcima - (amonijak, pH),

       8. javna česma ,,Monopolˮ - (miris),

       9. javna česma Ralja (miris).

 

     Treću grupu čine kaptirani izvori koji imaju fizičko - hemijsku neispravnost zbog povišene vrednosti nitrata:

 

       1. javna česma ,,ispred  pekareˮ u Smederevu (nitrati),

       2. javna česma ,,iza pekareˮ u Smederevu (nitrati),

       3. javna česma ,,kod staračkog domaˮu Smederevu (nitrati),

       4. javna česma Suvodol (nitrati),

       5. javna česma kod škole ,,J.J.Zmajˮ (nitrati),

       6. javna česma Vučak (povišena vrednost nitrata),

       7. javna česma Buline vode (nitrati).

 

     Četvrtu grupu čine kaptirani izvori i arteški bunari koji imaju fizičko-hemijsku i mikrobiološku neispravnost:

 

        1. javna česma Kolari

 

ZAKLjUČAK

  

       U cilju očuvanja higijenske ispravnosti vode za piće najvažnije su preventivne mere, koje treba sprovoditi kako u neposrednoj okolini vodnih objekata, tako i na ostalim područjima.Tu se pre svega misli na bezbedno uklanjanje čvrstih, tečnih i gasovitih otpadnih materija, na racionalno korišćenje veštačkih đubriva i sredstava za zaštitu bilja, kao i na pravilnu izgradnju, održavanje i zaštitu  vodnih objekata.Kada već dođe do zagađivanja izvorišta mogu se preduzimati određene mere sa manje ili više uspeha.

     1.Dezinfekcija vode-podrazumeva primenu postupaka koji dovode do uništavanja patogenih i uslovno patogenih mikroorganizama u vodi. U javnim vodnim objektima ova mera treba da se sprovodi trajno. U praksi se primenjuju mehaničke, fizičke i hemijske metode, od kojih se najčešće koristi hlorisanje vode. Ako potrošnja vode nije veća od 15l/sek.instaliraju se hipohlorinatori.

       2.Sanacija vodnog objekta-podrazumeva niz građevinsko-tehničkih postupaka sa ciljem da se obezbedi način zahvata vode i spreči zagađivanje izvorišta iz okoline.Ove mere su specifične za svaki objekat zavisno od tipa bunara, građevinsko-tehničkog stanja i stepena i vrste njegovog zagađenja.

       3.Prečišćavanje vode -primenjuje se kada je utvrđeno stalno prisustvo zagađenja u vodi, koje se prethodnim merama ne može ukloniti. Kod javnih česama koje vodu dobijaju iz kaptiranih izvora i plitkih bunara najčešći zagađivači su nitrati, a kod dubinskih arterskih bunara povećane su vredenosti amonijaka.

       Nitrati i amonijak su ozbiljni zagađivači vode i praktično se postojećim tehnološkim metodama ne mogu ukloniti iz vode bez štetnih nuspojava.S obzirom da oko 60% mase ljudskog organizma čini voda, u vodi za piće ne sme se menjati prirodni mineralni sastav.

 

Obaveštenje o javnom uvidu u nacrt Lokalnog plana upravljanja otpadom za teritoriju grada Smedereva

11.oktobar 2019.

 

      Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A  

 

  

      zainteresovane organe, organizacije i javnost da se uvid u nacrt Lokalnog plana upravljanja otpadom za teritoriju grada Smedereva, može izvršiti u prostorijama Gradske uprave Smederevo, Omladinska 1, kancelarija br. 35, II sprat, u periodu od 11.10. do 31.10.2019.godine, radnim danima od 10 do 14 časova.

 

     Primedbe i mišljenja na nacrt Lokalnog plana upravljanja otpadom za teritoriju grada Smedereva se podnose u pisanoj formi, na pisarnici Gradske uprave Smederevo, Omladinska 1, Grupi za zaštitu životne sredine, Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, u toku trajanja javnog uvida.

 

      Tekst nacrta Lokalni plan upravljanja otpadom za teritoriju grada Smedereva

 

Grupa za zaštitu životne sredine

09.oktobar 2019.

      

      Obaveštenje o donošenju Rešenja o izmeni i dopuni Rešenja o izdavanju dozvole za tretman - skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog otpada, operatera Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge METALING P.U.T. Smederevo, Beogradski put 70

    Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, Odsek za urbanističko-građevinske poslove, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, na osnovu člana 69. stav 1, Zakona o upravljanju otpadom (,,Službeni glasnik Republike Srbije" broj 36/2009, 88/2010, 14/2016 i 95/2018-dr. zakon) objavljuje

 

OBAVEŠTENjE

  

o izdatom Rešenju  o izmeni i dopuni Rešenja o izdavanju integralne dozvole

za skladištenje i tretman neopasnog otpada

  

      operateru Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge METALING P.U.T. Smederevo, Beogradski put (registrovan kod APR sa matičnim brojem 17209221, šifra delatnosti 3821-tretman i odlaganje otpada koji nije opasan).

      Izmena se odnosi na promenu godišnjeg kapaciteta skladištenja koji sada iznosi 14.000 t neopasnog otpada, sa napomenom da planirani maksimalni dnevni kapacitete skladištenja ostaje nepromenjen (40t na dan).

     Dopuna se odnosi na uvođenje sledećih vrsta neopasnog otpada: 10 01 01 pepeo, šljaka i prašina iz kotla (izuzev prašine iz kotla navedene u 10 01 04); 16 10 04 koncentrati na bazi vode drugačiji od onih navedenih u 16 10 03 i 19 01 16 prašina iz kotla drugačija od one navedene u 19 01 15 koji će se skladištiti odnosno ponovno iskoristiti u postrojenju koje se nalazi na katastarskoj parceli broj 493/34 KO Smederevo, uz napomenu da se maksimalni dnevni kapacitete skladištenja neopasnog otpada ne menja (40t na dan).

     Uvid u izdato Rešenje može se izvršiti u roku od 7 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, u prostorijama Gradske uprave Smederevo, Omladinska 1, II sprat, kancelarija br. 35, od 11 do 14 časova.

 

OBAVEŠTENjE O SPROVOĐENjU SISTEMATSKE DERATIZACIJE u 2019. GODINI

07.oktobar 2019.

 

Grad Smederevo je zaključio Ugovor o izvođenju SISTEMATSKE DERATIZACIJE sa Grupom ponuđača koju čine:,,EKO-SAN PLUSˮ DOO, ul. Batajnički drum 13, Zemun- Beograd i ,,SANI EKO VITAˮ doo Lazarevac u cilju suzbijanja štetnih glodara na teritoriji gradskog i seoskog područja Smedereva u 2019. godini.
Dana 08.10.2019.godine stručne ekipe počeće sa izvođenjem SISTEMATSKE DERATIZACIJE. Planirano je da akcija traje najkasnije do 31.10.2019. godine, zavisno od vremenskih prilika i stanja  brojnosti glodara na terenu.
Akcijom će biti obuhvaćena individualna domaćinstva, podrumi zgrada za kolektivno stanovanje, srednje i osnovne škole, predškolske, zdravstvene i ostale ustanove, zadruge po selima, pekare, trgovinske radnje, ugostiteljski objekti, kanalizacione mreže, gradska smetlišta, divlje deponije, zelene pijace, groblja, priobalje Dunava, Tvrđava.
Napominjemo da je SISTEMATSKA DERATIZACIJA u organizaciji Gradske uprave Grada Smedereva za fizička lica, preduzetnike i pravna lica potpuno besplatna i da ne treba plaćati izvršenu uslugu. Potrebno je onemogućiti nekontrolisan pristup maloletnoj deci i domaćim životinjama.
Preparat za deratizaciju zvanično je registrovan i dozvoljen za upotrebu. Svi preparati će biti postavljeni u količini i na način da se spreče slučajna trovanja ljudi i životinja.
Da bi se sistematska deratizacija uspešno obavila, neophodno je da građani omoguće pristup podrumskim prostorijama i dvorištima.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

01.oktobar 2019.

 

     Obaveštenje o donetom Rešenju da je potrebna procena uticaja na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije ,,SD_Smederevo_Kolarski putˮ - BA1146_05 na katastarskoj parceli br. 8831 KO Smederevo, na postojećem objektu u ulici Oslobođenja 60, Smederevo, nosioca projekta VIP MOBILE DOO BEOGRAD, Milutina Milankovića 1ž, Beograd. 

    Na osnovu člana 10. stav 4. i 7. i člana 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, Odsek za urbanističko-građevinske, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

  

      javnost da je doneto Rešenje broj 501-224/2019-05 od 01.10.2019. godine, da je potrebna procena uticaja na životnu sredinu za radio baznu stanicu mobilne telefonije ,,SD_Smederevo_Kolarski put ˮ - BA1146_05 na katastarskoj parceli br. 8831 KO Smederevo, na postojećem objektu u ulici Oslobođenja 60, Smederevo, nosioca projekta VIP MOBILE DOO BEOGRAD, Milutina Milankovića 1ž, Beograd.

      Rešenje se zasniva na analizi zahteva nosioca projekta i podataka o  lokaciji, karakeristikama i mogućnostima uticaja projekta na životnu sredinu,  pri čemu su uzeti u obzir i propisani kriterijumi za projekte navedene u Listi II  projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste  projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu ,''Službeni glasnik RS'', broj 114/2008), jer se predmetni projekat nalazi na Listi II i to pod tačkom 12. ''infrastrukturni projekti'', podtačka 13. ''telekomunikacioni objekti mobilne telefonije (bazne radio stanice)''.

      Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu zaštite životne sredine u Beogradu, a podnosi preko ovog organa.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

17.septembar 2019.

 

       Ovde možete pogledati OBAVEŠTENjE o podnetom zahtevu za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta Izgradnja i rekonstrukcija "Pretakališta kamionskih  cisterni" na KP 229, 230/2, 232/3, 232/15, 509, 518, 520/1, 520/4, 521, 522, 523/1, 13311/5, 13311/8  KO Smederevo i  rekonstrukcija i izgradnja "Rezervoarski prostor, pumpne stanice i cevovodne instalacije" na KP 229, 230/2, 230/3, 232/3, 518, 520/1, 521, 522, 523/1, 523/2, 524, 525/2, 530/2, 531 KO Smederevo, na terminalu za pretovar i skladištenje naftnih derivata Smederevo, koji je podnet Ministarstvu zaštite životne sredine.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

09.septembar 2019.

  

           VIP MOBILE DOO BEOGRAD, Milutina Milankovića 1ž   

         Obaveštenje o podnetom zahtavu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat - radio bazna stanica mobilne telefonije ,,SD_Smederevo_Kolarski put ˮ - BA1146_05 na katastarskoj parceli br. 8831 KO Smederevo, na postojećem objektu u ulici Oslobođenja 60, Smederevo 

        Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (,,Službeni glasnik RSˮ, br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A  

  

         javnost da je nosilac projekta VIP MOBILE DOO BEOGRAD, Milutina Milankovića 1ž, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat - radio bazna stanica mobilne telefonije ,,SD_Smederevo_Kolarski put ˮ - BA1146_05 na katastarskoj parceli br. 8831 KO Smederevo, na postojećem objektu u ulici Oslobođenja 60, Smederevo, zaveden pod brojem 501-224/2019-05 od 06.09.2019. godine.

         Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska br. 1, (kancelarija br. 35) u periodu od 10.09. do 20.09.2019. godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

         Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za predmetnu baznu stanicu, ovom nadležnom organu.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

09.septembar 2019.

 

      VIP MOBILE DOO BEOGRAD, Milutina Milankovića 1ž   

     Obaveštenje o donetom Rešenju da je potrebna procena uticaja na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije ,,SD Skobalj - BA 1357_0 na katastarskoj parceli br. 3205 KO Skobalj, na poslovnom objektu u ulici Borisa Kidriča 49, u Skobalju, nosioca projekta VIP MOBILE DOO BEOGRAD, Milutina Milankovića 1ž, Beograd.

     Na osnovu člana 10. stav 4. i 7. i člana 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, Odsek za urbanističko-građevinske, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

  

      javnost da je doneto Rešenje broj 501-214/2019-05 od 09.09.2019. godine, da je potrebna procena uticaja na životnu sredinu za baznu stanicu mobilne telefonije ,,SD Skobalj - BA 1357_02ˮ na katastarskoj parceli br. 3205 KO Skobalj, na poslovnom objektu u ulici Borisa Kidriča 49, u Skobalju, nosioca projekta VIP MOBILE DOO BEOGRAD, Milutina Milankovića 1ž, Beograd.

     Rešenje se zasniva na analizi zahteva nosioca projekta i podataka o  lokaciji, karakeristikama i mogućnostima uticaja projekta na životnu sredinu,  pri čemu su uzeti u obzir i propisani kriterijumi za projekte navedene u Listi II  projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste  projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu ,,Službeni glasnik RSˮ, broj 114/2008), jer se predmetni projekat nalazi na Listi II i to pod tačkom 12. ,,infrastrukturni projektiˮ, podtačka 13. ,,telekomunikacioni objekti mobilne telefonije (bazne radio stanice)ˮ.

      Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu zaštite životne sredine u Beogradu, a podnosi preko ovog organa.

 

Obaveštenje o tretmanu suzbijanja krpelja na teritoriji grada Smedereva

09.septembar 2019.

 

    Obaveštenje o tretmanu suzbijanja krpelja na teritoriji grada Smedereva, možete pogledati ili preuzeti ovde.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

30.avgust 2019.

Ovde možete pogledati OBAVEŠTENjE o zahtevu za odlučivanje o proceni uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcije pogona za brušenje i tvrdo hromiranje valjaka u Smederevu, nosioca projekta Serbian Roll Service Company doo Radinac koji je podnet Ministarstvu zaštite životne sredine.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

30.avgust 2019.

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izmenu i dopunu Rešenja o izdavanju dozvole za tretman - skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog otpada, operatera Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge METALING P.U.T. Smederevo, Beogradski put 70

 

 

Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, Odsek za urbanističko-građevinske poslove, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine, na osnovu člana 69. Zakona o upravljanju otpadom ("Službeni glasnik Republike Srbije" broj 36/2009, 88/2010, 14/2016 i 95/2018) objavljuje

 

OBAVEŠTENjE

o prijemu zahteva za izmenu i dopunu Rešenja o izdavanju dozvole za 

                                            tretman - skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog otpada

 

Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 22.08.2019. godine, operater Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge METALING P.U.T. Smederevo, Beogradski put 70 (registrovan kod APR sa matičnim brojem 17209221, šifra delatnosti 3821-tretman i odlaganje otpada koji nije opasan), podneo Zahtev za izmenu i dopunu Rešenja o izdavanju dozvole za tretman - skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog otpada broj 501-305/2017-05 od 07.09.2017.godine.

 

Izmena se odnosi na promenu godišnjeg kapaciteta skladištenja koji sada iznosi 14.000 t neopasnog otpada, sa napomenom da planirani maksimalni dnevni kapacitete skladištenja ostaje nepromenjen (40t na dan).

Dopuna se odnosi na uvođenje sledećih vrsta neopasnog otpada: 10 01 01 pepeo, šljaka i prašina iz kotla (izuzev prašine iz kotla navedene u 10 01 04); 16 10 04 koncentrati na bazi vode drugačiji od onih navedenih u 16 10 03 i 19 01 16 prašina iz kotla drugačija od one navedene u 19 01 15 koji će se skladištiti odnosno ponovno iskoristiti u postrojenju koje se nalazi na katastarskoj parceli broj 493/34 KO Smederevo, uz napomenu da se maksimalni dnevni kapacitete skladištenja neopasnog otpada ne menja (40t na dan).

 

            Kompletnu dokumentaciju operater je dostavio dana 30.08.2019.godine.

 

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 08.09.2019. godine, na e-mail: ekologija@ smederevo.org.rs.

 

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Grupi za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, Omladinska br.1, kancelarija 35, od 11 do 14 časova.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

27.avgust 2019.

VIP MOBILE DOO BEOGRAD, Milutina Milankovića 1ž   

           

Obaveštenje o podnetom zahtavu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat - radio bazna stanica mobilne telefonije ,,SD Skobalj - BA 1357_02ˮ na katastarskoj parceli br. 3205 KO Skobalj, na poslovnom objektu u ulici Borisa Kidriča 49, u Skobalju

 Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (,,Službeni glasnik RSˮ, br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

  

  

Javnost da je nosilac projekta VIP MOBILE DOO BEOGRAD, Milutina Milankovića 1ž, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat - radio bazna stanica mobilne telefonije ,,SD Skobalj - BA 1357_02ˮ na katastarskoj parceli br. 3205 KO Skobalj, na poslovnom objektu u ulici Borisa Kidriča 49, u Skobalju, zaveden pod brojem 501-214/2019-05 od 21.08.2019.godine.

Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska br. 1, (kancelarija br. 35) u periodu od 28.08. do 06.09.2019. godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za predmetnu baznu stanicu, ovom nadležnom organu.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

19.avgust 2019.

Obaveštenje o donošenju rešenja da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za Projekat - izgradnja kompleksa za skladištenje i preradu poljoprivrednih proizvoda, na katastarskoj parceli broj 2093 K.O. Vodanj u Smederevu, nosioca projekta „Naša jabuka" d.o.o. Beograd, Vodanj bb.

 

Na osnovu člana 10. stav 4. i 7. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'' br. 135/04 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

  

javnost da je doneto Rešenje broj 501-199/2019-05 od 19.08.2019.godine, da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za Projekat - izgradnja kompleksa za skladištenje i preradu poljoprivrednih proizvoda, na katastarskoj parceli broj 2093 K.O. Vodanj u Smederevu, nosioca projekta „Naša jabuka" d.o.o. Beograd, Vodanj bb.

 

Predmetni Projekat se nalazi na Listi projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu  ,,Službeni glasnik RSˮ, broj 114/2008) tačka 9. ,,Prehrambena industrijaˮ, podtačka 16. ,,hladnjače (bez pogona za preradu sirovine)ˮ .

           

            Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana prijema ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu zaštite životne sredine, a podnosi se preko ovog organa.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

07.avgust 2019.

 

„NAŠA JABUKA“ d.o.o. Beograd, Vodanj bb

 

Obaveštenje da je „Naša jabuka“ d.o.o. Beograd, Vodanj bb, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat – izgradnja kompleksa za skladištenje i preradu poljoprivrednih proizvoda, na katastarskoj parceli broj 2093 K.O. Vodanj u Smederevu. 

Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A 

 

javnost da je nosilac projekta Privredno društvo „Naša jabuka“ d.o.o. Beograd, Vodanj bb, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat – izgradnja kompleksa za skladištenje i preradu poljoprivrednih proizvoda, na katastarskoj parceli broj 2093 K.O. Vodanj u Smederevu.

Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska br. 1, (kancelarija br. 35) u periodu od 07.08. do 17.08.2019.godine, u vremenu od 12 do 14 časova.

Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu, za predmetni projekat ovom nadležnom organu.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

01.avgust 2019.

 

Obaveštenje o donetom Rešenju da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu, za projekat - izgradnja industrijske zgrade-fabrike za proizvodnju mašina, postrojenja i opreme za građevinarstvo, na katastarskim parcelama broj 233/75 i 233/76 KO Smederevo, nosioca projekta fabrike građevinske opreme MFGO  d.o.o. Smederevo, ul. Gundulićeva 32

Na osnovu člana 10. stav 4. i 7. a u vezi sa članom 29.  Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'' br.135/04 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

 

javnost da je doneto Rešenje broj 501-179/2019-05 od 31.07.2019.godine, da nije  potrebna procena uticaja na životnu sredinu za projekat - izgradnja industrijske zgrade-fabrike za proizvodnju mašina, postrojenja i opreme za građevinarstvo, na katastarskim parcelama broj 233/75 i 233/76 KO Smederevo, nosioca projekta fabrike građevinske opreme MFGO  d.o.o. Smederevo, ul. Gundulićeva 32.

Predmetni Projekat se nalazi na Listi II projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste I projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste II projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu ''Službeni glasnik RS'', broj 114/2008), i to tačka 6. ,,Proizvodnja i prerada metalaˮ.

Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana prijema ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu zaštite životne sredine, a podnosi se preko ovog organa.

 

 

Grupa za zaštitu životne sredine

24.jul 2019.

 

           Obaveštenje o javnom uvidu nacrta Programa energetske efikasnosti grada Smedereva 

           Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

  

  

         zainteresovane organe, organizacije i javnost da se uvid u nacrt Programa energetske efikasnosti grada Smedereva, može izvršiti u prostorijama Gradske uprave Smederevo, Omladinska 1, kancelarija br. 35, II sprat, u periodu od 24.07. do 02.08.2019.godine, radnim danima od 10 do 14 časova.

            Primedbe i mišljenja na nacrt Programa energetske efikasnosti grada Smedereva se podnose u  pisanoj formi, na pisarnici Gradske uprave Smederevo, Omladinska 1, Grupi za zaštitu životne sredine, Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, u toku trajanja javnog uvida.

            Tekst nacrtPrograma energetske efikasnosti grada Smedereva

 

Grupa za zaštitu životne sredine

16.jul 2019.

Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A 

 

javnost da je nosilac projekta fabrika građevinske opreme MFGO  d.o.o. Smederevo, ul.Gundulićeva 32, Smederevo, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta - za izgradnju industrijske zgrade – fabrike za proizvodnju mašina, postrojenja i opreme za građevinarstvo na katastarskim parcelama broj 233/75 i 233/76 KO Smederevo.

Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska br. 1, (kancelarija br. 35) u periodu  od 17.07. do 27.07.2019.godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za predmetni projekat, ovom nadležnom organu.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

25.jun 2019.

  

          „Select company" d.o.o. Smederevo, Petrijevska bb,

         Obaveštenje da je „Select company" d.o.o. Smederevo, Petrijevska bb, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu Projekta - izgradnja rashladnog skladišta za voće i povrće i proizvode od voća i povrća, na katastarskoj parceli broj 75/4 K.O. Landol u Smederevu.

         Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

    

       javnost da je nosilac projekta „Select company" d.o.o. Smederevo, Petrijevska bb, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat - izgradnja rashladnog skladišta za voće i povrće i proizvode od voća i povrća, na katastarskoj parceli broj 75/4 K.O. Landol u Smederevu.

          Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska broj 1, (kancelarija broj 35) u periodu od 26.06. do 06.07.2019.godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

         Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za predmetni Projekat, ovom nadležnom organu.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

17.jun 2019.

 

          TRIAM doo Smederevo, ul.Đure Strugara br.17

          Obaveštenje o donetom Rešenju da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za Projekat - Rekonstrukcija proizvodnog objekta-ugradnja linije za zaštitu metalnih proizvoda, na katastarskoj parceli br.529/1 K.O.Smederevo, ul.Đure Strugara br.17

        Na osnovu člana 10. stav 4. i 7. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'' br.135/04 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

  

          javnost da je doneto Rešenje broj 501-140/2019-05 od 12.06.2019.godine, da nije  potrebna procena uticaja na životnu sredinu za Projekat Rekonstrukcija proizvodnog objekta-ugradnja linije za zaštitu metalnih proizvoda, na katastarskoj parceli br.529/1 K.O.Smederevo, ul.Đure Strugara br.17, nosioca projekta TRIAM doo Smederevo.

          Predmetni projekat se nalazi na Listi projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu -  ''Službeni glasnik RS'', broj 114/2008) i to tačka 6. ''Proizvodnja i prerada metala'', podtačka 5.'' Postrojenja za površinsku obradu metala i plastičnih materijala korišćenjem elektrolitičkih ili hemijskih postupaka''.

          Zainteresovana javnost i nosilac projekta može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu zaštite životne sredine, a podnosi se preko ovog organa.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

11.jun 2019.

 

Obaveštenje o donetom Rešenju da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu, za projekat - dogradnja i promena namene radionice sa skladišnim prostorom spratnosti P+0, na katastarskoj parceli broj 2571/4 KO Radinac, nosioca projekta MESSER TEHNOGAS AD za proizvodnju i promet tehničkih gasova  Beograd Batajnički put 62

Na osnovu člana 10. stav 4. i 7. a u vezi sa članom 29.  Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'' br.135/04 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

 

javnost da je doneto Rešenje broj 501-141/2019-05 od 11.06.2019.godine, da nije  potrebna procena uticaja na životnu sredinu za projekat - dogradnja i promena namene radionice sa skladišnim prostorom spratnosti P+0, na katastarskoj parceli broj 2571/4 KO Radinac, nosioca projekta MESSER TEHNOGAS AD za proizvodnju i promet tehničkih gasova  Beograd Batajnički put 62.

Predmetni Projekat se nalazi na Listi II projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste I projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste II projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu ''Službeni glasnik RS'', broj 114/2008), i to tačka 5. ,,skladištenje zapaljivih tečnosti i gasova, zemnog gasa, fosilnih goriva, nafte i naftnih derivata i hemikalijaˮ.

Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana prijema ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu zaštite životne sredine, a podnosi se preko ovog organa.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

28.maj 2019.

              TRIAM doo Smederevo, ul.Đure Salaja br.17. Smederevo

            Obaveštenje da je PROCESING-1994 DOO Smederevo, ovlašćen od strane nosioca projekta TRIAM doo Smederevo, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu Projekta – Rekonstrukcija proizvodnog objekta-ugradnja linije za zaštitu metalnih proizvoda, na katastarskoj parceli br.529/1 K.O.Smederevo, ul.Đure Strugara br.17.

Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

 

 

 javnost da je nosilac projekta TRIAM doo Smederevo, ul.Đure Salaja br.17. Smederevo, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat Rekonstrukcija proizvodnog objekta-ugradnja linije za zaštitu metalnih proizvoda, na katastarskoj parceli br.529/1 K.O.Smederevo, ul.Đure Strugara br.17.

Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska broj 1, (kancelarija broj 35) u periodu od 29.05. do 08.06.2019.godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za predmetni Projekat, ovom nadležnom organu.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

28.maj 2019.

 MESSER TEHNOGAS AD Beograd, Banjički put 62,

Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta - dogradnja i promena namene radionice sa skladišnim prostorom spratnosti P+0, na katastarskoj parceli broj 2571/4 KO Radinac

 Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

 

 

javnost da je nosilac projekta MESSER TEHNOGAS AD Beograd, Banjički put 62, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta - dogradnja i promena namene radionice sa skladišnim prostorom spratnosti P+0, na katastarskoj parceli broj 2571/4 KO Radinac.

Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska br. 1, (kancelarija br. 35) u periodu  od 29.05. do 08.06.2019.godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za predmetni projekat, ovom nadležnom organu.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

24.maj 2019.

 

           Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju mleka i mlečnih proizvoda JTL Zlatiborac, Mihajlovac

        Obaveštenje o donetom Rešenju o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za Projekat - proširenje kapaciteta proizvodnje mleka i mlečnih proizvoda na katastarskoj parceli broj 5620/1 KO Mihajlovac, Turgajevačka 4, u Mihajlovcu.

        Na osnovu člana 25. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo, daje sledeće

 

O B A V E Š T E Nj E  

  

        U skladu sa članom 24. stavom 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo, donelo je Rešenje o davanju saglasnosti na predmetnu Studiju, broj 501-100/2019-05 od 23.05.2019.godine.

        U skladu sa članom 24. stavom 2. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), nosilac projekta je dužan da prilikom rada predmetnog Projekta, u svemu ispoštuje mere za sprečavanje, smanjenje i otklanjanje štetnih uticaja na životnu sredinu utvrđene u predmetnoj ažuriranoj Studiji, kao i uslove nadležnih organa i organizacija.

        Protiv navedenog Rešenja može se pokrenuti upravni spor pred nadležnim sudom, u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

07.maj 2019.

Ovde možete pogledati OBAVEŠTENjE o podnetom zahtevu za davanje saglasnosti na ažuriranu Studiju o

proceni uticaja na životnu sredinu projekta proizvodnje opekarskih proizvoda od pečene gline,

na katastarskoj parceli broj 340 KO Vrbovac, n

osioca projekta ,,Fantini scianaticoˮ d.o.o. Beograd,

koji je podnet Ministarstvu zaštite životne sredine.


 

Grupa za zaštitu životne sredine

18.april 2019.

          Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju mleka i mlečnih proizvoda JTL Zlatiborac, Mihajlovac

         Obaveštenje o podnetom zahtavu za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za Projekat - proširenje kapaciteta proizvodnje mleka i mlečnih proizvoda na katastarskoj parceli broj 5620/1 KO Mihajlovac, Turgajevačka 4, u Mihajlovcu,

       Na osnovu člana 20. stav 1. i 2. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (,,Službeni glasnik RSˮ, br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

 

 

      javnost da je nosilac projekta Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju mleka i mlečnih proizvoda JTL Zlatiborac, Mihajlovac, podneo zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za Projekat - proširenje kapaciteta proizvodnje mleka i mlečnih proizvoda na katastarskoj parceli broj 5620/1 KO Mihajlovac, Turgajevačka 4, u Mihajlovcu, zaveden pod brojem 501-100/2019-05.

      Javni uvid u predmetnu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu, može se obaviti u prostorijama Gradske uprave Smederevo, Omladinska 1, (kancelarija br.35, II sprat), u periodu od 17.04. do 08.05.2019. godine, u vremenu od 10 do 12 časova.

     Javna prezentacija i javna rasprava o predmetnoj Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu, biće održana u prostorijama Gradske uprave Smederevo, Omladinska 1 u Smederevu, dana 08.05.2019. godine, u vremenu od 12 do 13 sati.

      U javnoj prezentaciji i javnoj raspravi o predmetnoj Studiji o proceni uticaja, saglasno članu 20. stav 4. Zakona o proceni uticaja, učestvovaće nosilac projekta i obrađivač Studije.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

17.april 2019.

 

        Obaveštenje o donetom Rešenju da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za Projekat - proizvodnja drvene ambalaže za  pakovanje voća i povrća na katastarskoj parceli broj 998/1 KO Binovac u Binovcu

       Na osnovu člana 10. stav 4. i 7. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'' br.135/04 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

  

 

        javnost da je doneto Rešenje broj 501-97/2019-05 od 17.04.2019.godine, da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za Projekat proizvodnja drvene ambalaže za  pakovanje voća i povrća na katastarskoj parceli broj 998/1 KO Binovac u Binovcu, nosioca projekta Matejić Andreja.

      Predmetni Projekat se nalazi na Listi projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu  ''Službeni glasnik RS'', broj 114/2008) pod tačkom 10. Industrija tekstila, kože, drveta i papira podtačka 3.''Postrojenje za preradu, obradu i oplemenjivanje drveta''

        Zainteresovana javnost i nosilac projekta može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu zaštite životne sredine, a podnosi se preko ovog organa.

 

Grupa za saobraćaj - obaveštenje za javnost

15.april 2019.

 

          Obaveštenje za javnost da Preduzeće za studije, projektovanje saobraćajnica, inženjering i izvođenje radova ''HIDROPROJEKAT-SAOBRAĆAJ'' d.o.o. iz Beograda, u četvrtak 18.04.2019. godine u Plavoj sali Gradske uprave Smederevo sa početkom u 11 časova, organizuje javnu prezentaciju Preliminarnog projektnog rešenja rehabilitacije denice državnog puta IB reda br. 14 od APV (Kovin) – do ukrštaja sa državnim putem IB – 33, čvor Ralja (put 33). 

 

Grupa za zaštitu životne sredine

15.april 2019.

 

          Obaveštenje o donošenju Rešenja o izmeni i dopuni Rešenja o izdavanju integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada, operateru TRANSMETAL PLUS D.O.O. Smederevo, Udarnička 29, Smederevo

       Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, Odsek za urbanističko-građevinske poslove, poslove  saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, na osnovu člana 69. stav 1, Zakona o upravljanju otpadom (,,Službeni glasnik Republike Srbije" broj 36/2009, 88/2010, 14/2016 i 95/2018-dr. zakon) objavljuje

 

 

OBAVEŠTENjE

  

o izdatom Rešenju  o izmeni i dopuni Rešenja o izdavanju integralne dozvole

za skladištenje i tretman neopasnog otpada

  

 

       operateru TRANSMETAL PLUS D.O.O. Smederevo, Udarnička 29, Smederevo (registrovan kod APR sa matičnim brojem 62949791, sa šifrom delatnosti 3832 - ponovna upotreba razvrstanih materijala).

          Izmena se odnosi na promenu kvalifikovanog lica odgovornog za stručni rad u postrojenju, umesto Miloša Milivojevića, određuje se Ivan Cvetković - srednja stručna sprema, a dopuna se odnosi na uvođenje nove površine na kat. parc.br. 493/21 KO Smederevo (gde je planirano samo skladištenje neopasnog otpada), nova oprema za ponovno iskorišćenje neopasnog otpada (otpadni ferozni materijal) - mašina-seckalica za usitnjavanje predmetnog otpada i povećava godišnji kapacitet na 120 000 tona.

       Uvid u izdato Rešenje može se izvršiti u roku od 7 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, u prostorijama Gradske uprave Smederevo, Omladinska 1, II sprat, kancelarija br. 35, od 11 do 14 časova.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

08.april 2019.

 

          Stojadinović Zoran iz Male Krsne, Ul. Moravska  br.4,

         Obaveštenje o donetom Rešenju da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za Projekat - izgradnja objekta za uzgoj živine, na k.p. br. 1685 KO Mala Krsna, Moravska broj 4   u Maloj Krsni

      Na osnovu člana 10. stav 4. i 7. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'' br.135/04 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

  

 

        javnost da je doneto Rešenje broj 501-71/2019-05 od 01.04.2019.godine, da nije  potrebna procena uticaja na životnu sredinu za Projekat-- izgradnja objekta za uzgoj živine, na k.p. br. 1685 KO Mala Krsna, Moravska broj 4 u Maloj Krsni, nosioca projekta Stojadinović Zoran iz Male Krsne.

        Predmetni Projekat se nalazi na Listi II projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu  ''Službeni glasnik RS'', broj 114/2008), pod tačkom 1. ''Poljoprivreda, akvakultura i šumarstvo, podtačka 2. ''objekti za intenzivan uzgoj i držanje živine''.

        Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana prijema ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu zaštite životne sredine, a podnosi se preko ovog organa.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

08.april 2019.

 

   Preduzeće za poljoprivrednu proizvodnju, usluge i trgovinu  ''Bajan'' DOO Mihajlovac, Ul. Smederevska br.228A 

       Obaveštenje o donetom Rešenju da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za Projekat - izgradnja objekata za uzgoj živine i hladnjače sa magacinskim prostorim na katastarskoj parceli broj 5986 i 5987/1 KO Mihajlovac, Smederevska 228A, u Mihajlovcu

      Na osnovu člana 10. stav 4. i 7. a u vezi sa članom 29.  Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'' br.135/04 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

 

  

       javnost da je doneto Rešenje broj 501-70/2019-05 od 25.03.2019.godine, da nije  potrebna procena uticaja na životnu sredinu za Projekat- izgradnja objekata za uzgoj živine i hladnjače sa magacinskim prostorim na katastarskoj parceli broj 5986 i 5987/1 KO Mihajlovac, Smederevska 228A, u Mihajlovcu.

      Predmetni Projekat se nalazi na Listi projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu ''Službeni glasnik RS'', broj 114/2008) i to tačka 1. ,,Poljoprivreda, akvakultura i šumarstvoˮ, podtačka 2. ,,objekti za intenzivan uzgoj i držanje živineˮ.

       Zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana prijema ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu zaštite životne sredine, a podnosi se preko ovog organa.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

13.mart 2019.

 

         Stojadinović Zoran  iz Male Krsne, Moravska  br.4   

        Obaveštenje o podnošenju zahteva za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat - izgradnju objekta za uzgoj živine, na k.p. br. 1685 KO Mala Krsna, Moravska broj 4, Mala Krsna

        Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009) Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A  

  

            javnost da je nosilac projekta Stojadinović Zoran iz Male Krsne, Ul. Moravska  br.4, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu Projekta- izgradnja objekta za uzgoj živine, na k.p. br. 1685 KO Mala Krsna, Moravska broj 4   u Maloj Krsni

            Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska br. 1, (kancelarija br. 35) u periodu od 13.03. do 23.03.2019.godine, u vremenu od 10 do 12 časova.

            Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu, za predmetni Projekat, ovom nadležnom organu.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

13.mart 2019.

  

        Obaveštenje o donošenju Rešenja o dopuni  Rešenja o izdavanju dozvole za skladištenje neopasnog otpada operateru Samostalna radnja za prikupljanje i prodaju sekundarnih sirovina AD-SISTEM-1 Dalibor Adamović PR Radinac, Vojislava Ilića br.30.

      Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, Odsek za urbanističko-građevinske poslove, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, na osnovu člana 69. stav 1, Zakona o upravljanju otpadom ("Službeni glasnik Republike Srbije" broj 36/2009, 88/2010, 14/2016 i 95/2018-dr. zakon) objavljuje

 

OBAVEŠTENjE

o izdatom Rešenju  o dopuni Rešenja za

skladištenje neopasnog otpada

  

       operateru Samostalna radnja za prikupljanje i prodaju sekundarnih sirovina AD-SISTEM-1 Dalibor Adamović PR Radinac, Vojislava Ilića br.30, (registrovan kod APR sa matičnim brojem 61545859, šifra delatnosti 4677 trgovina na veliko otpacima i ostacima).

         Dopuna  se odnosi na uvođenje nove lokacija-katastarska parcela broj 2134/3 KO Lipe 1, Kovinski put bb, Smederevo, na kojoj će se obavljati skladištenje neopasnog otpada.

       Uvid u izdato Rešenje može se izvršiti u roku od 7 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, u prostorijama Gradske uprave Smederevo, Omladinska 1, II sprat, kancelarija br. 35, od 11 do 14 časova.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

13.mart 2019.

  

    Preduzeće za poljoprivrednu proizvodnju, usluge i trgovinu  Bajan DOO Mihajlovac,  Smederevska 228A

 

            Obaveštenje da je nosilac projekta Preduzeće za poljoprivrednu proizvodnju, usluge i trgovinu Bajan DOO Mihajlovac, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat - izgradnja objekata za uzgoj živine i hladnjače sa magacinskim prostorim na katastarskoj parceli broj 5986 i 5987/1 KO Mihajlovac, Smederevska 228A, u Mihajlovcu.

         Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'' br.135/04 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

  

          javnost da je nosilac projekta Preduzeće za poljoprivrednu proizvodnju, usluge i trgovinu Bajan DOO Mihajlovac, Smederevska 228A, Mihajovac podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat  - izgradnja objekata za uzgoj živine i hladnjače sa magacinskim prostorim na katastarskoj parceli broj 5986 i 5987/1 KO Mihajlovac, Smederevska 228A, u Mihajlovcu.

          Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska broj 1, (kancelarija broj 35) u periodu od 13.03. do 23.03.2019.godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

         Molimo da u roku od 10 dana od dana prijema ovog obaveštenja, dostavite mišljenje o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za predmetni Projekat, ovom nadležnom organu.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

26.februar 2019.

 

      Ovde možete pogledati OBAVEŠTENjE o podnetom zahtevu za davanje saglasnosti na ažuriranu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta magistralnog gasovoda – interkonektora, granica Bugarske – granica Mađarske, koja se odnosi na Deonicu 2, Žabari – Kovin, dužine cca 48km, na teritoriji SO Žabari, SO Velika Plana, grada Smedereva i SO Kovin, nosioca projekta preduzeća ''GASTRANS'' d.o.o. - NOVI SAD, iz Novog Sada, Narodnog fronta 12, koji je podnet Ministarstvu zaštite životne sredine.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

13.februar 2019.


Oglašavanje javnog uvida u predlog Plana upravljanja Spomenikom prirode ,,Hast lužnjak - Smederevoˮ za period od 2019. do 2023. godine. možete pogledati ovde.

Predlog Plana upravljanja Spomenikom prirode ,,Hast lužnjak - Smederevoˮ za period od 2019. do 2023. godine, možete pogledati ovde.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

12.februar 2019.

 

 

OBAVEŠTENjE ZA ZAGAĐIVAČE ŽIVOTNE SREDINE NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA O OBAVEZI DOSTAVLjANjA PODATAKA ZA POTREBE LOKALNOG REGISTRA IZVORA ZAGAĐIVANjA

  

          Obaveštavamo sva privredna društva, druga pravna lica i preduzetnike, čije aktivnosti dovode do zagađivanja životne sredine, u smislu emisija zagađujućih materija u vazduh, vode i tlo, kao i generisanja otpada da su, u skladu sa članom 75, stav 5,  Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS" br. 135/04, 36/09, 36/09 - dr. zakon, 72/09 - dr. zakon, 43/11 - odluka US,14/16 i 95/2018), u zakonskoj obavezi da Gradu Smederevu, Gradskoj upravi Smederevo, Odeljenju za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, Odseku za urbanističko-građevinske poslove, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine - Grupa za zaštitu životne sredine dostave podatke o zagađujućim materijama koje se emituju u životnu sredinu, radi njihovog unosa u Lokalni registar izvora zagađivanja.

           Privredna društva, druga pravna lica i preduzetnici koji ispunjavaju uslove o minimalnim graničnim vrednostima kapaciteta za određenu privrednu delatnost, kako je navedeno u Prilogu 1. - Lista 2. - Spisak delatnosti i minimalne granične vrednosti za izveštavanje za lokalne registre izvora zagađivanja - Pravilnika o metodologiji za izradu nacionalnog i lokalnog registra izvora zagađivanja, kao i metodologiji za vrste, načine i rokove prikupljanja podataka („Službeni glasnik RS" br. 91/10 i 10/13 i 98/16), u obavezi su da postupaju u skladu sa predmetnim Pravilnikom i da Gradu Smederevu, Gradskoj upravi grada Smedereva, Grupi za zaštitu životne sredine dostave podatke o izvorima zagađivanja, vrstama, količinama, načinu i mestu ispuštanja zagađujućih materija u vazduh, vode i zemljište, kao i o količinama, vrsti, sastavu i načinu tretmana i odlaganja otpada, radi njihovog unosa i evidentiranja u Lokalni registrar izvora zagađivanja.

            Podatke o zagađujućim materijama u skladu sa navedenim zakonom za period od 1. januara do 31. decembra 2018. godine, potrebno je dostaviti najkasnije do 31. marta 2019. godine, na propisno i kompletno popunjenim, overenim i potpisanim obrascima, u štampanoj formi, na adresu:

 

 

Grad  Smederevo

Gradska uprava Smederevo

Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove

Odsek za urbanističko-građevinske poslove, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine

Grupa za zaštitu životne sredine, Omladinska 1 - Smederevo

kao i u elektronskoj formi na e-mail: ekologija@smederevo.org.rs

 

 

       Privredna društva, druga pravna lica i preduzetnici koji prema proceni odgovornog lica, a na osnovu klasifikacije prema Listi 2. iz Priloga 1. - Pravilnika, nisu u obavezi da dostave podatke o izvorima zagađivanja radi unosa u Lokalni registar izvora zagađivanja, potrebno je da navedenom organu Gradske uprave Smederevo o tome dostave potpisanu i overenu Izjavu. 

 

 - Pravilnik sa prilozima

 - Uputstvo za popunjavanje obrazaca

 - Lokalni registar izvora zagađivanja - obrasci 

 

Grupa za zaštitu životne sredine

12.februar 2019.

 

         Obaveštenje o donošenju Rešenja o izmeni i dopuni  Rešenja za tretman-skladištenje neopasnog otpada, operateru Privrednom  društvu za proizvodnju i promet  EURO-METAL B&B doo, Osipaonica, Gajska broj 5, Osipaonica.

      Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, Odsek za urbanističko-građevinske poslove, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, na osnovu člana 69. stav 1, Zakona o upravljanju otpadom ("Službeni glasnik Republike Srbije" broj 36/2009, 88/2010, 14/2016 i 95/2018-dr. zakon) objavljuje

 

 

OBAVEŠTENjE

  

o izdatom Rešenju  o izmeni i dopuni Rešenja

za tretman-skladištenje neopasnog otpada

 

  

         operateru Privredno  društvo za proizvodnju i promet  EURO-METAL B&B doo, Osipaonica,  Gajska broj 5, Osipaonica (registrovan kod APR sa matičnim brojem 20961902, sa šifrom delatnosti 3832 - ponovna upotreba razvrstanih materijala)

         Izmena  se odnosi na promenu kvalifikovanog lica odgovornog za stručni rad u postrojenju, umesto Dimić Željka, određuje Dimitrijević Ana, elektrotehničar šinskih vozila, a  dopuna se odnosi na uvođenje novog indeksnog broja 19 12 12-drugi otpadi (uključujući mešavine materijala) od mehaničkog tretmana otpada drugačiji od onih navedenih u 19 12 11, koji će se skladištiti na katastarskoj parceli broj 5224/1 KO Osipaonica, uz napomenu da se kapacitet skladištenja i tretmana neopasnog otpada ne menja.

       Uvid u izdato Rešenje može se izvršiti u roku od 7 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, u prostorijama Gradske uprave Smederevo, Omladinska 1, II sprat, kancelarija br. 35, od 11 do 14 časova.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

08.februar 2019.

 

 

     Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izmenu i dopunu integralne dozvole za skladištenje  i tretman neopasnog otpada, operatera Privredno društvo  TRANSMETAL PLUS D.O.O. Smederevo, Udarnička 29, Smederevo

     Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, Odsek za urbanističko-građevinske poslove, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine, na osnovu člana 69. Zakona o upravljanju otpadom ("Službeni glasnik Republike Srbije" broj 36/2009, 88/2010, 14/2016 i 95/2018) objavljuje

 

 

OBAVEŠTENjE

o prijemu zahteva za izmenu i dopunu integralne dozvole za 

skladištenje i tretman  neopasnog otpada

 

     Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 18.12.2018. godine, operater Privredno društvo  TRANSMETAL PLUS D.O.O. Smederevo, Udarnička 29, Smederevo (registrovan kod APR sa matičnim brojem 20863480), podneo Zahtev za izmenu i dopunu integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada broj 501-8/2013-05 od 18.02.2013.godine.

     Dopuna se odnosi na proširenje površina Postrojenja za upravljanje otpadom (uvođenjem nove katastarske parcele broj 493/21 KO Smederevo), povećavanje godišnjeg kapaciteta registrovanog postrojenja za skladištenje i tretman neopasnog otpada (na 120 000t na godišnjem nivou za sve vrste otpada) i uvođenje nove opreme za ponovno iskorišćenje neopasnog otpada-seckalica za usitnjavanje otpada.

     Izmena se odnosi na izmenu kvalifikovanog lica za stručni rad sa neopasnim otpadom.

     Kompletnu dokumentaciju operater je dostavio dana 05.02.2019.godine.  

     Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 14.02.2019. godine, na e-mail: ekologija@smederevo.org.rs.

     Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Grupi za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, Omladinska br.1, kancelarija 35, od 11 do 14 časova.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

08.februar 2019.

 

     Obaveštenje o podnošenju Zahteva za dopunu integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada, operatera Samostalna radnja za prikupljanje i prodaju sekundarnih sirovina AD-SISTEM-1 Dalibor Adamović PR Radinac, Vojislava Ilića 30

    Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, Odsek za urbanističko-građevinske poslove, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine, na osnovu člana 69. Zakona o upravljanju otpadom ("Službeni glasnik Republike Srbije" broj 36/2009, 88/2010, 14/2016 i 95/2018) objavljuje

 

OBAVEŠTENjE

o prijemu zahteva za dopunu integralne dozvole za 

skladištenje i tretman  neopasnog otpada

 

Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 21.01.2019. godine, operater Samostalna radnja za prikupljanje i prodaju sekundarnih sirovina AD-SISTEM-1 Dalibor Adamović PR Radinac (registrovan kod APR sa matičnim brojem 61545859), podneo Zahtev za dopunu integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada broj 501-62/2010-08 od 20.02.2012.godine.

 

Dopuna se odnosi na uvođenje nove lokacije, katastarske parcele broj 2134/3 KO Lipe 1, na kojoj će se obavljati tretman-skladištenje neopasnog otpada sledećih indeksnih brojeva :

 

02 01 04

otpadna plastika (isključujući ambalažu)

07 02 13

otpadna plastika

12 01 05

obrada plastike

15 01 02

plastična ambalaža

16 01 19

plastika

17 02 03

plastika

19 12 04

plastika i guma

20 01 39

plastika

03 03 08

otpadi od sortiranja papira i kartona namenjenih reciklaži

15 01 01

papirna i kartonska ambalaža

19 12 01

papir i karton

20 01 01

papir i karton

02 01 10

otpad od metala

15 01 04

metalna ambalaža

12 01 01

struganje i obrada ferometala

12 01 02

prašina i čestice ferometala

12 01 03

struganje i obrada obojenih metala

12 01 04

prašina i čestice obojenih metala

16 01 17

ferozni metal

16 01 18

obojeni metal

17 04 07

mešani metali

17 04 05

gvožđe i čelik

17 04 01

bakar, bronza, mesing

17 04 02

aluminijum

17 04 04

cink

19 10 01

otpad od gvožđa i čelika

19 10 02

otpad od obojenih metala

19 12 02

metali koji sadrže gvožđe

19 12 03

obojeni metali

20 01 40

metali

10 11 03

otpadni vlaknasti materijali na bazi  stakla 

10 11 12

otpadno staklo drugačije od  onog navedenog u 10 11 11 

15 01 07

staklena ambalaža

16 01 20

staklo

17 02 02

staklo

19 12 05

staklo

20 01 02

staklo

04 02 09

 

otpadi od mešovitih materijala (impregnirani tekstil, elastomer, plastomer)

16 01 03

otpadne gume

16 03 06

organski otpadi drugačiji od onih navedenih u 16 03 05

16 01 22

komponente koje nisu drugačije specificirane

16 01 99

otpadi koji nisu drugačije specificirani

04 02 21

otpadi od neprerađenih tekstilnih vlakana

04 02 22

otpadi od prerađenih tekstilnih vlakana

15 01 09

tekstilna ambalaža

19 12 08

tekstil

20 01 11

tekstil

03 01 01

otpadna kora i pluta

03 01 05

 

piljevine, iverje, strugotine, drvo, iverica i furnir koji sadrže opasne supstance drugačije od onih navedenih u 03 01 04

03 03 01

otpad od kore i drvni otpad

15 01 03

drvena ambalaža

17 02 01

drvo

19 12 07

drvo drugačije od onog navedenog u 19 12 06

20 01 38

drvo drugačije od onog navedenog u 20 01 37


17 04 11

kablovi drugačiji od onih navedenih u 17 04 10

20 01 36

 

odbačena električna i elektronska oprema drugačija od one navedene u 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

16 02 16

 

komponente uklonjene iz odbačene opreme drugačije od onih navedenih u 16 02 15

16 02 14

odbačena oprema drugačija od one navedene u 16 02 09 do 16 02 13

 

Kapacitet Postrojenja za skladištenje neopasnog otpada za sve vrste otpada na godišnjem nivou iznosiće oko 40 000t.

Kompletnu dokumentaciju operater je dostavio dana 01.02.2019.godine.

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 14.02.2019. godine, na e-mail: ekologija@smederevo.org.rs.

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Grupi za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, Omladinska br.1, kancelarija 35, od 11 do 14 časova.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

11.januar 2019.

 

Društvo za građevinarstvo i trgovinu Nesam inženjering doo Grčac bb Smederevska Palanka

Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu Projekta - postrojenje za skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog otpada na lokaciji katastarskih parcela broj 2545/1, 2545/3, 2545/4, 2545/5 KO Radinac.

Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

 

 

javnost da je nosilac projekta Društvo za građevinarstvo i trgovinu Nesam inženjering doo Grčac bb Smederevska Palanka, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu Projekta - postrojenje za skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog otpada na lokaciji katastarskih parcela broj 2545/1, 2545/3, 2545/4, 2545/5 KO Radinac.

 

Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska br. 1, (kancelarija br. 35) u periodu od 16.01. do 25.01.2019.godine, u vremenu od 12 do 14 časova.

Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu, za predmetni projekat ovom nadležnom organu.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

11.januar 2019.

        

        Obaveštenje o donošenju Rešenja da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za Projekat-Postrojenje za skladištenje neopasnog otpada na katastarskoj parceli  broj 2143/3 KO Lipe I

Na osnovu člana 10. stav 4. i 7. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'' br.135/04 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

 

 

            javnost da je doneto Rešenje broj 501-298/2018-05 od 08.01.2019.godine, da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za Projekat -Postrojenje za skladištenje neopasnog otpada na katastarskoj parceli  broj 2143/3 KO Lipe I,  nosioca Projekta Samostalna radnja za prikupljanje  i prodaju sekundarnih sirovina AD SISTEM 1 DALIBOR ADAMOVIC PR RADINAC Ul. Vojislava Ilića br.30 iz Radinca.

            Predmetni Projekat se nalazi na Listi projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu ''Službeni glasnik RS'', broj 114/2008) pod tačkom 14. ''Ostali projekti'' podtačka 2.''Postrojenja za upravljanje otpadom''.

            Zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana prijema ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu zaštite životne sredine, a podnosi se preko ovog organa.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

19.decembar 2018.

 

Samostalna radnja za prikupljanje  i prodaju sekundarnih sirovina AD SISTEM 1 DALIBOR ADAMOVIC PR RADINAC Ul. Vojislava Ilića br.30 iz Radinca

          Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat: Postrojenje za skladištenje neopasnog otpada na katastarskoj parceli  broj 2143/3 KO Lipe I u Smederevu.

Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

 

 

            javnost da je nosilac projekta Samostalna radnja za prikupljanje  i prodaju sekundarnih sirovina AD SISTEM 1 DALIBOR ADAMOVIC PR RADINAC Ul. Vojislava Ilića br.30 iz Radinca, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat: Postrojenje za skladištenje neopasnog otpada na lokaciji katastarskoj parceli  broj 2143/3 KO Lipe I u Smederevu.

Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska broj 1, (kancelarija broj 35) u periodu od 19.12. do 29.12.2018.godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za predmetni Projekat, ovom nadležnom organu.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

18.decembar 2018.

 

Privredno društvo za promet i reciklažu sekundarnih sirovina Gagi Promet Društvo sa ograničenom odgovornošću Osipaonica,  Ul. Beogradska bb, Osipaonica

         Obaveštenje o donošenju Rešenja da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za Projekat Postrojenje za skladištenje neopasnog otpada na katastarskoj parceli broj 4933/79  KO Osipaonica.

Na osnovu člana 10. stav 4. i 7. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'' broj 135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

 

 

    javnost da je doneto Rešenje broj 501-251/2018-05 od 16.11.2018.godine, da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za Projekat Postrojenje za skladištenje neopasnog otpada na katastarskoj parceli broj 4933/79  KO Osipaonica, nosioca projekta Privredno društvo za promet i reciklažu sekundarnih sirovina Gagi Promet doo,  Ul. Beogradska bb iz Osipaonice.

            Predmetni Projekat se nalazi na Listi projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu - ''Službeni glasnik RS'', broj 114/2008) pod tačkom 14. ''Ostali projekti'' podtačka 2. ''Postrojenja za upravljanje otpadom''.

            Zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana prijema ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu zaštite životne sredine, a podnosi se preko ovog organa.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

10.decembar 2018.

 

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izmenu integralne dozvole za skladištenje  i tretman neopasnog otpada, operatera Privredno  društvo za proizvodnju i promet  EURO-METAL B&B doo, Osipaonica, Gajska broj 5, Smederevo 

            Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, Odsek za urbanističko-građevinske poslove, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine, na osnovu člana 69. Zakona o upravljanju otpadom (“Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 36/2009, 88/2010 i 14/2016) objavljuje

 

OBAVEŠTENjE

o prijemu zahteva za izmenu i dopunu integralne dozvole za 

tretman-skladištenje neopasnog otpada

 

Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 23.11.2018. godine, operater Privredno  društvo za proizvodnju i promet  EURO-METAL B&B doo, Osipaonica, Gajska broj 5 (registrovan kod APR sa matičnim brojem 20961902), podneo Zahtev za izmenu i dopunu integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada broj 501-31/2018-02 od 19.03.2018.godine. Dopuna se odnosi na uvođenje novog indeksnog broja (19 12 12 - drugi otpadi (uključujući mešavine materijala) od mehaničkog tretmana otpada drugačiji od onih navedenih u 19 12 11), kao i promenu kvalifikovanog lica odgovornog za stručni rad,  koji će se skladištiti u postrojenju za upravljanje otpadom, koje se nalazi na katastarskoj parceli broj 5224/1 KO Osipaonica, a kapacitet postrojenja se neće menjati.

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 17.12.2018. godine, na e-mail: ekologija@smederevo.org.rs.

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Grupi za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, Omladinska br.1, kancelarija 35, od 11 do 14 časova.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

06.novembar 2018.

 

TRANSMETAL PLUS D.O.O. Smederevo, Udarnička 29, Smederevo

Obaveštenje o donetom Rešenju o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za Projekat - Proširenje površina za upravljanje otpadom (na katastarskoj parceli broj 493/21 KO Smederevo) i povećanje godišnjeg kapaciteta registrovanog postrojenja za skladištenje i tretman neopasnog otpada.

Na osnovu člana 25. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo, daje sledeće

 

 

O B A V E Š T E Nj E

 

 

nosilac projekta TRANSMETAL PLUS D.O.O. Smederevo, Udarnička 29, Smederevo, podneo je zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za Projekat - Proširenje površina za upravljanje otpadom (na katastarskoj parceli broj 493/21 KO Smederevo) i povećanje godišnjeg kapaciteta registrovanog postrojenja za skladištenje i tretman neopasnog otpada, zaveden pod brojem 501-221/2018-05 od 19.10.2018. godine.

U skladu sa članom 24. stavom 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo, donelo je Rešenje o davanju saglasnosti na predmetnu Studiju, broj 501-221/2018-05 od 05.11.2018.godine.

U skladu sa članom 24. stavom 2. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), nosilac projekta je dužan da prilikom rada predmetnog Projekta, u svemu ispoštuje mere za sprečavanje, smanjenje i otklanjanje štetnih uticaja na životnu sredinu utvrđene u predmetnoj ažuriranoj Studiji, kao i uslove nadležnih organa i organizacija.

Nosilac projekta i zainteresovani organi, organizacije i javnost mogu pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe nadležnom sudu u roku od 30 dana od dana prijema ovog obaveštenja odnosno od dana objavljivanja u sredstvima informisanja.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

31.oktobar 2018.

 

             DRAGOVIĆ TRANSPORT, Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge, doo Smederevo

            Obaveštenje o donošenju Rešenja da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za Projekat Stanica za snabdevanje motornih vozila naftnim derivatima u Drugovcu koja se nalazi na katastarskim  parcelama   broj 2363/5, 2363/4 i 2362/2 KO Drugovac

Na osnovu člana 10. stav 4. i 7. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'' br.135/04 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

 

            javnost da je doneto Rešenje broj 501-224/2018-05 od 29.10.2018.godine, da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za Projekat Stanica za snabdevanje motornih vozila naftnim derivatima u Drugovcu koja se nalazi na katastarskim  parcelama   broj 2363/5, 2363/4 i 2362/2 KO Drugovac, nosioca projekta DRAGOVIĆ TRANSPORT, Peduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge, doo Smederevo.

            Predmetni Projekat se nalazi na Listi projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu ''Službeni glasnik RS'', broj 114/2008) pod tačkom 14. - ''Ostali projekti'', podtačka 13.'' Objekti za snabdevanje motornih vozila gorivom (benzinske pumpe), skladišnog kapaciteta preko 100m³ u naseljima''.

            Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana prijema ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu zaštite životne sredine, a podnosi se preko ovog organa.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

31.oktobar 2018.

 

Privredno društvo za promet i reciklažu sekundarnih sirovina  GAGI PROMET doo,  Ul. Beogradska bb iz Osipaonice

            Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat: Postrojenje za skladištenje neopasnog otpada na lokaciji katastarske parcele broj 4933/79  KO Osipaonica.

Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

 

 

            javnost da je nosilac projekta Privredno društvo za promet i reciklažu sekundarnih sirovina  GAGI PROMET doo,  Ul. Beogradska bb iz Osipaonice, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat: Postrojenje za skladištenje neopasnog otpada na lokaciji katastarske parcele broj 4933/79  KO Osipaonica.

Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska broj 1, (kancelarija broj 35) u periodu od 31.10. do 09.11.2018.godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za predmetni Projekat, ovom nadležnom organu.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

26.oktobar 2018.

 

Ovde možete pogledati OBAVEŠTENjE o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta: Eksploatacija rečnih nanosa iz korita reke Dunav (na delu kp br.1245  KO Kulič), nosioca projekta VUKOVIĆ COMMERCE 2015 DOO, koji je podnet Ministarstvu zaštite životne sredine.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

22.oktobar 2018.

 

Obaveštenje o donošenju Rešenja o dopuni  integralne dozvole za skladištenje  i tretman neopasnog otpada, operateru postrojenja  Društvo sa ograničenom odgovornošću PAPIR SERVIS FHB, UMKA, 13 oktobar, Beograd

Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, Odsek za urbanističko-građevinske poslove, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, na osnovu člana 69. stav 1, Zakona o upravljanju otpadom (“Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 36/2009, 88/2010 i 14/2016) objavljuje

 

OBAVEŠTENjE

 

o izdatom Rešenju  o dopuni integralne dozvole za skladištenje  i tretman neopasnog otpada

 

operateru Društvo sa ograničenom odgovornošću PAPIR SERVIS FHB, UMKA, 13 oktobar, Beograd (registrovan kod APR sa matičnim brojem 20599685, sa šifrom delatnosti 3832 - ponovna upotreba razvrstanih materijala)

Dopuna se odnosi na uvođenje novih indeksnih brojeva (10 11 03 otpadni vlaknasti materijal; 10 11 12 otpadno staklo drugačije od onog navedenog u  10 11 11; 15 01 07 staklena ambalaža; 16 01 20 staklo; 17 02 02 staklo, 19 12 05 staklo; 20 01 02 staklo; 16 01 03 otpadne gume),  koji će se skladištiti u postrojenju za upravljanje otpadom, koje se nalazi na katastarskoj parceli broj 137/10 KO Kolari, a kapacitet postrojenja se neće menjati.

Uvid u izdato Rešenje može se izvršiti u roku od 7 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, u prostorijama Gradske uprave Smederevo, Omladinska 1, II sprat, kancelarija br. 35, od 11 do 14 časova.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

09.oktobar 2018.

 

DRAGOVIĆ TRANSPORT, Peduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge, doo Smederevo

            Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat: Stanica za snabdevanje motornih vozila naftnim derivatima u Drugovcu koja se nalazi na katastarskim  parcelama   broj 2363/5, 2363/4 i 2363/2 KO Drugovac

Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

 

 

            javnost da je nosilac projekta projekta, DRAGOVIĆ TRANSPORT, Peduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge, doo Smederevo, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat: Stanica za snabdevanje motornih vozila naftnim derivatima u Drugovcu koja se nalazi   na katastarskim  parcelama   broj 2363/5, 2363/4 i 2363/2 KO Drugovac.

             Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska broj 1, (kancelarija broj 35) u periodu od 03.10. do 13.10.2018.godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za predmetni Projekat, ovom nadležnom organu.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

09.oktobar 2018.

 

Samostalna radnja za prikupljanje  i prodaju sekundarnih sirovina AD SISTEM 1 DALIBOR ADAMOVIC PR RADINAC Ul. Vojislava Ilića br.30 iz Radinca

            Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat: Postrojenje za skladištenje neopasnog otpada na katastarskoj parceli  broj 2143/3 KO Lipe I u Smederevu.

 

Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

 

O B A V E Š T A V A

 

 

            javnost da je nosilac projekta Samostalna radnja za prikupljanje  i prodaju sekundarnih sirovina AD SISTEM 1 DALIBOR ADAMOVIC PR RADINAC Ul. Vojislava Ilića br.30 iz Radinca, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat: Postrojenje za skladištenje neopasnog otpada na lokaciji katastarskoj parceli  broj 2143/3 KO Lipe I u Smederevu.

Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska broj 1, (kancelarija broj 35) u periodu od 10.10. do 20.10.2018.godine, u vremenu od 10 do 14 časova.

Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za predmetni Projekat, ovom nadležnom organu.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

02.oktobar 2018.

 

Obaveštenje o donošenju Rešenja za izdavanje integralne dozvole za  tretman - skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog otpada, operatera Društva za građevinarstvo i trgovinu NESAM inženjering doo Grčac, Grčac bb, Smederevska Palanka

Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, Grupa za zaštitu životne sredine, na osnovu člana 69. Zakona o upravljanju otpadom (“Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 36/2009, 88/2010 i 14/2016) objavljuje

 

OBAVEŠTENjE

 

o izdatoj integralnoj dozvoli za tretman - skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog otpada

 

operateru postrojenja Društva za građevinarstvo i trgovinu NESAM inženjering doo Grčac, Grčac bb, Smederevska Palanka (registrovan kod APR matični broj 20593130, šifra delatnosti 4677- trgovina na veliko otpacima i ostacima), na katastarskoj parceli broj 2134/9 KO Lipe I, Kovinski put bb u Smederevu.

            Neopasan otpad se  na lokaciju doprema sopstvenim teretnim motornim vozilima ili teretnim motornim vozilima dobavljača. Istovar neopasnog otpada iz teretnog vozila obavlja se na mestu predviđenom za to – manipulativni plato na otovorenom prostoru. Sa manipulativnog platoa otpad se raspoređuje na predviđene skladištne otvorene površine. Neopasan otpad se skladišti podno na gomilama ili u odgovarajućoj ambalaži. Operacije ponovnog iskorišćenja otpada predstavljaju operacije koje obuhvataju: klasiranje, uklanjanje nečistoća, ustinjenje, dekompozicija-rastavljenje sklopova, sečenje-umanjenje gabarita. U slučaju da nad otpadom nije moguće izvršiti dalje operacije ponovnog iskorišćenja otpada preduzimaju se druge mere u cilju njegovog zbrinjavanja (operacije deponovanja otpada kod ovlašćenih operatera).

Uvid u izdato Rešenje može se izvršiti u roku od 7 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, u prostorijama Gradske uprave Smederevo, Omladinska br.1, II sprat, kancelarija br.35.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

25.septembar 2018.

 

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izmenu integralne dozvole za skladištenje  i tretman neopasnog otpada, operatera  Društvo sa ograničenom odgovornošću PAPIR SERVIS FHB, UMKA, 13 oktobar,Beograd, Radna jedinica Smederevo, Kolarski put bb

            Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, Odsek za urbanističko-građevinske poslove, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine, na osnovu člana 69. Zakona o upravljanju otpadom (“Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 36/2009, 88/2010 i 14/2016) objavljuje

 

OBAVEŠTENjE

o prijemu zahteva za dopunu integralne dozvole za 

skladištenje i tretman neopasnog otpada

 

Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 19.09.2018. godine, operater Društvo sa ograničenom odgovornošću PAPIR SERVIS FHB, UMKA, 13 oktobar, Beograd, Radna jedinica Smederevo, Kolarski put bb  (registrovan kod APR sa matičnim brojem 20599685), podneo Zahtev za dopunu integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada broj 501-188/2014-08 od 07.05.2014.godine. Dopuna se odnosi na uvođenje novih indeksnih brojeva (10 11 03 otpadni vlaknasti materijal; 10 11 12 otpadno staklo drugačije od onog navedenog u  10 11 11; 15 01 07 staklena ambalaža; 16 01 20 staklo; 17 02 02 staklo, 19 12 05 staklo; 20 01 02 staklo; 16 01 03 otpadne gume),  koji će se skladištiti u postrojenju za upravljanje otpadom, koje se nalazi na katastarskoj parceli broj 137/10 KO Kolari, a kapacitet postrojenja se neće menjati.

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 02.10.2018. godine, na e-mail: ekologija@smederevo.org.rs.

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Grupi za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, Omladinska br.1, kancelarija 35, od 11 do 14 časova.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

21.septembar 2018.

 

                TRANSMETAL  PLUS D.O.O. Smederevo, Udarnička 29

Obaveštenje o podnetom zahtavu za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za Projekat - Proširenje površina za upravljanje otpadom (na katastarskoj parceli broj 493/21 KO Smederevo) i povećanje godišnjeg kapaciteta registrovanog postrojenja za skladištenje i tretman neopasnog otpada

Na osnovu člana 20. stav 1. i 2. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

 

javnost da je nosilac projekta TRANSMETAL PLUS D.O.O. Smederevo, Udarnička 29, podneo zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za Projekat - Proširenje površina za upravljanje otpadom (na katastarskoj parceli broj 493/21 KO Smederevo) i povećanje godišnjeg kapaciteta registrovanog postrojenja za skladištenje i tretman neopasnog otpada, zaveden pod brojem 501-221/2018-05.

Javni uvid u predmetnu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu, može se obaviti u prostorijama Gradske uprave Smederevo, u ulici Omladinskoj br. 1, (soba br.35, II sprat), u periodu od 26.09. do 15.10.2018. godine, u vremenu od 10 do 12 časova.

            Javna prezentacija i javna rasprava o predmetnoj Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu, biće održana u prostorijama Gradske uprave Smederevo, u ulici Omladinskoj br.1 u Smederevu, dana 15.10.2018. godine, u vremenu od 12 do 13 sati.

U javnoj prezentaciji i javnoj raspravi o predmetnoj Studiji o proceni uticaja, saglasno članu 20. stav 4. Zakona o proceni uticaja, učestvovaće nosilac projekta i obrađivač Studije.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

05.septembar 2018.

 

 Obaveštenje o donošenju rešenja da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za Projekat - Pogon za skladištenje i pakovanje mineralnog đubriva na lokaciji katastarske parcele broj 2134/4 KO Lipe I, Kovinski put bb, Smederevo, nosioca projekta BOREALIS L.A.T DOO BEOGRAD, Bulevar Zorana Đinđića 64a, Novi Beograd.

Na osnovu člana 10. stav 4. i 7. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'' br. 135/04 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

  

            javnost da je doneto Rešenje broj 501-190/2018-05 od 03.09.2018.godine, da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za projekat- Pogon za skladištenje i pakovanje mineralnog đubriva na lokaciji katastarske parcele broj 2134/4 KO Lipe I, Kovinski put bb, Smederevo, nosioca projekta BOREALIS L.A.T DOO BEOGRAD, Bulevar Zorana Đinđića 64a, Novi Beograd.

Predmetni Projekat se nalazi na Listi projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu ''Službeni glasnik RS'', broj 114/2008) i to tačka 8. ''Hemijska industrija'', podtačka 2. ''samostalna postrojenja za proizvodnju, preradu, formiranje i pakovanje veštačkih đubriva na bazi fosfora, azota i kalijuma''.

 

 Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana prijema ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu zaštite životne sredine, a podnosi se preko ovog organa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupa za zaštitu životne sredine

03.septembar 2018.

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje dozvole za tretman - skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog otpada), operatera Društva za građevinarstvo i trgovinu NESAM inženjering doo Grčac, Grčac bb, Smederevska Palanka

            Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, Grupa za zaštitu životne sredine, na osnovu člana 63. stav 3, Zakona o upravljanju otpadom ("Službeni glasnik Republike Srbije" broj 36/2009, 88/2010 i 14/2016) objavljuje

 

OBAVEŠTENjE

  

o prijemu zahteva za  izdavanje  dozvole za tretman - skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog otpada

 

Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 30.08.2018.godine, operater Društva za građevinarstvo i trgovinu NESAM inženjering doo Grčac, Grčac bb, Smederevska Palanka (registrovan kod APR sa matičnim brojem 20593130, sa šifrom delatnosti 4211- izgradnja puteva i autoputeva), podneo Zahtev za izdavanje dozvole za tretman-skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog otpada na katastarskoj parceli broj 2134/9 KO Lipe I, Kovinski put bb, Smederevo.

 

            Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 10.09.2018.godine, na e-mail: ekologija@smederevo.org.rs.

 

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Grupi za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, Omladinska br.1, kancelarija 35, od 11 do 14 časova.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

28.avgust 2018.

Obaveštenje o donošenju rešenja da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za Projekat - Postrojenje za skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog otpada na lokaciji katastarske parcele broj 2134/9 KO Lipe I, Kovinski put bb, Smederevo, nosioca projekta Društva za građevinarstvo i trgovinu NESAM inženjering doo Grčac bb, Smederevska Palanka  

 

Na osnovu člana 10. stav 4. i 7. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'' br. 135/04 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

  

            javnost da je doneto Rešenje broj 501-181/2018-05 od 28.08.2018.godine, da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za projekat-Postrojenje za skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog otpada na lokaciji katastarske parcele broj 2134/9 KO Lipe I, Kovinski put bb, Smederevo, nosioca projekta Društva za građevinarstvo i trgovinu NESAM inženjering doo Grčac bb, Smederevska Palanka.

Predmetni Projekat se nalazi na Listi projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu ''Službeni glasnik RS'', broj 114/2008) pod tačkom 14. ''Ostali projekti'' podtačka 2.''Postrojenja za upravljanje otpadom''.

Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana prijema ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu zaštite životne sredine, a podnosi se preko ovog organa.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

27.avgust 2018.

Ovde možete pogledati OBAVEŠTENjE o zahtevu za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu, nosioca projekta Republička direkcija za robne rezerve, koje je podneto Ministarstvu zaštite životne sredine.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

27.avgust 2018.

Obaveštenje o donošenju rešenja da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za Projekat - izgradnja skladišta za poljoprivredne proizvode-rashladno skladište, na katastarskoj parceli broj 1106 KO Udovice, nosioca projekta Urošević Bojana iz Udovica, Udovice bb.     

 

 

Na osnovu člana 10. stav 4. i 7. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'' br. 135/04 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

  

            javnost da je doneto Rešenje broj 501-191/2018-05 od 27.08.2018.godine, da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za Projekat-izgradnja skladišta za poljoprivredne proizvode-rashladno skladište, na katastarskoj parceli broj 1106 KO Udovice, nosioca projekta Urošević Bojana iz Udovica, Udovice bb.    

            Predmetni Projekat se nalazi na Listi projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu  ''Službeni glasnik RS'', broj 114/2008) tačka 9. ''Prehrambena industrija'', podtačka 16. ''hladnjače (bez pogona za preradu sirovine)''.

            Nosilac projekta i zainteresovana javnost može izvršiti uvid i izjaviti žalbu na doneto Rešenje u roku od 15 dana od dana prijema ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje drugostepenom organu, Ministarstvu zaštite životne sredine, a podnosi se preko ovog organa.

 

 

Grupa za zaštitu životne sredine

15.avgust 2018.

          

       BOREALIS L.A.T DOO BEOGRAD, Bulevar Zorana Đinđića 64a, Novi Beograd

 

     Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu Projekta - Pogon za skladištenje i pakovanje mineralnog đubriva na lokaciji katastarske parcele broj 2134/4 KO Lipe I

     Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

                                                                                                         O B A V E Š T A V A

  

     javnost da je nosilac projekta BOREALIS L.A.T DOO BEOGRAD, Bulevar Zorana Đinđića 64a, Novi Beograd, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu Projekta - Pogon za skladištenje i pakovanje mineralnog đubriva na lokaciji katastarske parcele broj 2134/4 KO Lipe I.

     Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska br. 1, (kancelarija br. 35) u periodu od 22.08. do 31.08.2018.godine, u vremenu od 12 do 14 časova.

    Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu, za predmetni projekat ovom nadležnom organu.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

15.avgust 2018.

 

        Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu Projekta - izgradnja skladišta za poljoprivredne proizvode - rashladno skladište na  katastarskoj parceli broj 1106 KO Udovice u Udovicama, nosioca projekta Urošević Bojana, Udovice bb.

 

        Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

  

         javnost da je nosilac projekta Urošević Bojan iz Udovica, Udovice bb, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu Projekta - izgradnja skladišta za poljoprivredne proizvode - rashladno skladište na  katastarskoj parceli broj 1106 KO Udovice u Udovicama.

         Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska br. 1, (kancelarija br. 35) u periodu od 15.08. do 24.08.2018.godine, u vremenu od 12 do 14 časova.

         Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu, za predmetni projekat ovom nadležnom organu.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

15.avgust 2018.

 

           Društvo za građevinarstvo i trgovinu Nesam inženjering doo Grčac bb Smederevska Palanka

 

       Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu Projekta - postrojenje za skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog otpada na lokaciji katastarske parcele broj 2134/9 KO Lipe I.

       Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

  

       javnost da je nosilac projekta Društvo za građevinarstvo i trgovinu Nesam inženjering doo Grčac bb Smederevska Palanka, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu Projekta - postrojenje za skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog otpada na lokaciji katastarske parcele broj 2134/9 KO Lipe I.

       Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska br. 1, (kancelarija br. 35) u periodu od 15.08. do 24.08.2018.godine, u vremenu od 12 do 14 časova.

      Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu, za predmetni projekat ovom nadležnom organu.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

07.avgust 2018.

 

Obaveštenje o donošenju Rešenja o dopuni  integralne dozvole za skladištenje  i tretman neopasnog otpada, operateru postrojenja  Društvo za promet i reciklažu sekundarnih sirovina FEROSIROVINA DOO, Osipaonica, Dragutina Obradovića 27.

 

Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, Odsek za urbanističko-građevinske poslove, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, na osnovu člana 69. stav 1, Zakona o upravljanju otpadom (“Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 36/2009, 88/2010 i 14/2016) objavljuje

 

OBAVEŠTENjE

o izdatom Rešenju  o dopuni integralne dozvole

za skladištenje  i tretman neopasnog otpada

 

operateru Društvu za promet i reciklažu sekundarnih sirovina FEROSIROVINA DOO, Osipaonica, Dragutina Obradovića 27 (registrovan kod APR sa matičnim brojem 20234768, sa šifrom delatnosti 3832 - ponovna upotreba razvrstanih materijala).

Dopuna se odnosi na proširenje u smislu tretmana neopasnog otpada koji se u skladu sa postojećom dozvolom već skladišti na lokaciji postrojenja koje se nalazi na katastarskim parcelama  broj 4933/48 i 4933/91 KO Osipaonica, a kapacitet postrojenja se neće menjati.

Na predmetnoj lokaciji operater će tretirati sledeći neopasni otpad:

20 01 01 papir i karton;

15 02 03 apsorbenti,filterski materijali,krpe za brisanje izastitna odeća drugačija od onoh navedenih u 15 02 02;

16 01 19 plastika;

19 12 12 drugi otpadi (uključujući mešavine materijala) od mehaničkog tretmana otpada drugačiji od onih navedenih u 19 12 11;

19 12 07 drvo drugačije od onog navedenog u 19 12 06;

17 02 01 drvo;

16 01 03 otpadne gume;

17 04 03 olovo.

 

Uvid u izdato Rešenje može se izvršiti u roku od 7 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, u prostorijama Gradske uprave Smederevo, Omladinska 1, II sprat, kancelarija br. 35.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

13.jul 2018.

 

Obaveštenje o  dostavljenom Planu upravljanja zaštitom životne sredine

 

Gradskoj upravi Smederevo dostavljen je od strane JP „Putevi Srbije“ Plan  upravljanja zaštitom životne sredine za projekat pojačanog održavanja državnih puteva IB reda broj 14 i IB reda broj 33 deonice: Granica APV (Kovin)-Ralja-Požarevac (Orljevo).

               Obaveštava se zainteresovana javnost da uvid u predmetni plan može da se izvrši u kancelariji broj 35 Gradske uprave Smederevo u roku od 14 dana.

                 Uvid u predmetni Plan se može izvršiti i:

               ·  u prostorijama JP „Putevi Srbije“, Vlajkovićeva 19a, Beograd, prvi sprat od 11 do 13 časova

               · u prostorijama Gradske uprave Požarevac, Drinska 2, Požarevac, kancelarija 115

               · na internet stranici www.putevi-srbije.rs

                Dana 18.07.2018. godine sa početkom u 12 časova u prostorijama Gradske uprave Smederevo, Omladinska 1, Smederevo biće održana  javne konsultacije i prezentacija predmetnog Plana.

                Primedbe i mišljenja u vezi predmetnog Plana se mogu dostaviti u pisanom obliku na adresu JP „Putevi Srbije“, Sektor za investicije, Vlajkovićeva 19a, Beograd ili u elektronskom obliku na mejl office@putevi-srbije.rs.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

13.jul 2018.

 

Obaveštenje o donošenju Rešenja za izdavanje integralne dozvole za  tretman - skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog otpada, operatera Privredno društvo MANSIDER RECYCLING  doo Smederevo, Đure Salaja 13

Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, Grupa za zaštitu životne sredine, na osnovu člana 69. Zakona o upravljanju otpadom (“Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 36/2009, 88/2010 i 14/2016) objavljuje

 

OBAVEŠTENjE

  

o izdatoj integralnoj dozvoli za tretman - skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog otpada

 

operateru postrojenja Privredno društvo MANSIDER RECYCLING  doo Smederevo, Đure Salaja 13 (registrovan kod APR sa matičnim brojem 21339318, sa šifrom delatnosti 4677- trgovina na veliko otpacima i ostacima), na katastarskoj parceli broj 527/8 KO Smederevo u Smederevu.

Rad postrojenja za upravljanje neopasnim otpadom obuhvata sledeće operacije: prijem i skladištenje neopasnog otpada u postrojenje za upravljanje otpadom, tretman (ponovno iskorišćenje) mehaničkim postupcima u hali na liniji za reciklažu (koja se sastoji od više segmenata), skladištenje proizvedenog gumenog granulata i generisanog otpada iz tehnološkog postupka u postrojenju za upravljanje otpadom.

Uvid u izdato Rešenje može se izvršiti u roku od 7 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, u prostorijama Gradske uprave Smederevo, Omladinska br.1, II sprat, kancelarija br.35.

 

Zahtev o davanju saglasnosti na Cenovnik vode za piće i kanalizacije JKP Vodovod Smederevo

13.jul 2018.

Republika Srbija

GRAD SMEDEREVO

Gradska uprava Smedereva

 Odeljenje za privredu, preduzetništvo,

 lokalni ekonomski razvoj i javne nabavke

 Odsek za privredu i registraciju

privrednih subjekata

Broj: 38-15/2018-03

Datum:12.07.2018. godine

S M E D E R E V O

 

 

 

 

 

U skladu sa članom 28. stav 4. Zakona o komunalnim delatnostima („ Službeni glasnik Republike Srbije", broj 88/2011 i 104/2016), utvrđena je obaveza da jedinica lokalne samouprave objavljuje zahtev za davanje saglasnosti na odluku o promeni cena komunalnih usluga, sa obrazloženjem, na oglasnoj tabli u sedištu jedinice lokalne samouprave, kao i u elektronskom obliku putem interneta, najmanje 15 dana pre donošenja odluke.

 

 Shodno navedenom, objavljuje se dana 12.07.2018. godine, Zahtev o davanju saglasnosti na Cenovnik vode za piće i kanalizacije JKP Vodovod Smederevo, broj 01-1364/4 od 28.06.2018. godine, koji je doneo Nadzorni odbor na sednici održanoj 28.06.2018. godine, broj 01-61/7.

 

 

 

Obradio: Darko Radojković

                      

 

  ŠEFICA  ODSEKA                                                                NAČELNICA ODELjENjA

                                                     

Snežana Savić Ilić, dipl.pravnik                                             Zdravka Kovačević-Vasić

 

Grupa za zaštitu životne sredine

06.jul 2018.

 

             Obaveštenje od Ministarstva zaštite životne sredine o podnetom zahtevu nosioca projekta " NIS " a.d. - Novi Sad možete pogledati ovde.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

06.jul 2018.

 

             Obaveštenje o podnošenju Zahteva za dopunu Rešenja o izdavanju integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada opratera Društvo za promet i reciklažu sekundarnih sirovina FEROSIROVINA DOO, Osipaonica, Dragutina Obradovića 27.

Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, na osnovu člana 63. stav 3. Zakona o upravljanju otpadom (“Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 36/2009, 88/2010 i 14/2016) objavljuje

             

OBAVEŠTENjE

o prijemu zahteva za dopunu Rešenja o izdavanju integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada

 

Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 28.06.2018.godine operater Društvo za promet i reciklažu sekundarnih sirovina FEROSIROVINA DOO, Osipaonica, Dragutina Obradovića 27 (registrovan kod APR sa matičnim brojem 20234768, sa šifrom delatnosti 3832 - ponovna upotreba razvrstanih materijala) podneo zahtev za dopunu integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada izdate pod brojem 501-179/2011-08 od 10.11.2011.godine, od strane Odeljenja za urbanizam, izgradnju i komunalne delatnosti.

Dopuna se odnosi na proširenje u smislu tretmana neopasnog otpada koji se u skladu sa dozvolom već skladišti na lokaciji postrojenja koje se nalazi na katastarskim parcelama  broj 4933/48 i 4933/91 KO Osipaonica, a kapacitet postrojenja se neće menjati.

Na predmetnoj lokaciji operater će tretirati neopasni otpad:

20 01 01 papir i karton

15 02 03 apsorbenti,filterski materijali, krpe za brisanje i zaštitna odeća drugačija od onoh navedenih u 15 02 02

16 01 19 plastika

19 12 12 drugi otpadi (uključujući mešavine materijala) od mehaničkog tretmana otpada drugačiji od onih navedenih u 19 12 11

19 12 07 drvo drugačije od onog navedenog u 19 12 06

17 02 01 drvo

16 01 03 otpadne gume

17 04 03 olovo

 

           Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 10.07.2018 godine, na e-mail: ekologija@smederevo.org.rs

         Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Odeljenju za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo, Omladinska br.1, kancelarija 35, od 11 do 14 časova.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

22.jun 2018.

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje dozvole za tretman - skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog otpada (otpadnih guma), operatera Privrednog društva MANSIDER RECYCLING  doo Smederevo

 

            Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, Grupa za zaštitu životne sredine, na osnovu člana 63. stav 3, Zakona o upravljanju otpadom ("Službeni glasnik Republike Srbije" broj 36/2009, 88/2010 i 14/2016) objavljuje

 

OBAVEŠTENjE

  

o prijemu zahteva za  izdavanje  dozvole za tretman - skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog otpada (otpadnih guma)

 

Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 17.05.2018.godine, operater Privredno društvo MANSIDER RECYCLING doo Smederevo, Đure Salaja 13, (registrovan kod APR sa matičnim brojem 21339318, sa šifrom delatnosti 4677- trgovina na veliko otpacima i ostacima), podneo Zahtev za izdavanje dozvole za tretman-skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog otpada (otpadnih guma) na katastarskoj parceli broj 527/8 KO Smederevo,  ulica Đure Salaja 13.

 

            Dopunu dokumentacije operater je dostavio dana 22.06.2018.godine.

 

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 28.06.2018.godine, na e-mail: ekologija@smederevo.org.rs.

 

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Grupi za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, Omladinska br.1, kancelarija 35, od 11 do 14 časova.

 

Zahtev o davanju saglasnosti na Cenovnik usluga iznošenja i deponovanja otpada JKP Zelenilo i groblja Smederevo

19.jun 2018.

Kompletan Zahtev o davanju saglasnosti na Cenovnik usluga iznošenja i deponovanja otpada JKP Zelenilo i groblja Smederevo možete videti na ovom linku.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

18.jun 2018.

Trgovinsko preduzeće NOVA ŠUMADIJA doo  Grocka,  Smederevski put 22b

 

Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu Projekta- izgradnja objekta za proizvodnju gajbi na katastarskim  parcelama broj 1416/1 i 1416/2 KO Udovice u Udovicama.

 

Na osnovu člana 10. stav 1. a u vezi sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br.135/2004 i 36/2009), Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smederevo

 

O B A V E Š T A V A

  

javnost da je nosilac projekta Trgovinsko preduzeće NOVA ŠUMADIJA doo  Grocka,  Smederevski put 22b, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu Projekta - izgradnja objekta za proizvodnju gajbi na katastarskim  parcelama broj 1416/1 i 1416/2 KO Udovice u Udovicama

Uvid u podneti zahtev, odnosno podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama nadležnog organa u Smederevu, ulica Omladinska br. 1, (kancelarija br. 35) u periodu od 20.06. do 30.06.2018.godine, u vremenu od 10 do 12 časova.

Molimo da se u roku od 10 dana od dana oglašavanja, dostave mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu, za predmetni projekat ovom nadležnom organu.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

06.jun 2018.

 

          Ovde možete pogledati OBAVEŠTENjE o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu nosioca projekta MESSER TEHNOGAS koje je podneto Ministarstvu zaštite životne sredine.

 

 

Grupa za zaštitu životne sredine

16.maj 2018.

 

Obaveštenje o donošenju Rešenja o izmeni i dopuni  integralne dozvole za skladištenje  i tretman neopasnog otpada, operateru postrojenja  Privrednom društvu za proizvodnju promet roba i usluga BOS KOMERC DOO Osipaonica,  Dragutina Obradovića 19

Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, Odsek za urbanističko-građevinske poslove, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, na osnovu člana 69. stav 1, Zakona o upravljanju otpadom (“Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 36/2009, 88/2010 i 14/2016) objavljuje

 

 

OBAVEŠTENjE

o izdatom Rešenju o izmeni i dopuni integralne dozvole za skladištenje  i tretman neopasnog otpada

 

 

operateru BOS KOMERC DOO Osipaonica, Privredno društvo za proizvodnju promet roba i usluga, Dragutina Obradovića 19 ( registrovan kod APR sa matičnim brojem 17046268).

Izmena navedenog rešenja  se odnosi na deo A: OPŠTI PODACI; Opšti podaci o dozvoli, u smislu usklađivanja indeksnih brojeva neopasnog otpada sa Pravilnikom o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada (,,Službeni glasnik Republike Srbijeˮ, br.56/2010).

 Dopuna se odnosi na proširenje poslovanja u smislu tretmana neopasnog otpada, koji se u skladu sa dozvolom već skladišti na lokaciji postrojenja na kat.parceli broj 4933/33 KO Osipaonica, a kapacitet postrojenja se neće menjati.

 

Na predmetnoj lokaciji operater će privremeno skladištiti sledeći neopasni otpad:

02 01 04 -otpadna plastika (isključujući ambalažu)

07 02 13 -otpadna plastika

12 01 05 -obrada plastike

15 01 01 -papirna i kartonska ambalaža

15 01 02 -plastična ambalaža

15 01 03 -drvena ambalaža

15 01 07 -staklena ambalaža

16 01 03 -otpadne gume

16 01 19 -plastika

16 01 20 -staklo

16 02 14 -odbačena oprema drugačija od one navedene u 16 02 09 do 16 02 13

16 02 16 -komponente uklonjene iz odbačene opreme drugačije od onih navedenih u 16 02 15

17 01 03 -crep i keramika

17 02 01 -drvo

17 02 02 -staklo

17 02 03 -plastika

19 12 01 -papir i karton

19 12 05 -staklo

19 12 07 -drvo drugačije od onog navedenog u 19 12 06

19 12 12 -drugi otpadi (uključujući mešavine materijala) od mehaničkog tretmana otpada          

                drugačiji od onih navedenih u 19 12 11

20 01 01 -papir i karton

20 01 02 -staklo

20 01 36 -odbačena električna i elektronska oprema drugačija od one navedene u 20 01 21,

                20  01 23 i 20 01 35

20 01 38 -drvo drugačije od onog navedenog u 20 01 37

20 01 39 -plastika

Uvid u izdato Rešenje može se izvršiti u roku od 7 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, u prostorijama Gradske uprave Smederevo, Omladinska 1, II sprat, kancelarija br. 35, od 11 do 14 časova.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

24.april 2018.

 

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izmenu i dopunu Rešenja o izdavanju  integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada, operatera Privrednog društva za proizvodnju promet roba i usluga BOS KOMERC DOO Osipaonica,  Dragutina Obradovića 19

            Gradska uprava Smederevo, Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, Odsek za urbanističko-građevinske poslove, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine, na osnovu člana 69. Zakona o upravljanju otpadom (“Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 36/2009, 88/2010 i 14/2016) objavljuje

 

OBAVEŠTENjE

o prijemu zahteva za izmenu i dopunu Rešenja o izdavanju integralne dozvole za 

skladištenje i tretman neopasnog otpada

 

Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 20.04.2018. godine, operater Privredno društvo za proizvodnju promet roba i usluga BOS KOMERC DOO Osipaonica,  Dragutina Obradovića 19 (registrovan kod APR sa matičnim brojem 17046268), podneo Zahtev za izmenu i dopunu Rešenja o izdavanju integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada, izdatog pod brojem 501-319/2011-08 od 18.01.2012.godine, od strane Odeljenja za urbanizam, izgradnju i komunalne delatnosti, Odsek za zaštitu životne sredine. Izmena navedenog rešenja  se odnosi na deo A: OPŠTI PODACI; Opšti podaci o dozvoli, u smislu usklađivanja indeksnih brojeva neopasnog otpada sa Pravilnikom o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada (,,Službeni glasnik Republike Srbije,, br.56/2010).

 Dopuna se odnosi na proširenje poslovanja u smislu tretmana neopasnog otpada, koji se u skladu sa dozvolom već skladišti na lokaciji postrojenja na kat.parceli broj 4933/33, a kapacitet postrojenja se neće menjati.

 Na predmetnoj lokaciji operater će tretirati sledeći neopasni otpad:

02 01 04 -otpadna plastika (isključujući ambalažu)

07 02 13 -otpadna plastika

12 01 05 -obrada plastike

15 01 01 -papirna i kartonska ambalaža

15 01 02 -plastična ambalaža

15 01 03 -drvena ambalaža

15 01 07 -staklena ambalaža

16 01 03 -otpadne gume

16 01 19 -plastika

16 01 20 -staklo

16 02 14 -odbačena oprema drugačija od one navedene u 16 02 09 do 16 02 13

16 02 16 -komponente uklonjene iz odbačene opreme drugačije od onih navedenih u 16 02 15

17 01 03 -crep i keramika

17 02 01 -drvo

17 02 02 -staklo

17 02 03 -plastika

19 12 01 -papir i karton

19 12 05 -staklo

19 12 07 -drvo drugačije od onog navedenog u 19 12 06

19 12 12 -drugi otpadi (uključujući mešavine materijala) od mehaničkog tretmana otpada          

                drugačiji od onih navedenih u 19 12 11

20 01 01 -papir i karton

20 01 02 -staklo

20 01 36 -odbačena električna i elektronska oprema drugačija od one navedene u 20 01 21,

                20  01 23 i 20 01 35

20 01 38 -drvo drugačije od onog navedenog u 20 01 37

20 01 39 -plastika

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 30.04.2018. godine, na e-mail: ekologija@smederevo.org.rs.

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Grupi za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, Omladinska br.1, kancelarija 35, od 11 do 14 časova. 

 

 

Grupa za zaštitu životne sredine

20.april 2018.

 

Obaveštenje od Ministarstva zaštite životne sredine o podnetom zahtevu nosioca projekta HBIS Group Serbia & Stell d.o.o. možete pogledati ovde.

 

Grupa za zaštitu životne sredine

11.april 2018.

 

Obaveštenje o donošenju Rešenja o dopuni  integralne dozvole za skladištenje  i tretman neopasnog otpada, operateru postrojenja  ''MONTIMPEX'' Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge d.o.o. Smederevo, Karađorđeva 32/2.

Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, Odsek za urbanističko-građevinske poslove, poslove saobraćaja i zaštite životne sredine, Grupa za zaštitu životne sredine Gradske uprave Smederevo, na osnovu člana 69. stav 1, Zakona o upravljanju otpadom (“Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 36/2009, 88/2010 i 14/2016) objavljuje

 

OBAVEŠTENjE

o izdatom Rešenju  o dopuni integralne dozvole za skladištenje  i tretman neopasnog otpada

 

operateru ''MONTIMPEX'' Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge d.o.o. Smederevo, Karađorđeva 32/2, Smederevo (registrovan kod APR sa matičnim brojem 17041568, sa šifrom delatnosti 3832 - ponovna upotreba razvrstanih materijala)

Dopuna se odnosi na uvođenje novih indeksnih brojeva neopasnog otpada koji će se skladištiti u postrojenju za upravljanje otpadom koje se nalazi na katastarskoj parceli broj 841 KO Lipe II, a kapacitet postrojenja se neće menjati.

Na predmetnoj lokaciji operater će privremeno skladištiti sledeći neopasni otpad:

·    otpadi koji nisu drugačije specificirani (indeksni broj 02 01 99),

·    otpadna plastika (indeksni broj 02 01 04),

·    otpad od sortiranja papira i kartona namenjenih reciklaži (indeksni broj 03 03 08),

·    otpadna kora i pluta (indeksni broj 03 01 01),

·    otpadi od krojenja i završne obrade (indeksni broj 04 01 09),

·    otpadi od mešovitih materijala impregnirani tekstil, elastomer, plastomer (indeksni broj 04 02 09),

·    otpadi od neprerađenih tekstilnih vlakana (indeksni broj 04 02 21),

·    otpad od prerađenih tekstilnih vlakana (indeksni broj 04 02 22),

·    otpadna plastika (indeksni broj 07 02 13),

·    otpadni toner za štampanje koji ne sadrže opasne supstance (indeksni broj 08 03 18),

·    otpadi od prerade šljake (indeksni broj 10 02 01),

·    neprerađena visokopećna šljaka (indeksni broj 10 02 02),

·    jezgra i kalupi za livenje koji nisu prošli proces izlivanja drugačiji od onih navedenih u 10 09 05 (indeksni broj 10 09 06),

·    jezgra i kalupi za livenje koji su prošli proces izlivanja drugačiji od onih navedenih u 10 09 07 (indeksni broj  10 09 08),

·    jezgra i kalupi za livenje koji nisu prošli proces izlivanja drugačiji od onih navedenih u 10 10 05 (indeksni broj 10 10 06),

·    jezgra i kalupi za livenje koji su prošli proces izlivanja drugačiji od onih navedenih u 10 10 07 (indeksni broj 10 10 08),

·    obrada plastike (indeksni broj 12 01 05),

·    papirna i kartonska ambalaža (indeksni broj 15 01 01),

·    plastična ambalaža (indeksni broj 15 01 02),

·    drvena ambalaža (indeksni broj 15 01 03),

·    metalna ambalaža (indeksni broj 15 01 04),

·    mešana ambalaža (indeksni broj 15 01 06),

·    staklena ambalaža (indeksni broj 15 01 07),

·    tekstilna ambalaža (indeksni broj 15 01 09),

·    plastika (indeksni broj  17 02 03),

·    plastika (indeksni broj 16 01 19),

·    plastika (indeksni broj 20 01 39),

·    staklo (indeksni broj 16 01 20),

·    staklo (indeksni broj 17 02 02),

·    staklo (indeksni broj 19 12 05),

·    staklo (indeksni broj 20 01 02),

·    alkalne baterije, izuzev 16 06 03 (indeksni broj 16 06 04),

·    druge baterije i akumulatori (indeksni broj 16 06 05),

·    ostale obloge i vatrostalni materijal iz metalurških procesa drugačiji od navedenih u 16 11 03 (indeksni broj 16 11 04),

·    obloge i vatrostalni materijali iz nemetalurških procesa drugačijih od navedenih u 16 11 05/16 11 06, beton(indeksni broj 17 01 01),

·    cigle (indeksni broj 17 01 02),

·    crep i keramika (indeksni broj 17 01 03),

·    mešavine ili pojedine frakcije betona, cigle, pločica i keramike koje ne sadrže opasne materije (indeksni broj 17 01 07),

·    drvo (indeksni broj 17 02 01),

·    cink (indeksni broj 17 04 04),

·    mešani metali (indeksni broj 17 04 07),

·    kablovi koji ne sadrže opasne supstance (indeksni broj 17 04 11),

·    solidifikovani otpadi drugačijih od onih navedenih u 19 03 06 (indeksni broj 19 03 07),

·    papir i karton (indeksni broj 19 12 01),

·    papir i karton (indeksni broj 20 01 01),

·    drvo drugačije od onog navedenog u 19 12 06 (indeksni broj 19 12 07),

·    drvo drugačije od onog navedenog u 20 01 37 (indeksni broj 20 01 38),

·    tekstil (indeksni broj 19 12 08),

·    tekstil (indeksni broj 20 01 11),

·    baterije i akumulatori drugačiji od onih navedenih u 20 01 33 (indeksni broj 20 01 34),

·    odbačena električna i elektronska oprema drugačija od onih navedenih u 20 01 21,20 01 23 i 20 01 35 (indeksni broj 20 01 36),

·    otpadi koji nisu drugačije specificirani (indeksni broj 16 01 99),

·    otpadna keramika, cigle, pločice i proizvodi za građevinarstvo( indeksni broj 10 12 08),

·    apsorbenti, filterski materijali, krpe za brisanje i zaštitna odeća drugačija od    onih navedenih u 15 02 02 (indeksni broj 15 02 03),

·    odbačena oprema drugačija od one navedene u 16 02 09 do 16 02 13 (indeksni broj 16 02 14),

·     drugi otpadi (uključujući mešavine materijala) od mehaničkog tretmana otpada drugačiji od onih navedenih u 19 12 11 (indeksni broj 19 12 12),

·    kabasti otpad (indeksni broj 20 03 07),

·    otpadne gume (indeksni broj 16 01  03),

·    otpadna vozila koja ne sadrže ni tečnosti ni druge opasne komponente (indeksni broj 16 01 06),

·    otpadi od zavarivanja (indeksni broj 12 01 13),

·    komponente uklonjene iz odbačene opreme drugačije od onih navedenih u 16 02 15 (indeksni broj 16 02 16),

·    istrošeni katalizatori koji sadrže prelazne metale ili jedinjenja prelaznih metala koji nisu drugačije specificirani (indeksni broj 16 08 03),

·    kalaj  (indeksni broj 17 04 06),

·    papir i karton (indeksni broj 19 12  01),

·    piljevine, iverje, strugotine, drvo, iverica i furnir koji ne sadrže opasne supstance drugačije od onih navedenih u 03 01 04 (indeksni broj 03 01 05),

·    otpadi koji nisu drugačije specificirani  (indeksni broj 03 01 99),

·    otpad od kore i drvni otpad  (indeksni broj 03 03 01) ,

·    otpadi koji nisu drugačije specificirani (indeksni broj 03 03 99),

·    otpadi koji nisu drugačije specificirani (04 02 99),

·    fotografski film i papir koji sadrži srebro ili jedinjenja srebra (indeksni broj 09 01 07) ,

·    fotografski film i papir koji ne sadrži srebro ili jedinjenja srebra (indeksni broj 09 01 08),

·    kamere za jednokratnu upotrebu bez baterija (indeksni broj 09 01 10),

·    kamere za jednokratnu upotrebu koje sadrže baterije drugačije od onih navedenih u 09 01 11  (indeksni broj 09 01 12),

·    otpadi koji nisu drugačije specificirani (indeksni broj 09 01 99),

·    pepeo, šljaka i prašina iz kotla (izuzev prašine iz kotla navedene u 10 01 04  (indeksni broj 10 01 01),

·    leteći pepeo od uglja (indeksni broj 10 01 02),

·    leteći pepeo treseta i sirovog drveta (indeksni broj 10 01 03),

·    šljaka i prašina iz kotla iz procesa ko-spaljivanja drugačiji od onih navedenih u 10 01 14 (indeksni broj 10 01 15),

·    leteći pepeo iz procesa ko-spaljivanja drugačiji od onog navedenog u 10 01 16 (10 01 17),

·    peskovi iz fluidizovanog sloja (indeksni broj 10 01 24),

·    otpadi od skladištenja goriva i pripreme energana koji koriste ugalj (10 01 25),

·    otpad od mlevenja (indeksni broj 10 02 10),

·    otpadi koji nisu drugačije specificirani (indeksni broj 10 02 99),

·    ostaci anoda (indeksni broj 10 03 02),

·    otpadi koji nisu drugačije specificirani (indeksni broj 10 04 99),

·    šljake iz primarne i sekundarne proizvodnje (indeksni broj 10 05 01),

·    otpadi koji nisu drugačije specificirani (indeksni broj 10 05 99),

·    šljake iz primarne i sekundarne proizvodnje(indeksni broj 10 06 01),

·    zgura i plivajuća pena/šljaka iz primarne i sekundarne proizvodnje (indeksni broj 10 06 02)

·    ostale čvrste čestice i prašina (indeksni broj 10 06 04),

·    otpadi koji nisu drugačije specificirani (indeksni broj 10 06 99),

·    šljake iz primarne i sekundarne proizvodnje(indeksni broj 10 07 01),

·    zgura i plivajuća pena/šljaka iz primarne i sekundarne proizvodnje(indeksni broj 10 07 02),

·    otpadi koji nisu drugačije specificirani (indeksni broj 10 07 99),

·    čvrste čestice i prašina (indeksni broj 10 08 04),

·    ostale šljake (indeksni broj 10 08 09),

·    strugotine sa anode (indeksni broj 10 08 14),

·    otpadi koji nisu drugačije specificirani (indeksni broj 10 08 99),

·    šljaka iz peći (indeksni broj 10 09 03),

·    otpadi koji nisu drugačije specificirani (indeksni broj 10 09 99),

·    šljaka iz peći (indeksni broj 10 10 03),

·    otpadi koji nisu drugačije specificirani (indeksni broj 10 10 99),

·    otpadni vlaknasti materijali na bazi stakla (indeksni broj 10 11 03),

·    čvrste čestice i prašina(indeksni broj 10 11 05),

·    otpadno staklo drugačije od onog navedenog u 10 11 11 (indeksni broj 10 11 12),

·    otpadi koji nisu drugačije specificirani (indeksni broj 10 11 99),

·    otpadna pripremna mešavina pre termičkog tretmana(indeksni broj 10 12 01),

·    čvrste čestice i prašina  (indeksni broj 10 12 03),

·    odbačeni kalupi (indeksni broj 10 12 06),

·    otpadi koji nisu drugačije specificirani (indeksni broj  10 12 99),

·    tvrdi cink (indeksni broj  11 05 01),

·    pepeo od cinka (indeksni broj  11 05 02),

·    otpadi koji nisu drugačije specificirani (indeksni broj  11 05 99),

·    potrošena tela za mlevenje i materijali za mlevenje drugačiji od onih navedenih u 12 01 20 (indeksni broj  12 01 21),

·    otpadi koji nisu drugačije specificirani (indeksni broj  12 01 99),

·    kompozitna ambalaža (indeksni broj  15 01 05),

·    zemlja i kamen drugačiji od onih navedenih u 17 05 03 (indeksni broj  17 05 04),

·    iskop drugačiji od onog navedenog u 17 05 05 (indeksni broj  17 05 06),

·    mešani otpadi od građenja i rušenja drugačiji od onih navedenih u 17 09 01 i 17 09 02 i 17 09 03 (indeksni broj  17 09 04),

·    biodegradabilni otpad (indeksni broj  20 02 01),

·    zemlja i kamen (indeksni broj  20 02 02),

·    ostali nebiodegradabilni otpad (indeksni broj  20 02 03),

Uvid u izdato Rešenje može se izvršiti u roku od 7 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, u prostorijama Gradske uprave Smederevo, Omladinska 1, II sprat, kancelarija br. 35, od 11 do 14 časova.  

 

 

Grupa za zaštitu životne sredine

05.april 2018.